Search form

Luka 11

Brah Yêsu nti nau mbơh sơm

(Mat 6:9-13; 7:7-11)

1Geh du nar Brah Yêsu mbơh sơm ta du ntŭk. Jêh Păng mbơh sơm ri, geh du huê oh mon lah ma Păng: “Hơi Kôranh, đă May nti ăn hên blao mbơh sơm ƀă ơ, kơt Yôhan-Ƀaptem nti ma mpôl oh mon păng.”* 2Brah Yêsu ơh ma khân păng: “Ăn khân ay may mbơh sơm kơt nđa:

‘Ơ Bơ̆ [gŭ ta kalơ trôk],

Ăn dâng lĕ bunuyh yơk mbah ma May+ [dăn dâng lĕ nau ta neh ntu dja tâng nau May ŭch, tâm ban ma nau May nơm lĕ ŭch ta kalơ trôk đŏng].*

3Ăn ndơ sông sa ma hên ăp nar ăn tŏng.*

4Yô̆ nđach lơi hôm kơp nau tih hên

Tâm ban ma hên yô̆ nđach ma bunuyh jan tih ma hên, mâu hôm kơp nau tih păng đŏng.

Kơl hên lơi ôh jan tih, nôk hên geh nau ndơm [dăn rklaih hên bơh nau djơh mhĭk]’.”*

Nau ngơi ntât ma mbơh sơm

5Jêh ri Brah Yêsu lah đŏng ma mpôl oh mon nây: “Ta mpôl khân ay may, lah geh du huê bunuyh brô̆ ta jay mât jăng n'gul phŭt n'gul măng, păng kuăl: ‘Hơi jăng, ăn gâp manh ndơ sông sa aƀă ƀŏt ơ,* 6yorlah gâp geh jăng mhe tât tă bơh ngai lah. Gâp mâu geh ndơ ma ăn păng sông sa mê’. 7Khân ay may lah, bunuyh ta trôm jay nây ơh ma păng kơt nđa ƀah?: ‘Lơi hôm rkhuak gâp hia, mpông lĕ jêh rđăng, oh kon gâp lĕ bêch đŏng, gâp mâu dơi dâk sŏ ăn ma may jăng mê’. 8Mâu di ndri ôh. Gâp mbơh ma khân ay may, bunuyh tơm jay nây mra dâk ndơ̆ ro, ndrel ma ăn moh ndơ aƀă êng jât mât jăng păng ŭch. Păng dâk ndơ̆ nây, yorlah bunuyh i nây bănh rkhuak păng mâu blao dŭt, mâu ôh yor ma jêng mât jăng dơm. 9Kơt ndri Gâp mbơh ma khân ay may, dăn mro mrăng hŏm ma Kôranh Brah dâng Păng ăn ma khân ay may, joi mro mrăng hŏm dâng say, kuăl+ mro mrăng hŏm bơh dih mpông dâng Kôranh Brah pơk ăn ma khân ay may ro.* 10Yorlah bu moh dăn mra geh, bu moh joi mra say, jêh ri bu moh i kuăl bơh dih mpông mra pơk ăn ma păng. 11Ta mpôl khân ay may vay geh đŏng [lah kon dăn piăng ăn nkhơng lŭ ma păng], lah kon dăn ka, bơ̆ păng ăn nkhơng bêh geh kăch ma păng bơh? 12Mâu lah kon dăn tăp iăr ăn nkhơng ndơr ving ma păng? 13Bol lah khân ay may jêng bunuyh tih kađôi, khân ay may hôm blao ăn ndơ ueh ma kon đŏng, lah ndri Bơ̆ gŭ ta kalơ trôk rlau bơh nây ăn Brah Huêng Ueh i kloh ueh ma bu moh dăn bơh Păng.”

