Search form

Yôhan 8

Bu leo bu ur jan tih ma Brah Yêsu

1[Jêh ri Brah Yêsu hao ta kalơ yôk tơm Ôlive, gŭ bêch ta nây.* 2Tât ơm ôi Păng plơ̆ tay ta jŏng gung nhih jan brah ma Kôranh Brah, geh dâng lĕ phung ƀon lan hăn mâp Păng, jêh ri Păng gŭ rgơp ntŭm nti khân păng. 3Nôk nây phung nơm nti nau vay phung Israel, ndrel ma phung Pharisi leo du huê bu ur bu ban păng gŭ bêch đah bu klô i mâu di sai păng nơm. Bu têk bu ur i nây gŭ ta nklang n'gul phung gŭ ta nây, 4jêh ri khân păng lah ma Brah Yêsu: “Ơ Nơm Nti, bu ur dja hên ban păng tâm lŏm ur sai. 5Ta nau vay Môsê, lĕ đă bân ntŭp bu ur jan tih kơt nđa ma lŭ ăn khât. Lah ndri May, mơm May lah mêh?”*

6Khân păng ôp rlong Brah Yêsu kơt nây, ŭch joi nau ntôn Păng. Yơn ma Brah Yêsu gŭ chŭn jât neh, jêh ri nchih nau ta neh môi ma lau ti.* 7Yor ma phung nây jŏl ko ôp Brah Yêsu, Păng n'gâl, jêh ri lah: “Ta phung khân may, bu moh i mâu geh jan tih, ăn păng i nây ntŭp bu ur i dja ma lŭ lor bu dô!”* 8Jêh ri Păng chŭn nchih tay ta neh môi nây jât. 9Tât ma khân păng tăng nau Brah Yêsu lah kơt nây, jêh ri khân păng ntơm du lôh bơh ntŭk nây de mrôch, ntơm bơh bu ranh n'ho ma tât lĕ. Hôm e ta nây Brah Yêsu, ndrel ma bu ur i nây nơh dơm. 10Brah Yêsu n'gâl, jêh ri lah ma bu ur i nây: “Ơ yôh, ah hăn phung khân păng yot rngăt? Mâu geh du huê ŭch tê̆ dôih ay?” 11Bu ur i nây ơh: “Mâu geh ôh, Kôranh.” Brah Yêsu lah ma păng: “Gâp mâu đŏng tê̆ dôih ay, ay sât dô, yơn ma ntơm bơh nar dja, ay lơi hôm ôh jan tih.”]*

Brah Yêsu jêng nau ang ma neh ntu

12Brah Yêsu ngơi tay ma phung ƀon lan: “Gâp dja jêng tâm ban ma nau ang ma dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja, bu moh tâng Gâp, păng mâu hôm ôh gŭ rêh ta nau ngo, yorlah păng mra geh nau ang i ăn nau rêh.”* 13Phung Pharisi lah ma Brah Yêsu: “Nau May ngơi i nây lôh êng tă bơh May nơm dơm, mâu geh bunuyh a êng mbơh nau May ngơi i nây, lah ndri nau May ngơi i nây mâu ôh kơp geh nau khlay.” 14Brah Yêsu lah: “Bol lah nau Gâp ngơi dja lôh êng tă bơh săk Gâp nơm dơm kađôi, nau Gâp ngơi dja hôm geh nau khlay, yorlah Gâp gĭt săk Gâp nơm bơh tă, jêh ri gĭt đŏng ntŭk Gâp hăn. Yơn ma phung khân may nơh mâu ôh gĭt Gâp bơh tă, jêh ri mâu đŏng gĭt ah ntŭk Gâp hăn.* 15Khân may phat dôih tâng nau vay phung bunuyh. Gâp mâu ôh phat dôih bu, du huê mâu ơm. 16Lah Gâp phat dôih bu, nau Gâp phat dôih i nây jêng di ngăn, yorlah Gâp mâu ôh phat dôih êng Gâp nơm dơm, geh Bơ̆ Gâp Nơm tơm njuăl Gâp đŏng gŭ ndrel Gâp. 17Ta nau vay khân may lĕ geh nchih: ‘Lah geh bar hê bunuyh mbơh nkoch, ri mơ kơp nau i nây geh nau khlay’.* 18Gâp mbơh nkoch nau săk Gâp nơm dja, jêh ri geh Bơ̆ Gâp Nơm tơm njuăl Gâp văch đŏng, mbơh nkoch nau săk Gâp nơm dja.”* 19Bu ôp Brah Yêsu: “Ah Bơ̆ May?” Păng ơh: “Khân may mâu gĭt năl Gâp, khân may mâu đŏng gĭt năl Bơ̆ Gâp. Lah khân may gĭt năl Gâp, ri mơ khân may gĭt năl Bơ̆ Gâp đŏng.”* 20Brah Yêsu ngơi nau nây, nôk Păng gŭ nti lah bu ta jŏng gung nhih jan brah, dăch kêng ntŭk ăn hŭp prăk, yơn ma mâu geh ôh bunuyh bănh nhŭp Păng, yorlah ê hŏ tât di mong.*

