Search form

Kôranh Oh Mon 4

Pêtrôs ndrel Yôhan, gŭ bơh năp mpôl kôranh bri Yuđa

1Dôl Pêtrôs ndrel Yôhan hôm e ngơi ma phung ƀon lan, jêh ri geh mpôl kôranh jan brah, mpôl Sađôsi+ , ndrel ma i kôranh tahen nhih jan brah hăn tât ta nây. 2Khân păng ji nuih hô ngăn ma bar hê kôranh oh mon nây, say khân păng ntŭm nti phung ƀon lan ma Brah Yêsu mbơh ma bu lah: Bunuyh khât hôm dâk rêh đŏng yor ma lĕ geh Brah Yêsu khât dâk rêh.* 3Jêh ri khân păng nhŭp bar hê kôranh oh mon nây krŭng ta trôm ndrung du năng raang, yorlah nôk nây bri lĕ ŭch ngo mâu hôm ôh blao phat dôih. 4Yơn ma ŏk ngăn bu sât nsing ma Brah Yêsu, bunuyh i tăng nau kôranh oh mon ngơi nây. Bunuyh i nsing ma Brah Yêsu aƀaơ dja, dâng lĕ bu klô klăp lah geh 5000 nuyh, jêh ri geh bu ur kon se đŏng.

5Tât ôi tay ri, geh mpôl kôranh jan brah, phung nơm nti nau vay phung Israel, ndrel ma mpôl kôranh aƀă êng jât, khân păng văch rƀŭn du ntŭk ta ƀon Yêrusalem.* 6Ta nây geh kôranh jan brah rnha Anas, rnha Kaiphas, rnha Yôhan, rnha Alêksăntrus+ , ndrel ma lĕ rnăk vâl mpôl kôranh jan brah lăp rƀŭn ndrel ta ri đŏng. 7Khân păng đă bu leo bar hê kôranh oh mon nây gŭ ta nklang n'gul ri, jêh ri ôp khân păng: “Bơh tă nau dơi khân may jan kar i nây mêh? Bu moh ăn khân may jan kar i nây?”*

8Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ta Pêtrôs, ăn păng ngơi kơt nđa: “Dăn kôh mbah ma kôranh bri Yuđa, ndrel ma dâng lĕ mpôl kôranh êng jât.* 9Nar dja khân may ôp hên ma ndơ ueh hên jan ma du huê bunuyh rven dja bơh tă nau dơi. 10Dăn ma khân may, ndrel ma dâng lĕ ƀon lan phung Israel ăn gĭt ma nau dja: Bu klô i dâk bơh năp khân may dja păng geh ueh săk jăn, nau dơi i nây tă bơh Kôranh Yêsu Krist ƀon Nasaret, i khân may lĕ nkhât ta si tâm rkăng nơh, yơn ma Kôranh Brah rklaih ăn Păng dâk rêh đŏng.* 11Ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih kơt nđa:

‘Lŭ blon nguai ơ̆ i khân may i bunuyh blao jan jay lĕ mƀăr lơi,

Yơn ma lŭ blon i nây jêng lŭ blon dŭt nâp khlay rlau bu chrao ma jan jay’ . Kôranh Yêsu jêng lŭ blon i nây, jêh ri khân may jêng bunuyh blao jan jay i nây.

12Mâu hôm ôh geh bunuyh êng jât ma dơi rklaih bunuyh ta neh ntu dja, mâu hôm ôh geh bunuyh êng jât Kôranh Brah ăn ma bunuyh gay ma rklaih bân.”*

13Say Pêtrôs ndrel Yôhan geh nuih n'hâm bănh ngơi kơt nây, khân păng mâu vât ôh ndrŏt hih rhŏl ta nuih n'hâm ngăn, yorlah bu gĭt bar hê khân păng nây jêng bunuyh ƀon lan dơm, mâu ôh prot lăp nti. Yơn ma bu gĭt khân păng nơh vay gŭ ndrel Brah Yêsu. 14Bu joi nau ma ơh mâu hôm geh ôh, yorlah say bunuyh rven i lĕ bah ri nơh dâk ndrel ta ri đŏng.* 15Jêh ri bu đă khân păng pe nuyh nây lôh bơh ntŭk phat dôih nây du ndŏm, gay ma tâm nchră nau. 16Phung kôranh i nây lah kơt nđa: “Mơm bân jan ma bar hê bunuyh nây? Dâng lĕ ƀon lan ta ƀon Yêrusalem dja lĕ bu gĭt n'hêl ngăn nau khlay khân păng jan nây lĕ nau ngăn, bân mâu hôm ôh dơi rlăch đŏng. 17Gay ma lơi ăn nau dja tăng tât ma bunuyh a êng đŏng, lah ndri ăn bân buay mbram lơi hôm ăn khân păng mbơh ma Yêsu nây jât.” 18Jêh ri kuăl bar hê khân păng nây lăp, buay mâu ăn khân păng mbơh nkoch, ntŭm nti bu ma Brah Yêsu, buay dŭt hô ro. 19Jêh ri Pêtrôs ndrel Yôhan ơh ma khân păng: “Lŏng khân may mân heh, moh nau i di ta năp măt Kôranh Brah: Ăn hên iăt tâng nau khân may, mâu lah iăt tâng nau Kôranh Brah?* 20Hên mâu blao ôh gŭ iăt săk hŏ nau i hên say hên tăng nây.”* 21Bu joi nau ma tê̆ dôih mâu say ôh, yorlah lĕ ƀon lan i gŭ ta ri rnê Kôranh Brah dadê yor ma say nau i nây. Bu klach phung ƀon lan jan nau uh ah, kơt ndri bu de buay mbram khân păng du tơ̆ jât dơm, jêh ri ƀơk ăn sât. 22Bunuyh i bah yor ma nau dơi lĕ nau nây, păng lĕ rlau 40 năm.

