Search form

Yôhan 5

Brah Yêsu jan bah bunuyh rven

1Bơh kơi nây geh nau Nhêt ƀŭn phung Israel, jêh ri Brah Yêsu hăn ta ƀon kuŏng Yêrusalem. 2Ta ƀon Yêrusalem nây, dăch kêng mpông mpêr lăp trôm ƀon i bu rnha ‘Mpông be biăp’, geh du mlŏm dak nglao i bu jan, ta nau ngơi Hêbrơ lah: ‘Dak nglao Ƀêthehđa’, rŏ meng dak nglao i nây geh prăm ơ̆ ndring.* 3Ta ndring i nây geh bunuyh ji ŏk ngăn gŭ bêch, aƀă bunuyh cheh măt, aƀă bunuyh kuet, ndrel ma aƀă bunuyh rven jŏng rven ti. [Khân păng gŭ kŏp dak i nây nchŏch, 4yorlah jŏ jŏ du tơ̆, geh tông păr Kôranh Brah jŭr rchul dak nglao i nây ăn nchŏch. Lah bu moh i jŭr lor ta dak nglao i nây, nau ji ta săk păng bah ro, bol lah geh nau ji dŭt hô kađôi.] 5Ta ntŭk nây geh du huê bu klô ji lĕ jŏ 38 năm. 6Brah Yêsu say păng bêch, gĭt lah păng gŭ ta ntŭk nây lĕ jŏ năm, Brah Yêsu lah ma păng: “May ŭch bah đŏng?” 7Bunuyh ji nây ơh: “Ơ Kôranh, gâp mâu geh ôh bunuyh sơm pư tê̆ ta dak. Nôk geh dak nchŏch, lah gâp nchô ma jŭr, lĕ geh bu jŭr tât lor ta dak nây.” 8Brah Yêsu lah ma păng: “Dâk brô̆ hŏm, ndjôt nkŏ bêch may nây.”* 9Jêh ri bu klô i nây dô ma bah ro, păng dâk ndjôt nkŏ bêch păng nơm i ri hăn brô̆. Nar nây jêng nar Saƀăt i nar rlu phung Israel,* 10ndri dâng mpôl kôranh phung Israel lah ma bu klô i nây: “Nar dja nar Saƀăt, tâng nau vay phung bân mâu di ôh ma may brô̆ ndjôt nkŏ kơt nây.”* 11Păng ơh ma khân păng: “Păng i tơm jan bah nau ji gâp, Păng lah ma gâp: ‘Brô̆ hŏm, ndjôt nkŏ bêch may nây’.” 12Khân păng ôp păng: “Bu moh đă may pư nkŏ brô̆ kơt nây?” 13Yơn ma bu klô i lĕ bah ji nây, păng mâu ôh gĭt năl bu moh jan ăn păng bah, nđâp ma Brah Yêsu lĕ hăn bơh ntŭk nây, joi mâu hôm say, yor ma ntŭk nây geh bunuyh ŏk đŏng.

14Tât bơh kơi nây, Brah Yêsu say bu klô i lĕ bah ji nây nơh gŭ ta jŏng gung nhih jan brah ma Kôranh Brah. Brah Yêsu lah ma păng: “Aƀaơ dja nau ji may lĕ bah, may lơi hôm ôh jan tih, klach lah nau djơh geh ta may lơ hô rlau ơm jât.”* 15Jêh ri bu klô i nây hăn mbơh nkoch ma mpôl kôranh phung Israel ăn bu gĭt Brah Yêsu i bunuyh jan ăn păng bah ri nơh. 16Kơt ndri dâng mpôl kôranh phung Israel ntơm jan jêr ma Brah Yêsu, ach ma Păng jan ndơ i nây ta nar Saƀăt. 17Brah Yêsu lah ma khân păng: “Bơ̆ Gâp hôm jan kar nâng ăp nar n'ho ma tât nar dja, Gâp jan kar kơt Păng nây đŏng.” 18Tât ma tăng nau Brah Yêsu ngơi kơt nây, mpôl kôranh phung Israel lơ ma hô ŭch nkhât Păng jât, mâu dơn ôh ach ma Păng jan ndơ i nây ta nar Saƀăt dơm, ach ma Păng kuăl Kôranh Brah jêng Bơ̆ Păng nơm, kơt ndri kơp êng săk Păng nơm tâm ban ma Kôranh Brah.*

