Search form

Luka 4

Brah Yêsu dơi bơh nau ndơm

(Mat 4:1-11; Mar 1:12-13)

1Jêh ri Brah Yêsu lôh bơh dak rlai Yôrđăn n'ho ma Brah Huêng Ueh gŭ ta Păng ngăn, jêh ri Brah Huêng Ueh i kloh ueh leo Păng ta bri rdah ngai bơh ƀon ngăn.* 2Ta ntŭk nây kôranh mpôl brah djơh ndơm Păng 40 năng 40 nar, nôk nây Păng mâu geh ôh lăp ndơ sông sa du rnglay ta săk. Jêh bơh nây Păng ji ngot ngăn ro. 3Jêh ri kôranh mpôl brah djơh lah ma Păng: “Lah May Kon Kôranh Brah ngăn ngên, lŏng May đă lŭ dja ăn jêng nŭmpăng.” 4Brah Yêsu ơh: “Mâu ôh, lĕ bu nchih jêh ta Nau Kôranh Brah Ngơi: ‘Bunuyh mâu ôh rêh tă bơh ndơ sông sa dơm’ .” 5Jêh ri kôranh mpôl brah djơh leo Brah Yêsu ta ntŭk prêh, nhhơ du ndŏm dơm ăn Păng say dâng lĕ bri dak ta neh ntu dja. 6Jêh ri lah ma Brah Yêsu: “Gâp ăn nau dơi ma May mât uănh dâng lĕ bri dak i nây, ndrel ma lĕ drăp ndơ nau khlay geh ta bri dak i nây, gâp ăn ma May dadê, yorlah lĕ drăp ndơ i nây nơh jêng drăp ndơ gâp nơm dadê, bu moh gâp ŭch ăn dŭt ta gâp nơm dơm.* 7Lah ndri May yơk mbah ma gâp dô, ndri mơ dâng lĕ drăp ndơ i nây jêng drăp ndơ May dadê ro.” 8Brah Yêsu lah ma păng: “Mâu ôh, lĕ bu nchih jêh ta Nau Kôranh Brah Ngơi kăl e nơh:

‘Đă khân ay may yơk mbah ma Kôranh Brah i brah khân ay may nơm dơm hŏ

Jan kar iăt nau du huê Păng i nây dơm hŏ’ .”

9Jêh bơh nây păng leo Brah Yêsu lăp ta ƀon kuŏng Yêrusalem, jêh ri ăn Brah Yêsu dâk ta kalơ chor nhih jan brah ma Kôranh Brah, ta ntŭk i dŭt prêh nây, păng lah ma Brah Yêsu: “Lah May Kon Kôranh Brah ngăn ngên, lŏng May nsăt jât dŏng su, 10yorlah lĕ bu nchih jêh ta Nau Kôranh Brah Ngơi:

‘Kôranh Brah đă tông păr Păng nơm hăn

Mât njrăng May.

11Ti Păng drơ May,

Mâu ôh ăn jŏng May geh nchĭnh ma lŭ’ .”

12Brah Yêsu ơh lah: “Lĕ bu nchih jêh ta Nau Kôranh Brah Ngơi lah: ‘Lơi ôh rlong nau dơi Kôranh Brah i brah may nơm’ .” 13Lĕ jêh ăp phiao păng ndơm Brah Yêsu, jêh ri păng du tă bơh Brah Yêsu ri n'ho ma kŏp tât di nar jât.

Brah Yêsu ntơm mbơh nau mhe mhan ueh

(Mat 4:12-17; 13:53-58; Mar 1:14-15; 6:1-6)