Nau dơi Brah Yêsu

21Brah Yêsu lah tay khân păng: “Gâp tay du, khân may tay joi Gâp, yơn ma khân may khât nđâp ma nau tih khân may nơm. Ntŭk Gâp hăn, khân may mâu ôh dơi hăn.” 22Mpôl kôranh phung Israel tâm lah ndrăng khân păng: “Moh geh nau khlay lah pre nây: ‘Ntŭk Gâp hăn, khân may mâu ôh dơi hăn’? Gĭt Păng nkhât êng săk Păng nơm?” 23Brah Yêsu lah tay: “Khân may tă bơh neh ntu dja, yơn ma Gâp tă bơh kalơ trôk i ntŭk Kôranh Brah nơm. Khân may jêng ndơ neh ntu dja, yơn ma Gâp, Gâp mâu ôh jêng ndơ neh ntu dja.* 24Gâp lĕ mbơh ma khân may: ‘Khân may khât nđâp ma nau tih khân may nơm’, yorlah, lah khân may mâu ôh iăt nau Gâp mbơh nkoch nau săk Gâp nơm dja, khân may khât hôm nđâp ma nau tih khân may nơm ngăn ro, mâu ôh geh yô̆ nau tih.”*

25Bu ôp Brah Yêsu: “Lah ndri May bu moh?” Brah Yêsu ơh: “Gâp lĕ ơm mbơh jêh ma khân may. 26Gâp geh ŏk ngăn nau gay ma ŭch mbơh nkoch ăn ma khân may, nđâp ma phat dôih khân may, yơn ma Gâp mâu ŭch ôh mbơh nkoch, yorlah Kôranh Brah nơm tơm njuăl Gâp, Păng jan tâng nau Păng mbơh nâng, jêh ri moh nau Gâp tăng tă bơh Păng, nau i nây dơm Gâp mbơh nkoch ăn ma bunuyh ta neh ntu dja.” 27Yơn ma phung khân păng mâu vât ôh nau Brah Yêsu mbơh nkoch Kôranh Brah Bơ̆ Păng ăn ma khân păng nây. 28Brah Yêsu lah ma khân păng: “Ta nar khân may n'hao+ Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah ri tay, ta ri mơ khân may gĭt lah Gâp dja bu moh, gĭt lah ndơ Gâp jan, mâu geh ôh jan tâng săk Gâp nơm ŭch. Gâp ngơi nau i nây tâng nau Bơ̆ Gâp đă ma Gâp.* 29Kôranh Brah Nơm tơm njuăl Gâp, Păng mâu ôh ntlơi Gâp gŭ êng, Păng gŭ ndrel Gâp, yorlah dâng lĕ ndơ Gâp jan ăn Păng răm maak mro.” 30Nôk Brah Yêsu ngơi nây, geh ŏk bunuyh sât nsing ma Păng.

Bunuyh i ƀon lan Kôranh Brah ngăn

31Jêh ri Brah Yêsu ngơi ma phung Israel i lĕ nsing ma Păng: “Lah khân ay may gŭ nâp ta nau Gâp nti, khân ay may jêng oh mon Gâp ngăn,* 32jêh ri khân ay may gĭt năl nau ngăn, jêh ri nau ngăn mra rklaih khân ay may ăn jêng bunuyh kon me.”* 33Phung khân păng lah: “Mơm dâng May lah hên: ‘Khân ay may mra jêng bunuyh kon me?’, yorlah hên i dja kon sau Abrahăm i che dâng lĕ phung Israel bân, hên mâu prot ôh gŭ jan dâk bu.”* 34Brah Yêsu lah ma khân păng: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, bu moh jan tih, păng i nây jêng tâm ban ma dâk ma nau tih mâu blao bah jan tih.* 35Bunuyh dâk bu, păng mâu ôh gŭ mro ta jay kôranh păng nơm, yơn ma kon kôranh nơm, păng gŭ mro ta jay bơ̆ păng nơm nây. 36Lah ndri, lah Gâp i Kon Kôranh Brah rklaih khân ay may, khân ay may jêng bunuyh kon me ngăn ro.* 37Gâp lĕ gĭt khân ay may phung kon sau Abrahăm, yơn ma khân ay may ŭch nkhât Gâp, yorlah dâng lĕ nau Gâp ngơi, nuih n'hâm khân ay may mâu ôh sŏ dơn. 38Moh nau Gâp mbơh nkoch ma khân ay may, jêng ndơ Gâp lĕ say ta Bơ̆ Gâp nơm, yơn ma khân ay may jan tâng nau bơ̆ khân ay may nơm mbơh.” 39Khân păng lah ma Brah Yêsu: “Bơ̆ hên Abrahăm.” Brah Yêsu lah: “Lah khân ay may phung kon sau Abrahăm ngăn, khân ay may jan ndơ kơt Abrahăm lĕ jan đŏng. 40Aƀaơ dja Gâp mbơh nkoch ma khân ay may nau ngăn, nau i Gâp tăng tă bơh Kôranh Brah, tih ma khân ay may ŭch nkhât Gâp. Yơn ma Abrahăm mâu ôh jan kơt nđay. 41Khân ay may jan ndơ bơ̆ khân ay may nơm jan.” Khân păng lah ma Brah Yêsu: “Hên dja kon me gle ăl ngăn, bơ̆ hên Kôranh Brah du huê dơm.”*

