Search form

Kôranh Oh Mon 2

Brah Huêng Ueh jŭr

1Tât nar nhêt ƀŭn 50 nar phung Israel+ , lĕ mpôl kôranh oh mon, khân păng gŭ ndrel ta du mlŏm jay ta ƀon Yêrusalem.* 2Du ndŏm ta nây, dô ma tăng nteh n'găr tă bơh kalơ trôk, tâm ban ma sial khôm mprat dŭt hô ta trôm jay khân păng gŭ rƀŭn ri. 3Dôl nây mpôl kôranh oh mon say tâm ban ma mpiăt ŭnh hit, jêh ri mpiăt ŭnh i nây tâm nkhah gŭ ta ăp bôk khân păng du huê du huê ri. 4Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ta săk mpôl kôranh oh mon du huê du huê nây ngăn, ăn khân păng dơi mbơh ngơi nau ngơi êng êng, jêng nau ngơi i khân păng mâu ôh vay blao ngơi a lor nơh.* 5Nôk nây geh mpôl Israel jêng mpôl i iăt nau Kôranh Brah ŏk ngăn ta Yêrusalem, gay ma nhêt ƀŭn 50 nar i nây. Khân păng tă bơh ăp n'gor bri lam neh ntu dja. 6Khân păng i nây nchuăt ran uănh ta ri dadê, yor ma tăng nteh sial i nây. Tât ta nây khân păng say mpôl kôranh oh mon du huê du huê blao nau ngơi bu, jêng nau ngơi di ma mpôl êng êng khân păng nơm. Khân păng say kơt nây ndrŏt nhhih dadê ngăn. 7Khân păng mâu vât ôh, khân păng tâm lah: “Lĕ mpôl i ngơi nây, ơm mâu di lah mpôl bri Galilê hiah? Mpôl i nây mâu ôh blao ngơi ma bri êng.* 8Lah ndri mơm dâng bân tăng khân păng blao ngơi dâng lĕ nau ngơi bri bân? 9Phung bân ta dja geh bunuyh tă bơh bri Phathus, bri Mêđi, bri Êlăm, jêh ri geh aƀă tă bơh bri Mêsôpôtamia, bri Yuđa, bri Kapađôkia, bri Pŭntus, bri Asi, 10ndrel ma bri Prikia, bri Pamphilia, bri Êsip, bri Liƀi i dăch ma ƀon kuŏng Kiren, jêh ri geh đŏng bunuyh i tă bơh ƀon kuŏng Rôm hăn khŏl ta dja. 11Ta mpôl i nây geh mpôl Israel, geh mpôl bu êng i mhe lăp jêng phung Israel geh koh ntô, yor ma nsing ma Kôranh Brah đŏng, geh bunuyh tă bơh gôl dak Kret, ndrel ma bunuyh tă bơh bri Arăp. Bân tăng khân păng mbơh nkoch nau khlay Kôranh Brah dŭt nau ngăn tâng nau ngơi bân nơm du huê du huê ngăn.” 12Lĕ mpôl i nây mâu vât hô ngăn, mâu hôm ôh blao mân đŏng, khân păng tâm ôp ndrăng khân păng nơm: “Moh nau khlay i nây hiah?” 13Yơn ma geh bunuyh aƀă mưch lah: “Mpôl i nây nhŭl ndrănh dơm.”

Nau ngơi Pêtrôs

14Jêh ri Pêtrôs dâk ndrel 11 mpôl kôranh oh mon nây, păng ngơi dăng ma phung bunuyh ŏk nây: “Hơi oh nô kônh va phung Israel, ndrel ma oh nô kônh va dâng lĕ i gŭ ta ƀon Yêrusalem dja, dăn iăt hŏm nau gâp gay ma gĭt n'hêl nau dja, 15yorlah dâng lĕ khân păng dja mâu geh ôh nhŭl ndrănh kơt nau khân may mân nây, aƀaơ dja nchô ma mong sân ôi dơm! 16Nau dja jêng di ngăn đah nau Yôel i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh, păng lĕ nchih lah:

17‘Kôranh Brah lah: ‘Nar n'glĕ dŭt jât năp tay

Gâp nkhŭt Brah Huêng Ueh Gâp ăn gŭ ta dâng lĕ bunuyh.

Jêh ri huêng Gâp ăn kon bu ur bu klô khân may ntơyh nau ngơi Gâp, ndrel ma nkoch lor.

Mpôl drôh ndăm khân may gĭt say n'hêl ma măt ndơ i Gâp ăn say,

Jêh ri mpôl bu bŭnh bu ranh khân may gĭt say ndơ tă bơh Gâp ta nau mbơi.

