Search form

San Mateo 26:65

65Licuej'ma jiƚiya licuapa Jesús, cal cuecaj ca'ailli' its'aƚ'ma lipijahua'. Toƚta'a imujpa lipoyac'. Aiquetenƚcoco'ma licuapa Jesús. Ipalaic'o'mola' lixanuc', iƚne nomana' jiƚpe, timila':

―Iƚque cal xans tetets'i ȽanDios. Ixcay linespa. ¿Te calahuecoyacola' ocuenaye xanuc' ticufle? Joupa oƚcuejpá imanc' linespa, etets'ipa ȽanDios.