Search form

Luka 12

Brah Yêsu lah ma oh mon, lơi ta rvê

(Mat 10:26-33)

1Nôk nây geh bunuyh gŭ rƀŭn ŏk rbăn ngăn, gay ma mâp Brah Yêsu, tât ma tâm mpet tâm jot băl ngăn. Jêh ri Brah Yêsu lah ma mpôl oh mon Păng lor: “Ăn khân ay may njrăng nuih n'hâm ndŏp mpôn phung Pharisi, nau djơh nuih n'hâm ndŏp mpôn i nây lơ kuŏng lơ kuŏng, tâm ban ma ndrui đê̆ jan ăn piăng ndrănh ŏk jêng dang. 2Geh du nar jât năp tay Kôranh Brah mra ăn bu say dâng lĕ ndơ i bunuyh hôm mpôn, Kôranh Brah ăn bu gĭt dadê đŏng, dâng lĕ ndơ i bunuyh mâu ŭch ăn bu gĭt. 3Kơt ndri dâng lĕ nau khân ay may ngơi ta ntŭk ngo, bu mra tăng ta ntŭk ang, lĕ nau khân ay may ngơi suih ta trôm tôr ta trôm jrô, bu mra mbơh nkoch nau i nây ta kalơ chor jay ro. 4Hơi mât jăng, khân ay may iăt nau Gâp, khân ay may lơi ôh klach bunuyh, khân păng geh nau dơi nkhât ta rnglay săk dơm, jêh ri jan mâu ôh hôm blao jât.* 5Gâp mbơh ndơ i khân ay may di klach, klach ma Kôranh Brah hŏ, yorlah jêh Păng nkhât, jêh ri Păng geh nau dơi nklăch ta ndrung ŭnh jât. Ndri Gâp mbơh ma khân ay may, ăn khân ay may klach ma Păng. 6Bu vay tăch prăm mlŏm siŭm rleo khlay bar mlŏm kăk jê̆+ dơm, bol lah thok kơt nây kađôi lĕ, mâu geh ôh du mlŏm siŭm rleo Kôranh Brah chuêl. 7Bol lah dâng lĕ sŏk ta bôk khân ay may nơm, Kôranh Brah lĕ jêh kơp đŏng. Kơt ndri lơi klach ôh, yorlah Kôranh Brah kơp khân ay may khlay ngăn rlau ma siŭm rleo du phung jât.*

8Hơi khân ay may iăt hŏm, bu moh i bănh mbơh ma bu păng tâng Gâp, Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah mra mbơh păng i nây jêng oh mon Gâp ta bơh năp măt Kôranh Brah, ndrel ma ta bơh năp măt phung tông păr Kôranh Brah nơm đŏng.* 9Yơn ma bu moh i mâu bănh mbơh ma bu păng tâng Gâp, Gâp mâu đŏng mbơh păng i nây jêng oh mon Gâp ta bơh năp măt Kôranh Brah, ndrel ma mpôl tông păr Kôranh Brah. 10Bu moh păng i ngơi tâm rdâng đah Gâp i Bunuyh tă bơh Kôranh Brah, Kôranh Brah hôm yô̆ mâu ôh kơp nau tih păng, yơn ma bu moh păng i ngơi tâm rdâng đah ma Brah Huêng Ueh i kloh ueh, Kôranh Brah hôm kơp nau tih păng nanao.* 11Lah bu leo khân ay may hăn ta nhih rƀŭn phung bân gay ma phat dôih yor ma khân ay may tâng Gâp, mâu lah bu leo khân ay may hăn ta bơh năp măt kôranh mât uănh, mâu lah mpôl bu ranh, lơi ôh khân ay may rvê moh nau i khân ay may ŭch ngơi, mâu lah moh nau i khân ay may ŭch ơh ma nau khân păng ntôn.* 12Yorlah ta mong i nây Brah Huêng Ueh i kloh ueh mbơh ma khân ay may, moh nau i khân ay may ŭch ngơi.”

