Search form

Kôrĭntô Rơh 2 13

Nau ntĭnh n'glĕ dŭt

1Lĕ pe tơ̆ ma dja jêh gâp hăn a khân ay may. Ăn khân ay may kah gĭt ma nau i lĕ geh nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi: ‘Iăt ma geh bunuyh bar hê, mâu lah pe nuyh jêng bunuyh tơm say, mơ dâng iăt nau bu ntôn’ , lah ndri gâp mra jan kơt nây đŏng ma dâng lĕ nau ntôn.* 2Nôk gâp gŭ ndrel khân ay may tŏl bar nơh, gâp lĕ mbơh ma mpôl bunuyh i jan tih: Gâp mâu mra chrê jât ôh. Aƀaơ dja nôk gâp hôm e gŭ ngai, gâp ŭch mbơh ăn ma mpôl i nây, ndrel ma dâng lĕ bunuyh aƀă êng jât ăn gĭt lor: Tât gâp hăn a khân ay may, gâp mâu ôh hôm chrê ma du huê bunuyh i jan tih.* 3Khân ay may ŭch gĭt n'hêl nau gâp ngơi tă bơh Brah Krist ngăn, ndri tât gâp hăn a khân ay may, gâp mra nduih bunuyh i jan tih tâm di ma nau Brah Krist đă, Păng geh nau dơi ma tê̆ dôih, jêh ri Păng mra tê̆ dôih ngăn ro ma nau dơi. 4Bol lah bu nkhât Păng ta si tâm rkăng tâm ban ma Păng mâu geh nau dơi kađôi, yơn ma Păng hôm rêh yor ma nau dơi Kôranh Brah đŏng. Hên tâm ban kơt nây đŏng, ndơ i hên jan ta khân ay may, bol lah hên jêng bunuyh mâu ôh geh nau dơi, yơn ma hên hôm rêh ndrel Păng đŏng, nđâp ma geh nau dơi Kôranh Brah.*

5Ăn khân ay may rlong mêt uănh êng săk khân ay may nơm, ah khân ay may hôm geh nau nsing ma Brah Yêsu Krist mâu lah mâu? Ăn khân ay may mêt uănh êng săk khân ay may nơm hŏm, ơm khân ay may mâu gĭt ƀah Brah Yêsu Krist gŭ ta khân ay may? Lah mâu ôh gĭt, yor ma khân ay may mâu nsing ngăn, jêh ri Brah Yêsu Krist mâu đŏng rom khân ay may.* 6Yơn ma hên dja geh nau rnơm, khân ay may gĭt lah Brah Yêsu Krist gŭ ndrel hên ngăn ro. 7Hên mbơh sơm dăn ma Kôranh Brah, gay ma khân ay may lơi ôh jan ndơ tih. Hên rnơm lah nôk hên tât a khân ay may nây hên mâu ôh geh nau ma nhhơ nau dơi ta nau tê̆ dôih. Ăn khân ay may jan ndơ ueh hŏ ê lor hên tât. Mâu chrao ôh lah bunuyh aƀă hôm mâu yơk hên, yor ma mâu ôh say hên geh nau dơi. 8Hên mâu ôh dơi tâm rdâng đah nau ngăn, hên man ma dơi jan ndơ i tâm di đah nau ngăn dơm. 9Hên geh nau ueh maak, nôk hên tâm ban ma mâu geh nau dơi, jêh ri khân ay may geh nau dơi. Hên mbơh sơm dăn Kôranh Brah ăn khân ay may jêng tâm di kơt nau Păng nơm ŭch ngăn ngên.* 10Kơt ndri dâng gâp nchih samƀŭt dja ăn khân ay may nôk gâp hôm gŭ ngai, gay ma nôk gâp tât a khân ay may, gâp mâu hôm khăch ôh mbơh ngơi dăng đah khân ay may ma nau dơi i Kôranh Yêsu de lĕ ăn ma gâp nây. Păng ăn nau dơi i nây ma gâp, mâu ôh di gay ma lơh hêng lơi khân ay may, jêng gay ma rdŏk njêng khân ay may.*

11Ơ oh nô ta nau nsing, n'glĕ dŭt dja gâp ŭch ntĭnh khân ay may, ăn khân ay may geh nau răm maak dô, ăn khân ay may gŭ tâm di đah Kôranh Brah nơm ŭch ta dâng lĕ ntil ndơ ngăn, ăn khân ay may tâm n'hao nuih ndrăng nơm, ăn khân ay may geh nuih n'hâm du ntôr nau hŏ, ăn khân ay may gŭ ta nau đăp mpăn đah bu, jêh ri Kôranh Brah i tơm nau rŏng, ndrel ma i tơm nau đăp mpăn Păng mra gŭ ndrel khân ay may ro.* 12Tâm ôp nau ueh lăng ndrăng khân ay may nơm ma nau ueh rah rơch+ .+ Dâng lĕ phung ƀon lan Kôranh Brah ta dja ôp nau ueh lăng khân ay may đŏng. 13Dăn geh nau ueh Kôranh Yêsu Krist, nau rŏng Kôranh Brah nơm, ndrel ma Brah Huêng Ueh i kloh ueh nơm gŭ ndrel dâng lĕ khân ay may.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index