Search form

Kôranh Oh Mon 20

Pôl hăn ta bri Masêđôn, ndrel ma bri Grek

1Nau uh ah tah tŏr nây bah lĕ phiao, Pôl rgum phung oh mon n'hao nuih n'hâm khân păng, ndrel ma ntĭnh ntăn khân păng, jêh ri păng lôh bơh ƀon Êphêsô nây hăn ta bri Masêđôn. 2Păng hăn glăt rŏ bri nây, n'ho ma n'hao nuih n'hâm ŏk ngăn ma phung nsing. Jêh bơh nây păng hăn tât ta bri Grek, 3gŭ ta bri nây geh pe khay. Dôl păng ndrăp ncho duk hăn ta bri Siri, phung Israel aƀă tâm di nau gay ma jan djơh ma păng ta duk i nây. Pôl gĭt kơt nây, yơn ma păng hôm ŭch hăn jât bri Siri, ndri dâng păng brô̆ plơ̆ glăt tay jât bri Masêđôn. 4Phung hăn ndrel păng ta nây, geh Sôpatrus i kon Pirôh tă bơh ƀon Ƀêra, geh Arisđarkus, ndrel ma Sêkŭntus tă bơh ƀon Têsalônik, geh Gaiyus tă bơh ƀon Đơƀê, geh Tikhikus, ndrel ma Trôphim tă bơh bri Asi, ndrel ma Timôthê đŏng. 5Lĕ mpôl nây hăn lor, gŭ kŏp hên ta ƀon Trôas. 6I hên ri hăn ta ƀon Philip. Jêh nar nhêt ƀŭn sa nŭmpăng mâu geh ndrui, hên lôh bơh ƀon i nây ncho duk jŏ prăm nar dâng tât ta ƀon Trôas, mâp đah khân păng ta nây, jêh ri gŭ ta ƀon nây pơh nar.*

Pôl n'hao nuih n'hâm phung nsing ta ƀon Trôas

7Ta nar pơh+ , hên gŭ rƀŭn gay ma gŭ sông sa+ ndrel. Pôl nti ăn bu iăt, păng mân ŭch hăn nar ôi tay, kơt ndri păng gŭ nti tât n'gul măng. 8Ntŭk hên gŭ rƀŭn ta jrô kalơ pe dăp nây, geh ŭnh sagêng ŏk ngăn. 9Dôl Pôl nti jŏ ngăn nây, ta nây geh du huê kon se lĕ ndăm rnha Ơtikus gŭ ta bôk mpông bloh nhih nây, păng lĕ ji bêch dŭt hô, păng bêch gui tŭp a neh su bơh ntŭk pe dăp nây. Jêh ri bu de pư bơh dja păng lĕ roh n'hâm jêh. 10Pôl jŭr a neh su, păng kŭnh ut bunuyh ri, jêh ri lah ma bu: “Khân ay may lơi rvê, păng mâu ôh khât.” 11Jêh ri hao tay kalơ ri, păng gĭch nŭmpăng nây sa, jêh sa nŭmpăng nây păng nti tay jŏ jât, n'ho ma tât bri ang ôi, ri mơ păng lôh bơh ntŭk nây hăn. 12I kon se ndăm nây hôm rêh, jan ăn nuih n'hâm khân păng ueh maak ngăn. Bu leo păng sât a jay păng nơm.

Pôl gŭ ta ƀon Milêt

13I hên ri ncho duk hăn lor ta ƀon Asus, gay ma mâp Pôl ta ƀon nây, yor ma păng lĕ ŭch brô̆ trong jŏng tât ta nây. 14Tât tâm mâp ta ƀon Asus, păng lăp ta duk ndrel hên, jêh ri hăn ta ƀon Mitôlen. 15-16Pôl lĕ lah jêh păng mâu ŭch lăp ta ƀon Êphêsô, klach lah gŭ jŏ ir ta bri Asi, yorlah păng ŭch gơnh tât ta ƀon Yêrusalem, gay ma nhêt ƀŭn 50 nar ta nây, lah ma dơi. Ndri dâng hên ncho duk lôh bơh Mitôlen nây, nar ôi tay hên tât dăch ma gôl dak Khiyôs. Nar ôi klak hên hăn n'hot ƀon Êphêsô tât ta gôl dak Samôs [jêh ri hên gŭ du ƀlât ta ƀon Trôkilêm], nar lak nguai (lak mih) ri mơ hên tât ta ƀon Milêt.*

