Search form

San Mateo 13:33

33Jesús ti'hua ti'onƚiconghua lo'epa ȽanDios fa'a li'a ƚamats'. Timila':

―Anuli ƚaca'no' ilai'i'ma ƚilevadura axpe' ƚi'harina. Li'i'ma cal harina ƚilai'ipa cal levadura ti'onƚcospa to lo'iya petsi ȽanDios cal Cuecaj Rey Nopa'a lema'a tijoc'ila' lan xanuc' tihuejcoƚe. Iƚe cal levadura ti'hua tilai'i cal harina. Lijou'ma umfunni jahuay ƚax'e.