Search form

San Mateo 12:39

39Jesús italai'e'e'mola', timila':

―Lixcay xanuc' pe necanujpá ȽanDios, pe aimihuejyi, ma le'a iƚpic'a aƚsinƚa' ca'eƚa' al cueca'. Ma toƚta'a imanc' loƚ'ejma'. Ailopa'a caifmuc'iyacolhuo'. To li'ipa cal profeta Jonás luyaipa quitine, ma toƚta'a aƚ'i'ma iya'. Iƚe ƚinca toƚsim'me.