Search form

Kôranh Oh Mon 10

Tông păr tâm mâp đah Kônelês

1Ta ƀon Sêsara+ , geh du huê bu klô rnha păng Kônelês, păng jêng kôranh tahen+ Rôm, mpôl kon tahen păng bu kuăl lah ‘Mpôl bri Italy’.* 2Păng lĕ rnăk vâl păng jêng bunuyh klach iăt nau Kôranh Brah. Păng ăn ŏk prăk yô̆ ma phung ƀon lan o ach ta phung Israel, ndrel ma mbơh sơm kuăl Kôranh Brah mro mrăng. 3Geh du nar klăp lah mong pe kêng măng, păng tâm say n'hêl đah du huê tông păr Kôranh Brah lăp ta trôm jay păng ri. Tông păr nây lah ma păng: “Hơi Kônelês!” 4Kônelês uănh jât tông păr ri, ơh ma păng nđâp ma klach nsŏr: “Hơi kôranh, moh geh nau hă?” Tông păr lah: “Nau may mbơh sơm lĕ Kôranh Brah iăt jêh, ndrel ma prăk i may geh nau yô̆ ăn ma bu nây gĭt tât ma Kôranh Brah, Păng hôm kah gĭt đŏng. 5Lah ndri may đă bu hăn ta ƀon Yôppê ri aƀaơ ro, jă du huê bu klô rnha păng Simôn, bu kuăl păng Pêtrôs đŏng văch ta dja. 6Păng gŭ ta jay du huê bunuyh i rnha Simôn jêng bunuyh ndrăp ntô mpômpa (siŭm) gay ma ăn bunuyh êng jan ndơ êng êng. Jay i nây dăch dak văch dak văr.” 7Tât ma du jêh tông păr i gŭ ngơi đah Kônelês nây, jêh ri păng kuăl bar hê bunuyh jan kar ma păng, ndrel ma du huê tahen i gŭ dăch ndrel păng nơm ƀaƀơ iăt nau Kôranh Brah đŏng, văch ta ri. 8Jêh păng mbơh lĕ phiao nau i nây ma khân păng, jêh ri đă khân păng hăn ta ƀon Yôppê ri.

Pêtrôs mbơh sơm ta kalơ chor jay

9Kah ôi tay, khân păng pe nuyh nây hăn bơi tât ta ƀon Yôppê ri, di nar nklang bôk, Pêtrôs hao mbơh sơm ta kalơ chor jay ri. Chor jay ta ntŭk nây lŏng gay ma jan kar êng êng. 10Dôl nây păng ji ngot, bu nchô ma ndrăp piăng trao ma ăn păng sông, păng n'ho ma tâm say ro. 11Păng say trôk pơk bŏng lahưr, jêh ri say ndơ tâm ban ma du blah bok laih kuŏng yur tă bơh kalơ trôk ti tât a dja, geh kât lĕ puăn njônh đŏng.* 12Ta kalơ bok i nây geh mpômpa (siŭm) jŏng puăn ăp ntil, mpômpa (siŭm) hung vơr, ndrel ma siŭm mpăr kalơ trôk đŏng, geh đŏng mpômpa (siŭm) i mâu kloh i mâu ôh di ma sa tâng nau vay phung Israel.* 13Jêh ri tăng ngơi lah ma păng: “Hơi Pêtrôs! May nkhât mpômpa (siŭm) dja ma gŭch sa dô.” 14Yơn ma Pêtrôs rlăch: “Mâu ôh Kôranh, yorlah mpômpa (siŭm) i mâu kloh mâu di ma sa, gâp mâu ôh vay sa ta du njăr nau rêh gâp.” 15Pêtrôs tăng tay nau ngơi i nây du tơ̆ jât: “Moh ndơ i Kôranh Brah jan lĕ kloh jêh, lơi hôm may kơp ndơ i nây ƀơ̆ ƀơch jât.” 16Nau i nây lah tât ma pe tơ̆ ngăn, jêh ri bok i nây hao tay kalơ trôk ri ro.