Nau ngơi ntât ma du huê bunuyh ndrŏng

13Geh du huê bu klô ta phung bunuyh ŏk nây lah ma Brah Yêsu: “Hơi Nơm Nti, bơ̆ hên lĕ khât jêh, đă May mbơh ma nô gâp, đă păng pă drăp ndơ ndơn ăn ma gâp ƀă ơ.” 14Brah Yêsu ơh ma păng: “Bu moh đă Gâp jan kôranh phat dôih, mâu lah jêng bunuyh kơl pă drăp ndơ ăn ma khân may mêh?” 15Jêh ri Brah Yêsu lah ma phung bunuyh nây: “Ăn njrăng hŏm, lơi ôh rvan kơnh geh ma drăp ndơ. Bol lah bunuyh geh drăp ndơ ŏk rmeh, nau rêh păng mâu ôh tă bơh drăp ndơ ŏk i nây.”*

16Jêh ri Brah Yêsu ngơi nau ntât ma khân păng, Păng lah: “Geh du huê bunuyh ndrŏng, ta mir păng ri geh ba jêng ueh ngăn, play rglet ngăn. 17Jêh ri păng mân êng ta săk păng nơm kơt nđa: ‘Mâu hôm geh ôh ntŭk ma dơ ba gâp i nây tay, lah ndri mơm gâp jan?’ 18Păng mân jât: ‘Gâp jan kơt nđa, rơih lơi jay ba ơm i nây, jêh ri kơi jan ăn huy ăn kuŏng ngăn, sŏ ba, ndrel ma drăp ndơ i gâp geh ri tôh bun ta ntŭk jay ba mhe i nây. 19Jêh ri gâp lah êng ma săk gâp nơm, gâp geh jêh ba bêng ba rhiăng dŭt ŏk dja, ăn ma prăp sa jŏ năm jât năp, gâp gŭ dơm, jêh ri mân ma sa kah lah rnglay hŏ’. 20Tih ma Kôranh Brah lah ma păng: ‘Hơi bunuyh rluk, ta măng dja ro, Gâp rhuăt lơi huêng may. Lah ndri lĕ drăp ndơ i may geh prăp i nây nơh, jêng bu moh ma ndơn?’ 21Tâm ban kơt nây đŏng, lah bu moh joi prăk drăp ndơ prăp ma săk păng nơm dơm, tih ma mâu gĭt ma ndơ Kôranh Brah de đă.”*

Lơi rvê ma ndơ sông sa, ndrel ma ndơ nsoh n'gut

(Mat 6:19-34)

22Jêh ri Brah Yêsu lah ma mpôl oh mon Păng: “Kơt ndri dâng Gâp mbơh khân ay may, lơi ôh rvê ma ndơ sông sa ma siăm nau rêh, mâu lah bok ao ma nsoh n'gut săk jăn khân ay may.* 23Geh ndơ êng jât ta nau rêh i geh nau khlay rlau ma ndơ sông sa, geh ndơ êng jât ma săk jăn i geh nau khlay rlau ma bok ao ma nsoh.+ 24Lŏng uănh nđak, păng mâu tuch tăm, mâu kăch roih, mâu ôh geh drŏng mâu ôh geh jay ba, yơn ma Kôranh Brah mât siăm păng đŏng. Lah ndri lŏng khân ay may i nây Kôranh Brah kơp geh nau khlay ŏk rlau ngăn ma đah siŭm och i nây.* 25Ta mpôl khân ay may i nây, bol lah khŏm rvê dŭt hô kađôi lĕ, kŏ mâu geh ôh bunuyh ma dơi ntop nau rêh păng nơm ăn jong, đê̆ kŏ mâu dơi đŏng. 26Lah ndri nau i dŭt jê̆ i nây, lah khân ay may jan mâu dơi đŏng, mơm dâng hôm rvê ma nau aƀă êng jât? 27Lŏng khân ay may uănh kao si hon êng ta bri, păng mâu ôh rơah mâu ôh rgănh jan kar, mâu lah rui tanh gay ma ueh uănh. Gâp mbơh ma khân ay may, bol lah kađăch Salômôn kăl e nơh, nôk păng nkrơ̆ săk jăn soh n'gut kho ao ueh, hôm mâu dơi ban ueh kao si du nkong dja đŏng.* 28Hơi bunuyh geh nau nsing đê̆ dơm, lah Kôranh Brah ăn jêh ma kao si i nây ueh ngăn uănh, nar dja păng dang, nar ôi tay bu su lơi păng ma ŭnh, lah ndri Kôranh Brah ndrăp ăn kho ao ma khân ay may rlau bơh nây jât. 29Kơt ndri khân ay may i nây lơi ôh mân rvê, lơi ôh joi ma ndơ sông sa ma ndơ nhêt dơm. 30Geh mpôl i mâu iăt ma Kôranh Brah khŏm nsrôyh joi dâng lĕ ndơ i nây. Lŏng i khân ay may nây Bơ̆ khân ay may nơm ta kalơ trôk ri, lĕ Păng gĭt dadê jêh moh ndơ i khân ay may ê hŏ tŏng. 31Lah ndri nsrôyh joi, ndrel ma iăt lĕ ndơ Kôranh Brah ŭch lor+ , ri mơ Păng ăn ntop ndơ i nây ma khân ay may đŏng.* 32Hơi mpôl jê̆ Gâp, lơi klach ôh, Bơ̆ khân ay may nơm ta kalơ trôk ri maak ngăn mât uănh khân ay may+ .* 33Tăch hŏm drăp ndơ khân ay may geh, pă ăn ma mpôl o ach. Ndri mơ khân ay may jêng rƀŭn drăp ndơ i mâu blao ôm i mâu blao lĕ, rƀŭn drăp ndơ prăp ma khân ay may nơm ta ntŭk Kôranh Brah ta kalơ trôk ri, ntŭk i nây mâu ôh geh bunuyh ntŭng, mâu ôh geh nchiăr reh. 34Njrăng hŏm, ndơ i khân ay may ntrŏng khlay rlau bu, jêng ndơ i khân ay may mân rvê rlau bu đŏng+ .”

