Search form

Romanos 3:4

4A'i. Toƚta'a aimi'iya mi'iya. Tama jahuay tipai'itsoƚtsi liƚpicuejma', tifelƚaiqueƚe, ȽanDios a'i toƚta'a li'ejma'. Iƚque aimipai'iya litaiqui' licupa. Toƚta'a loya'apa al Paxi Liniƚingiya tuya'e':

Tixinintso' ma ac'a lofcuapa.

Lan xanuc' nonespá: “A'ij ƚijca lo'epa ȽanDios”,

tomuc'i'mola' iƚniya a'ij ƚijca lo'epa, tolij'mola'.