Search form

Kôranh Oh Mon 28

Pôl ta gôl dak Malit

1Tât hên lĕ klaih jêh, ri mơ gĭt năl lah gôl dak i nây rnha gôl dak Malit. 2Bunuyh ta gôl dak i nây khân păng rom hên ueh ngăn, mâu hôm ôh blao ntât. Khân păng sŭnh ŭnh jă dâng lĕ phung hên ri hăn njŏr ŭnh, yorlah nôk nây geh mih, ndrel ma ji kăt đŏng. 3Pôl dônh rkeh rkônh du mpư tê̆ ta ŭnh ri, geh du mlŏm bêh ku dôh ŭnh hung lôh bơh nây, chôk ti Pôl ri. 4Bunuyh ta gôl dak nây say bêh khan ta ti Pôl ri, khân păng tâm lah: “Bunuyh i nây lĕ tă nkhât bu ro, bol lah păng mhe klaih tă bơh dak văch dak văr kađôi, brah i plơng nau djơh+ mâu ôh ăn păng rêh.” 5Jêh ri păng rteh bêh nây a ŭnh su, yơn ma Pôl nơm ri mâu ôh ji.* 6Bunuyh ta gôl dak nây, bu kŏp uănh păng môr săk jăn, mâu lah chôt khât. Tât ma jŏ bu mâu ôh say păng geh nau ji, jêh ri bu plăch nau mân, lah păng brah chrao.*

7Dăch ta ntŭk nây geh neh du ntŭk, jêng neh du huê kôranh ta gôl dak nây rnha Puplês, păng rom hên ueh ngăn ăn hên gŭ ta nây pe nar. 8I bơ̆ Puplês ri ji kop, ndrel ma ji vănh ndŭl bêch ta gre, Pôl hăn ta jay păng ri, mbơh sơm tê̆ ti ta păng, jan ăn păng bah.* 9Kơt ndri dâng geh bunuyh ji dâng lĕ ta gôl dak nây, khân păng leo băl hăn ta Pôl, jêh ri bah dadê. 10Khân păng geh nau yơk ma hên ăn ndơ ŏk ma hên. Tât nar hên lôh ncho duk bơh ntŭk nây, khân păng kơl ndơ ăn hên de ma dŏng.

Pôl ta ƀon Rôm

11Hên gŭ ta gôl dak nây geh pe khay, jêh ri hên ncho du mlŏm duk kuŏng, rnha ‘Điôsakôr’. Duk i nây tă bơh ƀon Aleksantri, nsrŭng gŭ ta gôl dak nây ta khay sial pôh. 12Tât ta ƀon Sirakus, hên gŭ ta ƀon nây pe nar. 13Jêh bơh nây hên ncho rŏ meng tât ta ƀon Rêkêm. Tât ôi tay geh sial tă mpeh bơh dŏng ri, hên ncho bar nar dâng tât ta ƀon Putiyôli. 14Ta ƀon nây hên mâp ma phung nsing aƀă, khân păng jă hên gŭ ta nây pơh nar. Tă bơh nây tât ta ƀon Rôm hên brô̆ hăn ma jŏng. 15Phung nsing ta ƀon Rôm ri, khân păng tăng lư bu nkoch hên, geh khân păng aƀă hăn chuă hên tât ta ntŭk bu tăch drăp rnha Aphês, ndrel ma geh aƀă êng jât hăn chuă hên ta ƀon geh jay veh bêch pe mlŏm+ . Tât Pôl say khân păng ri, păng lah ueh ma Kôranh Brah, jêh ri păng geh sât n'hâm sât suan hô ngăn.

