Search form

Luka 19

Brah Yêsu tâm mâp đah Sakhê

1Jêh ri Brah Yêsu lăp ta ƀon Yêrikhô ri, Păng hăn rŏ ƀon i nây. 2Geh du huê bu klô rnha Sakhê, păng jêng kôranh ma mpôl kŏp sŏ prăk bơh bu ma ăn kôranh mât uănh, păng ndrŏng geh drăp ndơ ŏk ngăn. 3Păng ŭch ngăn say Brah Yêsu, tih ma săk păng nơh dêh, ndrel ma geh bunuyh ŏk ir, kơt ndri păng uănh Brah Yêsu mâu dơi say ôh. 4Jêh ri păng nchuăt bơh năp ri, hao kalơ tơm Rvi, kŏp uănh Brah Yêsu hăn rŏ nây. 5Brah Yêsu brô̆ rŏ trong nây, tât ta tơm si nây Păng n'gơr uănh jât lơ, jêh ri lah ma Sakhê: “Hơi nô Sakhê, may jŭr hŏm, yorlah Kôranh Brah đă Gâp gŭ bêch ta jay may nar dja.” 6Jêh ri păng jŭr ro, rom Brah Yêsu păng răm maak ngăn. 7Dôl say kơt nây, bu ŏk bâr njâr sêk ngăn, bu lah: “Yi! Uănh Păng i nây! Hăn ta jay bunuyh tih.”* 8Tât ta jay nây Sakhê dâk lah ma Brah Yêsu: “Hơi Kôranh, gâp pă drăp ndơ gâp n'gul ăn ma mpôl o ach, lah gâp lĕ sŏ prăk bu rlau keh nơh, gâp tŏm ma bu nguai lôh puăn.”* 9Brah Yêsu lah ma păng: “Nar dja nau rklaih lĕ tât jêh ma bunuyh ta jay dja, yorlah may dja nsing ma Kôranh Brah, tâm ban ma che Abrahăm bân đŏng. 10Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah de njuăl văch gay ma joi, ndrel ma rklaih bunuyh tih i roh yot nuih n'hâm ngai bơh Kôranh Brah tâm ban ma du mlŏm be biăp hiơt.”*

Nau ntât ma prăk kăk

(Mat 25:14-30)

11Ta ntŭk khân păng gŭ nây mâu geh ngai bơh ƀon Yêrusalem. Jêh khân păng tăng Brah Yêsu ngơi kơt ndri, khân păng gĭt vĭ lah Brah Yêsu hăn jât ƀon i nây gay ma jêng kađăch. Ndri Brah Yêsu ngơi ntât du nau jât* 12lah: “Geh du huê bu klô jêng bunuyh ndrŏng, păng deh ta rnoi deh kađăch, păng ndrăp hăn ta bri ngai gay ma bu ntăm păng jêng kađăch ta bri păng nơm, tât ma lĕ jêng jêh, jêh ri tay păng plơ̆ sât đŏng. 13Ê lor păng ma hăn, păng kuăl dâk jât nuyh, jêh ri ăn prăk jât kăk kuŏng+ ma khân păng du huê du huê du kăk, păng lah: ‘Prăk dja ăn khân mre ma joi sa, n'ho ma tât gâp plơ̆ sât tay’. 14Tih ma geh bunuyh ŏk ta bri i nây mâu ŭch ôh ma păng, jêh ri khân păng njuăl bunuyh a êng jât hăn tâng bơh kơi đă mbơh nau kơt nđa: ‘Hên mâu ŭch ôh ăn bunuyh dja jan kađăch ma hên’.

