Search form

Luka 2

Nau deh Brah Yêsu

1Nôk nây ta ƀon kuŏng Rôm, geh kôranh kađăch bu kuăl Sêsar+ , rnha păng Augus, păng lăp mât uănh kađăch ta bri êng êng. Geh du nar ri lôh nau tă bơh kôranh kađăch i nây đă ƀon lan dâng lĕ bri i păng mât, nchih săk kơp bunuyh tâng bri tâng ƀon u che khân păng nơm. 2Nau nchih săk ƀon lan i nây bu jan bôk dak bu, dôl Kirinis jan kôranh kuŏng ta bri Siri. 3Kơt ndri dâng lĕ bunuyh hăn grŭng nchih săk tâng ƀon u che khân păng nơm gŭ nơh.

4Jêh ri Yôsep, lôh bơh ƀon Nasaret ta bri Galilê i ntŭk păng gŭ nây, brô̆ jât bri lơ jât ƀon Ƀêtlêhem, ta bri Yuđa i ri, i ntŭk ƀon deh kađăch Đavid kăl e nơh, yorlah Yôsep i nây păng rnoi deh kađăch Đavid.* 5Păng brô̆ nchih săk ndrel Mari i bu ur bu gĭt lah ur păng, Mari i nây lĕ ntreo đŏng. 6Tât ta ƀon Ƀêtlêhem, Mari i nây lĕ ăp khay jêh. 7Ta jay bu năch veh bêch lĕ bêng dadê. Jêh ri păng gŭ oh Kon Bu Klô, i nây Kon bôk dak. Mê̆ păng nkrum oh bê i nây ma bok, jêh ri tê̆ ta bong mpômpa (siŭm) nây.

Tông păr mbơh nau deh Brah Yêsu ăn ma mpôl gŭ chiăp

8Măng i nây ta ƀon Ƀêtlêhem, geh mpôl chiăp gŭ rngeh kŏp uănh be biăp phung, be phung ta ndrĭch ri. 9Jêh ri dô ma say du huê tông păr Kôranh Brah dâk kêng khân păng ri. Nau ueh chrêk ma lơp Kôranh Brah chrat dadê ngăn jŭm ntŭk nây, tât ma khân păng klach nsŏr săk jăn hô ngăn.* 10Tông păr ri lah ma khân păng: “Lơi ta khân may klach ôh! Gâp leo mbơh nau mhe mhan ueh nkoch ăn ma khân may. Nau mhe mhan ueh dja ăn ma dâng lĕ bunuyh răm maak ngăn. 11Măng dja ta ƀon Ƀêtlêhem i ƀon kađăch Đavid, geh du huê Kon Bu Klô mhe deh jêng nơm rklaih dâng lĕ bunuyh. Păng i nây bu lĕ mbơh lor kăl e nơh, Păng Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl, Păng kôranh khân may.* 12Khân may gĭt năl Păng kơt dja, lah say du huê oh bê mhe deh bu put Păng ma bok, ăn bêch ta bong mpômpa (siŭm) nây.” 13Jêh ri dô ma say đŏng phung tông păr dŭt ŏk ngăn, jŭr tă bơh kalơ trôk ntŭk Kôranh Brah ri, gŭ ndrel du huê tông păr i nây nơh, mprơ rnê ma Kôranh Brah lah:

14“Ăn rnê ma Kôranh Brah gŭ ta kalơ trôk dŭt prêh,

Jêh ri ăn geh nau đăp mpăn ma bunuyh i Kôranh Brah rŏng ta neh ntu dja.”*

15Ndŭt tông păr hao sât a kalơ trôk lĕ rngŏt, khân păng tâm jă ndrăng khân păng nơm: “Hô̆! Lŏng bân hăn ta ƀon Ƀêtlêhem, uănh oh bê mhe deh ri, kơt nau Kôranh Brah mbơh ma bân ndơh nơh.” 16Jêh ri khân păng dâk ndal tă bơh nây hăn joi ntŭk gŭ oh bê ri. Tât a ri say Mari, Yôsep, ndrel ma oh bê bêch ta bong mpômpa (siŭm) ri. 17Jêh say oh bê i nây, khân păng mbơh nkoch nau tông păr lah ma oh bê i nây nơh. 18Lĕ bunuyh i tăng nau mpôl chiăp be biăp chiăp be i nây nkoch, khân păng ndrŏt hih rhŏl ta nuih n'hâm. 19Lŏng i Mari nây păng hôm prăp nklŏn nau i nây ta săk păng nơm.* 20Jêh ri mpôl chiăp be biăp i nây khân păng plơ̆ sât, n'ho ma mprơ rnê ma Kôranh Brah, yorlah măt lĕ say tôr lĕ tăng, lĕ ndơ tông păr mbơh ma khân păng nơh jêng di dadê, mâu geh ôh tih du ntil.

