Search form

Hebrơ int

Nau bôk ăn bu gĭt lor

Bân aƀaơ dja mâu hôm gĭt ôh bu moh nchih samƀŭt dja, geh bunuyh aƀă lah Pôl năk nchih, bunuyh aƀă lah Ƀarnaƀas (Kar 4:36; 11:24) năk nchih, bunuyh aƀă lah Apôlôs (Kar 18:24-29; Tit 3:13) năk nchih, bân gĭt dơm, bunuyh năk nchih păng jêng phung Israel i nsing ma Brah Krist. Bân mâu gĭt đŏng moh năm bu nchih samƀŭt dja, yơn ma bu mân lah geh nchih ê lor ma năm 70. Samƀŭt dja bu mân lah bu nchih ta ƀon Rôm (Hêb 13:24).

‘Phung Hêbrơ’, ‘Phung Israel’ geh nau khlay tâm ban. Nơm nchih samƀŭt dja, mâu ôh nchih njuăl ăn ma du ntŭk, mâu lah du bri dơm, yơn ma njuăl ăn ma phung nsing i bu jan jêr ta ŏk ntŭk. Samƀŭt dja mâu ôh nchih tâm ban ma samƀŭt njuăl ăn ma bunuyh, ntât lah mâu ôh geh nau ôp ueh lăng ta ntơm samƀŭt, jêng nchih tâm ban ma nti Nau Kôranh Brah Ngơi ta nar pơh.

Nơm i năk nchih samƀŭt dja, păng sŏ ŏk trong Nau Kôranh Brah Ngơi tă bơh nau tâm rnglăp ơm, gay ma nhhơ Brah Krist kuŏng rlau ma dâng lĕ i geh ta nau tâm rnglăp ơm, gay ma n'hao nuih phung i nsing ma Brah Krist. Ta rnôk bu nchih samƀŭt dja, nau ntŭm nti ta samƀŭt geh nau khlay ma phung nsing ta phung Israel ŏk rlau đah ma phung i mâu di phung Israel, kơt ndri dâng bu kuăl samƀŭt dja ‘Hêbrơ’.

Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja

Bunuyh i nchih samƀŭt dja lĕ sŏ nau mân nau vay phung Israel, jêh ri nti i nau dơi Brah Krist nơm, i ueh rlau ma Môsê, yorlah Brah Krist i Kon Kôranh Brah nơm, jêh ri ueh rlau ma dâng lĕ kôranh jan brah dŭt kuŏng, yorlah Păng i Kôranh jan brah dŭt kuŏng i dơi chuai nau tih dâng lĕ bunuyh du tơ̆ dơm. Ta si tâm rkăng Brah Yêsu lĕ jao săk Păng nơm jêng ndơ jan brah ueh rlau ma ndơ jan brah i bu de nhhơr ta nhih jan brah ta phung Israel ta ăp rnôk, yorlah Brah Yêsu leo bunuyh hăn dăch a Kôranh Brah, jêh ri jan nau tâm rnglăp mhe i hôm nâng n'ho ro.

Bunuyh i nchih samƀŭt dja lĕ ntŭm nti phung nsing ma Brah Krist ăn hôm geh nuih n'hâm nsrôyh răp jăp nâng ta nau nsing, jêh ri păng nkah phung nsing ma nau nsing bu kăl e nơh, jêh ri đă phung nsing jan tâng kơt.

Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja

- Nau ntơm mbơh nkoch (1:1-3)

- Brah Krist ueh rlau ma phung tông păr (1:4-2:18)

- Brah Krist ueh rlau ma Môsê (3:1-4:13)

- Brah Krist ueh rlau ma kôranh jan brah dŭt kuŏng (4:14-7:28)

- Nau tâm rnglăp mhe ta Brah Krist ueh rlau ma nau tâm rnglăp ơm (8:1-9:28)

- Brah Krist ueh rlau ma ndơ jan brah tâng ma nau vay Môsê (10:1-39)

- Ma nau nsing ma Kôranh Brah (11:1-12:29)

- Nau gŭ rêh i tâm di đah nau Kôranh Brah ŭch (13:1-17)

- Nau ntĭnh n'glĕ dŭt (13:18-25)

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index