14Jêh ri Brah Yêsu plơ̆ sât ta bri Galilê. Nau dơi Brah Huêng Ueh gŭ ta Păng. Jêh ri bu lư săk Păng ăp ntŭk ta bri i nây. 15Păng gŭ ntŭm nti bu ăp ntŭk ta nhih rƀŭn khân păng nơm, ăp bunuyh rnê Păng dadê ngăn. 16Geh du nar ri Brah Yêsu hăn ta ƀon Nasaret, ntŭk Păng gŭ bơh jê̆ nơh. Tâng ma nau vay Păng nơh, nar Saƀăt i nar rlu phung Israel Păng hăn ta nhih rƀŭn. Jêh ri Păng dâk gay ma ndrăp rŏ Nau Kôranh Brah Ngơi ăn bu iăt. 17Jêh ri bu sŏ Nau Kôranh Brah Ngơi, samƀŭt Êsai nchih i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh, ndơ̆ ăn Brah Yêsu. Jêh ri Păng pơk ling+ uănh ta plăng ntŭk Êsai nchih lah:

18‘Brah Huêng Ueh+ gŭ ta Gâp,

Păng lĕ kơih Gâp+

Gay ma Gâp leo nau mhe mhan ueh mbơh ma bunuyh o ach.

Păng đă Gâp hăn mbơh nkoch nau rklaih ăn ma bunuyh i Satăng i kôranh mpôl brah djơh lĕ nhŭp kât, Kôranh Brah de drih ƀơk dadê.

Păng đă Gâp hăn mbơh nkoch ma bunuyh cheh măt ăn say ang+ .

Jêh ri đă Gâp rklaih bunuyh bu tŭn jot.

19N'ho ma mbơh năm Kôranh Brah yô̆ nđach lĕ tât’.

20Lôch jêh Brah Yêsu rŏ nau i nây, Păng klôn Nau Kôranh Brah Ngơi ndơ̆ ăn ma bunuyh mât nhih rƀŭn, jêh ri Păng gŭ nti nau i nây. Lĕ bunuyh gŭ ta trôm nhih i nây uănh phŏng rao lao jât Păng ri dadê. 21Jêh ri Brah Yêsu lah: “Lĕ Nau Kôranh Brah Ngơi i khân ay may tăng ndơh nơh, nar dja lĕ tât ngăn ro.”

22Bơh ntơm dâng lĕ bunuyh ta nây khân păng maak rnê ma bŏr mbung Păng dadê, tăng nau Păng nti nơh blao ueh ngăn. Jêh ri geh bunuyh tâm rlăch ma nau Păng mbơh i nây nơh, khân păng lah: “Hay! Mơm Păng bănh ngơi kơt nây? Yorlah Păng i nây Kon Yôsep dơm.”* 23Brah Yêsu lah ma khân păng: “Ngăn ro, khân ay may sŏ nau ngơi ntât dja lah ma Gâp: ‘Hơi Kôranh dak si, săm bah săk may nơm lor ƀŏt’, geh nau khlay lah ‘Hên lư tăng nau May lĕ jan ta ƀon Kapơnŭm, lŏng jan tay nau i nây ta ƀon May nơm dja đŏng’.” 24Brah Yêsu lah tay ma khân păng: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah ta ƀon păng nơm mâu geh ôh bu iăt nau păng.* 25Bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh, rnha păng Êliya, nôk nây geh năm phang jŏ pe năm n'gul, mâu geh ôh ndơ sông sa, geh nau ji sŏt ji ngot kuŏng lam bri. Geh ŏk đŏng bu ur ndrô ta bri Israel.* 26Yơn ma Kôranh Brah mâu ôh đă păng hăn kơl du huê bu ur ndrô i nây, Păng đă hăn kơl nkhơng du huê bu ur ndrô ta bri Siđôn, ƀon Sarĭpđa ri. 27Geh du huê jât bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh, rnha păng Êlisê, geh ŏk bunuyh phŭng sa+ ta bri Israel, mâu ôh du huê bah, dơn bah du huê ta phung bri Siri dơm rnha păng Namăn+ .”*

28Tât ma tăng nau Brah Yêsu ngơi kơt ri, lĕ bunuyh gŭ iăt ji nuih ma Păng dadê ngăn. 29Jêh ri khân păng dâk drưm njôm jŭm Brah Yêsu têk nglôh Păng du lôh bơh ƀon bu jan ta kalơ yôk nây, leo Păng jât jreng yôk ri gay ma nklơ̆ jât dŏng su.* 30Yơn lah Brah Yêsu brô̆ rŏ vah vang bunuyh ŏk lôh bơh ntŭk nây.