21Tât pham nar jêh deh, mê̆ bơ̆ đă bu koh ntô ăn ma Oh Bê i nây tâng ma nau vay phung Israel ma kon bu klô, n'ho ma tê̆ rnha Păng, kuăl ‘Yêsu’, kơt tông păr mbơh ma Mari nôk păng ê hŏ ntreo nơh đŏng.*

I mê̆ bơ̆ leo Oh Bê jê̆ Yêsu hăn ta nhih jan brah

22-24Jêh gŭ oh geh 40 nar, Mari tâng nau vay Môsê+ lĕ nchih kăl e nơh, păng nhhơr siŭm nar ma jan brah, gay ma rao săk păng nơm ăn kloh. Tât di nar nây păng, ndrel ma sai păng, leo Oh Bê jê̆ ri ta ƀon kuŏng Yêrusalem. Tât ta ƀon nây, khân păng lăp ta jŏng gung nhih jan brah ma Kôranh Brah nhhơr bar mlŏm siŭm nar ma jan brah tâm di đah nau vay Kôranh Brah lĕ đă nhhơr nơh. Ăp tơ̆ jêh gŭ oh, nau vay nây đă bu nhhơr “Bar mlŏm ntơp, mâu lah bar mlŏm plŭk rah.” Jêh ri mê̆ bơ̆ nhhơr oh bê ri ma Kôranh Brah đŏng, khân păng jan kơt ndri tâng nau vay Kôranh Brah lĕ đă bu nchih kăl e nơh lah: “Dâng lĕ kon bu klô bôk dak, nđâp ma kon mpômpa (siŭm) nkuŏng bôk dak, ăn nhhơr prăp ma Kôranh Brah.”*

Simêôn mâp ma Oh Bê Brah Yêsu

25Ta ƀon kuŏng Yêrusalem ri geh du huê bunuyh rnha păng Simêôn, păng i bunuyh ueh sŏng srăng, iăt nau Kôranh Brah ngăn, păng gŭ kŏp rhơp Brah Krist i Kôranh Brah ton đă hăn rtŭk rthi n'ho ma rklaih ƀon lan Israel đŏng. Brah Huêng Ueh i kloh ueh jŭr gŭ ta păng, 26mbơh ăn păng gĭt, păng mâu khât ôh lah mâu hŏ say Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl. 27Kah du nar ri Brah Huêng Ueh đă Simêôn hăn ta jŏng gung nhih jan brah ma Kôranh Brah. Tât ta nây say Yôsep, ndrel ma Mari leo Oh Bê hăn ta jŏng gung nhih jan brah ri đŏng, gay ma nhhơr Oh Bê i nây ma Kôranh Brah kơt nau bu lĕ jêh nchih ta nau vay nây nơh. 28Jêh Simêôn say Oh bê i ri, păng klu, jêh ri păng rnê ma Kôranh Brah:

29“Ơi Kôranh Brah! Gâp dja i bunuyh jan kar iăt nau May, aƀaơ dja lah gâp khât, gâp lĕ geh nau đăp mpăn jêh,

Yor nau May ton ma gâp nơh jêng di ngăn ro.

30Trôm măt gâp lĕ say nau rklaih May ăn jêh.*

31Nau rklaih i nây May lĕ ndrăp ăn ma lĕ mpôl bunuyh say,

32Păng jêng tâm ban nau ang gay ma ngaang lĕ mpôl bunuyh i mâu di phung Israel, yor ma Păng ăn khân păng nây gĭt năl Kôranh Brah,

Jêh ri phung êng êng rnê rhơn phung Israel, yor ma Brah Krist tă bơh phung i nây+ .”*

33Mê̆ bơ̆ Oh Bê i nây ndrŏt hih rhŏl nau Simêôn lah ma Kon bê khân păng. 34Simêôn mbơh nau geh jêng ma khân păng, jêh ri lah ma Mari: “Kôranh Brah lĕ ăn bunuyh ŏk ta phung Israel geh nau roh hêng yor ma khân păng mâu iăt ôh ma Kon bê dja, yơn ma geh ŏk jât geh nau rklaih yor ma khân păng iăt ma Kon bê dja. Kôranh Brah nơm lĕ njuăl jêh Kon bê dja văch ta dja, tih ma ŏk bunuyh hôm tâm rdâng đah Păng.* 35Ndri dâng bu say kloh rah vah nau mân bunuyh dŭt ndŏp, i ay nơm tay geh ji ôh êt ôh êl ngăn, n'hă ma geh đao ntŏp rho ta play nuih play n'hâm ay ngăn.”

