Search form

Luka 21

Bu ur ndrô tê̆ nhhơr

(Mar 12:41-44)

1Nôk Brah Yêsu gŭ ta jŏng gung nhih jan brah, Păng ngơk say mpôl ndrŏng tê̆ prăk ta trôm hŭp nhhơr ma Kôranh Brah. 2Jêh ri Păng say du huê bu ur ndrô khât sai o ach, hăn tê̆ prăk đê̆ dơm bar mlŏm kăk jê̆+ ta trôm hŭp i nây đŏng. 3Brah Yêsu lah: “Gâp mbơh n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, Kôranh Brah kơp bu ur ndrô o ach i dja tê̆ prăk ŏk rlau dâng lĕ bu, 4yorlah dâng lĕ mpôl i nây, prăk i khân păng tê̆ ta trôm hŭp nơh, sŏ prăk rmeh bơh săk khân păng nơm. Lŏng i bu ur ndrô de nây, păng bunuyh o ach hô ngăn, bol lah prăk nây gay ma siăm nau rêh păng nơm kađôi lĕ, păng hôm sŏ lĕ phiao tê̆ nhhơr ma Kôranh Brah đŏng.”*

Nau lơh hêng nhih jan brah, ndrel ma nau geh ta nar n'glĕ dŭt tay

(Mat 24:1-14; Mar 13:1-13)

5Jêh ri geh bunuyh aƀă rnê ma nau ueh nhih jan brah, i bu jan ma lŭ ueh, ndrel ma pla ndơ êng êng i bu nhhơr ăn ma Kôranh Brah, Brah Yêsu lah: 6“Lĕ ndơ lĕ jay i khân ay may say ta dja, ta nar jât năp tay bu mra lơh rlŏm lĕ phiao ro, mâu hôm ôh geh du mlŏm lŭ blon tâm rdăp jât+ .”* 7Bu ôp ma Brah Yêsu: “Hơi Nơm Nti! Dah hôm jŏ nar i nây mêh? Lah ndri moh ndơ mbên ăn ma hên gĭt lah nar i nây bơi tât?” 8Brah Yêsu ơh ma khân păng: “Njrăng ngăn hŏm, lơi ôh ăn bu ndơm ma khân ay may, yorlah nar jât năp tay geh ŏk bu ntup rnha Gâp, khân păng lah: ‘Gâp dja Brah Krist heh’. Mâu lah khân păng lah: ‘Nar n'glĕ dŭt bơi tât jêh’. Lơi ôh iăt mpôl i nây.* 9Lah khân ay may tăng bu nkoch geh nau tâm lơh tâm sreh, mâu lah geh nau uh ah, lơi klach rvê ôh, yorlah lĕ nau i nây păng lor geh ngăn ro, yơn ma nar n'glĕ dŭt neh ntu ê hŏ tât gơnh ro ôh.”

10Brah Yêsu lah jât: “Ê lor ma nar i nây, du mpôl tâm lơh đah du mpôl êng jât, du bri dak tâm lơh đah du bri dak êng jât. 11Ta ntŭk êng êng, geh n'găr neh ntu dŭt dăng, geh nau ji sŏt ji ngot kuŏng, geh nau ji khât rŭng khât rchă, nđâp ma geh nau tât êng êng jan ăn geh nau klach rvê, ndrel ma geh ndơ mbên kuŏng ngăn i bu mâu vay say ôh ta kalơ trôk ri. 12Ê lor ma geh dâng lĕ nau i nây, geh bu jan jêr ma khân ay may, bu nhŭp, bu njŭn khân ay may ta nhih rƀŭn phung bân gay ma phat dôih, tê̆ khân ay may ta trôm ndrung. Bu njŭn khân ay may ma kađăch, ma kôranh kuŏng, gay ma tê̆ dôih khân ay may yor ma iăt tâng Gâp dơm.* 13Yơn ma nau i nây plăch ăn ma khân ay may geh mbơh nau mhe mhan ueh ma khân păng đŏng.* 14Ăn khân ay may geh nuih n'hâm nâp hŏ, lơi ôh rvê nau lor gay ma tâm ơh đah nau khân păng ntôn.* 15Yor ma nôk nây Gâp ăn ma khân ay may geh nau ma ơh, ndrel ma geh nau mân gĭt blao, mâu ôh ăn dâng lĕ mpôl tâm rdâng dơi tâm ơh dơi tâm rlăch đah khân ay may. 16Bol lah mê̆ bơ̆, oh nô, ndŭl mpôl, ndrel ma mât jăng khân ay may nơm kađôi lĕ, njŭn khân ay may ma khân păng, jêh ri khân ay may aƀă bu nkhât lơi đŏng.* 17Nôk nây geh bunuyh ŏk ngăn biănh ma khân ay may ngăn, yor ma khân ay may tâng săk Gâp.* 18Yơn ma khân păng mâu geh nau dơi đah huêng khân ay may, mâu geh nau dơi đah nau rêh n'ho ro khân ay may.+ * 19Lah khân ay may dăng ăt đah dâng lĕ ndơ i nây, mâu bah nsing ma Gâp, khân ay may mra geh nau rêh n'ho ro.”*

