Search form

San Mateo 13:25

25Joupa eca'nipa lan c'a fanuj trigo, mixmaiyi lan xanuc', icuaitsi no'epa laic' iƚque cal xans, eca'ni'ma ocuenaj fanu'. Iƚque ƚixcay fanu' eca'ni'ma maƚpe pe leca'nimpa lan c'a fanuj trigo. I'huana'ma.