18Bol lah dâk bu ur dâk bu klô i nsing ma Gâp,

Gâp hôm nkhŭt Brah Huêng Ueh Gâp ăn gŭ ta khân păng đŏng ta nôk nây,

Jêh ri khân păng ntơyh nau ngơi Gâp, ndrel ma nkoch lor.

19Gâp nhhơ nau khlay i bu mâu vay say ta kalơ trôk,

Ndrel ma nau mbên êng êng ta neh ntu dja,

Geh mham, geh ŭnh hit, ndrel ma geh nhhuk ŭnh.*

20Nar plăch rlơ̆ jêng ngo,

Khay jêng chăng tâm ban ma mham

Ê lor ma tât nar Kôranh Brah, jêng nar chrêk lơp dŭt kuŏng i nar Gâp phat dôih dâng lĕ bunuyh.

21Ê lor ma nar i nây bu moh i kuăl vơl Kôranh Brah gay ma rklaih săk păng nơm, bunuyh i nây geh klaih ro’’ .

22Hơi oh nô phung Israel, ăn khân ay may iăt hŏm nau dja, Kôranh Yêsu i tă bơh ƀon Nasaret nây, lĕ Kôranh Brah nhhơ ăn ma khân ay may Păng tă bơh Kôranh Brah ngăn. Kôranh Brah ăn Păng dơi jan ndơ kuŏng, jan ndơ nau ngăn, ndrel ma nau mbên êng êng jât ta phung khân ay may. Khân ay may lĕ gĭt jêh ma ndơ i nây,* 23tih ma khân ay may nhŭp njŭn Păng ăn a ti phung i mâu iăt nau Kôranh Brah, gay ma nkhât pŏng Ôbăl ta si tâm rkăng. Yơn ma Kôranh Brah lĕ gĭt lor ndơ i nây, n'ho ma ŭch geh kơt nây đŏng.* 24Jêh ri Kôranh Brah ăn Păng dâk rêh, rklaih Păng bơh nau jêr jŏt ta nau khât. Nau khât mâu ôh dơi kŏn Păng.* 25Kăl e nơh kađăch Đavid lĕ ngơi lah ndơ i nây ma Kôranh Yêsu, păng lah:

‘Gâp lĕ gĭt jêh Kôranh Brah gŭ dăch ma Gâp ƀaƀơ,

Păng gŭ bơh ma ti Gâp gay ma kơl Gâp, kơt ndri dâng Gâp mâu ôh klach rvê ma dâng lĕ ntil ndơ.

26Nuih n'hâm Gâp n'ho ma răm maak, bŏr mbung Gâp ngơi rnê ma Păng,

Săk jăn Gâp gŭ ta nau rnơm đŏng,

27Yorlah May mâu ôh ăn huêng Gâp khan nkre ta bri phan ntŭk bunuyh khât.

Ơ Kôranh Brah, Gâp i bunuyh kloh ueh, May mâu đŏng ăn săk jăn Gâp ôm.

28May nhhơ ăn Gâp gĭt năl trong hăn tât ta nau rêh n'ho ro,

May ăn Gâp gŭ ueh răm maak, yor May gŭ ndrel Gâp’ .

29Hơi oh nô! Gâp mbơh ăn ma khân ay may gĭt n'hêl, kađăch Đavid nây i che bân kăl e nơh păng lĕ khât jêh, bu tŏp păng ta môch, jêh ri i môch păng hôm e ta ƀon dja tât aƀaơ dja đŏng. 30Ndri dâng bân gĭt n'hêl Đavid mâu ôh ngơi ma săk păng nơm ta trong i nây, yơn ma păng nơh jêng bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah. Kơt ndri dâng păng gĭt Kôranh Brah ton ma păng, ăn geh du huê Bunuyh ta rnoi deh păng hao jêng Kađăch, jêng Brah Krist i nơm rklaih i Kôranh Brah de njuăl đŏng. 31Yorlah lĕ kađăch Đavid say nau i nây lor ndơ i Kôranh Brah ŭch jan, dâng păng ngơi ma Brah Krist dâk rêh lah:

‘Huêng Păng mâu ôh khan nkre ta bri phan ntŭk bunuyh khât,

Săk jăn Păng mâu ôm đŏng’.

