Search form

Kôlôh 1

Nau ôp ueh lăng

1Samƀŭt gâp Pôl nchih, gâp kôranh oh mon Brah Krist Yêsu tă bơh nau ŭch Kôranh Brah nơm. Gâp ndrel ma Timôthê* 2dăn ôp nau ueh lăng phung ƀon lan Kôranh Brah, phung oh nô i nsing nâp ma Brah Krist ta ƀon Kôlôh. Dăn Kôranh Brah i Bơ̆ bân, ăn nau ueh, ăn nau đăp mpăn ma khân ay may.

Nau Pôl lah ueh, ndrel ma nau păng mbơh sơm

3Hên lah ueh ma Kôranh Brah i Bơ̆ Brah Yêsu Krist i Kôranh bân nơm ƀaƀơ ngăn, ta ăp tơ̆ hên mbơh sơm ma khân ay may,* 4yorlah hên lĕ tăng jêh nau bu nkoch khân ay may nsing ma Brah Krist Yêsu, ndrel ma nau khân ay may rŏng ma dâng lĕ phung ƀon lan Kôranh Brah. 5Nau nsing, nau rŏng i nây tă bơh nau rnơm khân ay may gay ma sŏ dơn ndơ i Kôranh Brah lĕ ndrăp jêh ta kalơ trôk ntŭk Păng nơm ăn ma khân ay may. Nau rnơm i nây khân ay may lĕ tăng jêh nôk bu mbơh nkoch nau ngăn i nau mhe mhan ueh ăn ma khân ay may nơh.* 6Lam neh ntu dja bu mbơh nkoch nau mhe mhan ueh i nây. Jêh ri bunuyh lơ ma ŏk nsing ma Brah Yêsu, ndrel ma rgâl nau rêh. Khân ay may nsing, khân ay may rgâl nau rêh đŏng ntơm bơh nar khân ay may tăng nau i nây, tă bơh gĭt vât n'hêl nanê̆ nau ueh Kôranh Brah.* 7Nô Êpapras nti dâng lĕ nau i nây ăn ma khân ay may nơh. Păng bunuyh hên rŏng, păng jan kar ndrel hên, păng bunuyh jan kar Brah Krist răp jăp nâng ăn ma khân ay may+ .* 8Jêh ri păng lĕ mbơh nkoch jêh ma hên nau khân ay may tâm rŏng ndrăng phung nsing jêng nau rŏng i tă bơh Brah Huêng Ueh ăn.

9Ndri hên mâu rlu ôh mbơh sơm dăn Kôranh Brah kơl khân ay may, ntơm bơh hên tăng nau bu nkoch nau khân ay may nây. Hên dăn Kôranh Brah ăn Brah Huêng Ueh kơl khân ay may geh nau mân gĭt blao ăp ntil, gay ma khân ay may gĭt năl nau Kôranh Brah ŭch n'hêl nanê̆ ngăn.* 10Hên dăn kơt nây gay ma khân ay may gŭ rêh tâm di đah nau Kôranh Brah ŭch, ăn Păng răm maak dâng lĕ ndơ khân ay may jan. Jêh ri khân ay may jan ndơ ueh ăp ntil, ndrel ma gĭt năl Kôranh Brah lơ ma hô lơ ma hô ngăn. 11Dăn dâng lĕ nau dơi dŭt kuŏng Kôranh Brah kơl khân ay may, gay ma khân ay may geh nau ăt nuih nâng ta nau jêr,* 12nđâp ma lah ueh Kôranh Brah i Bơ̆ bân ma nau răm maak. Păng lĕ ăn khân ay may sŏ dơn ndơ i Păng lĕ ndrăp ma phung ƀon lan Păng nơm i gŭ ta nau ang. 13Păng lĕ rklaih jêh bân bơh ntŭk ngo bơh nau dơi Satăng i kôranh mpôl brah djơh, jêh ri leo bân ăn lăp ta nau Kon Păng nơm mât uănh, jêng Kon i Păng rŏng.* 14Kon Păng nây lĕ chuai jêh bân, yô̆ nđach mâu hôm ôh kơp nau tih bân jât+ .*