Nau ndrăp săk jăn

35-36“Ăn khân ay may njrăng ƀaƀơ hŏm, kŏp Gâp plơ̆ tay ta dja, tâm ban ma dâk gŭ kŏp kôranh khân păng plơ̆ sât bơh sa nđăp nôk măng. Khân păng ndrăp săk jăn, ăn geh ŭnh sagêng hit du năng raang đŏng, gay ma dơh pơk mpông ma păng, ndrel ma gơnh jan kar ăn ma păng ro.* 37Tât kôranh sât ta ri, ueh ngăn ma dâk aƀă i păng say hôm gŭ rngeh kŏp ta ri. Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, i kôranh nây mra ăn dâk păng ri gŭ sông sa ta nsưng ro, i păng nơm ri ndrăp săk jăn ma plăch sơm kơl jan kar ăn khân păng i nây. 38Bol lah i kôranh păng tât n'gul măng, mâu lah kêng ang kađôi, hôm say dâk păng hôm gŭ rngeh kŏp đŏng, dâk i nây geh nau ueh ngăn ro. 39Ăn khân ay may gĭt nau dja: Lah bunuyh tơm jay gĭt mong bu hăn ntŭng, păng mâu ôh ƀok gor ăn bunuyh ntŭng i nây lăp ta jay păng.* 40Lah ndri ăn khân ay may gŭ njrăng tâm ban đŏng, yorlah Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah plơ̆ văch, ta mong ngơt rngơi khân ay may mâu geh mân.”

Nau ngơi ntât ma dâk ueh, ndrel ma dâk mâu ueh

(Mat 24:45-51)

41Pêtrôs ôp Brah Yêsu: “Hơi Kôranh, nau May ngơi ntât dja dơn lah ma hên dơm, mâu lah ŭch lah ma dâng lĕ ƀon lan đŏng?” 42Brah Yêsu ơh ma păng: “Gâp mbơh ma dâng lĕ bunuyh i tâm ban ma du huê dâk i geh nuih n'hâm sŏng, ndrel ma lĕ blao ngăn. Kôranh jao păng mât uănh dâk a êng ta jay nây, ndrel ma ăn păng pă ndơ sông sa tâm di mong ăn ma khân păng đŏng. Jêh ri kôranh hăn ta ntŭk ngai jŏ nar. 43Nôk kôranh păng sât tât ta jay ri, hôm say păng jan kar kơt nây, dâk i nây geh nau ueh ngăn ro. 44Gâp mbơh ngăn ma khân ay may, kôranh mra ăn dâk i nây mât uănh dâng lĕ ndơ kôranh geh.* 45Tih ma lah dâk i nây păng geh lah êng ta nuih n'hâm păng nơm ri: ‘Kôranh gâp jŏ ngăn sât, păng mâu ôh gơnh sât’. Jêh ri păng ntơm rpăt mbang dâk a êng, nđâp ma bu ur đŏng bu klô đŏng, ndrel ma sông sa nhêt ndrănh nhŭl blâk blek.* 46Jêh ri i kôranh dâk i nây plơ̆ sât tât ta ri, ta nar nây dâk i nây mâu ôh geh njrăng, ta mong nây păng mâu geh gĭt đŏng. Kôranh nkrit păng ro, ndrel ma ăn păng gŭ ta ntŭk dâng lĕ bunuyh i mâu geh đŏng jan kar ăn sŏng. 47Bu moh dâk i lĕ gĭt năl nuih n'hâm kôranh păng nơm ŭch, tih ma mâu ndrăp săk jăn, ndrel ma mâu jan tâng nuih n'hâm kôranh ŭch, dâk i nây mra mâp mŏng ŏk ngăn.* 48Yơn ma dâk i mâu gĭt năl nuih n'hâm kôranh ri, păng geh jan tih đŏng, tih ma mâp mŏng đê̆ đă dơm. Yơn ma bu moh i bu ăn ndơ ŏk, bu mra dăn tă bơh bunuyh i nây ŏk đŏng. Bu moh i bu jao jan kar kuŏng, bu mra ôp bơh păng i nây lơ hô ŏk jât.”