Phung nsing mbơh sơm ma nau bănh

23Jêh bu ƀơk khân păng nây, Pêtrôs ndrel Yôhan, hăn mâp ta mpôl khân păng nơm, mbơh nkoch i nau mpôl kôranh jan brah, ndrel ma phung kôranh êng jât i buay khân păng ri nơh. 24Jêh mpôl khân păng tăng kơt nây, khân păng mbơh sơm kuăl Kôranh Brah drơu du ntôr nau: “Hơi Kôranh Brah, May nơm njêng trôk, njêng neh ntu, njêng dak văch dak văr, ndrel ma dâng lĕ ndơ i gŭ ta nây đŏng. 25Lĕ May ngơi ma Brah Huêng Ueh i kloh ueh ta kađăch Đavid hên kăl e nơh jêng bunuyh jan kar ma May, May lah ăn păng nchih kơt nđa:

‘Mơm dâng phung i mâu di phung Israel, bu ji nuih dŭt hô?

Mơm dâng phung i nây ŭch tâm lơh ma ndơ Kôranh Brah lĕ ŭch? Khân păng mâu ôh blao jan ma ndơ i nây.

26Mpôl kađăch ta neh ntu dja,

Ndrel ma mpôl kôranh,

Bu tâm di nau tâm rdâng đah Kôranh Brah, ndrel ma đah Brah Krist i lĕ Kôranh Brah nơm kơih ma jêng kôranh’ .

27N'hêl nanê̆ ngăn ta ƀon dja, kađăch Hêrôt, ndrel ma kôranh kuŏng Pŭntês-Pilat, nđâp ma mpôl mâu di phung Israel, ndrel ma mpôl ƀon lan phung Israel, nôk nây nơh khân păng tâm di nau, gay ma nkhât Kôranh Yêsu, i bunuyh kloh ueh jan kar ma May, i May lĕ kơih ăn jêng Brah Krist.* 28May geh nau dơi ma khân păng dâng lĕ, ndri khân păng i nây leo băl jan kơt lĕ ndơ i May lĕ ŭch khân păng jan bơh kăl e nơh dơm. 29Aƀaơ dja, hơi Kôranh Brah, dăn May uănh lĕ nau bu mbram nây, jêh ri dăn May ăn ma hên i bunuyh jan kar ma May, ăn hên nuih n'hâm bănh mbơh nkoch nau May ngơi.* 30Dăn May nhhơ nau dơi May ăn hên jan bah nau ji bu, ndrel ma ăn hên jan ndơ lĕ nau êng êng. Dăn May jan ndơ i nây yor ma Kôranh Yêsu i bunuyh kloh ueh jan kar ma May ƀaƀơ.” 31Lôch jêh nau khân păng mbơh sơm ri, ta jay khân păng gŭ rƀŭn nây geh n'gơ, n'ho ma Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ta khân păng dadê ngăn. Jêh ri khân păng geh nuih n'hâm bănh ngăn, gay ma mbơh nkoch nau Kôranh Brah.*

Phung nsing tâm pă drăp ndơ khân păng nơm

32Jêh ri dâng lĕ phung nsing, khân păng geh nuih n'hâm nau mân du ntôr nau dơm, mâu geh ôh du huê bunuyh uănh drăp ndơ păng geh, prăp dŏng ma săk păng nơm dơm. Khân păng sŏ lĕ drăp ndơ geh nây dŏng ndrel dadê.* 33Mpôl kôranh oh mon geh nau brah ngăn, khân păng leo băl mbơh nkoch Brah Yêsu dâk rêh. Kôranh Brah ăn nau ueh lăng ŏk ngăn ma khân păng.* 34Lĕ mpôl i nây mâu geh ôh du huê gŭ ăt ji ngot, yorlah bu moh i geh neh, geh jay, khân păng tăch lơi, jêh ri leo prăk i nây 35ăn ta mpôl kôranh oh mon ri. Phung nsing sŏ prăk i nây tâm pă moh ndơ khân păng mâu geh mâu tŏng. 36Geh du huê bu klô rnha Yôsep, mpôl Lêvi, tă bơh gôl dak Kipros, mpôl kôranh oh mon rnha păng Ƀarnaƀas, rnha i nây geh nau khlay lah ‘Bunuyh kơl bonh leng bu’.* 37Păng i nây geh neh đŏng, jêh ri păng tăch neh păng nơm, sŏ prăk ăn ta mpôl kôranh oh mon ri.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index