42Brah Yêsu lah tay ma khân păng: “Lah Kôranh Brah bơ̆ khân ay may ngăn, di lah khân ay may rŏng ma Gâp đŏng, yorlah Gâp dja lôh tă bơh Kôranh Brah văch ta dja. Gâp mâu ôh lôh tâng săk Gâp nơm ŭch, Kôranh Brah Nơm njuăl Gâp văch ta dja. 43Mơm dâng khân ay may mâu vât nau Gâp nti? Yorlah khân ay may mâu blao iăt nau Gâp nti.* 44Bơ̆ khân ay may nơh Satăng i kôranh mpôl brah djơh, khân ay may ŭch jan tâng nau păng ŭch. Păng nkhât bunuyh bơh ntơm saơm ngăn, păng i nơm mƀrôh, ndrel ma păng mâu ôh ngơi nau ngăn, yorlah ta nuih n'hâm păng mâu geh ôh nau ngăn. Dôl păng mbơh ngơi mƀrôh, păng tâm di ma nuih n'hâm păng nơm ro, yorlah păng nơh jêng nơm mƀrôh, ndrel ma jêng nơm tơm dâng lĕ nau mƀrôh đŏng.* 45Ndri dâng khân ay may mâu ôh iăt nau Gâp, yorlah Gâp nti nau ngăn. 46Ta phung khân ay may nây, ơm geh lah du huê bunuyh dơi ntôn Gâp geh jan nau tih? Lah Gâp nti nau ngăn, mơm dâng khân ay may mâu iăt Gâp?* 47Bu moh jêng ƀon lan Kôranh Brah, păng i nây iăt nau Kôranh Brah. Khân ay may mâu ôh jêng ƀon lan Kôranh Brah, ndri dâng khân ay may mâu iăt nau Gâp nây.”

Brah Yêsu, ndrel ma Abrahăm

48Mpôl kôranh phung Israel lah Brah Yêsu: “Di mâu lah mâu, lah hên lah May phung bri Samari+ geh brah djơh gŭ ta May?”* 49Brah Yêsu ơh: “Gâp mâu ôh geh brah djơh gŭ ta Gâp, Gâp yơk ma Bơ̆ Gâp nơm, tih ma khân may mưch rmot Gâp chrao. 50Gâp mâu ôh joi gay ma lư êng săk Gâp nơm, yơn ma geh du huê sơm joi ăn lư Gâp, Păng i Kôranh phat dôih sŏng đŏng. 51Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, bu moh ndjôt tâng nau Gâp nti, păng mâu geh khât ôh.”* 52Mpôl kôranh phung Israel lah Brah Yêsu: “Aƀaơ dja hên lĕ gĭt May geh brah djơh gŭ ta May ngăn ro, yorlah Abrahăm, ndrel ma mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ khât lĕ phiao, yơn ma May, May lah: ‘Bu moh ndjôt tâng nau Gâp nti, păng mâu geh khât ôh’. 53Ơm May kuŏng rlau che hên Abrahăm ƀah? Yorlah păng, ndrel ma mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ khât lĕ phiao. Lah ndri May i nây, mơm May kơp săk May nơm mêh?”* 54Brah Yêsu lah: “Lah Gâp joi gay ma lư êng săk Gâp nơm, nau lư i nây mâu ôh geh nau khlay. Yơn ma Bơ̆ Gâp nơm ŭch bu lư săk Gâp, Păng i Kôranh Brah i khân may lah yơk mbah nây nơh. 55Khân may mâu ôh gĭt năl Păng, yơn ma Gâp, Gâp gĭt năl Păng. Lah Gâp lah, Gâp mâu ôh gĭt năl Păng, Gâp jêng bunuyh ngơi mƀrôh tâm ban ma khân may đŏng. Yơn ma Gâp lĕ năl Păng ngăn, ndrel ma ndjôt nau Păng ngơi jât.* 56Abrahăm che khân may, păng răm maak ngăn nôk Kôranh Brah ăn păng gĭt lor, păng mra say nau Gâp văch. Păng lĕ say Gâp văch ngăn ro+ , jêh ri păng răm maak hô ngăn.”* 57Mpôl kôranh phung Israel lah Brah Yêsu: “May ê hŏ tât 50 năm! Mơm dâng May lah lĕ say Abrahăm?” 58Brah Yêsu lah: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, nôk Abrahăm ê hŏ deh, Gâp lĕ ơm geh jêh.”* 59Kơt ndri dâng khân păng dônh lŭ gay ma ntŭp nkhât Brah Yêsu, yơn ma Păng krap bơh khân păng nây, jêh ri lôh bơh jŏng gung nhih jan brah ri.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index