Search form

Kôranh Oh Mon int

Nau bôk ăn bu gĭt lor

Samƀŭt dja Luka nchih, păng đŏng i năk nchih samƀŭt ‘Nau mhe mhan ueh i Luka nchih’. Dăn uănh ta nau bôk ăn bu gĭt ta samƀŭt i nây ma nau khlay ta păng. Păng mâp ma Pôl i kôranh oh mon nôk Pôl ta ƀon Trôas, jêh ri n'ho ma hăn ndrel Pôl, yorlah tă bơh samƀŭt Kan Mpôl Kôranh Oh Mon 16:11 jât năp jât păng ngơi ma ‘Hên’.

Samƀŭt dja thoi tă bơh nau mhe mhan ueh Luka nchih, ntơm bơh Brah Yêsu hao ta kalơ trôk. Jêh bơh nây ngơi ma Brah Huêng Ueh văch gŭ ta mpôl kôranh oh mon, jêh ri ngơi ma bu mbơh nkoch nau mhe mhan ueh lơ ma ngai bơh ƀon Yêrusalem, ta bri Yuđa, ta bri Samari, lơ ngai lam bri dak n'ho ma tât ta ƀon Rôm i ƀon dŭt khlay ta rnôk khân păng nây. Bu mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ăn ma phung Israel lor, jêh ri lơ ma ŏk ăn ma phung i mâu di phung Israel đŏng. Ta samƀŭt dja, ntơm bơh nkô̆ 1-12 ngơi ŏk ma nau Pêtrôs jan kar, ntơm bơh nkô̆ 13 ngơi ma nau Pôl jan kar. Bu aƀă mân lah di đŏng kuăl samƀŭt dja ‘Kar Brah Huêng Ueh’, yorlah geh ŏk Luka mbơh, ndơ i geh jan jêng tă bơh Brah Huêng Ueh.

Bu mân lah Luka nchih samƀŭt dja ta năm 60-65 ta ƀon Rôm, nôk păng gŭ ndrel đah Pôl i geh ndrung ta ƀon nây (Kar 28:16-31).

Ta rnôk nây kôranh kađăch ta ƀon Rôm geh nau dơi mât uănh ta bri Israel, ndrel ma geh nau dơi mât uănh ŏk ta bri êng êng. Nôk nây bu kơp khlay êng băl phung Rôm, đah ma dâng lĕ phung êng, bu moh i phung Rôm, mâu ôh di rpăt ê lor ma phat dôih (Kar 16:22-39; 22:24-29), lah kôranh kuŏng phat dôih ma du huê phung Rôm, di ma păng i nây hao ôp nau păng nơm tât ma kôranh kađăch ta ƀon Rôm (Kar 25:11).

Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja

- Nau ndrăp hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Brah Krist (1:1-26)

- Nau Brah Yêsu ntĭnh n'glĕ dŭt, ndrel ma nau Brah Yêsu ton (1:1-14)

- Nau kơih du huê kôranh oh mon ma ntrŏ Yuđas-Isakariyôt (1:15-26)

- Phung nsing ma Brah Krist mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ta ƀon Yêrusalem (2:1-8:3)

- Phung nsing ma Brah Krist mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ta bri Yuđa, ndrel ma ta bri Samari (8:4-12:25)

- Pôl hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ta bri êng êng (13:1-28:31)

- Pôl hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh tŏl nguai (13:1-14:28)

- Rƀŭn kuŏng ta ƀon Yêrusalem (15:1-35)

- Pôl hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh tŏl bar (15:36-18:22)

- Pôl hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh tŏl pe (18:23-21:26)

- Pôl geh ndrung ta ƀon Yêrusalem, ta ƀon Sêsara, ndrel ma ta ƀon Rôm (21:27-28:31)

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index