Search form

Kôranh Oh Mon 27

Bu njŭn Pôl ta ƀon Rôm

1Tât lĕ kôranh kuŏng ăn hên jŭr ncho duk hăn ta ƀon Rôm bri Italy, bu njŭn Pôl, ndrel ma bunuyh dôih aƀă êng ăn ma du huê kôranh tahen rnha păng Julês, phung tahen păng nây jêng phung tahen kôranh kađăch. 2Hên ncho du mlŏm duk kuŏng i tă bơh ƀon Adramit, i lĕ ndrăp hăn rŏ meng kơh ta ƀon êng êng ta bri Asi. Geh Arisđarkus jêng bunuyh bơh ƀon Têsalônik bri Masêđôn, hăn ndrel hên ta ri đŏng.* 3Tât nar ôi tay hên nsrŭng ta ƀon Siđôn, Julês geh nuih n'hâm ueh ma Pôl hô ngăn, ăn păng hăn ta jay mât jăng păng nơm ri, gay ma ăn bu kơl ndơ ma păng.* 4Jêh ri hên lôh bơh ƀon nây ncho rŏ gôl dak Kipros der rŏ meng i ngai bơh sial, yorlah ncho rlơ̆ bơh chông sial. 5Jêh hên glăt dak văch dak văr dăch bri Kilikia, ndrel ma bri Pamphilia, hên tât ta ƀon Mira bri Lukê. 6Ta ƀon nây kôranh tahen joi geh du mlŏm duk kuŏng tă bơh ƀon Aleksantri, i ŭch hăn ta bri Italy, jêh ri păng leo hên ncho duk i nây. 7Hên ncho mbrơi mbrơi hăn jât năp jŏ nar, dâng geh ma tât tâm sŏng ma ƀon Kaniđôs, mâu dơh mâu nơnh ngăn, yorlah geh sial khôm tă bơh năp hên ri. Jêh ri teng jât ntŭk Salmôn ta gôl dak Kret, ncho rŏ gôl dak nây rŏ meng i ngai bơh sial. 8Hên ncho rŏ meng nây, hên ncho n'hot ntŭk Salmôn i nây mâu dơh mâu nơnh dâng tât ta du ntŭk, bu rnha lah ‘Ntŭk ueh nsrŭng duk’, dăch ma ƀon Lasê.

9Yor ma mbrơi ir, jêh ri nau nhêt ƀŭn ăt sông sa+ lĕ jêh, ndrel ma khay sial pôh lĕ bơi ma tât đŏng, lah hăn jât năp jât klach lah geh nau jêr, ndri Pôl mbơh ma khân păng:* 10“Ơ khân may, gâp lĕ gĭt jêh, lah bân mâu gŭ ta dja ƀŏt, lah hôm e hăn jât năp jât mra geh nau tât jêr ngăn, mâu ôh dơn geh jêr ma drăp ndơ, ndrel ma duk dơm, păng geh nau jêr tât ma săk bân nơm jât.” 11Yơn ma kôranh tahen mâu ŭch ôh iăt nau Pôl ngơi nây, păng iăt ma bunuyh i tơm ƀơk duk, ndrel ma bunuyh i tơm duk nây dơm. 12Yor ma ntŭk bu nsrŭng duk nây mâu lăng ueh ôh ma gŭ rlu ta khay sial pôh+ , ndri dâng geh ŏk bunuyh i ŭch ăn duk hăn n'hot jât năp oi. Nkhêp ma dơi hăn tât ta ƀon Phênĭch, jêng ntŭk bu nsrŭng duk du ntŭk ta gôl dak Kret, gay ma gŭ rlu ta ntŭk nây ta khay sial pôh. Ntŭk i nây geh bar trong ma lôh lăp ta dak văch dak văr, jêng ntŭk geh n'hŭt ma sial ta khay sial pôh.

Geh sial phŭt

13Dôl nây geh sial khôm lêt hêt tă mpeh bơh dŏng ri. Khân păng mân lah jêng di đah nau khân păng ŭch. Jêh ri bu uih rse mŏng loyh n'gŏng duk tê̆ ta kalơ duk ri, ntơm ncho hăn rŏ meng gôl dak Kret ri. 14Yơn ma du ƀlât bơh kơi nây, geh du ntil sial phŭt dŭt dăng, bu rnha lah ‘Sial phŭt Ơrakliđôn’, khôm tă bơh gôl dak ri ăn ƀah ngai. 15Hên rƀŏng duk jât sial nây mâu hôm ôh dơi, jêh ri hên ăn duk tâng sial de rdu. 16Tât ta du mlŏm gôl dak jê̆ ri rnha Khlôđa+ , ta gôl dak i nây hên ncho rŏ ntŭk n'hŭt, jêh ri hên n'hao duk jê̆+ bơh dak, kât ta kalơ mâu dơh mâu nơnh ngăn. 17Jêh n'hao kât lĕ phiao ri, hên sŏ rse brăt ma put jŭm duk kuŏng ri, njrăng lơi ăn blôh chah. Hên klach sial rdu duk tât ta ntŭk thơl i bu kuăl lah ‘Sơrtis’, ndri hên nklăch du mlŏm tơm si n'hông gay ma ăn duk mbrơi, jêh ri hên ăn duk kuŏng ri tâng sial de rdu. 18Tât nar ôi tay ri, khân păng nklăch mƀăr lơi ndơ rdeng ta kalơ duk nây gay ma n'gơch duk, yor ma sial phŭt dŭt hô ngăn. 19Tât nar pe, phung hên i gŭ ncho ta kalơ duk ri, nklăch mƀăr lơi ndơ i dŏng ma jan kar ta duk nây đŏng. 20Lĕ jŏ nar hên mâu hôm ôh say nar say mănh+ , yorlah geh mih nđâp ma sial phŭt nây hôm e dŭt dăng ngăn, jêh ri hên mâu hôm đŏng ôh rnơm ma rêh.

