Search form

Yôhan 11

Lasar khât dâk rêh

1Geh du huê bu klô rnha Lasar geh nau ji, păng gŭ ta ƀon Ƀêthani, ndrel ma yôh păng bar hê, rnha Mari, ndrel ma Matha.* 2Mari i nây i lĕ tŏ dak ngi ƀô kah ta jŏng Brah Yêsu, jêh ri jut jŏng Brah Yêsu ma sŏk păng nơm nơh.* 3Jêh ri bar hê oh nur i nây đă bu hăn mbơh ma Brah Yêsu: “Hơi Kôranh, bunuyh i May rŏng geh nau ji hô ngăn mê.” 4Tât Brah Yêsu tăng nau i nây, Păng lah: “Nau ji i dja mâu ir ôh tât khât, nau ji i dja gay ma geh lư nau chrêk lơp Kôranh Brah, jêh ri geh lư nau chrêk lơp Gâp i Kon Păng đŏng.”* 5Brah Yêsu rŏng ma Matha, ma Mari, nđâp ma Lasar đŏng. 6Yơn ma jêh Brah Yêsu lĕ gĭt Lasar geh nau ji, Păng hôm gŭ ta ntŭk nây bar nar jât. 7Tât bơh kơi nây, Păng lah ma mpôl oh mon Păng: “Hô̆ bân plơ̆ tay ta bri Yuđa jât.” 8Mpôl oh mon Păng lah ma Păng: “Ơ Nơm Nti, mpôl kôranh phung Israel ta bri Yuđa ŭch klŭp nkhât May ma lŭ mhe a pơ dơm, lah ndri May ŭch plơ̆ tay ta nây ngăn ƀah?”* 9Brah Yêsu lah ma khân păng: “Nar geh 12 mong. Lah bu moh hăn ta nôk nar păng mâu ôh geh chêh jŏng, yorlah păng say nau ang geh ta neh ntu dja.* 10Yơn ma bu moh hăn ta nôk măng, păng chêh jŏng ro, yorlah păng mâu say nau ang.”+ * 11Jêh Brah Yêsu lah kơt nây, Păng lah tay ma khân păng: “Mât jăng bân Lasar lĕ hăk bêch hơi, yơn ma Gâp hăn gay ŭch rlay păng.”* 12Mpôl oh mon lah ma Păng: “Ơ Kôranh, lah păng lĕ hăk bêch, tay păng bah.” 13Khân păng nđôn lah Brah Yêsu lah Lasar hăk bêch ngăn dơm, yơn ma nau Brah Yêsu ngơi i nây, Păng ŭch lah Lasar lĕ khât ngăn. 14Jêh ri Brah Yêsu mbơh nkoch ma khân păng ăn gĭt n'hêl nanê̆: “Lasar lĕ khât ngăn. 15Gâp răm maak ngăn Gâp mâu geh gŭ ta ri, yorlah geh nau khlay ma khân may, ăn khân may nsing lơ ma hô. Hô̆ bân hăn ta jay păng aƀaơ dja hŏm.” 16Nôk nây geh du huê oh mon rnha Thômas i bu kuăl Điđim đŏng, păng lah ma mpôl oh mon: “Hô̆ bân hăn ndrel Păng, gay ma khât ndrel Păng đŏng!”*

