Search form

Kôranh Oh Mon 13

Brah Huêng Ueh kơih Ƀarnaƀas, ndrel ma Sôl

1Phung nsing ma Brah Krist ta ƀon Ŏntiyôk ri, geh bunuyh aƀă jêng phung ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, bunuyh aƀă jêng phung nơm nti. Ta nây geh Ƀarnaƀas, geh Simêôn i bu kuăl Niger, geh Lukês tă bơh ƀon kuŏng Kiren, geh Manaên i bu mât bơh jê̆ gŭ ndrel Hêrôt-Ŏntipas i kôranh mât uănh bri Galilê, ndrel ma geh Sôl.* 2Geh du nar dôl khân păng yơk mbah ma Kôranh Brah, nđâp ma ăt sông, Brah Huêng Ueh i kloh ueh lah ma khân păng: “Nkhah ăn êng Ƀarnaƀas, ndrel ma Sôl ma Gâp, yorlah Gâp ŭch ăn bar hê khân păng nây gay ma jan kar êng i Gâp ndrăp ăn khân păng jan.”* 3Jêh khân păng ăt sông, ndrel ma mbơh sơm, jêh ri khân păng tê̆ ti ta bar hê khân păng nây, n'ho ma ăn khân păng hăn ro gay ma jan kar i Brah Huêng Ueh đă khân păng nây.*

Ƀarnaƀas, ndrel ma Pôl hăn ta gôl dak Kipros

4Brah Huêng Ueh i kloh ueh đă bar hê khân păng nây hăn ta ƀon Sêlơsia, jêh ri khân păng jŭr ncho duk tă bơh nây hăn ta ƀon Salamin ta gôl dak Kipros. 5Tât ta ƀon nây, bar hê khân păng nây mbơh nkoch nau Kôranh Brah ta nhih rƀŭn phung Israel, geh nđâp ma Yôhan i bu kuăl Markôs hăn kơl ndrel đŏng.* 6Jêh ri khân păng hăn đŏng rŏ gôl dak nây tât ta ƀon Paphôs+ . Ta ƀon nây khân păng mâp ma du huê bunuyh mât n'ang jan ndơ ma nau dơi brah djơh, rnha păng Ƀar-Yêsu, păng phung Israel, păng bunuyh ntơyh nklă nau ngơi Kôranh Brah đŏng. 7Păng gŭ ndrel kôranh mât uănh gôl dak Kipros, rnha Sekês-Pôlus jêng bunuyh geh nau mân gĭt blao. Jêh ri kôranh i nây đă bu jă Ƀarnaƀas, ndrel ma Sôl, yorlah păng ŭch iăt nau Kôranh Brah. 8Bunuyh mât n'ang i nây ta nau ngơi Grek bu kuăl păng Êlimas đŏng, lŏng păng tâm rdâng đah ma bar hê khân păng ri, păng nkhăng kôranh i nây mâu ôh ăn păng nsing ma Brah Yêsu. 9Dôl nây Sôl i bu kuăl Pôl đŏng, Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ta păng ngăn, jêh ri păng uănh phŏng jât bunuyh mât n'ang i nây, n'ho ma lah: 10“Yê! May i bunuyh jan mŏn dơm, bunuyh blao nau mƀrôh hô ir! May i nây kon brah djơh, lĕ ndơ nau sŏng, may rlăch, ndri may jêng bu năch rlăng đah ma lĕ ndơ nau sŏng. Mơm may lah nâng nau sŏng Kôranh Brah jêng nau mƀrôh chrao? 11Aƀaơ dja, nau dơi Kôranh Brah tâm rdâng jan ăn may cheh măt, ăn may uănh mâu say ang jŏ oi.” Du n'hâm ta nây măt păng dô ma ngo ro, uănh mâu say ôh. Brô̆ but but, đă bu sơm têk. 12Jêh ri kôranh i nây nsing ma Kôranh Yêsu ro, yorlah păng lĕ say nau i nây, nđâp ma ndrŏt hih rhŏl nau nti ma Kôranh Yêsu nây lĕ nau ngăn.

