Search form

Luka 18

Nau ntât ma kôranh phat dôih, ma đah bu ur ndrô

1Jêh ri Brah Yêsu ntŭm nti mpôl oh mon Păng, ăn mbơh sơm ƀaƀơ, lơi ôh dâl nuih n'hâm.* 2Păng ngơi ntât: “Ta du ƀon geh du huê kôranh phat dôih, păng bunuyh mâu ôh gĭt klach ma Kôranh Brah, mâu kă mâu rnam ma bunuyh đŏng. 3Ta ƀon nây geh đŏng du huê bu ur ndrô khât sai đă păng phat dôih ƀaƀơ ngăn. Bu ur ndrô i nây lah: ‘Hơi kôranh, đă may sơm phat dôih ma bunuyh i jan tih ma gâp ơ’. 4Păng rlăch mâu ŭch phat dôih ăn ma bu ur nây lĕ jŏ nar ngăn, yơn ma jât năp tay păng mân êng ta nuih n'hâm ri: ‘Bol lah gâp mâu gĭt klach ma Kôranh Brah, mâu gĭt srim mâu gĭt rmach ma bunuyh kađôi lĕ, 5gâp hôm phat dôih ăn ma bu ur ndrô dja đŏng, yorlah păng brô̆ rkhuak gâp ƀaƀơ ngăn. Lah gâp mâu ôh phat dôih ăn ma păng, păng hôm đă gâp jŏl ko đŏng, ăn gâp dâl’.”

6Brah Yêsu lah jât: “Lŏng iăt moh nau kôranh phat dôih djơh dja păng ngơi nơh. 7Kôranh Brah rlau ma nây, Păng sơm kơl+ ăn ma khân ay may i bunuyh lĕ Păng kơih, i joi kuăl Păng dâng măng dâng nar. Ah Păng jan mbrĕ mbrơi ma khân ay may bơh?* 8Mâu ôh, Gâp mbơh ma khân ay may, Kôranh Brah sơm kơl+ ăn ma Păng gơnh+ ro. Yơn ma dôl Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah plơ̆ văch ta neh ntu dja, hôm say bunuyh geh nau nsing kơt nđa đŏng lah mâu?”

Nau ntât ma du huê bunuyh Pharisi, đah ma bunuyh kŏp sŏ prăk bu

9Jêh ri Brah Yêsu ngơi du nau ntât jât ăn ma bunuyh i kơp êng săk păng nơm jêng bunuyh sŏng ta bơh năp Kôranh Brah, jêh ri mưch ma bu êng.* 10Păng lah kơt nđa: “Geh bar hê bu klô hăn mbơh sơm ta jŏng gung nhih jan brah. Du huê phung Pharisi, du huê jât mpôl kŏp sŏ prăk bơh bu ma ăn kôranh mât uănh. 11Păng i Pharisi ri dâk du huê êng păng nơm mbơh sơm bơh dja lah: ‘Hơi Kôranh Brah, gâp lah ueh ma May, yorlah gâp mâu ôh kơt bunuyh aƀă êng, lĕ mpôl i nây jêng bunuyh ntŭng, bunuyh kue, bunuyh lŏm ur lŏm sai, jêh ri gâp mâu tâm ban ma bunuyh kŏp sŏ prăk bu i nây đŏng. 12Lŏng gâp dja ăt sông sa rlau ma bunuyh êng du pơh ăt bar nar, jêh ri sŏ ndơ geh jât ơ̆ rhuăt nguai nhhơr ma Kôranh Brah lĕ ndơ gâp mhe geh đŏng’.*

