Search form

Yôhan 17

Brah Yêsu mbơh sơm dăn ma mpôl oh mon Păng

1Jêh Brah Yêsu ngơi nau nây, Păng n'gơr jât trôk ti, jêh ri lah: “Ơ Bơ̆! Aƀaơ dja lĕ tât di mong. Dăn May jan ăn Gâp i Kon May geh nau chrêk lơp, gay ma Gâp i Kon jan ăn May geh nau chrêk lơp đŏng.* 2Kơt May lĕ ăn nau dơi ma Gâp dơi mât uănh dâng lĕ rngôch bunuyh, gay ma Gâp ăn nau rêh n'ho ro ma dâng lĕ bunuyh i May lĕ ăn jêh ma Gâp.* 3Geh du huê May dơm i brah ngăn ngên. Bunuyh i geh nau rêh n'ho ro tă bơh gĭt năl May, ndrel ma gĭt năl Gâp i Yêsu Krist i May njuăl đă hăn.* 4Gâp lĕ jan ăn May geh nau chrêk lơp ta neh ntu dja, yor ma lĕ lôch jan jêh kar May đă Gâp jan nơh.* 5Ơ Bơ̆! Aƀaơ dja dăn May ăn Gâp nau chrêk lơp i Bân lĕ ơm geh ndrel nôk ê hŏ geh trôk neh ntu nơh.”*

6“Bu moh bunuyh ta neh ntu dja May lĕ ăn jêh ma Gâp, Gâp lĕ ăn phung i nây gĭt năl May. Bơh ntơm nơh phung i nây jêng ƀon lan May, jêh ri May ăn khân păng ma Gâp. Khân păng lĕ ndjôt dâng lĕ nau May. 7Aƀaơ dja khân păng lĕ gĭt dâng lĕ nau Gâp jan nau Gâp nti, lôh tă bơh May nơm ăn dadê. 8Dâng lĕ nau May ăn ma Gâp nơh, lĕ Gâp ăn ma khân păng dadê. Lĕ khân păng sŏ dơn dadê, ndrel ma khân păng lĕ gĭt n'hêl nanê̆ ngăn Gâp lôh tă bơh May, khân păng iăt ngăn May i nơm njuăl đă Gâp hăn.”

9“Gâp mbơh sơm dăn ăn ma khân păng, Gâp mâu ôh mbơh sơm dăn ăn ma dâng lĕ bunuyh ta neh ntu, Gâp mbơh sơm dăn ăn ma bu moh May lĕ ăn jêh ma Gâp, yorlah khân păng i nây jêng ƀon lan May.* 10Jêh ri dâng lĕ ƀon lan May jêng ƀon lan Gâp, dâng lĕ ƀon lan Gâp jêng ƀon lan May đŏng. Khân păng jan ăn Gâp geh nau chrêk lơp. 11Gâp mâu ôh hôm gŭ ta neh ntu dja, Gâp plơ̆ sât tay ta May, yơn ma khân păng hôm gŭ ta neh ntu dja. Ơ Bơ̆, May kloh ueh ngăn, mât njrăng khân păng ma nau dơi May nơm i May lĕ ăn ma Gâp đŏng, gay ma khân păng gŭ tâm rnglăp băl hŏ, tâm ban ma Bân gŭ tâm rnglăp băl đŏng.* 12Nôk Gâp hôm gŭ ndrel khân păng ta neh ntu, Gâp mât njrăng khân păng ma nau dơi May nơm i May lĕ ăn ma Gâp nơh. Bu moh bunuyh May lĕ ăn ma Gâp, mâu geh ôh du huê roh hêng, yơn ma hôm geh roh hêng du huê, i nây jêng tâm di ma nau lĕ geh nchih jêh.”*

13“Aƀaơ dja Gâp hăn a May, yơn ma Gâp ngơi nau dja dôl Gâp hôm gŭ ta neh ntu, gay ma ta nuih n'hâm khân păng geh nau răm maak dŭt hô ngăn kơt Gâp đŏng.* 14Gâp lĕ ăn nau May ma khân păng. Bunuyh i mâu nsing ma Gâp, bunuyh i nây biănh ma khân păng, yorlah khân păng nơh mâu geh ôh du ntôr nau ndrel bunuyh mâu nsing ma Gâp, tâm ban ma Gâp mâu đŏng du ntôr nau ndrel bunuyh mâu nsing ma Gâp.* 15Gâp mâu ôh dăn May sŏ khân păng lôh bơh neh ntu dja, Gâp dăn May njrăng khân păng bơh Satăng i kôranh mpôl brah djơh.* 16Khân păng mâu ôh du ntôr nau ndrel bunuyh mâu nsing ma Gâp, tâm ban ma Gâp mâu đŏng du ntôr nau ndrel bunuyh i mâu nsing ma Gâp. 17Dăn jan khân păng jêng phung ƀon lan May nơm, gŭ ngao tâm di đah nau ngăn. Nau ngơi May jêng nau ngăn.* 18Gâp đă khân păng hăn ta nklang phung bunuyh i mâu nsing ma Gâp, tâm ban ma May lĕ đă Gâp ăn hăn ta nklang phung bunuyh i mâu nsing ma May đŏng.* 19Gâp jao săk Gâp nơm ma khân păng, gay ma ăn khân păng jêng phung ƀon lan May nơm ngăn.”*

20“Gâp mâu ôh dơn mbơh sơm dăn ăn ma mpôl oh mon Gâp dja dơm, Gâp ŭch mbơh sơm dăn đŏng ăn dâng lĕ bunuyh êng i mra nsing ma Gâp tă bơh nau khân păng mbơh nkoch,* 21gay ma dâng lĕ khân păng gŭ tâm rnglăp băl hŏ. Ơ Bơ̆! Tâm ban ma May gŭ ta Gâp, Gâp gŭ ta May, dăn ăn khân păng i nây gŭ ta Bân đŏng, gay ma ăn dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja bu iăt May i Nơm tơm njuăl Gâp.* 22Nau chrêk lơp i May lĕ ăn ma Gâp, lĕ Gâp ăn ma khân păng, gay ma khân păng gŭ tâm rnglăp băl, tâm ban ma Bân tâm rnglăp băl đŏng. 23May gŭ ta Gâp, Gâp gŭ ta khân păng, gay ma ăn khân păng gŭ tâm rnglăp băl n'hêl nanê̆ ngăn, gay ma dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja bu gĭt lah May ngăn i Nơm tơm njuăl ăn Gâp hăn ta dja, ndrel ma dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja bu gĭt lah nau May rŏng ma khân păng tâm ban ma May rŏng Gâp đŏng.”

24“Ơ Bơ̆! Gâp ŭch ăn bu moh May ăn ma Gâp, ăn khân păng i nây gŭ ndrel Gâp ta ntŭk Gâp gŭ nây đŏng, gay ma ăn khân păng say nau chrêk lơp May lĕ ăn ma Gâp, yorlah May lĕ rŏng ma Gâp bơh ê hŏ geh trôk neh ntu nơh ngăn.* 25Ơ Bơ̆! May sŏng ngăn. Bunuyh ta neh ntu dja bu mâu ôh gĭt năl May, yơn ma Gâp gĭt năl May, jêh ri khân păng i dja lĕ gĭt lah, May ngăn njuăl đă Gâp hăn ta dja.* 26Lĕ Gâp ăn khân păng gĭt năl May, Gâp hôm jan kơt nây nâng, gay ma nau rŏng May ma Gâp gŭ ta khân păng, jêh ri Gâp nơm gŭ ta khân păng đŏng.”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index