Search form

Kôrĭntô Rơh 1 1

Nau ôp ueh lăng

1Samƀŭt gâp Pôl nchih, gâp jêng kôranh oh mon Brah Krist Yêsu i tă bơh Kôranh Brah kuăl gâp, i tă bơh nau ŭch Kôranh Brah nơm đŏng. Gâp ndrel ma nô Sôsten i nô bân ta nau nsing,* 2bar hê hên dăn ôp nau ueh lăng phung nsing ma Kôranh Brah ta ƀon Kôrĭntô. Kôranh Brah lĕ kuăl jêh khân ay may ăn jêng phung ƀon lan Păng nơm, nđâp ma jan khân ay may lĕ jêng ƀon lan Păng nơm ăn gŭ kloh ueh yor ma ndơ Brah Krist Yêsu lĕ jan. Khân ay may jêng ƀon lan Kôranh Brah, ndrel ma dâng lĕ bunuyh ta ăp ntŭk i nsing ma Brah Yêsu Krist i Kôranh bân. Păng jêng Kôranh ma khân păng i nây, ndrel ma jêng Kôranh ma dâng lĕ phung bân đŏng.* 3Dăn Kôranh Brah Bơ̆ bân, ndrel ma Kôranh Yêsu Krist, ăn nau ueh, ăn nau đăp mpăn ma khân ay may.

4Gâp lah ueh ma Kôranh Brah ƀaƀơ ngăn ăn ma khân ay may, yor ma Păng lĕ ăn nau ueh Păng nơm ma khân ay may tă bơh ndơ Brah Krist Yêsu lĕ jan.* 5Tă bơh khân ay may gŭ ndrel Brah Krist, dâng Kôranh Brah lĕ ăn ma khân ay may ăp ntil ndơ i geh khlay, Păng lĕ ăn khân ay may ŏk ntil ndơ: Ăn blao nti bu, nđâp ma lĕ ăn khân ay may gĭt vât ăp ntil mpeh ma nau Păng.* 6Nau Kôranh Brah ăn i nây ăn khân ay may gĭt n'hêl nanê̆ nau Brah Krist i gâp mbơh nkoch ma khân ay may lĕ di ngăn.* 7Kơt ndri aƀaơ dja khân ay may gŭ kŏp Brah Yêsu Krist i Kôranh bân plơ̆ ta neh ntu dja, khân ay may lĕ geh ăp ntil nau blao i Brah Huêng Ueh ăn dơm dam.* 8Kôranh Brah jan ăn khân ay may hôm gŭ nâp nâng ta nau nsing, gay ma mâu ôh geh nau ma nduih ta nar Brah Yêsu Krist i Kôranh bân plơ̆ văch ta neh ntu dja.* 9Kôranh Brah răp jăp ngăn, Păng lĕ kuăl jêh khân ay may ăn gŭ tâm rnglăp ndrel Kon Păng nơm, jêng Brah Yêsu Krist i Kôranh bân.*

Nau tâm rlăch ta phung nsing

10Ơ oh nô ta nau nsing, tă bơh nau dơi Brah Yêsu Krist i Kôranh bân gŭ ta gâp, dâng gâp dăn khân ay may hô ngăn, ăn khân ay may mbơh ngơi du ntôr nau hŏ, lơi ôh tâm nkhah mpôl, ăn geh nau mân du ntôr nau hŏ, ăn geh nuih n'hâm du ntôr đŏng.* 11Ơ oh nô ta nau nsing, gâp tăng bunuyh aƀă bơh rnăk vâl yôh Klôê mbơh nkoch ăn gâp, ta phung khân ay may geh nau tâm rlăch băl. 12Ta phung khân ay may du huê du huê lah êng êng băl kơt nđa: “Gâp dja i kon sau Pôl!” “Gâp dja i kon sau Apôlôs!” “Gâp dja i kon sau Pêtrôs+ !” “Gâp dja i kon sau Brah Krist!”* 13Lah ndri ơm Brah Krist geh tâm pă ŏk kơt nây lah? Ơm gâp Pôl lĕ bu nkhât ta si tâm rkăng ăn ma khân ay may lah? Mâu lah ơm bu jan ƀăptem yŭk ma dak ăn khân ay may ta rnha gâp Pôl lah?* 14Gâp dăn lah ueh ma Kôranh Brah, gâp mâu ôh jan ƀăptem yŭk ma dak ăn ma bunuyh ta phung khân ay may, man ma geh jan ăn ma nô Krispus, ndrel ma nô Gaiyus bar hê nây dơm.* 15Lah ndri mâu geh ôh du huê bunuyh ta phung khân ay may dơi lah lĕ geh jan ƀăptem yŭk ma dak ta rnha săk gâp. 16Ơ, gâp lĕ geh jan ƀăptem yŭk ma dak ăn rnăk vâl nô Satêphanas đŏng, bunuyh a êng gâp mâu hôm ôh kah gĭt.* 17Brah Krist mâu ôh đă gâp hăn ma jan ƀăptem yŭk ma dak, Păng đă gâp gay ma mbơh nkoch nau mhe mhan ueh. Yơn ma gâp mbơh nkoch nau i nây mâu ôh dŏng nau ngơi geh nau mân gĭt blao i ueh ma iăt, klach lah n'groh lơi nau dơi ta nau khât Brah Krist ta si tâm rkăng.*

