Search form

Yôhan 13

Brah Yêsu rao jŏng mpôl oh mon Păng

1Ê lor ma lăp nhêt ƀŭn n'hot, Brah Yêsu lĕ gĭt nar Păng lôh bơh neh ntu dja hăn sât ta Bơ̆ Păng nơm lĕ di mong. Brah Yêsu rŏng ma mpôl oh mon Păng nơm ta neh ntu dja, Păng hôm rŏng ma khân păng mro mrăng tât lôch.* 2Tât mong sông sa a măng, Satăng lĕ jan ăn Yuđas-Isakariyôt i kon Simôn geh nau mân leo bu hăn nhŭp Brah Yêsu.* 3Brah Yêsu lĕ gĭt jêh, dâng lĕ ndơ Bơ̆ Păng lĕ ăn nau dơi ma Păng dadê, Păng lĕ gĭt đŏng, Păng nơh văch tă bơh Kôranh Brah, jêh ri plơ̆ sât tay ta Kôranh Brah đŏng.* 4Kơt ndri dâng Păng dâk bơh ntŭk sông, drih ao kuŏng Păng nơm, sŏ bok kât ta bŭt.* 5Păng sŏ dak nkhŭt ta ngan grưng, jêh ri Păng rao jŏng mpôl oh mon Păng du huê du huê, Păng sŏ bok kât ta bŭt, sơm jut jŏng khân păng đŏng. 6Tât ta Simôn i bu kuăl Pêtrôs đŏng nây, păng ôp Brah Yêsu: “Ơ Kôranh, ah May ŭch sơm rao jŏng gâp bơh?+* 7Brah Yêsu ơh ma păng: “Aƀaơ dja may ê hŏ vât ôh ndơ Gâp jan dja. Nar jât năp tay may vât ro.” 8Pêtrôs lah ma Brah Yêsu: “Ơ Kôranh, lơi ôh May sơm rao jŏng gâp!” Brah Yêsu ơh: “Lah Gâp mâu rao jŏng may, may mâu ôh jêng oh mon Gâp.” 9Simôn i bu kuăl Pêtrôs đŏng lah: “Ơ Kôranh, lah ndri May lơi ôh dơn rao jŏng dơm, dăn May rao lĕ ma ti ma bôk gâp đŏng.” 10Brah Yêsu lah: “Bunuyh lĕ jêh ŭm, rao jŏng găp hơyh, yorlah săk jăn păng lĕ kloh. Mpôl khân may lĕ kloh, yơn ma mâu geh ôh geh dâng lĕ khân may.”* 11Brah Yêsu ngơi kơt nây, yorlah Păng lĕ gĭt bu moh ŭch leo bu hăn nhŭp Păng. Kơt ndri dâng Păng lah: “Dâng lĕ khân may mâu geh ôh kloh dadê.”*

12Jêh phiao Brah Yêsu rao jŏng mpôl oh mon Păng, Păng nsoh bok ao Păng nơm, gŭ tay ta ntŭk sông sa, jêh ri ôp khân păng: “Khân may vât đŏng, ndơ Gâp sơm jan ăn ma khân may nây nơh? 13Khân may kuăl Gâp ‘Nơm Nti’, kuăl Gâp ‘Kôranh’. Di ngăn nau khân may kuăl nây, yorlah Gâp Nơm Nti, Gâp Kôranh ngăn.* 14Lah Gâp dja lĕ Nơm Nti khân may, lĕ Kôranh khân may, jêh ri nkhơng ma sơm rao rlơ̆ jŏng khân may, lah ndri ăn khân may sơm rao jŏng ndrăng khân may nơm đŏng.* 15Dja Gâp jan leo trong ăn ma khân may, lah ndri ăn khân may jan kơt Gâp lĕ jan ma khân may nây. 16Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, bunuyh sơm kơl jan kar mâu ôh kuŏng rlau ma kôranh păng, bunuyh ntơyh nau mâu đŏng kuŏng rlau ma nơm đă păng hăn.”

17“Lah khân may gĭt vât nau i nây, jêh ri jan tâng kơt, Kôranh Brah ăn nau geh jêng ueh ngăn ma khân may. 18Gâp ngơi kơt nđay, mâu ôh ngơi ăn ma dâng lĕ khân may, yorlah Gâp lĕ gĭt bu moh Gâp kơih. Yơn ma iăt ma geh tâm di ma Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ nchih lah: ‘Du huê bunuyh gŭ sông sa ndrel Gâp, tih ma păng jan djơh ma Gâp’ . 19Gâp mbơh nau i nây ma khân may ê lor ma tât, gay ma nôk tât nau i nây tay, khân may iăt ro Gâp Brah Krist i Nơm Rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl ngăn.* 20Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may: Bu moh rom du huê bunuyh Gâp đă hăn, jêng păng rom Gâp đŏng, jêh ri bu moh rom Gâp, jêng păng rom i Nơm tơm njuăl Gâp đŏng.”*

