Search form

San Mateo 17

1Uyai'ma acamts'us quitine Jesús ileco'mola' Pedro jouc'a loquexi' capimaye Jacobo jouc'a Juan. If'ajli'me quiƚtuca' ƚi'nof'quiya ƚijuala. 2Licuaitsa jiƚpe ipaico'ma lixans Jesús. Iƚne ts'ilihuequi ixim'me li'a tunts'ifi to cal 'ora. Lipijahua' i'i'ma afujca, ti'onƚcospa to lipepalc'o' litine. 3Ixim'me imaxcaitsola' Moisés y Elías. Ts'ilihuequi ixim'me mipalaic'oyi Jesús. 4Pedro timi Jesús:

―Maipoujna, ma jifa'a aƚmanecu. Toƚta'a luyalaico'me al c'a. Ja'ni opic'a calanc'e'ma afane' lihuoxqui, anuli ima', anuli Moisés, anuli Elías.

5Mipalay Pedro, imunni ƚummahuay, ummaf'cai'mola'. Ƚummahuay tunts'ifi. Ts'ilihuequi Jesús icuej'me tipalay nolojmay cummahuay, timila':

―Iƚca'a ai'Hua, ca'ay capic'a juaiconapa, latenƚma lipicuejma'. ¡Toƚquimf'eƚe!

6Licuej'me iƚiya lataiqui', ts'ilihuequi Jesús ixpailij'mola' juaiconapa. Ixpats'huoƚai'me ƚamats'. 7Jesús icuaitsi pe loxpats'huoƚanna, iƚaf'mola', timila':

―Toƚtsolinanca. Aimixpailij'molhuo'.

8Iƚniya ehuelojm'me. Ixim'me ma le'a quituca' Jesús. Moisés y Elías ailomana'.

9Mimulnamma ƚijuala, Jesús ixc'ai'i'mola', timila':

―Itsiya aimoluyout'ƚe'me loƚsimpa. Nij naitsi nocuejya. Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Ticuaitsi litine camaf'inƚa', quipayonahuo pe lomana' lamizhua, iƚe litine tolu'i'mola' lan xanuc' loƚsimpa.

10Ts'ilihuequi icuis'e'me, timiyi:

―Lomxiye nomuc'iyalepá locuxepa ȽanDios tinesyi: “Elías ticuaiconahuo ate'a, tijouƚa' ticuaihuo cal Cristo”. ¿Te conescopa toƚta'a?

11Jesús italai'e'e'mola', timila':

―Al ƚinca lonespa iƚniya: “Elías ticuaiconahuo ate'a”. Iƚque tixanu'ma jahuay. 12Iya' camilhuo': Elías joupa icuai'ma. Iƚniya aiquilimetsaijma. Iteƚ'mipá, i'e'epá ma to ts'iƚpic'a. Ma toƚta'a to ts'iƚpic'a, aƚteƚ'mi'ma iya' jouc'a. Iya iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a.

13Ts'ilihuequi Jesús icuec'e'me tipalaijma Juan Bautista, iƚque ti'onƚcospa to Elías.

14Icuainatsa pe lomana' axpela' lan xanuc' lafoƚyomma. Anuli cal xans icuaitsi pe lopa'a Jesús, exc'onƚingai'ma, timi:

15―Maipoujna, toxinƚa' cuanuc' ƚai'hua. I'huajcopa mac'ojay. Titeƚma juaiconapa. Camna tecajm‑maispa ƚunga, o camna tecajm‑maispa laja'. 16Aicuai'e'ma pe lomana' ts'ihuejhuo'. Iƚne aimi'i mixaƚ'meyi.

17Jesús italai'e'ma, ticua:

―¡Ah imanc'! Aimoƚ'huaiyijnyi ȽanDios, a'ij ƚijca loƚpicuejma'. ¡Coƚa' aicapajncona'ma pe loƚmana'! ¿Te iya' ti'hua caxnet'ƚ'ma xonca?

Timi cal xans:

―Aƚƚec'metsi ƚo'hua.

18Jesús itale'ma ƚiponta'a Satanás, iƚque ƚitsufaipa ƚamijcano. Ipanni. Aiquicoƚ'ma, ixaƚcona'ma ƚi'hua cal xans.

19Ts'ilihuequi icuaitsa quiƚtuca' pe lopa'a Jesús, timiyi:

―Illanc', ¿te aiqui'ic' calipa'e ƚonta'a?

20Jesús timila':

―Imanc' aicoƚ'huaiyinge ȽanDios. Toƚta'a aiqui'ic' colipa'e ƚonta'a. Iya' camilhuo' al ƚinca: Tama ajhuata iƚe loƚ'huaiyijncopa ȽanDios, tama ti'onƚcospa to anuli cal fanu' xonca aca'hua, ja'ni toƚ'huaiyijnyi ti'i'ma toƚ'e'me al cueca'. Toƚcuxe'e'me iƚque ƚijuala, toƚmi'me: “Aimopajm'ma xonca fa'a. To'huanƚa' pu'huanni.” Ma toƚta'a ti'i'ma. 21Jouc'a camilhuo': Lontahue to iƚcu'hua afule mipalumma. Ticuicomma toƚsnet'ƚƚe, toƚsa'hueƚe ȽanDios, toƚta'a tolipa'e'mola'.

22Miyelocoyi al distrito Galilea, Jesús jouc'a ts'ilihuequi, iƚque timila':

―Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a, aƚcunna. Lan xanuc' aƚ'e'eta to mixpic'eyi liƚpicuejma'. 23Aƚma'ata. Afane' quitine camaf'ina'ma, quipayohuo pe lomana' lamizhua.

Licuej'me jiƚiya lataiqui' ts'ilihuequi Jesús ixhueƚconca juaiconapa.

24Icuaitsa liƚya' Capernaum. Jiƚpe iyouyunca lin'najtsi'iyalepá al cuecaj xoute'. Icuis'e'me Pedro, timiyi:

―Ƚopomxi, ¿te ti'najtse'e loxa'huempa al cuecaj xoute' o a'i?

25Pedro italai'e'e'mola', timila':

―Ti'najtse'e.

Icuaitsi lajut'ƚ. Jesús ixina' licuis'epa iƚne lin'najtsi'iyale. Ipalaic'o'ma Pedro, timi:

―Simón, ¿naitsi iƚne no'najtsepá impuesto? Iƚe al tomí lapenufyacu lincuxepá nomana' fa'a li'a ƚamats', ¿te liƚnaxque' lincuxepá ti'najtseyi? o ¿locuenaye lan xanuc'?

26Pedro timi:

―Locuenaye lan xanuc' no'najtsepá, liƚnaxque' a'i.

Jesús timi:

―Al ƚinca lofcuapa. Liƚnaxque' aimi'najtseyi. 27Iya' i'Hua ȽanDios, iƚne aimi'iya maƚmiya: “To'najtseƚa' lejut'ƚ ȽanDios”, iƚe ejut'ƚ cai'Ailli'. Tama al ƚinca iƚe laifcuapa, itsiya camihuo': Aƚ'najtse'me. Ja'ni a'i ticua'me latets'ila'. To'huaƚa' al cuecaj quin'nuhua', tacajm'mitsi ƚomecuxa. Cal te'a catú tinuc'la' ƚacuxa, to'noƚƚa'. Tacuaf'etsi lico, taipa'atsi al tomí lopa'a jiƚpe lico ƚatu. Totaitsi, to'najtse'etsola' iƚe laƚsahue'emponga'.