Bơh tă nau dơi Brah Yêsu

19Brah Yêsu lah ma khân păng: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, mâu geh ôh ndơ Gâp i Kon Kôranh Brah dơi jan êng tă bơh săk Gâp nơm, Gâp jan moh ndơ Gâp say Bơ̆ Gâp jan dơm. Yorlah moh ndơ Bơ̆ Gâp jan, Gâp i Kon Păng jan ndơ i nây đŏng.* 20Bơ̆ Gâp rŏng ma Gâp i Kon Păng hô ngăn, Păng nhhơ dâng lĕ ndơ Păng jan ăn ma Gâp i Kon Păng say, Păng mra nhhơ đŏng ndơ Păng jan kuŏng rlau ma dja jât ăn ma Gâp i Kon Păng, ndri dâng khân may ndrŏt hih rhŏl.* 21Bơ̆ Gâp jan ăn bunuyh lĕ khât dâk rêh, kơt nây đŏng Gâp i Kon Păng ăn nau rêh ma bu moh Gâp ŭch ăn.* 22Bơ̆ Gâp mâu ôh phat dôih bunuyh, yorlah nau dơi phat dôih i nây lĕ Păng ăn ta Gâp i Kon Păng,* 23gay ma ăn dâng lĕ bunuyh yơk ma Gâp i Kon Păng, tâm ban ma bu yơk ma Bơ̆ Gâp đŏng. Bu moh mâu ôh yơk ma Gâp i Kon Păng, bunuyh i nây mâu đŏng yơk ma Bơ̆ Gâp nơm i tơm njuăl Gâp.”*

24“Gâp mbơh n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, bu moh iăt nau Gâp ngơi, jêh ri nsing ma Nơm tơm njuăl Gâp, păng i nây geh nau rêh n'ho ro, mâu hôm ôh dơn nau tê̆ dôih, păng lĕ klaih bơh nau khât, geh nau rêh n'ho ro.* 25Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, tât di nar nây tay, jêng aƀaơ dja ro, bunuyh i tâm ban ma khât yor ma khân păng nkhah du bơh Kôranh Brah, khân păng i nây tăng bŏr Gâp i Kon Kôranh Brah, jêh ri bu moh tăng bŏr Gâp geh nau rêh n'ho ro. 26Bơ̆ Gâp nơm jêng tơm nau rêh, tâm ban kơt nây đŏng Păng ăn Gâp i Kon Păng jêng tơm nau rêh.* 27Lĕ Păng ăn đŏng nau dơi phat dôih ta Gâp i Kon Păng, yorlah Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah. 28Lơi ôh khân may ndrŏt hih rhŏl nau dja, yorlah tât di nar ri tay, dâng lĕ bunuyh lĕ khât tăng nteh bŏr Gâp dadê,* 29jêh ri dâk rêh, gay ma bu moh jan ueh dơn nau rêh n'ho ro, yơn ma bu moh jan djơh, păng dâk rêh đŏng, tih ma dơn nau tê̆ dôih.”*

Nau khlay ma nau dơi Brah Yêsu

30“Gâp mâu ôh dơi jan du ntil ndơ tă bơh săk Gâp nơm, nau Gâp phat dôih nây, Gâp jan tâng nau Bơ̆ Gâp lah ma Gâp, nau Gâp phat dôih nây jêng di, yorlah Gâp mâu ôh tâng nau Gâp nơm ŭch, Gâp tâng nau Bơ̆ nơm ŭch dơm, Păng tơm njuăl Gâp.* 31Lah du huê Gâp dơm mbơh nkoch ta nau khlay Gâp nơm, nau mbơh nkoch i nây mâu ôh geh nau khlay. 32Yơn ma geh Bơ̆ Gâp ăn bu gĭt ma nau khlay Gâp, jêh ri Gâp gĭt lah nau Păng ăn bu gĭt jêng di ngăn.”