Brah Yêsu mbơh nkoch nau Yuđas-Isakariyôt rlăng ma Păng

(Mat 26:20-25; Mar 14:17-21; Luk 22:21-23)

21Jêh Brah Yêsu ngơi nau nây, ta nuih n'hâm Păng ri geh nau rvê rŭng răng ngăn, jêh ri Păng lah: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, geh du huê ta mpôl khân may ta oi tay leo bu hăn nhŭp Gâp.” 22Mpôl oh mon tâm uănh măt ndrăng khân păng nơm, yorlah khân păng mâu gĭt ôh bu moh Brah Yêsu ŭch lah i nây. 23Ta nây geh du huê oh mon i Brah Yêsu de rŏng, păng gŭ dăch kêng Brah Yêsu.* 24Simôn i bu kuăl Pêtrôs đŏng nchŏng ma ti ăn oh mon i nây gĭt vât, gay ma đă păng ôp Brah Yêsu bu moh bunuyh Păng ŭch lah i nây. 25Jêh ri oh mon i nây n'gâl măt jât Brah Yêsu nây, ôp Păng: “Ơ Kôranh, bu moh i ri mêh?” 26Brah Yêsu ơh: “Bu moh Gâp ndơ̆ nŭmpăng Gâp yŭk dja, păng i nây ro.” Jêh ri Brah Yêsu yŭk nŭmpăng ta ngan ndơ̆ ăn Yuđas-Isakariyôt i kon Simôn. 27Jêh Yuđas-Isakariyôt sŏ nŭmpăng i nây, Satăng lăp gŭ ta săk păng ro. Jêh ri Brah Yêsu lah ma păng: “Moh ndơ i may ŭch jan, ăn may jan gơnh hŏm.” 28Dâng lĕ mpôl gŭ sông sa ta nsưng nây, mâu geh ôh du huê bunuyh gĭt moh geh nau khlay nau Brah Yêsu lah i nây. 29Bunuyh aƀă nđôn lah Brah Yêsu ŭch đă Yuđas-Isakariyôt hăn rvăt ndơ ma dŏng nar nhêt ƀŭn, mâu lah ŭch đă păng hăn pă ndơ ăn ma phung o ach, ach ma Yuđas-Isakariyôt jêng bunuyh ndjôt dŭng prăk mpôl khân păng nây.* 30Jêh Yuđas-Isakariyôt dơn nŭmpăng i nây, jêh ri păng hăn ro, nôk nây bri lĕ ngo.

Nau đă mhe

31Ndŭt Yuđas-Isakariyôt hăn, Brah Yêsu lah: “Aƀaơ dja lĕ tât di mong Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah lăp ta nau chrêk lơp Gâp nơm, jêh ri Kôranh Brah geh nau chrêk lơp yor ma Gâp đŏng. 32Jêh ri lah Kôranh Brah geh nau chrêk lơp yor ma Gâp, hôm du ƀlât jât Păng ŭch ăn nau chrêk lơp ma Gâp.* 33Ơ mpôl kon Gâp, Gâp hôm gŭ ndrel khân may du ƀlât dơm, jêh ri tay khân may tâng joi Gâp. Aƀaơ dja Gâp ŭch mbơh ma khân may kơt Gâp lĕ mbơh ma mpôl kôranh phung Israel nơh đŏng: ‘Ntŭk Gâp hăn, khân may mâu ôh dơi hăn’.* 34Gâp ăn du nau đă mhe ma khân may: Đă khân may tâm rŏng ndrăng khân may nơm. Tâm ban ma Gâp lĕ rŏng ma khân may, ăn khân may tâm rŏng ndrăng khân may nơm.* * 35Yor ma khân may tâm rŏng ndrăng khân may nơm, dâng lĕ bunuyh bu gĭt lah khân may oh mon Gâp ngăn.”

Brah Yêsu mbơh lor Pêtrôs rlăch Păng

(Mat 26:31-35; Mar 14:27-31; Luk 22:31-34)

36Simôn i bu kuăl Pêtrôs đŏng ôp Brah Yêsu: “Ơ Kôranh, ah ntŭk hăn May ri?” Brah Yêsu ơh: “Ntŭk Gâp hăn i nây, aƀaơ dja may mâu ôh dơi hăn. Nar jât năp tay may mra hăn tâng Gâp ta nây.”* 37Pêtrôs ôp tay Brah Yêsu: “Ơ Kôranh, moh kô̆ gâp mâu dơi tâng May aƀaơ dja? Gâp ŭch ƀŏng săk gâp nơm khât ma May.” 38Brah Yêsu lah ma păng: “May ŭch ƀŏng săk may nơm khât ma Gâp ngăn ƀah? Yơn ma Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma may, ta măng dja iăr ê hŏ ôh ndrau, may lĕ rlăch pe tơ̆ lah mâu gĭt năl Gâp.”*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index