Brah Yêsu ơh nau bu ntôn nchroh Păng

(Mat 12:22-30, 43-45; Mar 3:20-27)

14Geh du huê bu klô brah djơh lăp ăn păng mlo, tât du nar ri Brah Yêsu ntrŭt brah djơh i nây lôh bơh păng, jêh ri păng blao ngơi ro. Bunuyh gŭ ta nây ŏk ngăn. Tât say nau i nây dâng lĕ khân păng ndrŏt hih rhŏl dadê ngăn.* 15Yơn ma geh bu aƀă lah: “Yorlah Satăng+ i kôranh mpôl brah djơh ăn nau dơi ta Păng, dâng Păng dơi ntrŭt brah djơh.” 16Geh bu aƀă jât ŭch rlong Brah Yêsu dơm, đă Păng jan du nau mbên gay ma nhhơ nau dơi Păng tă bơh Kôranh Brah ri.* 17Yơn ma Brah Yêsu lĕ gĭt jêh nau khân păng mân, jêh ri Păng lah: “Dâng lĕ bri i geh nau tâm lŏk tâm janh chah chrai băl, bri i nây roh hêng ro. Dâng lĕ rnăk i geh nau tâm lŏk tâm janh ndrăng nơm, rnăk i nây roh hêng mâu hôm geh đŏng. 18Lah Gâp ntrŭt brah djơh tă bơh nau dơi Satăng i kôranh mpôl brah djơh, brah djơh geh nau tâm rlăch tâm janh chah chrai băl, lah ndri mơm dâng hôm geh bri jât? Gâp ngơi kơt nđa, yorlah khân may lah Gâp ntrŭt brah djơh yor ma Satăng+ ăn nau dơi ma Gâp. 19Lah Gâp ntrŭt brah djơh yor ma nau dơi Satăng+ ngăn, bơh tă nau dơi oh mon khân may ntrŭt brah djơh đŏng? Lah ndri oh mon khân may nơm i nây mra tê̆ dôih khân may ngăn ro.* 20Yơn ma lah nau dơi Gâp ntrŭt brah djơh tă bơh Kôranh Brah, lah ndri nau Kôranh Brah mât uănh ma khân may lĕ tât jêh+ .*

21Lah bunuyh dăng ndjôt tak ndjôt đao, gŭ njrăng nhih jay păng nơm, lah ndri drăp ndơ păng hôm kơn. 22Yơn ma lah geh du huê bunuyh jât dăng rlau păng, tâm lơh dơi bu, bu mra sŏ tak đao păng i nây, ndrel ma sŏ drăp ndơ păng pă ăn ma bunuyh êng jât+ .* 23Bu moh i mâu gŭ mpeh ma Gâp, bunuyh i nây tâm rdâng đah Gâp, bu moh i mâu gŭ gum ndrel Gâp, bunuyh i nây chah chrai nhhing nhhang.”*

24“Lah brah djơh lôh bơh du huê bunuyh, jêh ri păng brô̆ rŏ bri rdah, păng joi ntŭk ma gŭ mâu geh ôh, jêh ri păng mra lah êng kơt nđa: ‘Gâp plơ̆ gŭ ta jay ơm gâp ntŭk gâp mhe lôh nơh ƀŏt’. 25Tât păng plơ̆ ta nây, say jay i nây lĕ mpêh ueh, ndrăp djahep, 26jêh ri păng hăn jă brah djơh a êng pơh ơ̆ jât, brah djơh i nây janh rlau păng ngăn, hăn lăp gŭ ndrel ta nây đŏng, jan ăn bunuyh i nây geh nau jêr djơh rlau ơm nơh jât.”* 27Dôl Brah Yêsu hôm ngơi nau nây, geh du huê bu ur ta phung bunuyh ŏk nây lah: “Bu ur i deh May, i mpu May ma toh, bu ur i nây lap ngăn ro.” 28Yơn ma Brah Yêsu ơh: “Bunuyh i iăt Nau Kôranh Brah Ngơi, n'ho ma tâng kơt, păng i nây lap ŏk rlau.”*

Nau mbên Yônais

(Mat 12:38-42)