21Lĕ jŏ nar hên ăt mâu ôh geh sa ndơ. Pôl dâk ta n'gul phung khân păng ri, jêh ri lah: “Ơ oh nô, lah khân may iăt nau gâp nơh, lơi lôh ôh bơh gôl dak Kret nây, khân may mâu geh ôh nau jêr, nau roh kơt nđa. 22Aƀaơ dja gâp dăn khân may lơi ôh bah rnơm, yorlah mâu geh ôh du huê bunuyh khât ta phung khân may, man ma djơh i duk dơm. 23Gâp lĕ gĭt jêh, yorlah a măng nơh, Kôranh Brah i gâp yơk mbah, Păng njuăl tông păr Păng nơm dâk kêng meng gâp ri, lah ma gâp:* 24‘Ơ Pôl, may lơi klach ôh, Kôranh Brah lĕ ăn may dâk ta năp kôranh kađăch ngăn ro. Păng lĕ iăt nau may mbơh sơm, rklaih dâng lĕ bunuyh i hăn ndrel may’. 25Lah ndri, ơ khân may, lơi klach ôh, yorlah gâp nsing lĕ nau ngơi Kôranh Brah ma gâp, păng mra geh kơt nây ngăn. 26Yơn ma duk bân dja, mra khan ta meng ta du ntŭk gôl dak.”

27Tât lĕ 14 nar duk hên n'hông rŏ dak văch dak văr Adrê. Dôl nây klăp lah lĕ n'gul măng, phung i jan kar ta duk ri nđôn lah lĕ bơi tât meng kơh. 28Khân păng nklăch rse veh jru dak, say jru dak 37 met. Tât du ƀlât, khân păng veh jât hôm 28 met. 29Jêh ri khân păng nklăch rse mŏng loyh n'gŏng duk puăn mlŏm bơh chiăng duk ri, klach lah duk geh tom lŭ, n'ho ma gŭ mbơh sơm dăn gay ma gơnh ang. 30Phung i tơm duk ŭch nchuăt ntlơi duk kuŏng ri, khân păng drih nklăch duk jê̆ jê̆ a dak su jan lơh tâm ban ma uih rse mŏng loyh n'gŏng duk ma tê̆ bơh bôk duk ri. 31Jêh ri Pôl lah ma kôranh tahen, ndrel ma kon tahen: “Lah phung nây mâu hôm ta kalơ duk dja, khân may mâu rêh ôh.” 32Jêh ri phung tahen sreh rse duk jê̆ nây tŭp rngăt a dak su. 33Tât bri bơi ang, Pôl kuăl bu dâng lĕ, păng lah: “Ơ oh nô, lĕ 14 nar ngăn, khân may gŭ rngot dơm ăt mâu geh ôh sa ndơ. 34Aƀaơ dja khân may sa dô, păng ma rêh, yorlah mâu geh ôh du huê bunuyh ta phung khân may roh hêng.” 35Jêh păng ngơi kơt nây, păng sŏ nŭmpăng, lah ueh ma Kôranh Brah ta năp dâng lĕ bu ri, jêh ri păng gĭch sa. 36Dâng lĕ bu ta kalơ duk ri, nuih n'hâm khân păng ntơm geh suan jât, leo băl sa dadê. 37Dâng lĕ phung hên ta kalơ duk ri, geh 276 nuyh. 38Jêh sa hơm lĕ phiao ri, khân păng pư nklăch ba ƀao a dak su, gay ma n'gơch oi duk.

Duk ngŏm ta dak

39Tât bri lĕ ang, phung ta kalơ duk ri say du ntŭk gôl dak, mâu ôh gĭt năl gôl dak i nây, khân păng say kuâl dak geh neh choyh rŏ meng gôl dak ri. Khân păng ŭch nsrŭng duk ta nây, lah ma dơi. 40Jêh ri khân păng sreh lơi rse brăt n'gŏng duk ri a dak su, nkre ma ntlơi mŏng loyh ta dak ri, ndrel ma drih rse ƀât duk ri đŏng. Jêh ri khân păng đŏt n'hao bok ta kalơ duk mpeh bơh năp duk ri, gay ma ăn sial rdu duk hăn jât meng kơh ri. 41Yơn ma duk tŏl neh choyh ta plăng dak hoch tâm chrôh, n'ho ma khan i bôk duk ta ri, i chiăng duk ri chah lĕ phiao yor ma dak de rbuh dăng ngăn. 42Phung tahen ŭch nkhât lơi phung bunuyh dôih+ ta kalơ duk ri ăn lĕ phiao, klach lah aƀă bu re nchuăt bơh nây. 43Yơn ma kôranh tahen nây ŭch kơl rklaih Pôl, kơt ndri dâng păng rơih lơi nau nây, păng đă bu moh i blao re, nsăt re lor a kơh ti. 44Bu moh i mâu blao re ri, păng đă nhŭp mpuăl kađar, mâu lah ta mpir duk ri. Kơt ndri dâng, dâng lĕ bunuyh tât a yôk dadê, mâu ôh geh nau a nau ri.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index