Pôl ngơi ma phung kôranh phung nsing ta ƀon Êphêsô

17Jêh ri Pôl đă bu tă bơh ƀon Milêt hăn ta ƀon Êphêsô, gay ma jă phung kôranh phung nsing ma Brah Krist ta ƀon nây hăn mâp păng. 18Tât khân păng i nây ta ƀon Milêt, Pôl ngơi: “Khân ay may lĕ gĭt jêh nau gŭ ngao gâp ta khân ay may, lĕ ndơ gâp jan ăp mong ăp nar, ntơm bơh gâp tât ta bri Asi dja. 19Gâp jan kar ta khân ay may jêng tâm ban ma bunuyh i jê̆ ta nâm bu, nđâp ma hor dak măt, nđâp ma geh nau jêr yor ma phung Israel aƀă i ŭch jan djơh ma gâp.* 20Khân ay may lĕ gĭt jêh, nôk gâp nti khân ay may ta năp băl phung, ndrel ma rŏ jay đŏng, lĕ ndơ khlay i geh nau khlay ma kơl khân ay may gâp lĕ mbơh ăn ma khân ay may đŏng, gâp mâu ôh pôn mo.* 21Gâp mbơh nkoch ăn ma phung Israel, ndrel ma phung Grek, ma nau rgâl nuih n'hâm djơh sât ma Kôranh Brah, nsing ma Kôranh Yêsu [Krist] i Kôranh ma phung bân. 22Aƀaơ dja, Brah Huêng Ueh ŭch ăn gâp hăn ta ƀon Yêrusalem, yơn ma gâp mâu gĭt ôh moh nau geh ma gâp ta ƀon nây. 23Gâp man ma gĭt, ăp ƀon Brah Huêng Ueh i kloh ueh mbơh ma gâp lah: Gâp bu de nhŭp chăp, ndrel ma geh nau jêr jŏt.* 24Gâp mâu rvê ôh, gâp mâu đŏng kơp nau rêh dja jêng khlay ma gâp. Gâp man ma ŭch jan tât jêh kar i Kôranh Yêsu de ăn ma gâp ê lor gâp ma khât. Kar i nây jêng mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Kôranh Brah geh nau yô̆ nđach dja. 25Gâp lĕ vay gŭ ndrel khân ay may, mbơh nkoch nau Kôranh Brah ŭch mât uănh bunuyh. Aƀaơ dja gâp lĕ gĭt n'hêl nanê̆ ngăn, khân ay may mâu hôm ôh say muh măt gâp jât. 26Kơt ndri gâp mbơh nkoch nau khlay ma khân ay may nar dja: Lah ta phung khân ay may geh du huê mâu geh rklaih, mâu ôh di yor ma nau tih gâp, 27yorlah dâng lĕ nau Kôranh Brah ŭch ma bân, gâp lĕ mbơh nkoch ma khân ay may dadê jêh, gâp mâu ôh pôn mo. 28Kơt ndri ăn khân ay may gŭ mât njrăng săk, ndrel ma mât njrăng phung nsing, yorlah Brah Huêng Ueh i kloh ueh lĕ ăn jêh nau kar dja ma khân ay may, ăn khân ay may mât phung nsing ma Kôranh Brah, i lĕ jêh Kôranh Brah chuai ma mham Kon Păng nơm+ .* 29Gâp lĕ gĭt jêh, dôl gâp lôh bơh ntŭk dja, mra geh bunuyh aƀă lăp ta phung khân ay may ntŭm nti ndơ mâu di. Khân păng janh djơh tâm ban ma so bri lơh lơi be biăp phung, khân păng mâu geh ôh nau yô̆ ma phung nsing.* 30Nđâp ma geh bunuyh aƀă ta phung khân ay may nơm, khân păng nti tih đŏng, gay ma ndơm phung nsing ăn tâng khân păng. 31Kơt ndri ăn khân ay may gŭ njrăng răp jăp, ăn kah gĭt nau gâp lĕ nti ma khân ay may jŏ pe năm nơh, mâu gŭ mâu rlu, dâng măng dâng nar, n'ho ma lĕ lôh dak măt yor ma khân ay may đŏng.*

32Aƀaơ dja gâp dăn Kôranh Brah mât uănh khân ay may, ndrel ma ăn khân ay may kah gĭt ma nau mbơh nkoch ma nau ueh Păng. Nau mbơh nkoch dja dơi rdŏk njêng khân ay may ăn lơ hô geh nau nsing, ndrel ma ăn khân ay may sŏ dơn lĕ ndơ ueh i Kôranh Brah ŭch ăn ma phung kloh ueh dâng lĕ.* 33Gâp mâu prot ôh kơnh geh prăk mayh, mâu lah bok ao bơh bu du huê.* 34Khân ay may lĕ gĭt jêh, gâp jan kar ma n'hâm suan gâp nơm, gay ma mât siăm săk gâp nơm, ndrel ma bunuyh i gŭ ndrel gâp đŏng. 35Dâng lĕ ntil ndơ i nây, gâp jan gay ma leo nau ueh ăn ma khân ay may nsrôyh jan kar, gay ma kơl bunuyh o ach. Ăn khân ay may kah gĭt nau ngơi Kôranh Yêsu, Păng lah kơt nđa: ‘Ueh đê̆ ăn ndơ ma bu, đah ma sŏ dơn ndơ tă bơh bu’.” 36Jêh Pôl ngơi kơt nây, păng chon kômŏk, ndrel ma dâng lĕ khân păng, jêh ri mbơh sơm.* 37Dâng lĕ phung khân păng nây nhŭm dadê ngăn, khân păng ut ta săk Pôl, ndrel ma chŭm+ ntĭnh păng đŏng. 38Khân păng geh nau rngot ngăn, yor ma tăng nau Pôl lah khân păng mâu hôm ôh say muh măt păng jât. Jêh ri bu njŭn păng tât ta ntŭk duk.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index