29Jêh ri bunuyh gŭ gum lơ ma ŏk ngăn, Brah Yêsu lah ma phung i nây: “Bunuyh ta rnôk aƀaơ ri djơh mhĭk hô ngăn, ŭch say ma nau mbên dơm, yơn ma Kôranh Brah mâu ôh ăn nau mbên êng jât, Păng ăn du nau mbên tâm ban ma nau mbên Yônais i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh dơm+ .* 30Yônais jêng nau mbên ma ƀon Ninivê say, ndri ta nar jât năp tay Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah jêng nau mbên ta rnôk aƀaơ dja đŏng. 31Ta nar Kôranh Brah phat dôih dâng lĕ bunuyh ta neh ntu, geh kađăch bu ur rnha păng Sêƀa, păng mra tê̆ dôih ma bunuyh rnôk aƀaơ dja. Kăl e nơh păng kađăch ta bri êng ngai mpeh bơh dŏng bri Israel, bol lah păng gŭ ngai dŭt bri dŭt neh kađôi, păng hăn ta bri Israel gay ma iăt nau mân gĭt blao kađăch Salômôn ta bri dja. Yơn ma nar dja ta ntŭk dja geh du huê Bunuyh nau ngơi Păng khlay rlau nau ngơi kađăch Salômôn, tih ma khân ay may mâu ŭch ôh iăt Păng.* 32Ta nar Kôranh Brah phat dôih dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja, bunuyh ƀon Ninivê mra tê̆ dôih bunuyh ta rnôk aƀaơ dja đŏng, yorlah rnôk kăl e nơh, jêh khân păng tăng nau Yônais mbơh, khân păng rgâl lơi nuih n'hâm djơh ro, khân păng rngot lĕ lăn nau khân păng jan tih nơh, yơn ma ta dja aƀaơ dja geh đŏng du huê Bunuyh kuŏng rlau ma Yônais nây jât.”*

Nau ngơi ntât ma ŭnh sagêng

(Mat 5:15; 6:22-23)

33Brah Yêsu nti jât: “Mâu geh ôh bunuyh mpêh ŭnh sagêng, jêh ri pôn ta kuâl, mâu lah kŭp lơi đah sah bơh lơ. Bu vay mpêh sagêng yông ta kalơ, gay ma ang lĕ bunuyh i lăp ta trôm jay nây. 34Trôm măt khân ay may jêng tâm ban ma sagêng ma săk jăn, lah trôm măt khân ay may hôm ang ueh, lĕ săk jăn khân ay may hôm ang dadê, yơn ma lah trôm măt khân ay may lĕ ngo jêh, lĕ săk jăn khân ay may jêng ngo dadê đŏng.* 35Kơt nđay ăn khân ay may blao njrăng, lơi ăn khân ay may kơp êng nau ang, jêh ri bu mâu ôh say nau ang, say nau ngo chrao. 36Lah lĕ săk jăn khân ay may hôm ang dadê, mâu ôh geh ntŭk ngo, lah ndri lĕ nau rêh khân ay may geh ang dadê, tâm ban ma ŭnh sagêng ngaang khân ay may nây đŏng.”*

Brah Yêsu lah phung Pharisi, ndrel ma phung nơm nti

(Mat 23:1-36; Mar 12:38-40)

37Jêh Brah Yêsu ngơi nây, geh du huê phung Pharisi jă Brah Yêsu hăn sông sa ta jay păng ri. Brah Yêsu hăn tât ta nây gŭ sông sa ndrel ta ri.* 38Bunuyh Pharisi i nây geh nau ndrŏt hih rhŏl ngăn say Brah Yêsu sông mâu geh rao ti+ lor.* 39Lah ndri Brah Yêsu lah ma păng: “Hơi nô, phung Pharisi khân may jêng tâm ban ma bunuyh i rao ngan, rao yăng ta bơh dih dơm, yơn ma ta trôm hôm e uk rmao, khân may rao ti tâng ma nau vay khân may, tih ma ta nuih n'hâm khân may ri hôm dŭt ŭch ma nau sa nsiăn, ndrel ma nau mân djơh mhĭk hô ngăn. 40Hơi bunuyh mblŭ, lah Kôranh Brah lĕ njêng jêh ndơ bơh dih, ta trôm Păng njêng ndơ đŏng, lah ndri Păng ŭch ta nuih n'hâm khân may ăn kloh tâm ban ma săk jăn khân may đŏng. 41Lah ndri ăn ŏk ndơ ma bunuyh o ach, ri mơ khân may kloh ta nuih n'hâm đŏng, jêh ri khân may kloh bơh dih đŏng, kloh ta nuih n'hâm đŏng.* 42Hơi phung Pharisi, rêh rnhăl ngăn ma khân may mê! Khân may nơh sŏ ndơ geh jât ơ̆ rhuăt nguai nhhơr ma Kôranh Brah, kơt lah ndơ mâu khlay, klôyh, gir, ndrel ma ndơ ƀô aƀă êng đŏng. Nau i nhhơr jêng di, tih ma khân may mƀăr lơi nau sŏng, ndrel ma nau rŏng Kôranh Brah i geh nau khlay rlau bu, lah ndri ăn khân may nsrôyh nhhơr kơt i nây ma Kôranh Brah đŏng, yơn ma lơi chuêl nau sŏng, ndrel ma nau rŏng đŏng.* 43Hơi phung Pharisi, rêh rnhăl ngăn ma khân may mê! Yorlah ta ntŭk nhih rƀŭn phung bân khân may nơh ŭch gŭ bơh năp bu i ntŭk bu lư ngăn, ndrel ma ŭch hăn rŏ ntŭk bu tăch drăp, ŏk bunuyh bu kŭnh bôk mbah ma khân may.* 44Rêh rnhăl ngăn ma khân may mê [i phung Pharisi, ndrel ma i phung nơm nti nau vay phung bân, khân may mpôl nuih n'hâm ndŏp mpôn], yorlah khân may nơh jêng tâm ban ma ntu môch uănh mâu say, jêh ri bu de brô̆ jot kalơ mâu ôh gĭt săk, ndri păng mâu hôm kloh ôh. Kơt ndri đŏng khân may ueh ta bơh dih, tih ma ta nuih n'hâm ri djơh.”

