Search form

San Mateo 21:33

33’Aƚquimf'eƚa'. Ca'onƚicocona'ma lo'epa ȽanDios fa'a li'a lamats'.

’Anuli cal xans ƚipoujna camats', ifapa cal 'uva. Eti'icopa apic. Ipupa pe lotsuj'miyacu, loxoc'eyonyacu lan 'uva, tipa'a'me laquija'. Lijou'ma ilanc'e'ma anuli litoqui cajut'ƚ, jiƚpe tipajm'ma no'epa cuenna ƚamats'. Lijou'ma icu'ma ƚemats', epi'i'mola' lan xanuc' ti'eƚe canic'. Ƚaipammaiya tepi'im'me onƚca. Lijou'ma i'hua'ma aculi' camats'.