15Tât păng lĕ geh jan kađăch, păng plơ̆ sât bơh ri, jêh ri păng kuăl lĕ dâk i păng ăn prăk nây nơh ôp, gay ma ŭch gĭt dah ŏk geh lôh kon prăk du huê du huê. 16Dâk i lor bơh năp bu nây păng mbơh: ‘Hơi kôranh, prăk i may ăn ma gâp nơh, geh lôh kon jât kăk kuŏng jât’.* 17Jêh ri kađăch i nây lah ma păng: ‘May jan ueh ngăn, hơi dâk ueh, gâp mra ăn may mât uănh jât ơ̆ ƀon, yorlah nau kar jê̆ dja may jan răp jăp ngăn’. 18Jêh ri dâk tŏl bar lah: ‘Hơi kôranh, prăk i may ăn ma gâp nơh, geh lôh kon prăk prăm kăk jât’. 19Jêh ri kađăch nây lah ma păng: ‘Ndri gâp ăn may mât uănh prăm mlŏm ƀon’. 20Jêh ri dâk i du huê ri jât hăn mbơh ma kađăch: ‘Hơi kôranh, dja prăk i may ăn ma gâp nơh hôm kơt ơm, gâp nklŏm prăp păng ma bok prăp ăn ueh dơm. 21Gâp klach may, yorlah may jêng bunuyh janh. May sŏ ndơ i mâu di ndơ may nơm, kăch ba i may nơm mâu geh tuch’. 22Jêh ri păng lah ma dâk i nây: ‘Hơi dâk djơh! Gâp mra tê̆ dôih may tâng nau may lah nơh. May lĕ gĭt jêh gâp jêng bunuyh janh, gâp sŏ ndơ i mâu di ndơ gâp nơm, kăch ba i mâu geh gâp nơm tuch. 23Lah ndri khân may sŏ prăk gâp nây ăn ta ntŭk jay bu manh prăk, tât gâp sât bơh ri tay, bu trŏ prăk ơm, ndrel ma geh lôh kon prăk đŏng’. 24Jêh ri păng lah ma mpôl i gŭ ta nây: ‘Sŏ lơi prăk i nây bơh păng, ăn ma bunuyh i geh jât kăk nây’. 25Mpôl khân păng nây lah: ‘Hơi kôranh, păng lĕ geh jât kăk jêh’. 26Păng ơh: ‘Gâp mbơh ma khân ay may, bu moh jan răp jăp ma ndơ păng geh, bu mra ntop ăn ma păng, bu moh mâu jan răp jăp ma ndơ păng geh, bol lah ndơ i đê̆ păng geh bu mra sŏ lơi bơh păng đŏng.* 27Jêh ri đŏng, mpôl i mâu ăn gâp jan kađăch nơh, ăn khân may nkhât lơi khân păng ăn lĕ phiao bơh năp măt gâp’.”

Brah Yêsu lăp ta Yêrusalem

(Mat 21:1-11; Mar 11:1-11; Yôh 12:12-19)

28Lôch jêh Brah Yêsu ngơi nau i nây, jêh ri Păng hăn jât, hao jât ƀon kuŏng Yêrusalem ri. 29Bơi tât ƀon Ƀêtphasê, đah ma ƀon Ƀêthani, ta yôk i bu kuăl lah yôk tơm Ôlive ri, Brah Yêsu đă bar hê oh mon hăn lor, 30Păng lah ma khân păng: “Ăn khân may hăn ta ƀon bơh năp ri, lăp ta ƀon nây khân may mra say du mlŏm kon seh lia bu kât ta nây, seh lia i nây ê hŏ geh bu ncho ôh, ăn khân may drih têk păng bơh ri a dja.* 31Lah geh bu ôp khân may: ‘Moh jan drih khân mre nây mêh?’, khân may ơh lah: ‘Kôranh ŭch ncho păng’.”

