Search form

Têsalônik Rơh 2 3

Nau dăn mbơh sơm

1Ơ oh nô ta nau nsing, ta ndơ n'glĕ dŭt, hên dăn khân ay may mbơh sơm ma hên ƀă, gay ma nau Kôranh Brah ăn mbơh nkoch gơnh lơ ma ŏk ntŭk ro, ndrel ma ăn bu yơk nau Kôranh Brah ăp ntŭk, kơt ta ntŭk khân ay may lĕ geh đŏng.* 2Mbơh sơm ăn ma hên gay ma klaih bơh bunuyh kue, bơh bunuyh djơh, yorlah mâu geh ôh dâng lĕ bunuyh i geh nsing. 3Yơn ma Brah Yêsu geh nuih n'hâm răp jăp, Păng mra jan ăn khân ay may geh nuih n'hâm nâp, njrăng khân ay may mâu ôh ăn tŭp ta ti Satăng i kôranh mpôl brah djơh+ . 4Kôranh Yêsu lĕ gŭ ndrel khân ay may, ndri hên nsing lah khân ay may lĕ tâng jan kơt nau i hên lĕ đă khân ay may nây, jêh ri hên nsing khân ay may hôm jan tâng kơt đŏng.* 5Dăn Kôranh Yêsu kơl khân ay may vât nau rŏng Kôranh Brah lơ ma jru, kơl khân ay may nsrôyh gŭ nâp ta nau nsing, bol lah geh nau jêr jŏt kađôi, tâm ban ma Brah Krist nsrôyh gŭ nâp ta nau jêr jŏt Păng nơh đŏng+ .

6Ơ oh nô, aƀaơ dja hên đă khân ay may ta rnha Kôranh Yêsu Krist+ , ăn khân ay may der ngai hŏm bơh bunuyh i nsing ma Brah Krist ƀlao jan kar, gŭ tih bơh nau hên lĕ ntŭm nti khân ay may.* 7Khân ay may nơm lĕ gĭt jêh ndơ i di ma khân ay may di jan, jêng ndơ i khân ay may jan tâng kơt hên. Nôk hên gŭ ndrel khân ay may nơh hên mâu ƀlao ôh.* 8Hên mâu geh ôh sông sa dơm piăng trao du huê bunuyh mâu geh ăn prăk. Hên nsrôyh jan kar rgănh ngăn dâng măng dâng nar, gay ma lơi ôh ăn khân ay may jêr mât siăm hên. 9Di đŏng lah hên đă khân ay may mât siăm hên, yơn ma hên jan kơt nđa ŭch leo nau ueh ăn khân ay may tâng kơt.* 10Nôk hên hôm gŭ ndrel khân ay may nơh, hên lĕ ntĭnh jêh ma khân ay may: ‘Bu moh i mâu ŭch jan kar, bunuyh i nây mâu ăn păng sông đŏng’.* 11Yorlah hên tăng geh bunuyh aƀă ta phung khân ay may gŭ rêh ƀlao dơm, khân păng geh ngơi ƀôch ƀôr dơm ma mbung, tih ma mâu ôh jan kar. 12Hên ntĭnh đă ma bunuyh i kơt nây ta rnha Kôranh Yêsu Krist, ăn jan kar ăn ueh, sông sa tă bơh brăt suan i nơm jan hŏ. 13Ơ oh nô, khân ay may lơi ôh dâl jan ndơ ueh.* 14Lah bu moh i mâu iăt ôh nau hên nchih ta samƀŭt dja, ăn khân ay may gĭt ma bunuyh i nây, jêh ri lơi ôh tâm rnglăp ma păng i nây, gay ma ăn păng geh nau đit prêng.* 15Yơn ma lơi ôh kơp păng jêng bunuyh rlăng, ăn nkah păng jêng tâm ban ma oh nô hŏ.*

16Dăn Kôranh Yêsu i tơm nau đăp mpăn, ăn nau đăp mpăn ăp ntil ma khân ay may ăp mong ăp nar! Dăn Păng gŭ ndrel ma dâng lĕ khân ay may. 17Nau ôp ueh lăng dja, gâp Pôl nchih ma ti gâp nơm. Tât say nau nchih dja, khân ay may năl gâp i tơm nchih, yor ma dâng lĕ samƀŭt gâp nchih nơh, geh nau nchih kơt nây dadê.* 18Dăn nau ueh Brah Yêsu Krist i Kôranh bân gŭ ta dâng lĕ khân ay may!

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index