Search form

Romanos 7:6

6Iƚniya ƚitiné coƚa' ti'i'ma aƚcuxecom'monga', aicalanant'ƚi locuxepa ȽanDios. Itsiya aimi'iya maƚcuxeconyaconga'. Tocomma to joupa aƚmanaponga'. Itsiya tipa'a al ts'e laƚpitine. Toƚta'a ti'i'ma lihuejco'me ȽanDios ƚaƚPoujna. Li'ipa ituca' laƚ'ejma', aƚcuayi: “Iya' caituca' quihuejco'ma iƚe lataiqui' locuxepa ȽanDios”. Itsiya aƚsina', ja'ni caƚtuca' aimi'iya.