Search form

San Mateo 9:28

28Jesús itsufai'ma lajut'ƚ. Lan fohue ihuej'me, itsuflai'me jouc'a. Jesús icuis'e'mola', timila':

―¿Te imanc' aƚ'huaiyinge? ¿Ja'ni toƚcuayi: “Ƚinca Jesús aƚtoc'i'monga', aƚsaƚ'me'monga' laƚ'u'”?

Iƚniya italai'e'e'me, timiyi:

―Maƚpoujna, aƚ'huaiyijnhuo'. Ti'i'ma to'e'ma.