17Dôl Pêtrôs hôm gŭ mân mâu vât ôh ma nau i nây, bunuyh pe nuyh Kônelês de đă hăn ri nơh, jêh joi jay Simôn lĕ tât ta mpông nây. 18Khân păng ôp kuăl: “Ah Simôn, i bu kuăl Pêtrôs gŭ ta dja đŏng bơh?” 19Pêtrôs hôm gŭ mân ma nau khlay i păng tâm say nây nơh, n'ho ma geh Brah Huêng Ueh lah ma păng: “Geh bunuyh pe nuyh ôp joi may. 20Jŭr hŏm, hăn ndrel khân păng, lơi ôh vĭ vĕ, yorlah Gâp nơm đă khân păng hăn nây nơh.” 21Jêh ri Pêtrôs jŭr a dŏng su, lah ma khân păng ri: “Gâp dja i khân may joi nây, moh nau hă?” 22Khân păng ơh ma Pêtrôs: “Kôranh Kônelês i kôranh tahen Rôm đă hên hăn a dja. Păng jêng bunuyh sŏng, klach ma Kôranh Brah, geh ŏk phung Israel rnê păng jêng bunuyh ueh. Jêh ri geh đŏng du huê tông păr kloh ueh đă păng jă may hăn ta jay păng, gay ma iăt nau may nti.” 23Jêh ri Pêtrôs jă khân păng lăp trôm jay, bêch ta nây du măng.

Kah ôi tay ri păng dâk hăn ndrel khân păng, geh đŏng phung nsing aƀă ta ƀon Yôppê nây hăn ndrel păng đŏng. 24Tât ôi klak ri khân păng tât ta ƀon Sêsara. Lŏng Kônelês ri, păng lĕ kuăl băl mpôl, ndrel ma mât jăng păng, gŭ rƀŭn ta jay păng ri dadê, kŏp mpôl Pêtrôs rơp hơp. 25Dôl Pêtrôs tât ta ri, Kônelês maak ngăn, păng ran păn yơk mbah ta jŏng Pêtrôs ri ro. 26Yơn ma Pêtrôs nhŭp ti Kônelês têk ăn păng dâk, n'ho ma lah: “Dâk hŏm! Lơi ôh yơk mbah gâp, gâp bunuyh dơm tâm ban kơt băl đŏng.”*

27Jêh ri khân păng lăp ta trôm jay n'ho ma tâm ngơi. Pêtrôs say geh bu gŭ rƀŭn ŏk ta ri. 28Păng lah ma bu: “Khân ay may lĕ gĭt jêh nau vay phung Israel mâu ăn ôh phung Israel tâm mâp đah phung i mâu di phung Israel, mâu lah lăp jay khân păng. Yơn ma Kôranh Brah lĕ tâm mpơl jêh ma gâp, ăn gâp rom ăp ntil bunuyh, lơi dâng ôh lah du huê bunuyh ƀơ̆ ƀơch, mâu lah, lah mâu ôh kloh ta năp măt Păng.* 29Kơt ndri dâng gâp hăn ro dôl khân ay may đă bu brô̆ jă gâp. Lah ndri lŏng khân ay may mbơh ma gâp, moh nau khân ay may đă gâp hăn ta dja?” 30Kônelês ơh ma păng: “Nôk pe nar bơh kơi nơh, klăp lah mong pe kêng măng kơt aƀaơ dja đŏng, dôl gâp mbơh sơm ta jay, geh du huê bu klô nsoh bok ao nglang chrat, dâk bơh năp gâp ri, 31jêh ri lah ma gâp: ‘Hơi Kônelês, Kôranh Brah lĕ iăt jêh nau may mbơh sơm, ndrel ma ndơ may ăn yô̆ bu nây, Păng mâu chuêl ôh. 32Aƀaơ dja ăn may đă bu hăn ta ƀon Yôppê ri, mbơh ma du huê bu klô rnha păng Simôn, bu kuăl păng Pêtrôs đŏng, đă păng hăn ta dja. Păng gŭ ta jay Simôn bunuyh ndrăp ntô mpômpa (siŭm), jay nây dăch dak văch dak văr’. 33Kơt ndri dâng gâp đă bu hăn jă may ro, ueh ngăn may hăn ta dja. Aƀaơ dja dâng lĕ hên ta dja lĕ gŭ bơh năp Kôranh Brah jêh, gay ma iăt lĕ nau Păng đă may ngơi.”

