Search form

Luka 10

Brah Yêsu đă oh mon 72 nuyh

1Jêh bơh kơi nây, Brah Yêsu kơih đŏng oh mon 72 nuyh+ jât, jêh ri đă khân păng hăn lor, hăn bar hê bar hê, ăp ƀon, ăp ntŭk i Brah Yêsu ŭch ndrăp hăn.* 2Brah Yêsu lah ma khân păng: “Hơi oh mon, geh ŏk bunuyh ŭch iăt nau mhe mhan ueh, khân păng tâm ban ma ba lĕ dŭm i ŏk ngăn, bunuyh mbơh nkoch nau mhe mhan ueh tâm ban ma bunuyh rek, tih ma bunuyh i nây đê̆ dơm. Lah ndri dăn Kôranh Brah nơm i tơm ba nây njuăl bunuyh a êng jât, kơl rek ba dŭm i nây. 3Ăn khân may hăn hŏm, Gâp đă khân may hăn tâm ban ma ăn kon be biăp gŭ ta nklang phung so bri. 4Gâp đă khân may hăn săk dơm, lơi ndjôt prăk, lơi cheng dŭng, lơi ndjôt ntô jot, lah mâp bu rŏ trong lơi nkoch bri jŏ đŏng. 5Moh jay i khân may lăp ri, ăn khân may lah kơt nđa lor: ‘Dăn Kôranh Brah ăn nau ueh lăng đăp mpăn ma bunuyh gŭ ta jay dja’.* 6Lah bunuyh ta jay i nây rom khân may ŭch nau đăp mpăn, nau đăp mpăn i khân may dăn nơh gŭ ta jay păng nây ro. Lah păng mâu ŭch, nau đăp mpăn i nây mâu hôm ôh gŭ ta jay păng nây. 7Jêh ri gŭ ta jay păng i nây hŏ, lơi ôh ntrơn jay êng. Nhêt sông lĕ ndơ i bu ăn ma khân may, yorlah ndơ i nây jêng ndơ bu nkhôm ma khân may, bunuyh ntŭm nti bu tâm ban ma geh jan kar ma bu đŏng.* 8Moh ƀon i khân may hăn nây, lah geh bu rom, lĕ ndơ i bu ăn sa, khân may sa ro, 9n'ho ma jan bah nau ji bu. Jêh ri mbơh nkoch ma ƀon nây: ‘Nau Kôranh Brah mât uănh khân ay may+ lĕ dăch ma khân ay may ngăn ro’.* 10Lah bu mâu ôh rom, ƀon i khân may lăp ri, lôh hŏm bơh ntŭk nây, hăn rŏ ƀon khân may lah kơt nđa:* 11‘Bol lah geh neh môi ntŭk ƀon khân ay may krêp ta jŏng hên, hên rtôh+ lơi ma khân ay may nơm đŏng, yơn ma ăn khân ay may gĭt nau dja, nau Kôranh Brah mât uănh khân ay may lĕ dăch ngăn ro+ ’. 12Khân may gŭ iăt nau Gâp ƀŏt, bunuyh ta ƀon Sôđŭm i jan tih dŭt hô kăl e nơh, ndri Kôranh Brah de lơh hêng khân păng ma ŭnh bơh kalơ trôk, khân păng i nây hôm e geh dôih thơl ma đah bunuyh ta ƀon i nây, ta nar Kôranh Brah phat dôih lam neh ntu.”*

Nduih ma phung dăng ko

(Mat 11:20-24)

13Jêh ri Brah Yêsu lah jât: “Rêh rnhăl ngăn ma bunuyh gŭ ta ƀon Khôrasin, ndrel ma ƀon Ƀêtsaida, yorlah khân păng lĕ say dâng lĕ ndơ ueh ndơ khlay Gâp jan, tih ma mâu ôh rgâl lơi nuih n'hâm djơh. Bunuyh ta ƀon Tirus, ndrel ma ta ƀon Siđôn jêng phung mâu gĭt năl Kôranh Brah, lah khân păng say nau khlay i nây, khân păng rgâl lơi nuih n'hâm djơh ro, jêh ri gay ma nhhơ nau khân păng lĕ rgâl lơi nuih n'hâm djơh, khân păng nsoh n'gut ƀao chiăt, gŭ ta ŭnh buh.* 14Ndri ta nar Kôranh Brah phat dôih lam neh ntu tay, bunuyh ta ƀon kuŏng Tirus, ndrel ma ta ƀon kuŏng Siđôn, khân păng geh dôih thơl ta nâm bunuyh gŭ ta ƀon Khôrasin, ƀon Ƀêtsaida. 15Bunuyh gŭ ta ƀon Kapơnŭm i ƀon Gâp gŭ jŏ khay, ndrel ma Gâp lĕ nti lĕ jan ndơ nau khlay

Lơi ôh nđôn lah săk khân ay may nơm lĕ jêng bunuyh ueh hao ta ƀon ueh kalơ,

Mâu ôh, khân ay may tay tŭp ta ntŭk rêh rnhăl ta ndrung ŭnh ri ro.”

