Search form

Yôhan 6

Brah Yêsu pă nŭmpăng ăn ma 5000 nuyh

(Mat 14:13-21; Mar 6:30-44; Luk 9:10-17)

1Jêh ri Brah Yêsu hăn glăt kăl ti nglao kuŏng Galilê, i bu kuăl đŏng dak nglao Tipêriah. 2Geh bunuyh phung ŏk ngăn hăn tâng Păng nâng, yor ma say nau khlay Păng jan bah bunuyh ji kuet nơh. 3Brah Yêsu hao ta yôk ndrel mpôl oh mon Păng gŭ rơp gơp ta nây. 4Nôk nây nau nhêt ƀŭn n'hot phung Israel lĕ bơi tât.* 5Brah Yêsu ngơk măt say phung ƀon lan ŏk ngăn hăn ta Păng, jêh ri Păng lah ma Philip: “Ah ntŭk bân rvăt ndơ sông sa ma ăn phung ƀon lan i nây sa?”* 6Dâng Brah Yêsu ôp Philip kơt nây, gay ma rlong Philip, yorlah Păng lĕ ơm gĭt jêh moh ndơ Păng ŭch jan. 7Philip ơh ma Brah Yêsu: “Bol lah sŏ prăk 200 prăk kăk+ rvăt nŭmpăng ăn khân păng sa mâu tŏng ôh, bol lah tâm pă đê̆ đê̆ kađôi mâu ăp bunuyh đŏng.” 8Geh du huê oh mon rnha Ŏndrê, i oh Pêtrôs+ , mbơh ma Brah Yêsu:* 9“Ta dja geh du huê kon se bu klô, păng geh prăm mlŏm nŭmpăng+ , ndrel ma bar mlŏm ka jê̆. Yơn ma lah geh du nây dơm, gĭt ma tŏng lah bunuyh dŭt ŏk dja?”* 10Brah Yêsu lah: “Mbơh ăn khân păng gŭ.” Ta ntŭk nây geh ŏk rêp nse, jêh ri khân păng leo băl gŭ rơp gơp ta rêp i nây. Ŏk bunuyh klăp lah 5000 nuyh, kơp phung bu klô dơm. 11Brah Yêsu sŏ nŭmpăng i nây, lah ueh ma Kôranh Brah, jêh ri pă ăn ma dâng lĕ bunuyh gŭ ta nây, Păng pă ka jê̆ kơt nây đŏng, dah khân păng nơm ŭch. 12Tât lĕ hơm khân păng sa, Brah Yêsu lah ma mpôl oh mon Păng: “Khân may hăn rgum nŭmpăng i rmeh tă sa, lơi ôh ăn roh đê̆.” 13Jêh ri mpôl oh mon hăn rgum nŭmpăng rmeh tă sa prăm mlŏm nŭmpăng i phung ƀon lan sa nây nơh geh 12 sah bêng bêng. 14Tât ma phung ƀon lan say nau khlay Brah Yêsu de jan i nây, khân păng tâm lah: “Păng i nây ngăn ro bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah i Môsê lĕ nchih kăl e nơh: ‘Păng mra văch ta neh ntu dja’.”* 15Jêh ri phung ƀon lan geh nau mân ŭch nchâp Brah Yêsu jan kađăch. Păng gĭt nau mân khân păng nây, ndri dâng Păng du lôh bơh ntŭk nây hao tay ta kalơ yôk gŭ du huê êng.*

Brah Yêsu brô̆ ta kalơ dak

(Mat 14:22-34; Mar 6:45-52)

16Tât bri lĕ kêng măng, mpôl oh mon Brah Yêsu hăn jŭr a dak nglao kuŏng. 17Tât trôk lĕ ngo, ê hŏ ôh say Brah Yêsu hăn ta khân păng. Jêh ri khân păng hao ncho duk hăn ta ƀon Kapơnŭm kăl ti dak ri.* 18Geh sial phŭt dŭt hô, jêh ri dak rbuh dŭt dăng. 19Tât khân păng vah duk lĕ ngai klăp lah geh prăm prao kilômet, say Brah Yêsu brô̆ ta kalơ dak nây, hăn dăch jât duk dja, khân păng klach nsŏr dŭt hô ngăn. 20Brah Yêsu lah ma khân păng: “Gâp ya, lơi ta klach ôh.” 21Jêh nây mpôl oh mon ŭch rom Păng ncho ta kalơ duk nây, jêh ri dô ma tât kăl ti dak ro ta ntŭk khân păng ŭch hăn nây.

