Search form

San Mateo 12:20

20Iƚque juaiconapa amanxu, aimunƚajyacola' nulemma iƚniya lo'onƚcospola' to lix'meya jaxa.

Jouc'a aimipic'eyacola' liƚpepalc'o' tama timufqui.

Ma muliquila' no'epá laic', timuj'ma nulemma te ts'i'ic' al c'a cane.