32Kôranh Yêsu i nây Kôranh Brah rdŏk ăn Păng dâk rêh, lĕ hên dja lĕ say Păng dadê.* 33Kôranh Brah n'hao Kôranh Yêsu ăn jêng kôranh mât uănh ndrel Păng bơh ma Păng nơm. Kôranh Yêsu dơn Brah Huêng Ueh i kloh ueh tă bơh i Bơ̆, tâng nau Păng lĕ ton, jêh ri Kôranh Yêsu nkhŭt Brah Huêng Ueh ăn gŭ ta dâng lĕ phung hên. Ndơ i nây jêng ndơ i khân ay may say khân ay may tăng ta dja.* 34Kađăch Đavid mâu geh ôh hao kalơ trôk ta ntŭk Kôranh Brah, păng lah ma Brah Krist kơt nđa:

‘Kôranh Brah mbơh ma Kôranh gâp lah:

‘Ăn May Kôranh mât uănh ndrel Gâp, gŭ bơh ma ti Gâp dja

35N'ho ma tât Gâp nhŭp kât phung rlăng May, ăn mre ma rkơl jŏng ƀŏt’’ .

36Lah ndri dâng lĕ phung ƀon lan Israel ăn gĭt nau dja n'hêl nanê̆ ngăn, yorlah Kôranh Yêsu i khân mre nkhât lơi Păng ta si tâm rkăng nơh, lĕ Kôranh Brah de ăn Păng jêng Kôranh mât uănh, ndrel ma jêng Brah Krist đŏng.”*

37Tât ma khân păng tăng nau i nây, ta nuih n'hâm khân păng ri nŭm bu ntrôl ngăn, jêh ri ôp Pêtrôs, ndrel ma mpôl kôranh oh mon: “Hơi oh nô! Lah ndri hên dja mơm jan hă, gay ma Kôranh Brah yô̆ nđach nau tih hên?”* 38Pêtrôs ơh ma khân păng: “Ăn khân ay may rgâl hŏm nuih n'hâm djơh, jêh ri yŭk ƀăptem ma dak ta rnha Kôranh Yêsu Krist, ndri dâng Kôranh Brah yô̆ nđach mâu hôm kơp nau tih khân ay may, jêh ri Kôranh Brah ăn Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ta khân ay may.* 39Kôranh Brah lĕ ton kơt nđa, Păng ton ăn ma khân ay may, ăn ma kon ma sau khân ay may, ndrel ma dâng lĕ bunuyh i gŭ ngai ngai đŏng, dah ŏk bunuyh i Kôranh Brah kuăl ma nsing Păng nơm, Păng i bân yơk mbah nây.” 40Jêh ri Pêtrôs rblang mbơh nkoch nau ŏk jât, păng ntrôl khân păng lah: “Ăn khân ay may klaih du lôh tă bơh bunuyh djơh mhĭk ta rnôk dja hŏm, gay ma lơi ôh ăn Kôranh Brah tê̆ dôih khân ay may ndrel khân păng.” 41Kơt ndri bunuyh i iăt nau păng ngơi nây, khân păng nkre ma dơn nau ƀăptem yŭk ma dak ro, geh klăp lah 3000 nuyh, bunuyh i mhe sât nsing.

42Lĕ phung i nây nsrôyh iăt nau mpôl kôranh oh mon nti, khân păng gŭ tâm rnglăp băl jêng oh nô, gŭ sông sa+ ndrel, ndrel ma gŭ mbơh sơm nâng đŏng.* 43Dâng lĕ bunuyh ta Yêrusalem geh klach nsŏr dadê, yor ma say nau dơi mpôl kôranh oh mon jan nây lĕ nau ngăn ŏk đŏng, ndrel ma nau mbên êng êng khân păng jan ŏk jât.* 44Dâng lĕ bunuyh i nsing ma Kôranh Yêsu, khân păng tâm di du ntôr nau dơm. Khân păng sŏ lĕ drăp ndơ khân păng geh, rgum ăn ndrel dadê. 45Khân păng tăch drăp ndơ khân păng geh, sŏ prăk tâm pă băl moh ndơ băl khân păng mâu tŏng. 46Ăp nar khân păng tâm di du ntôr nau nsrôyh mbơh sơm ta jŏng gung nhih jan brah. Dôl gŭ ta jay khân păng gŭ nhêt sa nkah kloh ueh, n'ho ma sông sa ndrel, khân păng maak ngăn, ndrel ma geh nuih n'hâm lŏng đŏng. 47Khân păng leo băl mprơ rnê ma Kôranh Brah. Dâng lĕ phung ƀon lan gĭt khân păng jêng bunuyh ueh. Kôranh Yêsu+ de ntop tay bunuyh ta mpôl i nây ăp nar jât, i Păng lĕ rklaih.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index