Brah Yêsu jêng nŭmpăng nau rêh

22Tât ôi tay phung ƀon lan hôm gŭ ta ntŭk khân păng sa nŭmpăng nơh, mâu vât ôh mâu say Brah Yêsu, yorlah a măng nơh dơn geh du mlŏm duk mpôl oh mon ncho dơm, mâu đŏng say Brah Yêsu ncho ndrel mpôl oh mon Păng ta duk i nây. 23Jêh ri geh duk aƀă tă bơh ƀon Tipêriah, nsrŭng dăch kêng ntŭk phung khân păng sa nŭmpăng jêh Brah Yêsu lah ueh ma Kôranh Brah ri nơh.* 24Nôk phung ƀon lan uănh mâu ôh say Brah Yêsu, ndrel ma mpôl oh mon ta nây, phung khân păng leo băl ncho duk hăn ta ƀon Kapơnŭm, gay ma tâng joi Brah Yêsu.* 25Tât ma say Brah Yêsu mpeh kăl ti dak ri, khân păng ôp Brah Yêsu: “Hơi Nơm Nti, dah ơm tât May ta dja nơh mêh?” 26Brah Yêsu lah ma khân păng: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, khân ay may tâng joi Gâp, mâu geh ôh yor ma khân ay may lĕ say nđâp ma gĭt vât nau khlay. Khân ay may tâng joi Gâp, yor ma khân ay may lĕ hơm sa nŭmpăng nây nơh dơm. 27Lơi ôh jan kar gay ma geh ndơ sông sa i blao ôm, jan hŏm kar gay ma geh ndơ sông sa hôm n'ho ro, ndrel ma ăn nau rêh n'ho ro, jêng ndơ sông sa Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah ăn ma khân ay may, yorlah Kôranh Brah i Bơ̆ Gâp ăn nau dơi ma Gâp jan.”* 28Khân păng ôp Brah Yêsu: “Lah ndri mơm hên jan, gay ma jan kar Kôranh Brah ŭch ri mêh?” 29Brah Yêsu lah ma khân păng: “Ăn khân ay may nsing ma Gâp i nơm Kôranh Brah de lĕ njuăl ăn văch, i nây jêng nau jan kar Păng ŭch.”* 30Khân păng ôp tay Brah Yêsu: “Lah ndri moh ndơ nau khlay May jan ăn hên gĭt say, gay ma hên nsing ma May? Moh ƀă ndơ May jan mêh?* 31Phung u che bân lĕ jêh sa ndơ sông sa i rnha ‘Mana’ ta bri rdah, jêng di đah Nau Kôranh Brah Ngơi: ‘Môsê+ ăn ndơ sông sa Mana tă bơh kalơ trôk khân pre ma sa’ .”* 32Brah Yêsu lah: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, mâu geh ôh Môsê ăn nŭmpăng tă bơh kalơ trôk i nây, i ngăn Bơ̆ Gâp ăn. Jêh ri aƀaơ dja Păng ŭch ăn ma khân ay may nŭmpăng tă bơh kalơ trôk i jêng nŭmpăng ngăn ngên. 33Nŭmpăng i Kôranh Brah de ăn aƀaơ dja nây, jêng Nơm jŭr tă bơh kalơ trôk i ntŭk Kôranh Brah, gay ma ăn nau rêh n'ho ro ma dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja.” 34Khân păng lah ma Brah Yêsu: “Ơ Kôranh, dăn nŭmpăng i May ngơi i ri ăn ma hên mro mrăng ơ.”*