16Jêh ri Brah Yêsu lah ma mpôl oh mon Păng đŏng: “Bu moh păng i iăt nau khân may, tâm ban ma iăt nau Gâp đŏng. Bu moh i mâu iăt ôh nau khân may, tâm ban ma mâu iăt nau Gâp đŏng, bu moh mâu iăt nau Gâp, tâm ban ma mâu iăt đŏng nau Kôranh Brah nơm i njuăl đă Gâp hăn ta dja nơh.”*

Mpôl oh mon plơ̆ sât ta Brah Yêsu

17Jêh ri mpôl oh mon i 72 nuyh nây plơ̆ sât bơh ri răm rhơn, khân păng nkoch nau ma Brah Yêsu: “Hơi Kôranh, yor ma moh rnha săk May, bol lah brah djơh iăt nau hên đŏng.” 18Brah Yêsu lah ma khân păng: “Gâp lĕ say Satăng i kôranh mpôl brah djơh tŭp tă bơh kalơ trôk tâm ban ma lơp nglayh ngăn.* 19Dja Gâp lĕ ăn nau dơi ma khân may, khân may dơi đah ma Satăng i kôranh mpôl brah djơh, ndrel ma lĕ mpôl djơh păng đŏng, dơi brô̆ jot bêh, ndrel ma ndơr ving, mâu geh ôh du ntil ndơ jan djơh ăn ma khân may.* 20Lơi ta răm ôh yor ma say brah djơh iăt nau khân may nây dơm, yơn ma ăn khân may răm maak Kôranh Brah lĕ geh nchih săk khân may ta kalơ trôk ntŭk Păng nơm gŭ ri hŏ, ndri nar jât năp tay khân may gŭ ndrel Kôranh Brah n'ho ro.”*

Brah Yêsu geh nuih n'hâm răm maak

(Mat 11:25-27; 13:16-17)

21Nôk nây Brah Huêng Ueh i kloh ueh jan ăn Brah Yêsu geh nuih n'hâm răm maak ngăn, Brah Yêsu lah kơt nđa: “Hơi Bơ̆, i Kôranh ma trôk, ndrel ma neh ntu, Gâp rnê May hô ngăn, yorlah May lĕ nhhơ nau May ntơm mât uănh bunuyh dja ăn ma bunuyh rluk mâl mâu vât tâm ban ma kon se, jêh ri pôn ndŏp lơi ndơ i nây ma bunuyh i kơp êng săk khân păng nơm jêng bunuyh gĭt bunuyh blao. Hơi Bơ̆, nuih n'hâm May ŭch kơt nđa ro.”* 22Jêh ri Păng lah jât: “Dâng lĕ ntil ndơ, lĕ Bơ̆ jao ma Gâp dadê jêh. Mâu geh ôh bunuyh gĭt năl Gâp lah i Kon Kôranh Brah, geh Bơ̆ Gâp nơm dơm gĭt năl, mâu geh ôh bunuyh gĭt năl Bơ̆ ngăn Gâp, geh Gâp i Kon Păng dơm gĭt năl, ndrel ma dâng lĕ bunuyh i Gâp ŭch ăn gĭt năl, du ri dơm.”* 23Nôk mâu geh ôh bunuyh a êng gŭ ta ri, Brah Yêsu ngơi đah mpôl oh mon dơm, Păng lah: “Ueh maak ngăn ma khân ay may, yorlah măt khân ay may say dâng lĕ nau Gâp lĕ jan. 24Gâp mbơh ma khân ay may, geh ŏk bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh, ndrel ma ŏk kađăch phung Israel kăl e nơh ŭch say ngăn dâng lĕ nau i khân ay may lĕ say aƀaơ dja, tih ma mâu say ôh, khân păng ŭch tăng ngăn nau i khân ay may lĕ tăng dja, tih ma mâu tăng đŏng.”*