Brah Yêsu i tơm nau rêh

17Brah Yêsu hăn tât ta nây, bu mbơh ma Păng lah Lasar lĕ bu tŏp ta môch lĕ geh puăn nar. 18Ƀon Ƀêthani đah ƀon kuŏng Yêrusalem tâm dăch, klăp lah geh pe kilômet dơm. 19Ndri geh ŏk phung Israel tă bơh ƀon Yêrusalem hăn ryôk n'hanh Matha, Mari yor ma i oh khân păng. 20Nôk Matha lĕ gĭt lah Brah Yêsu bơi tât ta nây, păng hăn chuă Brah Yêsu ro, yơn ma Mari hôm gŭ ta jay. 21Matha lah ma Brah Yêsu: “Ơ Kôranh, lah May gŭ ta dja nơh, oh gâp mâu khât ôh. 22Yơn ma gâp gĭt, bol lah aƀaơ dja kađôi đŏng, moh ndơ May dăn tă bơh Kôranh Brah, Păng ăn ma May ro.” 23Brah Yêsu lah ma păng: “Oh ay mra dâk rêh.” 24Matha lah ma Brah Yêsu: “Ơ, gâp gĭt păng mra dâk rêh tay, păng dâk rêh ta nar n'glĕ dŭt, tât dâng lĕ bunuyh khât dâk rêh tay.”* 25Brah Yêsu lah: “Gâp dja i tơm jan ăn bunuyh dâk rêh, ndrel ma tơm nau rêh, bu moh nsing ma Gâp, bol lah khât kađôi păng mra hôm rêh.* 26Jêh ri bu moh hôm gŭ rêh nsing ma Gâp mâu geh khât ôh+ , ay iăt đŏng nau i nây?” 27Matha lah ma Brah Yêsu: “Ơ Kôranh, lĕ gâp iăt May Brah Krist i Nơm Rklaih i Kôranh Brah lĕ ton njuăl ta neh ntu dja. May Kon Kôranh Brah nơm.”*

Brah Yêsu nhŭm

28Jêh Matha ngơi kơt nây, jêh ri păng hăn kuăl oh păng Mari mâu ăn bu gĭt, păng lah: “Nơm Nti lĕ tât, Păng kuăl ay.” 29Tât Mari gĭt, păng dâk hăn mâp Brah Yêsu ro. 30Brah Yêsu ê hŏ ôh lăp trôm ƀon, Păng hôm gŭ ta ntŭk Matha hăn mâp ri nơh. 31Phung Israel i gŭ ryôk n'hanh Mari ta jay nây, say păng dâk hăn ndal nây, khân păng leo băl hăn tâng păng, nđôn lah păng hăn nhŭm vơl oh păng a môch.

32Mari hăn jât ntŭk Brah Yêsu gŭ, tât păng say Brah Yêsu păng păn ta jŏng Brah Yêsu nây lah: “Ơ Kôranh, lah May gŭ ta dja nơh, oh gâp mâu ôh khât.” 33Brah Yêsu say Mari, ndrel ma phung Israel hăn tâng păng nhŭm vơl dadê, Brah Yêsu rngot ŭk rŭl ta nuih n'hâm+ dŭt hô. 34Păng ôp: “Ah ntŭk khân ay tŏp păng?” Khân păng ơh: “Ơ Kôranh, dăn May hăn tâng hên.” 35Nôk nây Brah Yêsu nhŭm. 36Phung Israel tâm lah: “Uănh! Păng rŏng hô ngăn ma Lasar.” 37Ta phung khân păng aƀă lah: “Păng i nây ƀah, bunuyh cheh măt lĕ jan ăn say ang. Lah ndri mơm dâng Păng mâu ôh buay Lasar dja mâu ăn khât nơh?”*

Brah Yêsu đă Lasar dâk rêh

38Jêh ri Brah Yêsu hăn ta môch, ta nuih n'hâm Păng geh nau ŭk rŭl tay du tơ̆ jât. Môch i nây trôm klêr ta yôk, i trôm nây bu rdŏl ma lŭ kuŏng.* 39Tât ta môch Brah Yêsu lah: “Rlă lơi lŭ i nây.” Matha i yôh bunuyh khât nây lah ma Brah Yêsu: “Ơ Kôranh, bunuyh dja lĕ ƀô ôm, yorlah lĕ puăn nar tŏp păng ta dja.” 40Brah Yêsu lah ma păng: “Gâp lĕ mbơh nkoch ma ay ƀah, lah ay nsing, ay say nau chrêk lơp Kôranh Brah ngăn ro?” 41Jêh ri bu rlă lơi lŭ bơh bŏr ntu i nây. Brah Yêsu n'gơr măt jât trôk ti lah: “Ơ Bơ̆, Gâp lah ueh ma May ngăn, yor ma May lĕ iăt Gâp. 42Gâp lĕ gĭt ngăn May iăt Gâp mro mrăng, dâng Gâp ngơi nteh kơt nđa, yorlah geh ŏk bunuyh gŭ jŭm Gâp ta dja. Gâp ŭch khân păng iăt May Nơm i tơm njuăl Gâp.”* 43Jêh Brah Yêsu lah kơt nây, Păng nter dŭt huy: “Ơ Lasar! May lôh hŏm!”* 44Jêh ri Lasar lôh bơh ri jŏng ti hôm put ma bok, muh măt hôm put ma bok đŏng. Brah Yêsu lah ma khân păng: “Sơm drih lơi bok păng nây, ăn păng hăn.”

