Search form

San Mateo 24:38

38Milanc'e Noé al arca, lan xanuc' tuyalaicoyi liƚpepajnya ma to mi'eyi. Titetsoyi, tixnayi, temalƚiyi, ticuyi liƚnaxque' temalƚiƚe. Litine Noé litsufai'ma al barco toƚta'a ti'eyi.