Search form

San Mateo 16:19

19Capi'i'mo' lomane tomuc'itsola' lan xanuc' ti'iƚa' quiƚsina' pe loƚtsuflaiyacu, tiyenƚe lipene ȽanDios, ticuaitsa pe locuxeyopa ȽanDios, iƚque Nopa'a lema'a. Pu'hua lema'a ja'ni ticuanni: “Ailopa'a lane, aimi'e'me”, toƚta'a ima' jouc'a tomi'mola' lof'as xanuc': “Aimo'e'ma. Ailopa'a lane. Aimi'iya mo'eya toƚta'a.” Pu'hua lema'a ja'ni ticuanni: “Ne', ti'i'ma ti'e'me”, ima' jouc'a tomi'mola' lof'as xanuc': “Ti'i'ma to'e'ma, tipa'a lane. Ne', to'eƚa'.”