Brah Yêsu ngơi lor nau lơh hêng ƀon Yêrusalem

(Mat 24:15-21; Mar 13:14-19)

20“Lah khân ay may say tahen hăn njueng jŭm ƀon kuŏng Yêrusalem, ăn khân ay may gĭt lah ƀon i nây bơi ma hêng jêh. 21Nôk nây ăn bunuyh i gŭ ta bri Yuđa du nchuăt krap ta yôk, bunuyh i gŭ ta ƀon Yêrusalem ri nchuăt lôh bơh ƀon nây, bunuyh i gŭ bơh dih ƀon nây lơi ôh hăn lăp ta trôm ƀon. 22Yorlah nôk nây ro Kôranh Brah klăp ndăng tê̆ dôih ƀon lan Păng nơm, gay ma tâm di đah nau lĕ geh nchih ta samƀŭt Nau Kôranh Brah Ngơi.* 23Nôk nây đŏng bu ur ntreo, bu ur mpu toh kon geh nau rêh rnhăl hô ngăn, yorlah geh nau jêr rvê dŭt hô ngăn ta bri i nây, Kôranh Brah tê̆ dôih ma phung ƀon lan nây.* 24Geh ŏk bunuyh chôt khât yor ma đao, ndrel ma geh ŏk bu veng gŭ jan dâk ta bri êng êng. Phung bri êng êng i mâu di phung bân ri jot mpet ƀon Yêrusalem, n'ho ma tât di nar Kôranh Brah ăn ma phung i nây.”

Nau Brah Yêsu plơ̆ văch

(Mat 24:29-31; Mar 13:24-27)

25“Nôk nây geh ndơ bu mâu vay say ta nar, ta khay, ndrel ma ta mănh mbing ri. Lĕ bunuyh ta neh ntu geh nau jêr rvê, mâu hôm ôh blao mân, tât ma tăng nteh rbuh dak văch dak văr, ndrel ma rbuh dŭt kuŏng ri.* 26Bunuyh ta neh ntu klach nsŏr, dôl gŭ mân nau tât ta neh ntu dja, lĕ ndơ ta kalơ trôk geh n'gơ đăt nhhing nhhang. 27Nôk nây bu say Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah hăn rŏ ndŏr tŭk nđâp ma geh nau dơi, ndrel ma nau chrêk lơp dŭt hô.* 28Dôl nau i nây ntơm geh, ăn khân ay may dâk hŏm n'gơr uănh, ăn geh nuih n'hâm bănh, yorlah nôk Kôranh Brah rklaih khân ay may bơh dâng lĕ nau jêr nơh bơi ma tât ro.”*

Brah Yêsu ngơi nau ntât ma tơm Rvi

(Mat 24:32-35; Mar 13:28-31)

29Jêh ri Brah Yêsu ngơi ntât ma tơm Rvi, Păng lah: “Ăn khân ay may uănh tơm Rvi, ndrel ma dâng lĕ tơm si. 30Lah khân ay may say n'ha păng ntơm chăt nkŭr, khân ay may gĭt lah khay mih bơi ma tât ro+ . 31Tâm ban đŏng, dôl khân ay may say lĕ nau i nây lĕ tât, ăn khân ay may gĭt lah nôk Kôranh Brah mât uănh dâng lĕ bunuyh ngăn bơi ma tât ro. 32Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, lĕ nau dja păng tât dôl bunuyh ta rnôk aƀaơ dja hôm rêh+ dadê. 33Trôk neh ntu mra roh lêk ro, yơn ma nau Gâp ngơi mâu ôh blao roh lêk, hôm geh dâng lĕ ngăn.”*

Nau njrăng săk jăn

34“Ăn khân ay may gŭ njrăng! Lơi ôh ăn nuih n'hâm khân ay may pơh ma ndơ pâl răm maak, pơh ma nhŭl ndrănh, mâu lah pơh ma mân rvê ma nau rêh, klach lah nar Gâp plơ̆ văch nây khân ay may tâm ban ma geh dăk yor ma khân ay may mâu geh gŭ njrăng.* 35Nar Gâp plơ̆ văch ta dja, mâu geh ôh du huê bunuyh gĭt lor, dâng lĕ bunuyh lam neh ntu dja geh dăk dadê. 36Njrăng, ndrel ma mbơh sơm ƀaƀơ hŏm, gay ma geh suan dơi ăt ma lĕ nau tât i nây, ndrel ma dơi dâk nâp mâu geh klach ta năp Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah.”* 37Ăp nar Brah Yêsu gŭ nti bu ta jŏng gung nhih jan brah, ta măng Păng hăn gŭ ta yôk tơm Ôlive.* 38Ơm ôi phung ƀon lan hăn iăt nau Păng nti ta jŏng gung nhih jan brah.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index