35Brah Yêsu lah: “Gâp dja jêng tâm ban ma nŭmpăng i ăn nau rêh+ . Bu moh tâng joi Gâp mâu hôm ôh ji ngot, bu moh nsing ma Gâp mâu hôm đŏng ji hir.* 36Yơn ma lĕ Gâp mbơh ma khân ay may: ‘Khân ay may lĕ say Gâp, tih ma hôm mâu nsing ma Gâp’. 37Bu moh lĕ Bơ̆ Gâp de ăn ma Gâp, hăn ran a Gâp ro, jêh ri bu moh hăn ran a Gâp, n'hêl nanê̆ ngăn Gâp mâu ôh ntrŭt păng.* 38Gâp jŭr tă bơh kalơ trôk i ntŭk Kôranh Brah nơh, gay ma jan tâng nau Kôranh Brah ŭch Nơm tơm njuăl ăn Gâp văch, Gâp mâu ôh văch gay ma jan tâng nau Gâp nơm ŭch.* 39Dja nau ŭch Kôranh Brah Nơm tơm njuăl Gâp văch: Dâng lĕ bunuyh i Păng ăn ma Gâp, Păng ŭch Gâp ăn dâk rêh tay tât nar n'glĕ dŭt tay, Păng đă Gâp lơi ta ăn roh khân păng, du huê mâu ơm.* 40Dja nau ŭch Bơ̆ Gâp: Bu moh say Gâp i Kon Păng, jêh ri nsing ma Gâp, geh nau rêh n'ho ro. Jêh ri Gâp jan bunuyh i nây ăn dâk rêh tay tât nar n'glĕ dŭt.”

41Ta nây mpôl kôranh phung Israel geh nau ngơi ŏk bâr njâr sêk ma Brah Yêsu, yor ma tăng nau Păng lah: “Gâp jêng nŭmpăng jŭr tă bơh kalơ trôk ntŭk Kôranh Brah.” 42Khân păng tâm lah: “Ơm mâu di lah Păng i nây rnha Yêsu hiah? Păng kon Yôsep, mê̆ bơ̆ Păng lĕ bân năl đŏng. Mơm dâng Păng lah êng săk Păng nơm jŭr tă bơh kalơ trôk ntŭk Kôranh Brah?”* 43Brah Yêsu lah khân păng: “Khân may lơi hôm ôh ngơi ŏk bâr njâr sêk ndrăng khân may nơm! 44Mâu geh ôh du huê bunuyh hăn văch ta Gâp, lah Bơ̆ Gâp Nơm tơm njuăl Gâp mâu leo păng văch ta Gâp. Jêh ri Gâp jan ăn păng dâk rêh tay tât nar n'glĕ dŭt. 45Du huê bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah lĕ nchih jêh kăl e nơh: ‘Dâng lĕ bunuyh Kôranh Brah nơm mra ntŭm nti dadê’ . Bu moh tăng nau Bơ̆ Gâp, jêh ri sŏ dơn nau Păng ntŭm nti, bunuyh i nây hăn ran a Gâp đŏng.* 46Mâu geh ôh du huê bunuyh lĕ say Bơ̆ Gâp. Geh Nơm i Kôranh Brah njuăl i nây, Nơm i nây dơm lĕ say Kôranh Brah.* 47Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may: Bu moh nsing ma Gâp, păng i nây geh nau rêh n'ho ro.* 48Gâp dja nŭmpăng ăn nau rêh. 49Phung u che khân may sa ndơ sông sa Mana nôk gŭ ta bri rdah, yơn ma dâng lĕ khân păng khât lĕ phiao đŏng.* 50Lŏng nŭmpăng nau Gâp ngơi dja, jêng nŭmpăng jŭr tă bơh kalơ trôk ntŭk Kôranh Brah. Bu moh sa+ , păng i nây mâu khât ôh. 51Gâp i dja nŭmpăng ăn nau rêh jŭr tă bơh kalơ trôk ntŭk Kôranh Brah. Bu moh sa nŭmpăng i dja, geh nau rêh n'ho ro. Nŭmpăng dja, jêng săk jăn Gâp nơm khât sơm ntang, gay ma ăn dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja geh nau rêh.”* 52Mpôl kôranh phung Israel tâm rlăch hô ngăn, khân păng tâm lah: “Mơm dâng Bunuyh i nây Păng blao ăn bân sa săk jăn Păng nơm?”

