Search form

Kôranh Oh Mon 1

Nau ton Brah Huêng Ueh

1Dăn kôh mbah lah ueh ma Thêôphil+ ăn gĭt! Ta samƀŭt gâp nchih bơh kơi nơh+ nkoch dâng lĕ ndơ Brah Yêsu jan, ndrel ma dâng lĕ nau Păng ntŭm nti, bơh Păng ntơm ntŭm nti bunuyh,* 2n'ho ma tât nar Kôranh Brah sŏ n'hao Păng ta trôk ta ntŭk Păng nơm ta kalơ. Jêh dâk rêh ê lor Păng hao ta nây, Păng ntĭnh nau ma mpôl kôranh oh mon i Păng nơm lĕ jêh kơih nơh, Păng ntĭnh khân păng tâng Brah Huêng Ueh i kloh ueh mbơh ma Păng.* 3Lôch jêh Păng dơn nau jêr jŏt n'ho ma khât nây, geh 40 năng 40 nar Păng nhhơ săk Păng nơm ăn ma mpôl kôranh oh mon say ŏk ngăn, gay ma ăn khân păng gĭt n'hêl lah Păng lĕ dâk rêh ngăn, Păng jan ŏk ntil ndơ đŏng. Nôk nây Păng nkre ma mbơh nkoch nau Kôranh Brah mât uănh đŏng. 4Geh du tơ̆ dôl Brah Yêsu gŭ sông sa ndrel mpôl kôranh oh mon, Păng lah: “Lơi hŏ ôh du lôh bơh ƀon Yêrusalem. Gâp lĕ jêh mbơh ma khân may, Bơ̆ Gâp lĕ ton njŭn Brah Huêng Ueh lăp gŭ ta khân may. Kŏp ta dja hŏ, tât nau ton i nây truyh ngăn. 5Yôhan-Ƀaptem vay jan ƀăptem yŭk bu ma dak, yơn ma hôm đê̆ nar jât năp tay Kôranh Brah ŭch ăn Brah Huêng Ueh gŭ ta săk khân may. Ndơ i nây tâm ban ma khân may yŭk ma Brah Huêng Ueh đŏng.”*

Brah Yêsu hao ta kalơ trôk

6Jêh ri mpôl kôranh oh mon tâm rƀŭn băl ta yôk tơm Ôlive, khân păng ôp Brah Yêsu: “Hơi Kôranh, aƀaơ dja ƀah May jêng Kađăch bri dak Israel?” 7Păng ơh: “Ta rnôk mong nar nây mâu ôh ăn khân may gĭt, Bơ̆ Gâp nơm dơm jan ndơ i nây nôk Păng nơm ŭch. 8Yơn ma geh du nau Gâp ŭch ăn khân may gĭt: Tât Brah Huêng Ueh i kloh ueh jŭr gŭ ta săk khân may, khân may geh nau brah. Jêh ri nau khlay i khân may lĕ say lĕ tăng Gâp ntŭm nti Gâp jan nơh, khân may jan tơm mbơh nkoch ta ƀon Yêrusalem dja, ta ƀon êng ta bri Yuđa, ta bri Samari, jêh ri n'ho ma lam neh ntu dja.”* 9Jêh Brah Yêsu ngơi nau nây, dôl mpôl kôranh oh mon hôm uănh Păng, Kôranh Brah sŏ n'hao Păng ta kalơ trôk, jêh ri geh tŭk nking lơi Păng, bu mâu hôm ôh say Păng.* 10Dôl khân păng hôm uănh n'gơr rơk hơk Brah Yêsu hao kalơ trôk ntŭk Kôranh Brah nây, dô ma say bar hê nsoh kho ao nglang dâk ndrel khân păng ta nây, bar hê khân păng i nây tông păr, 11jêh ri khân păng lah: “Hơi mpôl bri Galilê! Moh ndơ n'gơr uănh khân mre jât lơ trôk ri? Kôranh Yêsu nây lĕ Kôranh Brah sŏ bơh khân may n'hao kalơ trôk, Păng mâu ôh plơ̆ sât tay ta dja aƀaơ dja, yơn ma geh du nar Păng mra plơ̆ tay tâm ban ma khân may say Păng hao kalơ trôk nây nơh đŏng.”*