Brah Krist kuŏng rlau bu

15Brah Krist tâm ban ma Kôranh Brah ngăn. Bunuyh mâu ôh blao say Kôranh Brah, yơn ma lah bân gĭt năl nuih n'hâm, gĭt năl nau dơi Brah Krist i Kon Păng, bân gĭt năl nuih n'hâm, gĭt năl nau dơi Kôranh Brah đŏng. Brah Krist kuŏng rlau ma dâng lĕ ndơ i geh rhăk njêng, tâm ban ma kon bôk dak kuŏng rlau ma i oh+ .* 16Ta Brah Krist geh rhăk njêng dâng lĕ ndơ ta kalơ trôk ndơ ta neh ntu, bol lah ndơ uănh say ndơ uănh mâu say, bol lah huêng brah êng êng, geh nau dơi geh nau dăng, geh nau kuŏng, geh nau mât uănh kađôi. Kôranh Brah ăn Kon Păng rhăk njêng dâng lĕ ndơ, gay ma dâng lĕ ndơ yơk ma Kon Păng dadê.* 17Brah Krist lĕ ơm geh đah lĕ rngôch ndơ êng êng, jêh ri dâng lĕ rngôch ndơ hôm geh yor ma Păng ăn. 18Păng kôranh ma dâng lĕ phung nsing ma Păng, tâm ban ma bôk kôranh ma săk jăn. Păng jêng tơm nau rêh n'ho ro, Păng i dâk rêh lor bu ta dâng lĕ bunuyh khât, gay ma Păng nơm jan kôranh ma dâng lĕ rngôch ndơ.* 19Kôranh Brah gŭ ta Brah Krist ngăn ngên, ăn jêng Brah Krist tâm ban ma Păng nơm ta ăp ntil ndơ, Păng ŭch hô ngăn jan kơt nây.* 20Yor ma mham kon Păng nơm hoch nôk khât ta si tâm rkăng nơh, dâng Kôranh Brah ăn geh nau đăp mpăn Păng nơm đah dâng lĕ rngôch ndơ, bol lah ndơ ta neh ntu, mâu lah ndơ ta kalơ trôk ta ntŭk Păng nơm gŭ.

21Bơh ntơm nơh khân ay may tâm nkhah gŭ ngai đah Kôranh Brah, jêng bunuyh tâm rdâng ma Păng ma nau mân djơh, ndrel ma jan ndơ djơh.* 22Yơn ma aƀaơ dja Păng lĕ ăn nau đăp mpăn jêh ma khân ay may đah Păng nơm, khân ay may dơi gŭ ndrel đah Păng, yor ma săk jăn Kon Păng lĕ khât jêh gay ma ăn khân ay may jêng kloh ueh. Khân ay may mâu hôm geh nau ma nduih, mâu hôm geh du ntil nau tih ôh ta năp Păng. 23Kôranh Brah ăn nau đăp mpăn i nây, lah khân ay may gŭ ndjôt nâp rkâk nâng nau nsing, mâu ôh nklơi bơh nau rnơm ma ndơ Păng lĕ ton ta nau mhe mhan ueh. Nau mhe mhan ueh i nây khân ay may lĕ tăng jêh, lĕ bu mbơh nkoch ăn ma dâng lĕ bunuyh lam neh ntu. Jêh ri gâp dja lĕ jan kar ma mbơh nkoch nau mhe mhan ueh i nây đŏng.*

Nau kar Pôl dŭt jêr ngăn

24Aƀaơ dja gâp geh nau răm maak ngăn, yor ma gâp sŏ dơn nau bu jan jêr jŏt, nau jêr jŏt gâp dja kơl khân ay may. Nau jêr jŏt gâp i nây kơl dâng lĕ phung nsing ma Păng. Nau jêr jŏt ta săk jăn gâp dja jêng du ntil nau jêr jŏt ma dâng lĕ nau jêr jŏt i nây. Iăt ma hôm geh nau jêr jŏt Brah Krist. Jêh ri, phung nsing jêng tâm ban ma săk jăn Păng nơm.* 25Gâp dja jêng bunuyh kơl jan kar ăn ma dâng lĕ phung nsing, gâp sŏ dơn nau jan kar i nây tă bơh Kôranh Brah đă, ndri Păng lĕ đă gâp mbơh nkoch dâng lĕ nau Păng ăn ma khân ay may đŏng. 26Nau Păng i nây a lor nơh ndŏp mpôn tâm ăp rnôk ngăn, yơn ma aƀaơ dja Păng lĕ nhhơ jêh ăn ma phung ƀon lan Păng nơm gĭt năl gĭt say.* 27Kôranh Brah lĕ ŭch phung ƀon lan Păng nơm gĭt vât nau Brah Krist mâu ôh dơn geh nau khlay ma phung Israel dơm, yơn ma geh nau khlay ma phung i mâu di phung Israel đŏng. Nau Brah Krist i nây geh nau chrêk lơp dŭt kuŏng. Jêh ri moh nau ndŏp mpôn i nây? Jêng Brah Krist gŭ ndrel ta khân ay may. Ndri khân ay may lĕ gĭt n'hêl nanê̆ jêh, khân ay may geh nau chrêk lơp ndrel Brah Krist đŏng.* 28Hên mbơh nkoch nau Brah Krist ăn ma dâng lĕ bunuyh, đă njrăng săk, ndrel ma ntŭm nti ma lĕ nau mân gĭt blao i hên geh, gay ma dâng lĕ phung nsing mâu hôm jêng tâm ban ma kon se ta nau gŭ ndrel Brah Krist.* 29Gâp jan kar ta nau mbơh nkoch nau i nây nsrôyh hô ngăn, bol lah geh nau jêr kađôi. Gâp jan tă bơh nau dơi kuŏng Brah Krist ăn ma gâp.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index