Search form

Kôranh Oh Mon 3

Pêtrôs ndrel Yôhan jan bah bunuyh rven

1Geh du nar ta mong pe kêng măng i di mong bu vay hăn mbơh sơm nây, Pêtrôs ndrel Yôhan hăn ta jŏng gung nhih jan brah, gay ma mbơh sơm đŏng.* 2Ta bôk mpông n'gar jŏng gung nhih jan brah ri, ta mpông nây bu rnha lah ‘Mpông ueh’, ta nây geh du huê bunuyh rven. Păng rven ntơm bơh oh bê ngăn, ăp nar bu tung păng ăn gŭ ta ntŭk nây, gay ma kŏp dăn ndơ bu i hăn ta jŏng gung nhih jan brah ma Kôranh Brah nây. 3Tât ma păng say Pêtrôs ndrel Yôhan hăn lăp ta jŏng gung nhih jan brah nây, păng dăn ndơ ro. 4Pêtrôs ndrel Yôhan nây, khân păng uănh jât păng ri, jêh ri Pêtrôs lah: “Uănh jât hên dja!” 5Jêh ri păng uănh ƀlik jât khân păng ri ro, păng nđôn lah khân păng ăn prăk ma păng. 6Yơn ma Pêtrôs lah ma păng kơt nđa: “Prăk mayh gâp mâu geh ôh, yơn ma ndơ i gâp geh ăn ma may nây: Yor ma nau dơi+ Kôranh Yêsu Krist i tă bơh ƀon Nasaret, may dâk hăn hŏm!” 7Jêh ri păng nhŭp ti bơh ma bunuyh rven nây, têk ăn păng dâk. Dô ma mpang jŏng, ndrel ma rpăk jŏng păng ri nâp rkâk ro, 8jêh ri păng dâk ntlô̆ đưp n'ho ma ntơm brô̆ ro. Păng lăp ta jŏng gung nhih jan brah ri, ndrel ma bar hê kôranh oh mon nây. Păng hăn brô̆, hăn ntlô̆ ntlang ro, mbung păng n'ho ma rnê Kôranh Brah đŏng. 9Lĕ phung ƀon lan say păng brô̆, ndrel ma tăng păng rnê ma Kôranh Brah đŏng. 10Bu ndrŏt hih rhŏl, mâu vât ôh moh nau geh ma păng i nây, yorlah bu năl păng ngăn ro, bunuyh i vay gŭ dăn ndơ bu ta bôk mpông ueh nây nơh.