13Lŏng păng i kŏp sŏ prăk bu ri, dâk bơh ngai mâu bănh đŏng n'gơr măt jât lơ ma Kôranh Brah. Păng ntŭr ntang ntơh păng nơm yor ma păng rngot ma nau tih păng nơm, păng lah: ‘Hơi Kôranh Brah, dăn May yô̆ nđach ma gâp, gâp jêng bunuyh tih’.* 14Gâp mbơh ma khân may, khân păng plơ̆ sât ta jay, Kôranh Brah kơp du huê bunuyh dja jêng bunuyh lĕ sŏng, lĕ yô̆ nau tih păng, tih ma du huê phung Pharisi i nây Kôranh Brah mâu ôh kơp jêng bunuyh sŏng, mâu ôh yô̆ nđach nau tih păng. Yorlah bu moh i n'hao êng săk păng nơm, Kôranh Brah njŭr lơi, bu moh i njŭr săk păng nơm, Kôranh Brah de n'hao păng.”*

Brah Yêsu ăn nau geh jêng ma kon se

(Mat 19:13-15; Mar 10:13-16)

15Geh du nar bu leo kon se jê̆ jê̆ hăn ta Brah Yêsu, gay ma đă Păng pah ti ta kon se i nây ăn nau geh jêng ma khân păng. Tât ma mpôl oh mon say kơt nây, khân păng buay lơi hăn dăch a Brah Yêsu. 16Yơn ma Brah Yêsu kuăl mpôl kon se i nây hăn a Păng, jêh ri Păng lah ma mpôl oh mon Păng: “Ăn phung kon se văch ta Gâp, lơi ôh buay păng, yorlah khân păng mâu ôh n'hao êng săk khân păng nơm, yơn ma nsing ma mê̆ bơ̆ hô ngăn, bunuyh i Kôranh Brah ŭch mât uănh khân păng geh kơt ndri đŏng+ . 17Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, bu moh mâu ôh tâm ban ma kon se jê̆ dja, mâu geh ôh Kôranh Brah rom păng ma mât uănh+ .”

Du huê bunuyh ndrŏng ŭch geh nau rêh n'ho ro

(Mat 19:16-30; Mar 10:17-31)

18Geh du huê kôranh phung Israel ôp Brah Yêsu kơt nđa: “Hơi Nơm Nti ueh, mơm gâp jan mêh, gay ma geh nau rêh n'ho ro tay?”* 19Brah Yêsu ơh ma păng: “Mơm dâng may kuăl Gâp ‘ueh’ kơt nây mêh? Mâu geh ôh du huê bunuyh ueh, geh du huê Kôranh Brah dơm ueh. 20May lĕ gĭt jêh ta nau vay phung bân lah: ‘Lơi lŏm ur lŏm sai, lơi nkhât bu, lơi ntŭng, lơi ngơi nchơt, jêh ri yơk ma mê̆ bơ̆ hŏ’.”* 21Bu klô i nây ơh ma Brah Yêsu: “Dâng lĕ nau vay i nây gâp ndjôt ntơm bơh jê̆ ngăn.” 22Tât Brah Yêsu tăng kơt nây, jêh ri Păng lah ma bu klô i nây: “Hôm du ntil may mâu hŏ jan, tăch lĕ drăp ndơ may, pă ăn ma mpôl o ach, ri mơ may geh ndơ khlay ta ƀon ueh ta kalơ, jêh ri dâng hăn tâng Gâp.”* 23Jêh tăng kơt nây, păng rvê nhhuach hô ngăn, yorlah păng jêng bunuyh ndrŏng geh drăp ndơ ŏk ngăn. 24Dôl Brah Yêsu say bunuyh ndrŏng nây [geh nuih n'hâm rvê], Păng lah: “Jêr ngăn ma bunuyh ndrŏng ăn Kôranh Brah mât uănh khân păng,+ * 25jêr rlau ma ăn seh samô lăp ta trôm nglai+ .” 26Bunuyh i tăng nau Brah Yêsu lah nây, khân păng ôp: “Lah bunuyh ndrŏng lĕ geh jêr jêh ma ăn Kôranh Brah mât uănh khân păng, lah ndri bunuyh a êng hôm dơi ăn Kôranh Brah mât uănh đŏng lah mâu?”+ 27Brah Yêsu ơh ma khân păng: “Ndơ bunuyh jan mâu blao, Kôranh Brah jan hôm blao, bunuyh mâu ôh blao rklaih êng săk păng nơm, yơn ma Kôranh Brah hôm blao rklaih.”*