Nau Pêtrôs ngơi ta jay Kônelês

34Jêh ri Pêtrôs ntơm ngơi: “Aƀaơ dja lĕ gâp gĭt n'hêl nanê̆ ngăn, Kôranh Brah mâu ôh kơih bunuyh du mpôl dơm,* 35yơn ma dâng lĕ ta mpôl bunuyh, bu moh i ndjôt nau Kôranh Brah, ndrel ma jan kar nau sŏng, lĕ bunuyh i nây Păng rom ro.* 36Khân ay may lĕ gĭt jêh nau mhe mhan ueh Păng lĕ ngơi ma phung Israel hên: Bunuyh dơi geh nau đăp mpăn đah Kôranh Brah yor ma nau khât Kôranh Yêsu Krist. Kôranh Yêsu Krist nây jêng kôranh ma dâng lĕ bunuyh ta neh ntu.* 37Khân ay may lĕ gĭt jêh ma nau Yôhan-Ƀaptem đă ƀon lan rgâl lơi nuih n'hâm djơh, jêh ri jan ƀăptem khân păng yŭk ma dak nây nơh, khân ay may lĕ gĭt đŏng ndơ Kôranh Yêsu lĕ jan ntơm bơh bri Galilê, tât ma lam bri Yuđa nây.* 38Khân ay may lĕ gĭt jêh, Kôranh Brah ăn Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ta Kôranh Yêsu i tă bơh ƀon Nasaret nây ngăn, ndrel ma ăn nau dơi ta Păng. Păng brô̆ nsong ăp ntŭk, jan ndơ ueh, ndrel ma jan bah ƀon lan i geh brah djơh lơh. Dâng lĕ ndơ dja Păng blao jan yorlah Kôranh Brah gŭ ndrel Păng.* 39Hên dja i tơm say lĕ ntil nau khlay Kôranh Yêsu jan ta bri Yuđa, ndrel ma ta ƀon Yêrusalem. Bu nkhât Păng, pŏng Păng ta si tâm rkăng,* 40yơn ma tât pe nar jêh khât, Kôranh Brah jan ăn Păng dâk rêh, ndrel ma ăn Păng tâm mpơl săk ăn bu say.* 41Kôranh Brah mâu ôh ăn dâng lĕ bunuyh say Păng, yơn ma Kôranh Brah kơih hên dja ê lor ma Păng khât dâk rêh, gay ma jan tơm mbơh ma ndơ i nây. Hên dja i gŭ nhêt sông ndrel Păng, jêh Păng dâk rêh nây nơh. 42Kôranh Yêsu ntĭnh ma hên, đă hên mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ăn ma bu, ndrel ma mbơh nkoch Păng dja i Kôranh Brah de ăn phat dôih dâng lĕ bunuyh ta neh ntu ta nar jât năp tay, bunuyh hôm rêh, ndrel ma bunuyh lĕ khât đŏng.* 43Dâng lĕ mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh, lĕ nkoch jêh nau khlay Kôranh Yêsu. Khân păng nkoch Kôranh Brah yô̆ nđach mâu hôm kơp nau tih ma dâng lĕ bunuyh i nsing ma Brah Krist, yor ma ndơ Păng lĕ jêh jan.”*

Mpôl i mâu di phung Israel geh sŏ dơn Brah Huêng Ueh

44Dôl Pêtrôs hôm e ngơi, Brah Huêng Ueh i kloh ueh jŭr gŭ ta khân păng i gŭ iăt nau păng ngơi nây.* 45Lŏng mpôl nsing ma Brah Yêsu i hăn ndrel Pêtrôs nây nơh, khân păng phung Israel i geh koh ntô dadê. Khân păng ndrŏt hih rhŏl ngăn mâu vât ôh, say Kôranh Brah troch ăn Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ta mpôl phung i mâu di phung Israel đŏng,* 46yorlah khân păng tăng mpôl i nây ngơi ta nau ngơi êng êng i mpôl i nây mâu ôh blao ngơi a lor nơh, tăng mpôl i nây rnê ma Kôranh Brah. Jêh ri Pêtrôs lah:* 47“Khân păng lĕ dơn Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ta khân păng tâm ban ma bân đŏng, lah ndri bu moh hôm dơi buay ma mpôl dja mâu ăn jan ƀăptem yŭk ma dak?”* 48Jêh ri Pêtrôs đă bu jan ƀăptem yŭk ma dak ăn ma mpôl i nây ta rnha Brah Yêsu Krist. Jêh jan ƀăptem ri, bu kŏn Pêtrôs ăn gŭ ndrel ta ri jŏ bar pe nar jât.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index