16Hên tât ta ƀon Rôm ri [kôranh tahen njŭn bunuyh dôih ma kôranh tahen kuŏng ta mpôl kôranh tahen njrăng, yơn ma] Pôl bu ăn păng gŭ jay êng. Geh du huê tahen gŭ uănh păng. 17Tât pe nar nây, Pôl kuăl mpôl kôranh phung Israel ta ƀon Rôm tâm rƀŭn. Tât bu lĕ râng ta ri dadê jêh, Pôl ngơi: “Ơ oh nô kônh va, gâp mâu prot ôh geh nau tâm rdâng đah phung Israel, mâu lah đah nau vay phung u che bân kăl e. Bu nhŭp chăp gâp ta ƀon Yêrusalem, jêh ri njŭn gâp ta ti phung Rôm.* 18Jêh phung Rôm ôp jek gâp ri, khân păng ŭch ƀơk lơi gâp, yorlah bu mâu ôh say nau tih ta gâp tât ma khât săk.* 19Tih ma mpôl kôranh bri Yuđa mâu ŭch ôh, kơt ndri dâng iăt ma gâp hao mâp tât ma kôranh kađăch dja. Yơn ma mâu di ôh lah gâp dja gay ma ŭch ntôn phung băl mpôl bân nơm.* 20Kơt ndri dâng gâp ŭch kuăl khân may, ŭch mâp khân may, gay ma tâm ngơi băl. Yor ma nau rnơm phung Israel i Kôranh Brah njuăl Brah Krist gay ma rklaih phung bân, dâng geh ma gâp geh rse rvăk kơt nđa.” 21Phung nây ơh ma păng: “Hên mâu ôh prot dơn samƀŭt tă bơh bri Yuđa ma nau may dja, mâu prot đŏng geh bunuyh hăn mbơh nkoch, mâu lah ngơi nau djơh bơh may. 22Yơn ma hên ŭch iăt nau may ngơi tă bơh nau mân may nơm, yorlah hên lĕ gĭt bu tâm rdâng đah ma mpôl khân may i nsing ma Yêsu ăp ntŭk.”

23Jêh ri khân păng tâm nal nar tâm mâp băl tay du tơ̆ jât. Tât nar nây geh bunuyh ŏk ngăn hăn ta jay Pôl gŭ ri. Jêh ri păng mbơh nkoch nau khlay nau Kôranh Brah ŭch mât uănh ma bunuyh, ntơm bơh ôi tât măng. Păng sŏ samƀŭt Nau Vay Môsê, ndrel ma samƀŭt mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh, mbơh nkoch jă khân păng sât nsing ma Brah Yêsu.* 24Geh bunuyh aƀă bu iăt nau păng ngơi nây, geh bunuyh aƀă dăng ko mâu iăt ôh. 25Pôl say khân păng du lôh bơh ntŭk nây mâu geh du ntôr nau, păng lah jât: “Brah Huêng Ueh i kloh ueh lĕ mbơh jêh ma u che bân kăl e nơh, Păng mbơh tâng ma bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah rnha Êsai, jêng di ngăn, kơt nđa:

26‘Hăn joi hŏm phung ƀon lan nây, jêh ri mbơh nkoch ma khân păng:

‘Khân ay may tăng ƀaƀơ tih ma mâu vât,

Uănh ngăn tih ma mâu ôh say+ ’,*

27Yorlah nau mân khân păng dja jŏ ngăn vât,

Tôr lĕ nsêt,

Khân păng lĕ nhêp măt.

Kơt ndri dâng khân păng uănh mâu say,

Iăt mâu tăng, nau mân khân păng mâu vât.

Jêh ri lah khân păng mâu kơt nđa, khân păng rgâl nuih n'hâm plơ̆ sât ma Gâp,

Gay ma Gâp jan bah nau ji, ăn khân păng ueh lăng’ .

28Kơt ndri ăn khân may gĭt, Kôranh Brah mbơh nkoch nau Păng rklaih dja ma phung mâu di phung Israel, khân păng mra iăt ro.”* 29[Lôch jêh Pôl ngơi nau nây, phung Israel i nây du lôh nđâp ma tâm nchră ndrăng khân păng nơm hô ngăn].

30Pôl gŭ ta jay păng nkhôm ri jŏ bar năm ngăn, bu moh i hăn mâp păng, păng rom dadê. 31Păng mbơh nkoch nau Kôranh Brah ŭch mât uănh ma bunuyh, ndrel ma ntŭm nti bu ma nau Kôranh Yêsu Krist. Păng bănh hô ngăn, mâu geh bu buay păng đŏng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index