28Pêtrôs lah ma Brah Yêsu: “May lĕ say hên jêh, lĕ ndơ hên geh hên mƀăr lơi, jêh ri tâng May, lah ndri mơm hên mêh?”* 29Brah Yêsu lah ma khân păng: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, bu moh mƀăr nhih jay, ur kon, mê̆ bơ̆, ndrel ma oh nô, yor ma ăn Kôranh Brah mât uănh ma păng,+ * 30bunuyh i nây păng dơn ndơ geh ŏk rlau i nây ta nôk aƀaơ dja, ndrel ma geh nau rêh n'ho ro đŏng ta nar jât năp tay.”

Brah Yêsu mbơh ma nau Păng khât

(Mat 20:17-19; Mar 10:32-34)

31Brah Yêsu leo lĕ 12 kôranh oh mon+ hăn ta ntŭk êng ndrel Păng nơm. Păng lah ma khân păng nây: “Aƀaơ dja bân hăn ta ƀon kuŏng Yêrusalem, yorlah lĕ nau bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah lĕ nchih kăl e nơh nkoch ma Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah, nau i nây tât ngăn ro. 32Yorlah bu njŭn Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah ăn ma phung i mâu di phung bân. Phung i nây gơm n'grơh Gâp, rak suai, ndrel ma soh dak diu ta Gâp đŏng.* 33Bu rpăt Gâp ma mŏng rse, jêh ri nkhât lơi Gâp, yơn ma pe nar bơh kơi nây Gâp dâk rêh jât.” 34Lĕ mpôl kôranh oh mon mâu vât ôh nau Brah Yêsu ngơi i nây, khân păng mâu vât moh nau Păng ŭch lah, yorlah nau i nây hôm mo ma khân păng ngăn.*

Brah Yêsu jan bah bunuyh cheh măt ăn say ang

(Mat 20:29-34; Mar 10:46-52)

35Dôl Brah Yêsu hăn bơi tât ƀon Yêrikhô, geh du huê bunuyh cheh măt gŭ dăn bu ta meng trong ri. 36Dôl păng tăng nteh bunuyh phung hăn rŏ trong nây, păng ôp bu: “Moh geh nau hiah?” 37Bu mbơh ma păng: “Nơm nti Yêsu tă bơh ƀon Nasaret, Păng hăn rŏ trong dja.” 38Jêh ri bunuyh cheh măt ntơm nter: “Hơi Kôranh Yêsu kon sau kađăch Đavid! Yô̆ nđach ma gâp ƀă ơ!”* 39Bu i brô̆ bơh năp nây buay păng đă gŭ iăt săk hŏ, yơn ma păng lơ ma nter dŭt nteh nteh: “Hơi kon sau kađăch Đavid! Yô̆ nđach ma gâp ƀă ơ!” 40Brah Yêsu nsrŭng, jêh ri đă bu leo bunuyh nây a Păng. Bunuyh cheh măt nây hăn tât ta ri, jêh ri Brah Yêsu ôp: 41“Moh may ŭch ăn Gâp jan ma may mêh?” Bunuyh cheh măt nây ơh: “Hơi Kôranh, ăn măt gâp say ang.” 42Brah Yêsu lah ma păng: “Ang hŏm, nau may nsing ma Gâp lĕ rklaih+ may jêh.”* 43Jêh ri măt păng dô ma say ang ro, păng tâng Brah Yêsu bơh kơi, nkre ma rnê ma Kôranh Brah. Lĕ bunuyh i say nau nây khân păng rnê ma Kôranh Brah dadê đŏng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index