Nau tâm nkhah phung yor ma Brah Yêsu

(Mat 10:34-36)

49Brah Yêsu lah jât: “Gâp văch gay ma leo ŭnh dôh ta neh ntu. Gâp ŭch ngăn lah say ŭnh i nây lĕ hit. 50Hôm đê̆ nar jât năp tay Gâp geh nau krit jêr hô ngăn, ndơ i nây jêng du ntil ƀăptem ma Gâp, ta nuih n'hâm Gâp rngot hô ngăn tât ma nau i dja jêh lĕ phiao.* 51Lơi ôh khân ay may mân Gâp văch gay ma leo nau đăp mpăn ta neh ntu dja, mâu di ôh, văch gay ma leo nau tâm nkhah mpôl. 52Ntơm bơh nar dja jât năp, ntât lah geh du mlŏm jay, geh bunuyh prăm nuyh, bunuyh prăm nuyh i nây mra tâm nkhah mpôl, pe nuyh tâm nkhah mpôl đah ma bar hê, bar hê tâm nkhah mpôl đah ma pe nuyh*

53‘Bơ̆ tâm nkhah mpôl đah kon bu klô,

Kon bu klô tâm nkhah mpôl đah bơ̆,

Mê̆ tâm nkhah mpôl đah kon bu ur,

Kon bu ur tâm nkhah mpôl đah mê̆,

Po bu ur tâm nkhah mpôl đah măn,

Măn tâm nkhah mpôl đah po bu ur’ .”

Nau khlay ăn gĭt vât ma rnôk

(Mat 16:2-3)

54Brah Yêsu lah ma phung ƀon lan đŏng: “Dôl khân ay may say tŭk brô̆ mpeh bơh nhŏp nar ri, khân ay may lah ro: ‘Bơi ŭch mih jêh’, ndri geh mih ngăn ro. 55Lah khân ay may say geh sial khôm tă mpeh bơh dŏng ri, khân ay may lah: ‘Nar dja hô dôh’, păng geh dôh ngăn ro+ . 56Hơi bunuyh jan iăt nau Kôranh Brah dơm, khân ay may blao mbên trôk, ndrel ma blao mbên neh, lah ndri mơm dâng mâu gĭt vât ndơ i Kôranh Brah jan ta nôk aƀaơ dja?”

Nau khlay ăn bunuyh tâm di ê lor ma nar Kôranh Brah phat dôih

(Mat 5:25-26)

57“Jêh ri mơm dâng khân ay may mâu geh nklŏn êng ta săk khân ay may nơm, i nau khân ay may jan di? 58Lah khân ay may hăn jât nhih phat dôih ri, dôl khân ay may hăn rŏ trong ndrel bunuyh i khân ay may geh nau nây, ăn khân ay may tâm dăn nau yô̆ băl, klach lah bu njŭn khân ay may jât kôranh phat dôih, kôranh phat dôih i nây njŭn ma kôranh ndrung, jêh ri kôranh ndrung i nây krŭng khân ay may ta trôm ndrung ro.* 59Gâp mbơh ma khân ay may, lah mâu râng jan dôih ăn bu, khân ay may mâu dơi ôh lôh bơh ntŭk nây.”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index