45Geh du huê nơm nti nau vay phung Israel ơh ma Brah Yêsu, păng lah: “Hơi Nơm Nti, May ngơi kơt i nây, jêng May mưch nsot ma phung hên đŏng mê.” 46Brah Yêsu ơh ma păng: “Hơi phung nơm nti nau vay phung bân, rêh rnhăl ngăn ma khân may, yorlah khân may tê̆ nau vay dŭt jŏk ăn ma bunuyh jan, tih ma khân may nơm mâu geh ôh kơl jan nau i nây, đê̆ kŏ mâu geh đŏng.* 47Rêh rnhăl ngăn ma khân may, yor ma khân may jan ueh ngăn jay môch ma bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, i u che khân may lĕ nkhât lơi kăl e nơh, tih ma khân may mâu ôh jan tâng nau nti bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah i nây.* 48Khân may jan kơt nây, khân may tâm di du ntôr nau ndrel u che khân may nây đŏng, khân păng ma nkhât, khân may ma jan jay môch dơm. 49Ndri Kôranh Brah i geh nau gĭt mân lah kơt nđa: ‘Gâp đă bunuyh ntơyh nau ngơi Gâp hăn a khân păng, ndrel ma kôranh oh mon đŏng, tih ma bunuyh i nây, aƀă khân păng nkhât lơi, aƀă jât khân păng jan jêr’. 50Kơt ndri Gâp kơp bunuyh ta rnôk aƀaơ dja geh dôih nkhât bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah ntơm bơh njêng neh ntu. Bol lah bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah i nây lĕ bu nkhât bơh kăl e nơh, dôih i nây hôm tê̆ tât ma bunuyh ta rnôk aƀaơ dja đŏng, 51jêng ntơm bơh kon Ađăm+ rnha păng Kain nkhât i oh păng rnha Abel, n'ho ma tât bu nkhât Sakari+ , i bu nkhât păng ta vah vang nsưng gŭch pur ndơ jan brah, ma nhih jan brah ri. Gâp mbơh ma khân may, mham khân păng i nây Kôranh Brah mra tê̆ dôih ta rnôk bunuyh aƀaơ dja.* 52Hơi bunuyh nơm nti nau vay phung Israel, rêh rnhăl ngăn ma khân may mê, yorlah khân may mâu ăn bu gĭt năl nau ngăn Kôranh Brah. Nau i nây tâm ban ma rđăng lơi mpông bơh dih ma lăp nau Kôranh Brah mât uănh, săk khân may nơm lĕ mâu geh lăp ta mpông i nây, jêh ri khân may buay đŏng bu êng jât i ŭch lăp, mâu ăn lăp.”*

53Ntơm bơh Brah Yêsu lôh bơh ntŭk nây, phung nơm nti nau vay phung Israel, ndrel ma phung Pharisi, tâm rdâng đah Păng dŭt hô, jêh ri ôp mpet Păng ma nau êng êng ŏk. 54Khân păng jan kơt nây ŭch joi nau lah Brah Yêsu ơh tih, mâu lah ngơi tih, gay ma ntôn Păng ro.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index