Search form

Timôthê Rơh 1 4

Nơm nti nklă

1Brah Huêng Ueh lĕ mbơh n'hêl ngăn jêh, ta nar jât năp tay mra geh bunuyh aƀă mƀăr lơi nau nsing, yor ma tâng iăt nau mƀrôh ndơm bunuyh i tă bơh brah djơh, ndrel ma tâng iăt nau ntŭm nti bunuyh i tă bơh brah djơh đŏng.* 2Khân păng i bunuyh nti nau i nây geh nuih n'hâm ndŏp mpôn i mâu hôm blao gĭt năl ndơ ueh ndơ djơh. 3Khân păng buay mâu ăn tâm sŏ ur sai, khân păng mâu ăn ndơ sa aƀă, yơn ma Kôranh Brah lĕ jêh njêng trao i nây, kơt ndri mâu chrao ôh ma phung nsing i lĕ gĭt năl nau ngăn sông sa trao i nây nđâp ma nau lah ueh Kôranh Brah.* 4Dâng lĕ ndơ sông sa i Kôranh Brah lĕ jêh njêng, jêng ueh dadê, mâu geh ôh du mlŏm mƀăr. Ăn sông sa ma nau lah ueh Kôranh Brah. 5Nau ngơi Kôranh Brah nơm+ , ndrel ma nau lah ueh Kôranh Brah, jan ndơ sông sa ăn jêng lĕ ueh.

Bunuyh jan kar ueh ma Brah Krist Yêsu

6Lah may ntŭm nti nau i dja ăn ma phung nsing, may jêng bunuyh jan kar ueh ngăn ăn ma Brah Krist Yêsu, jêng bunuyh i geh n'hâm suan ta nuih n'hâm yor ma ndjôt nâp nau nti ma nau nsing nau nti di. Jêh ri may lĕ iăt nau nti di i nây.* 7May lơi iăt ôh nđơn bu nkoch tă bơh kăl e i mâu geh nau khlay ma nau nsing, đê̆ kŏ mâu iăt đŏng. Ăn may nsrôyh nti ma săk may nơm, gay ma iăt jan tâng nau Kôranh Brah lơ ma ŏk hŏ.* 8Lah bân nsrôyh gay ma geh n'hâm suan dăng geh nau khlay aƀă dơm, yơn ma lah bân nsrôyh nti ma săk bân nơm, gay ma iăt jan tâng nau Kôranh Brah, bân sŏ dơn nau geh jêng Kôranh Brah i Păng lĕ ton jêh nôk bân rêh aƀaơ dja, ndrel ma tât bân dâk rêh tay đŏng.* 9Nau ngơi i nây jêng di ngăn, jêh ri di ma sŏ dơn đŏng. 10Kơt ndri dâng bân nsrôyh jan kar [ndrel ma sŏ dơn nau bu mưch rmot], yorlah bân geh nau nsing ma Kôranh Brah i rêh ngăn. Păng ŭch rklaih ma dâng lĕ bunuyh, yơn ma Păng rklaih ngăn ma bunuyh i nsing ma Păng. 11Ăn may đă phung nsing, ndrel ma ntŭm nti nau i nây ma khân păng. 12Lơi ôh ăn bu mưch may yor ma may hôm kon se, yơn ma ta nau mbơh ngơi, ta nau gŭ ngao, ta nau rŏng, ta nau nsing, ta nau kloh ueh, ăn may leo nau ueh ma lĕ rngôch phung nsing.* 13Ăn gơyh rŏ ăn nteh Nau Kôranh Brah Ngơi ăn bu tăng, gơyh ntrôl bu, ndrel ma gơyh ntŭm nti bu, n'ho ma tât nar gâp tât a may. 14Nôk phung kôranh phung nsing ma Brah Yêsu Krist tê̆ ti mbơh sơm ma may nơh, geh du huê bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah mbơh ăn ma may, nđâp ma Kôranh Brah ăn dơm dam ma may nau dơi du ntil i tă bơh Brah Huêng Ueh. Lơi ƀlao ôh dŏng nau dơi i nây.* 15Ăn may jan kơt gâp lĕ đă dja, ăn lơ ma hô nsrôyh jât ma ndơ i nây, gay ma dâng lĕ bunuyh say nau nsing may lơ ma hao ngăn. 16Ăn may nơm njrăng hŏm ma nau gŭ ngao, ndrel ma njrăng nau i may ntŭm nti nây. Lah may nsrôyh jan kơt nây, may mra geh nau rklaih ro, may nơm, nđâp ma phung i iăt nau may đŏng.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index