Pôl, ndrel ma Ƀarnaƀas gŭ ta ƀon Ŏntiyôk bri Phisiđia

13Jêh ri Pôl, ndrel ma băl mpôl păng jŭr ncho duk tă bơh ƀon Paphôs, hăn ta ƀon Pơga bri Pamphilia. Tât ta ƀon Pơga nây Yôhan ntlơi khân păng ta nây hăn plơ̆ sât ta ƀon Yêrusalem.* 14Lŏng Pôl, ndrel ma Ƀarnaƀas ri, lôh tă bơh ƀon Pơga, nkre n'hot tât ta ƀon Ŏntiyôk bri Phisiđia. Ta nar Saƀăt i nar rlu phung Israel, bar hê khân păng nây lăp gŭ ta nhih rƀŭn phung Israel ri.* 15Tât jêh bu rŏ ta nau vay Môsê, ndrel ma samƀŭt bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, kôranh aƀă ta nhih rƀŭn nây đă bu mbơh ma bar hê khân păng ri: “Hơi oh nô, lah khân may geh nau ŭch mbơh nkoch ma n'hao nuih n'hâm ăn ma phung ƀon lan, ngơi hŏm.”

16Jêh ri Pôl dâk, păng yơr ti ăn khân păng gŭ rklăk: “Hơi oh nô kônh va phung Israel, ndrel ma phung i mâu di phung Israel klach iăt nau Kôranh Brah, khân ay may iăt gâp hŏm. 17Kôranh Brah i phung Israel bân dja yơk mbah, lĕ kơih jêh phung u che bân kăl e nơh gay ma jêng ƀon lan Păng nơm, ndrel ma Păng ăn bâk rơ̆ dôl khân păng gŭ ta bri Êsip. Jêh bơh nây, Păng leo khân păng du lôh tă bơh bri nây yor ma nau dơi Kôranh Brah nơm.* 18Jêh ri Păng hôm ăt nuih ma nau tih khân păng dôl gŭ 40 năm ta bri rdah.* 19Jêh Kôranh Brah lơh rai lĕ phiao pơh bri dak gŭ ta bri Kanaan nây, jêh ri Păng ăn bri dak i nây ma phung ƀon lan bân gŭ.* 20Ntơm bơh khân păng hăn lăp ta bri Êsip, tât ma lăp ta bri Kanaan, geh 450 năm, jêh ri Kôranh Brah ăn geh kôranh phat dôih dơm mât uănh phung ƀon lan Israel, n'ho ma tât bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah rnha Samuel.* 21Jêh bơh nây jât, khân păng leo băl dăn ăn geh du huê kađăch ma khân păng, jêh ri Kôranh Brah ăn geh kađăch ma khân păng ro, Păng sŏ Sôl i kon bu klô Kis tă bơh rnoi deh mpôl Ƀenjamin+ ăn jan kađăch geh 40 năm.* 22Jêh ri Kôranh Brah nglôh lơi Sôl nây, Păng sŏ Đavid ăn jan kađăch. Kôranh Brah nkoch lah ma Đavid nây: ‘Gâp lĕ say du huê bunuyh, rnha Đavid kon bu klô Yêsê, păng di nuih n'hâm Gâp ngăn, yorlah păng mra jan dâng lĕ nau Gâp ŭch’.* 23Tâng ma nau Păng lĕ ton nơh, ta rnoi deh kađăch Đavid i nây, Kôranh Brah ăn Kôranh Yêsu jêng nơm rklaih phung ƀon lan Israel.* 24Ê lor ma Kôranh Yêsu văch, Yôhan-Ƀaptem lĕ mbơh jêh ma dâng lĕ phung ƀon lan phung Israel, đă rgâl lơi nuih n'hâm djơh jan ƀăptem yŭk ma dak.* 25Nôk păng jan bơi ma jêh lĕ phiao kar i Kôranh Brah đă păng jan nây, păng lah ma phung ƀon lan: ‘Khân ay may mân gâp dja i Brah Krist Kôranh Brah ton ma njuăl bơh? Gâp dja mâu di ôh, yơn ma Păng tât bơh kơi gâp. Ta năp Păng gâp jêng bunuyh jê̆ lê̆ dơm, bol lah gâp sơm droh ntô jot Păng, hôm e mâu hŏ di đah nau jan kar Păng đŏng’.”*