Nau ngơi ntât ma du huê bunuyh Samari

25Nôk nây geh du huê nơm nti nau vay phung Israel, păng dâk ŭch ôp rlong Brah Yêsu: “Hơi Nơm Nti, mơm ăn gâp jan gay ma geh nau rêh n'ho ro mêh?”* 26Brah Yêsu ơh ma păng: “Moh ƀă geh nau Môsê nchih ta samƀŭt Nau Vay kăl e nây nơh? Dôl may uănh, moh ƀă may vât?” 27Bunuyh i nây ơh ma Brah Yêsu: “‘Ăn rŏng ma Kôranh Brah i brah khân ay may nơm ma lĕ nuih n'hâm, ma lĕ huêng, ma lĕ n'hâm suan, ndrel ma lĕ nau mân’ , jêh ri ‘Rŏng ma bu chiao meng kơt rŏng ma săk may nơm đŏng’ .” 28Brah Yêsu lah ma păng: “Nau may ơh i nây jêng di ngăn, ăn may jan kơt nau nây ƀaƀơ, ndri mơ nar jât năp tay may mra geh nau rêh n'ho ro.”* 29Yơn ma bunuyh i nây ŭch nhhơ nau ôp păng nơm jêng nau ôp di, mâu ôh ôp rlong dơm+ , jêh ri ôp Brah Yêsu jât: “Lah ndri bu moh jêng bu chiao meng gâp mêh?” 30Brah Yêsu ơh ma păng ma nau ngơi ntât: “Geh du huê bu klô lôh bơh ƀon kuŏng Yêrusalem, hăn jât ƀon Yêrikhô ri. Rŏ trong nây păng mâp ma mpôl ntŭng, bu lơh păng tât khât yơh, sŏ lĕ drăp ndơ sŏ kho ao păng đŏng, jêh ri leo băl nchuăt lĕ rngăt, ntlơi êng ôbăl ta ri. 31Jêh ri geh du huê ta mpôl jan brah hăn rŏ trong nây, mpôl i nây blao ngăn ta nau vay phung bân. Tât ma say bunuyh rmanh i nây, păng hăn der.* 32Jêh ri geh đŏng du huê mpôl Lêvi, mpôl i nây jêng nơm nti nau vay phung bân, păng hăn tât ta nây say bunuyh rmanh i nây, n'ho ma hăn der đŏng. 33Nkhêp ngăn geh du huê mpôl bri Samari hăn rŏ trong nây đŏng, jêng bunuyh i phung bân mưch rmot hô ngăn, mpôl păng mâu ôh blao ta nau vay phung bân. Tât ma say bunuyh rmanh i nây, hô ngăn păng geh nau yô̆ geh nau nđach ma bunuyh i nây.* 34Păng hăn dăch jât bunuyh rmanh nây, păng sŏ dak ngi, sŏ ndrănh păng nơm bơh dja tŏ kalơ sôt bunuyh i nây, sơm put sôt păng ri, jêh ri pư tê̆ kalơ seh lia păng ncho ri, leo hăn ta jay veh bêch bu năch. Tât ta nây păng mât uănh bunuyh i nây jât. 35Kah ôi tay păng ăn bar mlŏm prăk kăk+ ma tơm jay nây, nkre ma ntĭnh păng: ‘Đă may sơm mât săm bunuyh dja, lah lĕ dŏng rlau bơh prăk gâp ăn dja, tât gâp plơ̆ tay, gâp kơi ăn râng ma may’.

36Lah ndri lĕ pe nuyh khân păng i nây, bu moh may mân jêng bunuyh chiao meng đah ma bunuyh mpôl ntŭng nây lơh mêh?” 37Nơm nti nây ơh: “Jêng bunuyh i geh nau yô̆ nđach ma păng i nây.” Brah Yêsu lah ma păng: “Ăn may hăn jan tâng kơt păng i du huê nây.”+ *

Brah Yêsu gŭ ta jay Matha ndrel Mari

38-39Jêh ri Brah Yêsu, ndrel ma oh mon Păng hăn jât, lăp ta du ƀon, ta ƀon nây geh bar hê oh nur rnha khân păng Matha, ndrel ma Mari, jêh ri Matha jă Brah Yêsu lăp gŭ ta jay păng. Tât ta jay nây Mari i oh ri gŭ iăt nau Brah Yêsu nti, păng gŭ kêng jŏng Brah Yêsu ri.* 40Lŏng Matha bŏp hô ngăn ma ndrăp piăng trao, jêh ri păng hăn mbơh ma Brah Yêsu: “Hơi Kôranh, May mâu gĭt bơh, oh gâp ƀŏng êng gâp jan kar du huê êng dơm? May mbơh đă păng kơl gâp ƀă heh.” 41Brah Yêsu ơh ma păng: “Ơ oh Matha, oh Matha ơi! Ay rngot rvê ma ndơ êng êng ŏk ngăn,* 42yơn ma geh du nau kar dơm geh nau khlay, oh ay lĕ kơih jêh kar nau khlay i nây, jêng păng iăt nau Gâp nti. Nau i nây bu mâu ôh blao sŏ bơh păng.”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index