Search form

Kôrĭntô Rơh 1 16

Prăk kơl ma phung nsing ta ƀon Yêrusalem

1Lŏng nau rgum prăk ma ăn phung ƀon lan Kôranh Brah ta ƀon Yêrusalem: Ăn khân ay may ta ƀon Kôrĭntô jan kơt gâp lĕ ntĭnh jêh ma phung i nsing ta bri Galati nơh.* 2Ăp pơh ta nar pơh+ ăn khân ay may sŏ prăk aƀă i khân ay may lĕ tŏng bơh ndơ dŏng, prăp êng lor ta nhih jay khân ay may nơm, gay ma nôk gâp tât tay, mâu hôm ôh khăch nchô ma ntơm rgum. 3Ăn khân ay may kơih bunuyh aƀă ndjôt prăk i nây ma hăn ta ƀon Yêrusalem, tât gâp a khân ay may nây tay, gâp mra nchih samƀŭt ăn ma khân păng i nây ndjôt, gay ma phung nsing ta ƀon Yêrusalem rom khân păng. 4Lah di ma gâp hăn đŏng, hên hăn ndrel băl.

Nau Pôl ntĭnh êng êng

5Gâp ŭch hăn rŏ bri Masêđôn lor, jêh hăn rŏ bri Masêđôn nây, gâp mra hăn a khân ay may đŏng.* 6Klăp lah gâp gŭ ndrel khân ay may sân, jât nar, mâu lah lĕ du khay sial pôh mâu gĭt, gay ma ăn khân ay may kơl gâp hăn tay jât năp ntŭk i gâp mra hăn jât. 7Gâp mâu ŭch ôh veh a khân ay may du ƀlât dơm, yơn ma gâp rnơm mra gŭ ndrel khân ay may jŏ oi, lah Kôranh Brah ăn. 8Yơn ma gâp hôm ŭch gŭ ta ƀon Êphêsô dja n'ho ma tât jêh nhêt ƀŭn 50 nar phung Israel,* 9yorlah Kôranh Brah lĕ pơk mpông ăn gâp mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ta ƀon dja geh ŏk bunuyh iăt, bol lah geh ŏk bunuyh i tâm rdâng đah gâp kađôi đŏng.

10Lah Timôthê tât a khân ay may, dăn rom păng ăn ueh, lơi ôh ăn păng geh nau klach khân ay may, yorlah păng bunuyh jan kar Kôranh Brah kơt gâp đŏng.* 11Lah ndri lơi ôh ăn du huê bunuyh mưch rmot păng. Ăn kơl păng plơ̆ sât a gâp ma nau đăp mpăn. Gâp ndrel ma oh nô ta nau nsing ta dja gŭ kŏp păng rơp hơp. 12Lŏng nô Apôlôs, gâp lĕ ntrôl păng hăn a khân ay may, hăn ndrel ma oh nô aƀă êng, yơn ma păng ê hŏ ŭch ôh hăn aƀaơ dja, păng hôm kŏp moh nar ueh ma păng hăn.*

Nau ntĭnh n'glĕ dŭt

13Ăn khân ay may gŭ njrăng ngăn hŏ, ăn gŭ nâp ta nau nsing, ăn geh nuih n'hâm bănh, ndrel ma ăn geh n'hâm suan dăng.* 14Dâng lĕ ndơ khân ay may jan, ăn jan nđâp ma nuih n'hâm rŏng.* 15Ơ oh nô ta nau nsing, khân ay may lĕ gĭt jêh rnăk vâl nô Satêphanas, khân păng jêng bunuyh nsing lor bu ta bri Akhây khân ay may nây, jêh ri lĕ jao săk khân păng nơm ma jan kar ăn ma phung ƀon lan Kôranh Brah. Gâp dăn khân ay may hô ngăn,* 16ăn iăt ma bunuyh i geh nuih n'hâm kơt i nây, jêh ri ăn iăt ma dâng lĕ bunuyh i nsrôyh jan kar ndrel khân păng i nây đŏng. 17Gâp răm maak ngăn geh nô Satêphanas, nô Phortinatuh, ndrel ma nô Akhâykuh, khân păng lĕ tât ta dja. Gâp klŏng khân ay may, yơn ma geh khân păng i pe nuyh dja jan ăn nuih n'hâm gâp răm maak, 18khân păng rthi nuih n'hâm gâp, kơt khân păng lĕ rthi nuih n'hâm khân ay may nơh đŏng. Ăn khân ay may yơk ma bunuyh i kơt khân păng i nây dô.* 19Phung nsing ta ƀon êng êng ta bri Asi dja dăn ôp nau ueh lăng khân ay may dadê. Nô Akilas, ndrel ma yôh Prisil, bar hê ur sai khân păng, nđâp ma dâng lĕ phung nsing i gŭ rƀŭn ta jay khân păng, ôp nau ueh lăng khân ay may ta rnha Kôranh Brah đŏng.* 20Dâng lĕ oh nô ta nau nsing gŭ ta dja ôp nau ueh lăng khân ay may dadê đŏng. Dăn khân ay may tâm ôp nau ueh lăng ndrăng nơm ma nau ueh rah rơch+ .

21Nau ôp ueh lăng dja, gâp Pôl nchih ma ti gâp nơm.* 22Bu moh i mâu rŏng Kôranh Yêsu, ăn Kôranh Brah rtăp păng i nây dô. Ơ Kôranh Yêsu, dăn plơ̆ văch hŏm! 23Dăn nau ueh Kôranh Yêsu gŭ ta nuih n'hâm khân ay may! 24Gâp rŏng dâng lĕ khân ay may ta Brah Krist Yêsu+ .

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index