Brah Yêsu nhhơ nau dơi, ndrel ma nhhơ nau mân gĭt blao Kôranh Brah nơm

18Nau nkoch Brah Krist khât ta si tâm rkăng nây, phung i mâu nsing i mra roh hêng, khân păng kơp nau nkoch i nây jêng ndơ rluk mâl dơm, yơn ma bân i Kôranh Brah rklaih, bân kơp nau nkoch i nây jêng nau dơi Kôranh Brah.* 19Nau i nây tâm di ma nau lĕ geh nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi: ‘Kôranh Brah lah:

‘Gâp mra n'groh lơi i nau mân gĭt blao ta bunuyh i geh nau mân gĭt blao,

Gâp mra lơh hêng lơi nau blao mân ta bunuyh i geh nau blao mân đŏng’’ .

20Lah ndri bunuyh i geh nau mân gĭt blao, bunuyh i nơm nti, ndrel ma bunuyh i blao mêt uănh nau jru jru ta rnôk dja, ơm hôm blao jan đŏng, lah Kôranh Brah lĕ lơh lơi i nau gĭt blao ta neh ntu dja ăn jêng rluk mâl chrao!* 21Kôranh Brah jan ăn bunuyh ta neh ntu dja mâu ôh dơi gĭt năl Păng tă bơh nau mân gĭt blao khân păng nơm, Păng jan kơt nây tă bơh nau mân gĭt blao Păng nơm. Kơt ndri dâng Kôranh Brah rklaih bunuyh i nsing tă bơh nau mbơh nkoch nau mhe mhan ueh i bunuyh a êng de kơp rluk mâl i nây. 22Phung Israel ŭch say ndơ mbên nau khlay lor, ri mơ khân păng ŭch nsing ma nau mbơh nkoch nây. Phung Grek ŭch say nau mân gĭt blao bunuyh ta nau mbơh ngơi, ri mơ khân păng ŭch nsing.* 23Yơn ma hên, hên hôm mbơh nkoch ma nau Brah Krist khât ta si tâm rkăng, gay ma rklaih bunuyh bơh nau Kôranh Brah tê̆ dôih. Jêh ri phung Israel rlăch mâu ŭch ôh nau i nây, jêh ri phung i mâu di phung Israel kơp nau i nây jêng nau rluk mâl.* 24Yơn ma dâng lĕ phung i lĕ Kôranh Brah de kuăl jêh, geh nđâp ma phung Israel, nđâp ma phung i mâu di phung Israel+ , phung i nây kơp Brah Krist nhhơ nau dơi, ndrel ma nhhơ nau mân gĭt blao Kôranh Brah nơm.* 25Moh ndơ i bu kơp rluk mâl ta Kôranh Brah, yơn ma hôm geh nau mân gĭt blao rlau ma nau mân gĭt blao bunuyh. Jêh ri moh ndơ i bu kơp mâu ôh geh suan dăng ta Kôranh Brah, yơn ma hôm geh suan dăng rlau ma suan dăng bunuyh đŏng.*

26Ơ oh nô ta nau nsing, ăn khân ay may gĭt ta nau dja: Ta phung khân ay may, nôk Kôranh Brah kuăl khân ay may nơh, mâu lăng geh ôh bunuyh i bu kơp geh nau mân gĭt blao, jêh ri bunuyh i kuŏng, mâu lah bunuyh i rnoi deh ndrŏng kŏ mâu lăng geh đŏng.* 27Yơn ma Kôranh Brah lĕ kơih jêh nau i bunuyh ta neh ntu de kơp rluk mâl nây, gay ma ăn phung i geh nau mân gĭt blao đit prêng, jêh ri Păng lĕ kơih jêh nau i bunuyh ta neh ntu de kơp mâu geh suan dăng nây, gay ma ăn phung i geh suan dăng đit prêng. 28Kôranh Brah lĕ kơih jêh nau i bunuyh ta neh ntu de kơp dŭt jê̆, nau i bu de mưch, ndrel ma nau i bu kơp mâu ôh geh nau khlay du ntil, Păng sŏ dâng lĕ nau i nây gay ma n'groh lơi dâng lĕ nau i bunuyh kơp geh nau khlay. 29Kôranh Brah jan kơt nây, gay ma dâng lĕ bunuyh mâu hôm ôh geh du huê blao n'hi êng săk ta năp măt Păng nơm.* 30Kôranh Brah jan ăn khân ay may lĕ gŭ ndrel Brah Krist Yêsu, Kôranh Brah jan ăn bân geh nau mân gĭt blao tă bơh Brah Krist Yêsu. Tă bơh Brah Krist Yêsu, dâng Kôranh Brah kơp bân sŏng, jêng ƀon lan kloh ueh Păng nơm, lĕ geh nau rklaih.* 31Lah ndri nau i nây tâm di ma Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih jêh: ‘Bu moh i ŭch rnê êng săk păng nơm, ăn păng rnê ma ndơ Kôranh Brah jan ta păng dơm hŏ’ .

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index