12Jêh ri mpôl kôranh oh mon plơ̆ sât bơh yôk nây, sât jât ƀon Yêrusalem. Yôk i nây bu rnha lah yôk tơm Ôlive, ngai bơh yôk nây đah Yêrusalem klăp lah du kilômet+ .* 13Tât ta ƀon nây, khân păng lăp ta jay khân păng gŭ, jêh ri hao ta jrô kalơ ri. Ta nây geh Pêtrôs, geh Yôhan, geh Yakơ, geh Ŏndrê, geh Philip, geh Thômas, geh Ƀartôlômê, geh Mathay, geh Yakơ i kon Alphai, geh Simôn i bu kuăl lah ‘Bunuyh gơyh’, ndrel ma Yuđas i kon Yakôp a êng jât.* 14Lĕ mpôl nây tâm di du ntôr nau gay ma gŭ mbơh sơm ndrel nâng. Ta nây geh đŏng mpôl bu ur aƀă êng i vay tâng Brah Yêsu, jêh ri geh Mari i mê̆ Brah Yêsu, ndrel ma i oh oh bu klô Păng đŏng.*

Mathês, jêng kôranh oh mon ntrŏ Yuđas-Isakariyôt

15Nôk nar nây geh bunuyh i nsing ma Brah Yêsu gŭ rƀŭn klăp lah geh 120 nuyh. Jêh ri Pêtrôs dâk ta nklang n'gul khân păng ri, păng lah kơt nđa: 16-17“Hơi oh nô, Brah Huêng Ueh i kloh ueh lĕ mbơh jêh ma kađăch Đavid kăl e nơh, păng nkoch lor ma du huê bunuyh, bunuyh i nây Yuđas jêng du huê ta mpôl bân, jêng bunuyh jan kar ndrel bân đŏng, tih ma Yuđas nây leo bu hăn nhŭp Brah Yêsu chrao. Lĕ nau dja jêng di ngăn đah nau Đavid lĕ geh nchih ta samƀŭt Nau Kôranh Brah Ngơi.* 18Khân may lĕ gĭt jêh ndơ dja, prăk i Yuđas geh tă bơh nkhôm jan ndơ djơh nây nơh, bu sŏ prăk i nây rvăt du lôk neh mir, jêh ri păng chôt nkŭp, n'ho ma prih ndŭl lôh proch rbŏm.* 19Nau dja lĕ bunuyh ta ƀon Yêrusalem tăng lư dadê, n'ho ma bu kuăl ntŭk nây tâng nau ngơi khân păng nơm lah: ‘Hakhêlđamas’, rblang nau i nây lah: ‘Mir mham’. 20Ta samƀŭt Nau Kôranh Brah Ngơi ta samƀŭt Nau Mprơ Ơm lĕ nchih lah:

‘Ăn ntŭk păng gŭ nây jêng ntŭk rngot njăp,

Mâu ôh geh bunuyh gŭ’ .

Jêh ri geh nchih đŏng

‘Ăn geh du huê bunuyh ntrŏ nau jan kar păng’ .

21Kơt ndri ăn bân sŏ du huê bunuyh ma ntrŏ păng. Iăt ma bunuyh i nây i lĕ gŭ ndrel bân ƀaƀơ, dôl Kôranh Yêsu leo trong ma bân,* 22ntơm bơh Yôhan-Ƀaptem jan ƀăptem yŭk Păng ma dak, n'ho ma tât Kôranh Brah sŏ Păng lôh bơh bân gŭ ntŭk Kôranh Brah nơm. Ndri ăn bân kơih du huê bunuyh gay ma jan tơm nkoch ndrel bân ma nau khlay Kôranh Yêsu dâk rêh.” 23Jêh ri khân păng ŭch sŏ bar hê oh mon, du huê ri rnha Yôsep, bu vay kuăl păng Ƀarsaƀas, mâu lah kuăl Yustus đŏng, i du huê jât rnha Mathês. 24Jêh ri khân păng leo băl mbơh sơm kơt nđa: “Hơi Kôranh! May gĭt nuih n'hâm dâng lĕ bunuyh, lah ndri dăn May mbơh ma hên, ah tă May ŭch kơih ta bar hê khân păng dja, 25gay ma jan kar jêng kôranh oh mon ntrŏ Yuđas, yorlah Yuđas lĕ ntlơi nau kar dja lĕ khât hăn gŭ a ntŭk păng nơm ri.” 26Jêh ri khân păng nhŭp ndơ nchroh nây di ta plăng Mathês, sŏ păng gŭ ndrel 11 kôranh oh mon nây.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index