Bu tâm nchră gay ŭch nkhât Brah Yêsu

45Phung Israel i hăn ta jay Mari nây, say Brah Yêsu jan nau khlay nây, ŏk ngăn bu nsing ma Păng. 46Yơn ma geh bunuyh aƀă ta phung khân păng i nây, hăn mbơh nkoch ăn ma phung Pharisi ndơ i Brah Yêsu jan nây. 47Jêh ri mpôl kôranh jan brah, ndrel ma phung Pharisi rgum mpôl kôranh jan kar bri Yuđa tâm nchră nau: “Aƀaơ dja mơm bân jan ma Bunuyh i nây? Yorlah Păng jan nau khlay ŏk ngăn.* 48Lah bân rong Păng kơt nây, dâng lĕ phung ƀon lan nsing ma Păng dadê, jêh ri phung tahen Rôm hăn lơh hêng nhih jan brah ma Kôranh Brah, nđâp ma bri dak bân ro+ .” 49Geh du huê bunuyh ta mpôl khân păng rnha Kaiphas, păng jêng kôranh jan brah dŭt kuŏng ta năm nây, păng lah: “Dâng lĕ khân may nây mâu ôh gĭt vât du ntil nau!* 50Lŏng khân may mân heh! Ueh rlau ma khân may geh khât du huê bunuyh ăn ma dâng lĕ phung ƀon lan, đah ma roh hêng dâng lĕ bri dak bân.”

51Nau păng ngơi kơt nây mâu geh ôh tâng nau ŭch êng săk păng nơm. Păng jêng kôranh jan brah dŭt kuŏng ta năm nây, kơt ndri dâng Kôranh Brah ăn păng nkoch lor lah, Brah Yêsu khât ntrŏ dâng lĕ phung Israel. 52Mâu ôh khât ăn ma dâng lĕ phung Israel dơm, yơn ma khât ăn ma dâng lĕ phung kon Kôranh Brah gŭ chah chrai băl lam neh ntu, gay ma rgum jêng du phung dơm hŏ.* 53Ntơm bơh nar nây, mpôl kôranh phung Israel, khân păng tâm nchră băl gay ma ŭch nkhât lơi Brah Yêsu. 54Ach ma kơt ndri dâng Brah Yêsu mâu hôm brô̆ nsong ăn mpôl kôranh phung Israel say. Păng du bơh ntŭk nây hăn ta ƀon dăch kêng bri rdah, ƀon nây rnha ƀon Êpraim, Păng gŭ ta ƀon nây ndrel mpôl oh mon Păng.

55Nôk nây nar nhêt ƀŭn n'hot lĕ bơi ma tât đŏng, geh ŏk phung Israel tă bơh lam bri hăn ta ƀon kuŏng Yêrusalem, gay ma jan rao săk ăn kloh tâng nau vay phung Israel ê lor ma nhêt ƀŭn n'hot i nây.* 56Nôk nây bu joi Brah Yêsu, jêh ri gŭ ta jŏng gung nhih jan brah nây, khân păng tâm lah ndrăng khân păng: “Mâu say ôh Păng, mơm khân ay may mân, gĭt lah Păng mâu bănh hăn ta dja ro?”* 57Lŏng mpôl kôranh jan brah, ndrel ma phung Pharisi, mbơh nau ma bu, lah bu moh gĭt ntŭk Brah Yêsu gŭ, đă mbơh nkoch ma khân păng, gay ma khân păng hăn nhŭp.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index