Brah Yêsu ntrŭt brah djơh du bơh bunuyh

(Mar 1:21-28)

31Jêh ri Brah Yêsu hăn jât ƀon Kapơnŭm, ta bri Galilê. Ăp nar Saƀăt i nar rlu phung Israel, Brah Yêsu ntŭm nti bu ta nhih rƀŭn.* 32Bu ndrŏt hih rhŏl ngăn tăng nau Păng nti i nây, yorlah nau ngơi Păng geh nau dơi, tih băl đah nau bu êng êng nti.* 33Geh du nar Saƀăt, ta nhih rƀŭn nây geh du huê bu klô brah djơh lăp ta săk păng, jan ăn nter dŭt dăng dăng lah: 34“Ơ Brah Yêsu tă bơh ƀon Nasaret! Lơi May rkhuak hên, May hăn ŭch lơh lơi hên bơh? Gâp năl May ngăn, May i nây i Bunuyh kloh ueh tă bơh Kôranh Brah.”* 35Brah Yêsu de mbram brah djơh i nây: “Lơi hôm ngơi, gŭ iăt săk rklăk hŏ, du lôh hŏm bơh bunuyh i nây!” Brah djơh lơh bu klô i nây ăn păng chôt ta năp băl phung, jêh ri lôh ƀhŭch bơh bunuyh i nây, mâu ôh ăn ôbăl geh nau ji. 36Dâng lĕ bunuyh say kơt nây nơh, ndrŏt hih rhŏl dadê ngăn, jêh ri tâm lah ndrăng khân păng nơm: “Hay! Mơm nau ngơi Păng i nây dâng tam ngăn hiah, dơi đă brah djơh lôh, lôh ngăn ro.” 37Bu lư rnha săk Brah Yêsu lam ntŭk ăp ƀon i nây ngăn ro.

Ŏk bunuyh ji, Brah Yêsu jan ăn bah

(Mat 8:14-17; Mar 1:29-34)

38Jêh Brah Yêsu lôh bơh nhih rƀŭn nây, hăn jât jay Simôn, ta jay i nây mê̆ po Simôn geh nau ji, ta săk păng dôh hô ngăn, bu dăn Brah Yêsu jan ăn bah po păng i ri.* 39Jêh ri Brah Yêsu hăn ta bunuyh ji i nây, n'ho ma mbram nau ji i ri, nau ji bah ndal ro. Jêh ri păng dâk đưp jan kar ndrăp ndơ sông sa ăn ma bu năch i gŭ ta jay nây. 40Tât kêng măng bunuyh ta ƀon i nây khân păng leo oh nô i geh nau ji êng êng ran mâp Brah Yêsu. Păng tê̆ ti kalơ săk phung bunuyh ji i nây ăp khân păng, jan khân păng bah ji dadê. 41Geh bunuyh ŏk brah djơh lôh bơh săk khân păng, n'ho ma nter lah: “May Kon Kôranh Brah!”, yorlah khân păng gĭt Brah Yêsu Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl. Tih ma Brah Yêsu mbram mpôl brah djơh mâu ăn ôh ngơi.

42Tât ơm ôi ôi tay ri, Brah Yêsu lôh bơh ƀon i nây hăn du huê êng ta ntŭk rdah ngai đah bunuyh gay ma mbơh sơm. Yơn ma geh phung ƀon lan tâng joi Păng groch groch ngăn, tât say Brah Yêsu khân păng kŏn gŭ ndrel mâu ăn ôh Păng du bơh khân păng. 43Brah Yêsu lah ma khân păng: “Kôranh Brah đă Gâp mbơh nau mhe mhan ueh jêng Kôranh Brah ŭch mât uănh bunuyh, ăn ma ƀon êng êng jât, yor nau dja dâng Păng đă Gâp hăn ta dja.”* 44Jêh ri Brah Yêsu mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ăp nhih rƀŭn phung Israel rŏ bri Galilê+ ri.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index