Pêtrôs ngơi ta jŏng gung nhih jan brah

11Dôl bunuyh i nây hôm gŭ dăch Pêtrôs, ndrel ma Yôhan, lĕ bunuyh ta nây ndrŏt nhhih ngăn, jêh ri nchuăt ran ta khân păng ri dadê ta ndring ri, i bu rnha lah ‘Ndring Salômôn’ ri. 12Tât ma Pêtrôs say kơt nây, păng lah ma phung ƀon lan nây: “Hơi oh nô băl mpôl Israel! Moh nau khân ay may ndrŏt ma nau dja? Moh nau khân ay may uănh phŏng jât hên? Khân ay may nđôn lah hên jan bah bunuyh dja tă bơh nau dơi hên nơm bơh, mâu lah tă bơh hên blao iăt nau Kôranh Brah? Mâu ôh. 13Kôranh Brah i Abrahăm, Isăk, ndrel ma Yakôp vay yơk mbah, jêng Brah i u che bân kăl e nơh, Păng n'hao Kôranh Yêsu ma jan bah bunuyh rven i nây yor ma nau dơi Kôranh Yêsu i bunuyh jan kar ma Păng nâng. Tih ma phung kôranh khân ay may nhŭp njŭn Păng ta kôranh kuŏng Pilat nơh, gay ma nkhât Păng. Pilat ŭch ma ƀơk Ôbăl, yơn ma phung kôranh khân ay may rlăch bơh năp Pilat lah mƀăr lơi Păng.* 14Khân păng rlăch mâu gĭt năl Păng i kloh ueh i sŏng. Tih ma geh du huê bunuyh dôih i vay nkhât bu nây, khân păng dăn mƀơk chrao.* 15Kôranh Brah kơp khân ay may jêng bunuyh nkhât lơi Kôranh Yêsu, i tơm nau rêh+ , yơn ma Kôranh Brah rklaih Păng ăn dâk rêh. Hên dja bunuyh tơm mbơh nau i nây.* 16Yor ma hên nsing ma Kôranh Yêsu, Păng jan ăn bunuyh i khân ay may say dja dâng geh ma geh suan dăng. Bunuyh i nây khân ay may lĕ gĭt năl jêh, yor nau nsing ma Kôranh Yêsu, dâng bah păng i lĕ khân ay may say dja.* 17Hơi oh nô, gâp lĕ gĭt khân ay may, ndrel ma phung kôranh khân ay may nkhât Kôranh Yêsu nơh mâu ôh gĭt săk. 18Lĕ nau i khân ay may jan nây jêng Kôranh Brah nơm ăn hoch ngăn, jêng di đah nau Păng lĕ jêh nkoch ăn ma lĕ bunuyh ntơyh nau ngơi Păng kăl e nơh, khân păng nchih: Brah Krist i Păng lĕ ton njŭn nơh, iăt ma dơn nau jêr jŏt, ndrel ma nau khât ro.* 19Lah ndri ăn khân ay may rgâl hŏm nuih n'hâm djơh, plơ̆ sât ma Kôranh Brah hŏm, gay ma Păng yô̆ nđach mâu hôm kơp nau tih khân ay may.* 20Lah khân ay may rgâl lơi nuih n'hâm djơh, Kôranh Brah ăn nau dăng mhe ta nuih n'hâm khân ay may. Kôranh Brah njuăl Brah Krist ta neh ntu dja, Kôranh Brah lĕ kơih jêh Păng, Păng i nây Kôranh Yêsu. 21Aƀaơ dja iăt ma Kôranh Yêsu hôm gŭ ta ntŭk Kôranh Brah ta kalơ trôk, n'ho ma tât Kôranh Brah nkra tay dâng lĕ ndơ Păng lĕ jêh njêng nơh, kơt nau Păng lĕ đă ma bunuyh ntơyh nau ngơi Păng kăl e nơh mbơh ma phung u che khân ay may.* 22Môsê kăl e nơh, lĕ nchih ma Brah Krist kơt nđa: ‘Kôranh Brah i Brah khân ay may yơk mbah, jât năp tay Păng ăn geh du huê jât Bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah tâm ban ma gâp, Păng oh nô khân ay may. Ăn khân ay may iăt lĕ nau Păng mbơh. 23Bu moh i mâu iăt nau Păng i nây, Păng n'groh lơi bunuyh i nây bơh phung Israel i ƀon lan Păng nơm’ . 24Dâng lĕ bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh, ntơm bơh Samuel, khân păng nkoch lor lĕ ndơ i lĕ geh ta rnôk aƀaơ dja. 25Dâng lĕ nau i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh ton, ndơ i nây ton ma khân ay may đŏng. Jêh ri nau tâm rnglăp Kôranh Brah ndrel u che khân ay may nơh, Păng hôm tâm rnglăp ndrel khân ay may đŏng nôk Păng mbơh ma Abrahăm nơh: ‘Dâng lĕ rnăk vâl ta neh ntu dja, Gâp ăn geh jêng tă bơh rnoi deh may’ .* 26Kơt ndri Kôranh Brah njuăl Kôranh Yêsu ta neh ntu dja, gay ma ăn nau geh jêng ma khân ay may, ŭch kơl khân ay may bah jan ndơ djơh, ăn khân ay may blao jan ndơ i Păng ŭch chrao. Păng njuăl Kôranh Yêsu i Kon Păng nơm ăn ma khân ay may i phung Israel lor.” Ndri nau Pêtrôs mbơh ma khân păng ta nây.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index