33“Khân may lĕ đă bu hăn ôp Yôhan-Ƀaptem, jêh ri nau păng mbơh nkoch ma Gâp jêng di ngăn.* 34Yơn ma Gâp, Gâp mâu ôh kơp khlay nau bunuyh mbơh nkoch ma săk Gâp, Gâp ngơi kơt nây, gay ma nkah tôr khân may ma nau Yôhan-Ƀaptem mbơh nkoch, gay ma ăn khân may nsing ma Gâp, jêh ri geh nau rklaih. 35Yôhan-Ƀaptem jêng tâm ban ma ŭnh sagêng hit ang, khân may nơh ŭch gŭ răm maak dôl păng geh ang du ƀlât i nây. 36Gâp lĕ geh ndơ mbơh nkoch ma nau khlay Gâp, ndơ i nây khlay rlau ma nau mbơh nkoch Yôhan-Ƀaptem. Ndơ dâng lĕ i Bơ̆ Gâp ăn, Gâp jan ăn jêh, jêng ndơ i Gâp hôm jan, ndơ i nây ăn bu gĭt i Bơ̆ Gâp Nơm tơm njuăl Gâp ngăn.* 37Bơ̆ Gâp i tơm njuăl Gâp, Păng ăn bu gĭt ma nau khlay Gâp. Yơn ma du bông nau rêh khân may mâu ôh tăng bŏr Păng, muh măt Păng khân may mâu say đŏng.* 38Jêh ri nau ngơi Kôranh Brah mâu geh ôh ndjôt ta nuih n'hâm khân may, yorlah khân may mâu ôh nsing ma Păng i tơm njuăl Gâp. 39Khân may nsrôyh uănh Nau Kôranh Brah Ngơi, yor ma khân may mân lah geh nau rêh n'ho ro tă bơh nau i nây. Jêh ri Nau Kôranh Brah Ngơi i nây mbơh nkoch ma nau khlay Gâp,* 40tih ma khân may rlăch hăn tâng Gâp gay ma geh nau rêh n'ho ro.”

41“Gâp mâu ôh sŏ nau rnê tă bơh bunuyh, 42yorlah lĕ Gâp gĭt jêh ta nuih n'hâm khân may mâu geh ôh nau rŏng Kôranh Brah.* 43Gâp văch ta rnha Bơ̆ Gâp, yơn ma khân may mâu ôh rom Gâp. Lah geh du huê bunuyh jât văch ta rnha săk păng nơm, khân may rom păng ro.* 44Khân may ŭch sŏ dơm nau rnê tă bơh ndrăng khân may nơm, yơn ma mâu ôh joi nau rnê tă bơh Kôranh Brah, ndri dâng khân may mâu đŏng ŭch nsing ma Gâp.* 45Khân may lơi ta nđôn lah Gâp dja ntôn nau tih khân may ta bơh năp Bơ̆ Gâp tay. Khân may nđôn lah Môsê i che bân kăl e nơh kơl khân may ta bơh năp Bơ̆ Gâp tay, yơn ma păng jêng bunuyh i ntôn khân may.* 46Lah khân may iăt ngăn nau păng nchih, khân may iăt đŏng ma nau Gâp ngơi, yorlah nau păng nchih i nây ngơi ma Gâp.* 47Yơn ma lah khân may mâu ôh iăt ma nau păng nchih i nây, a mơm khân may iăt đŏng ma nau Gâp ngơi?”*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index