Search form

Êphêsô 6

Nau tâm rnglăp mê̆ bơ̆, ndrel ma kon

1Ơ phung kon se, iăt hŏm nau mê̆ bơ̆ khân ay may nơm yor ma khân ay may gŭ ndrel Kôranh Yêsu, jan kơt nđay mơ dâng di.* 2Ta Nau Kôranh Brah Ngơi geh nchih: ‘Ăn yơk ma mê̆ bơ̆ khân ay may nơm’. I nây jêng nau vay tŏl nguai i geh nđâp ma nau Kôranh Brah de ton đŏng:* 3‘Lah khân ay may yơk ma mê̆ bơ̆, khân ay may geh nau rêh ueh đăp mpăn, ndrel ma gŭ rêh jŏ năm ta neh ntu dja’ . 4Ơ phung jêng i mê̆ bơ̆, lơi ôh jan ăn nuih n'hâm oh kon khân ay may ji nuih, yơn ma ntŭm nti khân păng ăn gŭ ngao ueh, ăn gĭt nau ntŭm nti tă bơh Kôranh Yêsu.*

Nau tâm rnglăp bunuyh dâk bu, ndrel ma kôranh

5Ơ phung dâk bu, ăn khân ay may iăt nau kôranh khân ay may nơm ta neh ntu dja ma nau klach ma nau yơk răp jăp ngăn kơt iăt nau Brah Krist đŏng.* 6Lơi ôh jan nôk kôranh say, gay ma ăn păng rnê dơm. Ăn jan ma lĕ nuih n'hâm tâm ban ma jêng dâk Brah Krist, ăn jan nau Kôranh Brah ŭch. 7Iăt ma sơm kơl jan kar ma kôranh khân ay may ma lĕ nuih n'hâm. Lơi ôh kơp nau jan kar i nây sơm kơl jan kar ăn ma bunuyh, yơn ma kơp nau jan kar i nây sơm kơl jan kar ăn ma Kôranh Yêsu hŏ. 8Yorlah bân lĕ gĭt jêh dâng lĕ bân, bol lah bunuyh dâk bu, mâu lah bunuyh kon me kađôi, mra geh sŏ dơn nau nkhôm tă bơh Kôranh Yêsu dadê ma dâng lĕ ndơ ueh i bân jan.

9Ơ phung i kôranh bu, ăn khân ay may jan ma dâk khân ay may nơm tâm ban kơt nây đŏng, lơi ôh r'ŏt grap khân păng. Khân ay may lĕ gĭt jêh, nđâp ma khân ay may nơm, nđâp ma khân păng lĕ geh jêh du huê Kôranh dơm ta kalơ trôk, Păng mâu ôh kơih bunuyh.*

Ndơ i phung nsing sŏ ma tâm lơh

10Jêh ri ăn khân ay may lơ ma gŭ nâp ngăn ta nau nsing ta Kôranh Yêsu, ndrel ma nau nsing ma nau dơi dŭt kuŏng Păng nơm.* 11Ăn khân ay may nsoh dâng lĕ ndơ tâm lơh i tă bơh Kôranh Brah nơm, gay ma dơi nôk tâm lơh đah nau mƀrôh nau ndơm Satăng i kôranh mpôl brah djơh.* 12Yorlah lah bunuyh jan jêr ma bân, mâu di ôh tâm lơh đah bunuyh, bân tâm lơh đah brah djơh i jan kôranh mât uănh, đah brah djơh i geh nau dơi, đah nau dơi djơh ngo neh ntu dja, jêh ri tâm lơh đah ma brah djơh ăp ntil ta kalơ trôk i geh nau dơi. 13Lah ndri ăn khân ay may sŏ hŏm ndơ tâm lơh tă bơh Kôranh Brah nơm, gay ma dơi nôk nau tâm lơh đah ma nau djơh i nây, jêh ri tât ma jêh lĕ phiao nau tâm lơh i nây, hôm gŭ nâp rkâk kơt ơm. 14Kơt ndri dâk nâp rkâk hŏm, sŏ nau ngăn tâm ban ma tahen văn rse bŭt, sŏ nau sŏng tâm ban ma nsoh ao loyh.* 15Ăn khân ay may lĕ jêh ndrăp nâng ma mbơh nkoch nau mhe mhan ueh, ma mbơh nkoch nau đăp mpăn i tă bơh Kôranh Brah, tâm ban ma tahen nsoh ntô jot ma ndrăp tâm lơh. 16Jêh ri sŏ nau nsing tâm ban ma sŏ khêl, gay ma khân ay may dơi đah nau ndơm Satăng tâm ban ma khêl drơ hăr ŭnh. 17Sŏ nau rklaih tâm ban ma ndô môk loyh, ndrel ma sŏ nau ngơi Kôranh Brah nơm i tâm ban ma đao i Brah Huêng Ueh ăn ma khân ay may.* 18Ăn mbơh sơm ăp ntil ƀaƀơ tâng Brah Huêng Ueh nơm ăn, dăn Kôranh Brah kơl ta ăp ntil ndơ. Lah ndri gŭ rngeh njrăng nđâp ma mbơh sơm dăn Kôranh Brah nâng ma kơl dâng lĕ phung ƀon lan Kôranh Brah.* 19Dăn kơl mbơh sơm ăn ma gâp ƀă đŏng, gay ma Kôranh Brah ăn gâp blao mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ma bu, nđâp ma nuih n'hâm bănh, jêng nau mhe mhan ueh i bunuyh mâu gĭt năl ôh a lor nơh.* 20Kôranh Brah đă gâp mbơh nkoch nau i nây, gâp hôm gŭ ta trôm ndrung yor ma nau i nây. Iăt ma gâp hôm mbơh nkoch nau i nây, lah ndri đă khân ay may dăn Kôranh Brah ăn gâp geh nuih n'hâm bănh.

Nau n'glĕ dŭt

21Gay ma ăn khân ay may gĭt nau gŭ rêh gâp, ndrel ma dâng lĕ kar i gâp jan ta dja, gâp đă nô Tikhikus i bunuyh ndjôt samƀŭt dja ăn ma khân ay may, n'ho ma mbơh nkoch dâng lĕ ndơ i nây ăn ma khân ay may. Păng jêng oh nô ta nau nsing i gâp rŏng ngăn, păng bunuyh jan kar răp jăp ngăn ma Kôranh Yêsu nơm.* 22Gâp đă păng hăn a khân ay may, gay ma mbơh nkoch nau hên i nây, ndrel ma n'hao nuih n'hâm khân ay may đŏng. 23Dăn Kôranh Brah Bơ̆, ndrel ma dăn Brah Yêsu Krist i Kôranh bân ăn nau đăp mpăn, ăn nau rŏng Păng, nđâp ma ăn nau nsing ma khân ay may. 24Dăn nau ueh Kôranh Brah gŭ n'ho ro ta dâng lĕ bunuyh i rŏng ma Brah Yêsu Krist i Kôranh bân nây+ .

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index