32Jêh ri bar hê oh mon i nây hăn a ri, tât a ri say kơt nau Brah Yêsu mbơh nơh ngăn. 33Dôl bar hê oh mon i nây drih kon seh lia i nây, geh khân păng i tơm seh lia ri lah: “Moh jan drih khân mre nây mêh?” 34Mpôl oh mon ơh: “Kôranh ŭch ncho păng.” Jêh ri khân păng i tơm seh lia nây ăn khân păng têk. 35Jêh ri khân păng têk seh lia i nây ăn ma Brah Yêsu, lăk ao kuŏng khân păng nơm ta kalơ ndŭr kơi kon seh lia nây pư ăn Păng ncho.* 36Jêh ri Brah Yêsu ncho seh lia hăn rŏ trong nây, tât say Păng, bu droh ao kuŏng khân păng nơm lăk rŏ trong ri dadê.* 37Brah Yêsu bơi tât ta ntŭk trong jŭr rŏ yôk tơm Ôlive, ta ntŭk nây geh phung oh mon ŏk ngăn răm maak rnê ma Kôranh Brah dŭt nteh nteh ngăn, yor ma lĕ ndơ ueh ndơ khlay khân păng lĕ say Brah Yêsu jan nơh. 38Khân păng lah:

“Dăn Kôranh Brah ăn nau geh jêng ma Kađăch dja

I Kôranh Brah de đă văch+ .

Ăn geh nau đăp mpăn ma hên đah ma Kôranh Brah ta kalơ trôk.

Rnê nau ueh reh ma Kôranh Brah gŭ ta kalơ trôk dŭt prêh ri+ !”*

39Geh phung Pharisi aƀă gŭ ndrel ƀon lan nây lah ma Brah Yêsu: “Hơi Nơm Nti, buay oh mon May nây lơi ăn khân păng ngơi kơt ndri!” 40Brah Yêsu ơh ma phung Pharisi: “Gâp mbơh ma khân may, lah khân păng dja gŭ iăt săk răk klăk, lŭ dja mra nter rnê ma Gâp ro.”

Brah Yêsu rngot ma ƀon Yêrusalem

41Brah Yêsu bơi tât ƀon kuŏng Yêrusalem, Păng uănh say ƀon i nây, jêh ri Păng nhŭm rngot ma ƀon i nây,* 42Păng lah: “Hơi bunuyh ta Yêrusalem! Nhhuach ngăn, Gâp ŭch ngăn khân ay may vât nau đăp mpăn Kôranh Brah ŭch ăn ma khân ay may ta nar dja, tih ma aƀaơ dja nau khlay i nây nking ndŏp mâu ôh ăn khân ay may vât. 43Nar jât năp tay mra geh phung rlăng gŭ njueng jŭm khân ay may, tôh n'hao neh ăn prêh gay ma hao kalơ mpêr ƀon, lơh khân ay may ăp njônh ăp njănh. 44Bu lơh hêng khân ay may lĕ phiao, lĕ oh mon kon sau khân ay may. Mâu hôm ôh geh lŭ blon tâm rdăp kalơ lŭ blon ta ƀon dja jât, yorlah khân ay may mâu gĭt năl mong Kôranh Brah văch gay ma rklaih khân ay may+ .”*

Brah Yêsu mprơh phung tăch rgâl lôh bơh jŏng gung nhih jan brah

(Mat 21:12-17; Mar 11:15-19; Yôh 2:13-22)

45Brah Yêsu tât ta ƀon Yêrusalem, jêh ri Păng lăp ta jŏng gung nhih jan brah ri, ta ntŭk nây Păng say bunuyh gŭ tăch rgâl drăp ndơ, jêh ri Păng ntrŭt phung i nây lôh bơh ntŭk nây ro,* 46Păng lah: “Ta samƀŭt Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ jêh nchih:

‘Nhih Gâp jêng ntŭk ăn ma mbơh sơm’ .

Tih ma khân ay may sŏ jan nkhơng ntŭk gŭ rgum mpôl ntŭng.”*

47Jêh ri Brah Yêsu gŭ nti bu ta jŏng gung nhih jan brah ăp nar ăp nar. Yơn ma mpôl kôranh jan brah, phung nơm nti nau vay phung Israel, ndrel ma mpôl kôranh ƀon lan aƀă êng jât, khân păng leo băl joi nau gay ma nhŭp nkhât lơi Brah Yêsu.* 48Tih ma mâu blao ôh, khân păng klach phung ƀon lan tâm lơh đah khân păng, yorlah lĕ phung ƀon lan gŭ iăt nau Păng rơp hơp dadê ngăn.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index