U An rnê Kôranh Brah

36Jêh ri geh du huê u ranh, bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah, păng rnha An, i kon Phanuel ta mpôl Asơr+ . Păng nđăp lĕ geh pơh năm, jêh ri sai păng khât, 37jêh sai păng khât nây, păng gŭ ndrô n'ho, nôk nây păng lĕ ranh 84 năm. Păng gŭ nkre ta jŏng gung nhih jan brah, păng yơk mbah ma Kôranh Brah dâng măng dâng nar, geh ŏk păng mbơh sơm ăt sông sa.* 38Nôk Simêôn hôm ngơi, u An truyh ta nây, tât say Oh Bê i nây, păng ran rnê ma Kôranh Brah, jêh ri păng mbơh nkoch ma Oh Bê jê̆ nây ăn ma bunuyh i gŭ kŏp rơp hơp Brah Krist i Kôranh Brah đă hăn gay ma rklaih ƀon lan Israel+ .*

Rnăk vâl Brah Yêsu plơ̆ sât ta ƀon Nasaret

39Jêh mê̆ bơ̆ Brah Yêsu jan lĕ phiao tâm di tâng nau vay Kôranh Brah, jêh ri khân păng plơ̆ sât ta ƀon khân păng nơm, ƀon Nasaret ta bri Galilê ri. 40Jêh ri Brah Yêsu ntơm têh đê̆ kuŏng đê̆ săk jăn Păng dăng, geh nau mân gĭt blao ngăn, yor ma Kôranh Brah gŭ ndrel kơl ma Păng.

Brah Yêsu 12 năm, Păng gŭ ta jŏng gung nhih jan brah

41Ta ăp năm bu nhêt ƀŭn n'hot, mê̆ bơ̆ Brah Yêsu, ndrel ma phung ƀon lan Israel vay hăn ta ƀon kuŏng Yêrusalem đŏng.* 42Tâng nau vay khân păng vay jan nơh, mê̆ bơ̆ Brah Yêsu hao lăp nhêt ƀŭn. Tât du năm Brah Yêsu lĕ geh 12 năm, jêh ri mê̆ bơ̆ leo Păng hăn ndrel đŏng. 43Tât lôch nhêt ƀŭn, i mê̆ bơ̆ ri sât grŭng. Mâu gĭt ôh lah Kon khân păng hôm gŭ ta ƀon Yêrusalem, 44nđôn lah lĕ hăn ndrel bu. Tât hăn lĕ geh du nar rmăng, ri mơ khân păng ntơm joi Kon khân păng ta băl mpôl khân păng gĭt năl, 45joi mâu say ôh, jêh ri khân păng plơ̆ tay ta ƀon Yêrusalem, gay ma joi Păng ta ri. 46Joi tât pe nar, khân păng say Păng gŭ ta jŏng gung nhih jan brah ma Kôranh Brah ndrel nơm nti nau vay phung Israel ta ri, Păng gŭ iăt nau bu ngơi, nkre ma ôp bu nau êng êng jât. 47Bu moh i tăng nau Brah Yêsu ơh, bu ndrŏt hih rhŏl ngăn, mâu vât ôh nau Păng ơh i nây blao ngăn. 48Tât mê̆ bơ̆ say jêh i Kon nây, bar hê khân păng nây ndrŏt hih rhŏl ngăn. Mê̆ Păng ôp: “Hơi Nô! Mơm jan May kơt nđay nây hă? Hên rvê hô ngăn hăn joi May.” 49Kon păng ơh: “Hơi mê̆ bơ̆, moh nau khân ay may joi Gâp? Gâp dja gŭ ta jay i Bơ̆ Gâp nơm heh.”* 50Tih ma mê̆ bơ̆ mâu vât ôh nau Kon păng ơh i nây. 51I mê̆ Păng ri prăp lĕ nau i nây ta trôm săk păng nơm. Jêh ri i Kon nây plơ̆ sât a ƀon Nasaret ndrel mê̆ bơ̆, iăt nau i mê̆ bơ̆ Păng đŏng.* 52Brah Yêsu lơ ma ndăm, lơ ma geh nau mân gĭt blao, di nuih di n'hâm Kôranh Brah ngăn, ndrel ma di nuih di n'hâm bunuyh đŏng.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index