26“Hơi khân ay may i phung oh nô kon sau Abrahăm, ndrel ma phung klach iăt nau Kôranh Brah i mâu di phung Israel! Ma bân dâng lĕ i Kôranh Brah ăn gĭt mơm Păng jan gay ma rklaih bunuyh. 27Bunuyh ta ƀon Yêrusalem, ndrel ma phung kôranh khân păng ta ƀon nây, mâu ôh gĭt năl Kôranh Yêsu jêng nơm rklaih khân păng. Ăp nar Saƀăt i nar rlu phung Israel khân păng vay rŏ nau mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ nchih, tih ma khân păng mâu ôh vât nau i nây, ndri khân păng phat dôih nkhât lơi Ôbăl tâm di ma nau i lĕ nchih ta nây.* 28Bol lah khân păng joi nau tih ma nkhât ta Păng ri mâu say, khân păng hôm e dăn ma Pilat gay ma nkhât Kôranh Yêsu.* 29Jêh khân păng jan lĕ ndơ i mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ nchih jêh ma săk Păng, jêh ri bu njŭr săk Kôranh Yêsu bơh si tâm rkăng ri, njor Păng ta môch. 30Yơn ma Kôranh Brah jan ăn Păng dâk rêh tay. 31Jêh ri Păng tâm mpơl săk Păng ŏk nar ăn ma phung brô̆ ndrel Păng tă bơh bri Galilê, hăn ta ƀon Yêrusalem. Aƀaơ dja lĕ phung i nây, jêng bunuyh tơm nkoch nau khlay Păng ăn ma phung Israel.”

32“Aƀaơ dja hên mbơh nau mhe mhan ueh dja ma khân ay may, jêng nau Kôranh Brah lĕ ton jêh ma phung u che bân kăl e nơh. 33Nau i nây aƀaơ dja Păng lĕ jan ma bân i kon sau khân păng nây, Păng jan Kôranh Yêsu ăn dâk rêh jêng di ma nau mprơ ơm ta nkô̆ bar Kôranh Brah lah:

‘May dja Kon Gâp nơm.

Nar dja Gâp ăn bu gĭt, Gâp Bơ̆ May ngăn’ .

34Kôranh Brah ăn Kôranh Yêsu dâk rêh kơt nây, mâu ôh ăn săk jăn Păng blao ôm jât, jêng di ma nau Păng lah ma u che bân kăl e nơh kơt nđa:

‘Nau geh jêng kloh ueh i Gâp lĕ ton ăn ma kađăch Đavid kăl e nơh, nau i nây Gâp ăn ma khân ay may ngăn ro’ .

35Kơt ndri ta du nau mprơ ơm êng jât nau kađăch Đavid mbơh sơm geh nchih kơt nđa đŏng:

‘May mâu ôh ăn săk jăn Bunuyh kloh ueh blao ôm’ .

36Nôk kađăch Đavid hôm rêh păng jan tâng nau Kôranh Brah ŭch, jêh păng khât, bu tŏp păng kơt phung u che păng đŏng, jêh ri săk jăn păng ôm, ndri păng mâu ôh ngơi ma păng nơm ta nau mprơ i nây, 37yơn ma păng ngơi ma Brah Yêsu i Kôranh Brah jan ăn Păng dâk rêh nây, kơt ndri săk jăn Păng mâu geh ôh ôm. 38Hơi oh nô, kơt ndri nau hên mbơh nkoch dja ma khân ay may gay ăn khân ay may gĭt n'hêl nanê̆: Yor ma Kôranh Yêsu dja dâng Kôranh Brah yô̆ nđach mâu hôm kơp nau tih ta khân ay may.* 39Iăt tâng nau vay phung Israel mâu ôh dơi rklaih bơh nau tih bunuyh, yơn ma dâng lĕ bunuyh i nsing ma Kôranh Yêsu geh rklaih bơh nau tih i nây.* 40Kơt ndri ăn khân ay may njrăng hŏm, klach lah jêng di ma khân ay may tâng ma nau bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ nchih jêh:

41‘Kôranh Brah lah: ‘Hơi phung bunuyh mưch rmot Gâp,

Ăn khân ay may uănh hŏm, jêh ri ndrŏt hih rhŏl mâu vât ôh, n'ho ma roh hêng ro,

Yorlah Gâp jan kar du ntil nau ta rnôk khân ay may.

Kar i nây khân ay may mâu iăt ôh, bol lah geh bunuyh mbơh nkoch ma khân ay may kađôi lĕ’’ .”

42Rƀŭn lĕ lôch jêh, dôl Pôl, ndrel ma Ƀarnaƀas du lôh bơh nhih rƀŭn nây, phung gŭ rƀŭn ta nây ntrôl đă khân păng plơ̆ nti tay nau i nây ta nar Saƀăt jât năp tay. 43Jêh nau tâm rƀŭn nây, geh ŏk ngăn bunuyh hăn tâng khân păng, ta nây geh phung Israel, ndrel ma phung i mâu di phung Israel lăp phung Israel. Bar hê khân păng nây nkoch bri ma phung i nây, n'ho ma nti phung i nây ăn gŭ nâp ta nau ueh Kôranh Brah.

44Jêh ri tât nar Saƀăt bơh kơi, phung ƀon lan ta ƀon nây hăn rƀŭn iăt nau Kôranh Brah ŏk ngăn, bơi ma lĕ du ƀon nây ro. 45Yơn ma nôk phung Israel say bunuyh ŏk kơt nây, khân păng mâu nach ngơi tâm rdâng đah nau Pôl nti, n'ho ma rak suai ma ôbăl hô ngăn.* 46Jêh ri Pôl, ndrel ma Ƀarnaƀas, khân păng bănh ngơi lah ma bu kơt nđa: “Iăt ma hên mbơh nkoch nau Kôranh Brah lor ma phung khân ay may i di phung Israel. Tih ma khân ay may rlăch mâu ŭch ôh sŏ dơn, kơt ndri khân ay may kơp êng khân ay may mâu di Kôranh Brah ăn nau rêh n'ho ro đŏng. Kơt ndri dâng hên aƀaơ dja mbơh nkoch nau dja ăn ma phung i mâu di phung Israel.* 47Yorlah Kôranh Brah lĕ đă hên kơt nđa:

‘Gâp njêng may jêng ndơ ang ma phung i mâu di phung Israel,

Gay ma may leo nau rklaih tât lam ntŭk jŭm bri văr neh’ .”

48Tât phung i mâu di phung Israel tăng nau nây, khân păng răm maak ngăn, khân păng rnê ma Kôranh Brah yor ma nau mbơh nkoch i nây. Lŏng mpôl i Kôranh Brah lĕ kơih ma ăn geh nau rêh n'ho ro, khân păng leo băl sât nsing ma Brah Yêsu dadê. 49Nau Kôranh Brah bu tăng lư lam bri nây ngăn. 50Geh phung bu ur i ndrŏng ta ƀon nây, khân păng yơk mbah ma Kôranh Brah. Lŏng phung Israel i mâu ôh nsing ma Brah Yêsu nsôch phung bu ur i nây, ndrel ma nsôch phung kôranh ta ƀon nây, leo băl jan jêr ma Pôl, ndrel ma Ƀarnaƀas, ntrŭt ôbăl du lôh bơh bri neh khân păng nây.* 51Pôl, ndrel ma Ƀarnaƀas rtôh neh môi+ bơh jŏng khân păng nơm, jêh ri hăn ta ƀon Ikôniam.* 52Jêh khân păng lôh bơh nây, phung nsing ta ƀon Ŏntiyôk ri, khân păng hôm geh nau răm maak ngăn, ndrel ma Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ta khân păng đŏng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index