53Brah Yêsu lah: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, lah khân may mâu ôh sa săk jăn Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah, ndrel ma mâu ôh nhêt mham Gâp, khân may mâu ôh geh nau rêh.+ * 54Bu moh sa săk jăn Gâp, ndrel ma nhêt mham Gâp, păng i nây geh nau rêh n'ho ro, jêh ri tât nar n'glĕ dŭt tay Gâp jan ăn păng dâk rêh tay đŏng. 55Yorlah săk jăn Gâp jêng ndơ sông sa ngăn ngên, ndrel ma mham Gâp jêng ndơ nhêt ngăn ngên đŏng. 56Bu moh sa săk jăn Gâp, ndrel ma nhêt mham Gâp, păng i nây gŭ ta Gâp nâng, jêh ri Gâp gŭ ta păng i nây đŏng.* 57Bơ̆ Gâp nơm i tơm nau rêh, Păng njuăl Gâp văch ta dja. Gâp rêh yor tă bơh Păng, tâm ban đŏng bu moh sa săk jăn Gâp, bunuyh i nây rêh yor tă bơh Gâp. 58Gâp dja nŭmpăng jŭr tă bơh kalơ trôk ntŭk Kôranh Brah, bu moh sa nŭmpăng dja geh nau rêh n'ho ro. Nŭmpăng i dja mâu di ôh kơt nŭmpăng phung u che khân may sa ta bri rdah nơh, khân păng sa, jêh ri hôm khât lĕ phiao.”* 59Brah Yêsu ngơi dâng lĕ nau i nây, dôl Păng gŭ nti bu ta nhih rƀŭn phung Israel ta ƀon Kapơnŭm.

60Lôch jêh nau Brah Yêsu nti nây, geh ŏk oh mon Păng tâm lah: “Dâng lĕ nau nti i nây jêr ngăn, mâu geh ôh bunuyh blao sŏ dơn.” 61Yơn ma Brah Yêsu lĕ gĭt moh ndơ oh mon Păng ngơi ŏk bâr njâr sêk, Păng lah: “Lah ndri dâng lĕ nau i nây, jan ăn khân ay may roh nau nsing ma Gâp bơh? 62Lah ndri mơm khân ay may mân, lah khân ay may say Gâp i kon bunuyh tă bơh Kôranh Brah hao sât gŭ ta ntŭk Gâp gŭ a lor nơh?* 63Brah Huêng Ueh ăn geh nau rêh n'ho ro, ndơ bunuyh jan ta neh ntu dja mâu ôh kơl ma nau rêh n'ho ro. Dâng lĕ nau Gâp nti ma khân ay may i nây, tă bơh Brah Huêng Ueh, jêh ri ăn geh nau rêh n'ho ro.* 64Yơn ma geh bunuyh aƀă ta phung khân ay may mâu ôh nsing ma Gâp.” Brah Yêsu ngơi ndri, yor ma Păng lĕ ơm gĭt bơh ntơm bu moh mâu nsing ma Păng, bu moh du huê bunuyh rlăng ma Păng.* 65Brah Yêsu lah tay: “Kơt ndri dâng Gâp lĕ mbơh ma khân ay may, lah Bơ̆ Gâp mâu ăn ôh, mâu geh ôh bunuyh hăn văch ta Gâp, du huê mâu ơm.”

66Ta nây geh ŏk bunuyh ta mpôl oh mon Păng nây ntơm plơ̆ jât kơi, mâu hôm tâng Păng. 67Ndri dâng Brah Yêsu ôp 12 nuyh mpôl kôranh oh mon: “Ah khân may ŭch du bơh Gâp đŏng?”* 68Simôn i bu kuăl Pêtrôs đŏng ơh ma Păng: “Ơ Kôranh, hên mâu hôm ôh geh bunuyh êng đŏng. Nau May ngơi ăn hên geh nau rêh n'ho ro. 69Hên lĕ nsing ma May, hên lĕ gĭt May i Nơm kloh ueh Brah Krist tă bơh Kôranh Brah.” 70Brah Yêsu lah ma khân păng: “Gâp lĕ kơih jêh khân may 12 nuyh, tih ma geh du huê ta mpôl khân may jêng bunuyh kôranh mpôl brah djơh.”* 71Brah Yêsu ŭch ngơi ma Yuđas kon Simôn-Isakariyôt, yorlah ta 12 nuyh mpôl kôranh oh mon nây, geh du huê păng nuih ta nâm n'hâm kalơ ma Brah Yêsu.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index