Search form

Luka 6

Brah Yêsu nti ma nau vay ta nar rlu

(Mat 12:1-8; Mar 2:23-28)

1Geh du nar Saƀăt i nar rlu phung Israel, Brah Yêsu ndrel oh mon Păng hăn glăt rŏ mir Ba Prăng, dôl brô̆ rŏ mir i nây mpôl oh mon Păng roih ba tro ma sa.* 2Jêh ri geh phung Pharisi aƀă say jan kơt nây, lah khân păng: “Moh kô̆ khân may jan kar ta nar Saƀăt nây mêh? Bol lah khân may roih đê̆ đê̆ kơt nây, hôm e kơp tih đah nau vay ma nar rlu phung bân đŏng.”* 3Brah Yêsu ôp rlơ̆ khân păng: “Lah ndri khân may lĕ chuêl ƀah, nau khân may vay rŏ ta Nau Kôranh Brah Ngơi? Nôk Đavid ê hŏ jêng kađăch, păng, ndrel ma bunuyh gŭ ndrel păng ji ngot,* 4jêh ri păng lăp ta trôm ntŭk chun bok Kôranh Brah, sŏ sa nŭmpăng i bu tê̆ nhhơr ăn Kôranh Brah nây, n'ho ma pă bunuyh i gŭ ndrel păng nây sa đŏng. Bu mâu đŏng lah păng bol lah tâng ma nau vay geh mpôl jan brah dơm dơi sa nŭmpăng i nây.”+ * 5Brah Yêsu lah tay: “Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah de njuăl, ndri dâng Gâp jêng kôranh ma nar Saƀăt i nar rlu moh ndơ i dơi ăn bu jan, mâu lah mâu dơi ăn bu jan ta nar i nây.”

Brah Yêsu jan bah du huê bunuyh siăr ti ta nar rlu

(Mat 12:9-14; Mar 3:1-6)

6Geh du nar Saƀăt êng jât, Brah Yêsu lăp nti bu ta nhih rƀŭn phung Israel. Ta ntŭk nây geh du huê bu klô siăr ti bơh ma. 7Geh phung nơm nti nau vay phung Israel, ndrel ma phung Pharisi kŏp uănh Brah Yêsu. Phung i nây ŭch joi nau ma ntôn Brah Yêsu, nkhêp lah Păng jan bah bunuyh ji ta nar Saƀăt, yorlah khân păng nti ta nau vay phung Israel mâu ăn ôh jan bah bunuyh ji ta nar Saƀăt, ndri dâng khân păng uănh jât Păng ler nger ngăn. 8Yơn lah Brah Yêsu gĭt nuih n'hâm nau mân khân păng, jêh ri Păng lah ma bunuyh siăr ti nây: “Hơi oh, may dâk hăn ta nklang bu to!” Bunuyh siăr ti i nây dâk ro. 9Jêh ri Brah Yêsu ôp khân păng: “Gâp ôp khân may, tâng nau vay phung bân ta nar Saƀăt bunuyh dơi jan ndơ ueh mâu lah ndơ djơh? Dơi rklaih nau rêh bunuyh mâu lah nkhât păng?”* 10Brah Yêsu uănh jât dâng lĕ bunuyh i gŭ ta nây, yơn ma mâu geh ôh du huê ơh, jêh ri lah ma bunuyh rven ti nây: “Lŏng may rok ti may nây hŏm.” Jêh ri păng rok, ti păng bah kơt ơm ro. 11Phung i ŭch joi nau ma ntôn Brah Yêsu nây ji nuih dŭt hô, jêh ri tâm nchră băl gay ma lơh Brah Yêsu.

Brah Yêsu kơih 12 nuyh oh mon

(Mat 10:1-4; Mar 3:13-19)

12Nôk nây Brah Yêsu hao kalơ yôk gay ma mbơh sơm. Păng mbơh sơm ma Kôranh Brah ta ntŭk nây du năng raang.* 13Kah ang ôi tay Păng kuăl rgum mpôl i vay tâng Păng văch ta ri, jêh ri kơih 12 nuyh bu klô, i Păng kuăl lah ‘kôranh oh mon’ Păng. 14Ta nây geh rnha Simôn, jêh ri Brah Yêsu kuăl rnha mhe păng, Pêtrôs, ndrel ma i oh păng rnha Ŏndrê, jêh ri bunuyh aƀă êng jât rnha Yakơ, rnha Yôhan, rnha Philip, rnha Ƀartôlômê,* 15rnha Mathay, rnha Thômas, rnha Yakơ i kon Alphai, rnha Simôn i bu kuăl ‘gơyh’+ 16rnha Yuđas i kon Yakơ+ , ndrel ma rnha Yuđas-Isakariyôt, jêng bunuyh njŭn Brah Yêsu ăn ma phung rlăng Păng ta nar jât năp tay.*

Brah Yêsu nti ƀon lan, ndrel ma jan bah nau ji

(Mat 4:23-25)

17Jêh ri Brah Yêsu, ndrel ma mpôl oh mon Păng jŭr bơh lơ yôk nây, hăn tât ta ntŭk lŏng ri. Ta ntŭk nây geh ŏk mpôl oh mon iăt nau Păng, ndrel ma phung ƀon lan ŏk ngăn, khân păng tă bơh ƀon kuŏng Yêrusalem, ndrel ma bơh ƀon êng êng ta bri Yuđa, bơh bri rgŏ dak văch dak văr dăch kêng ƀon kuŏng Tirus ƀon kuŏng Siđôn. 18Khân păng văch gum ta ri ŏk ngăn, gay gŭ iăt nau Brah Yêsu nti, ndrel ma ăn Păng jan bah nau ji kuet khân păng nơm đŏng. Bunuyh i brah djơh lơh, kơt lah bunuyh brŭt ndrăng văch ta ri, jêh ri bah đŏng. 19Lĕ bunuyh tâm mpet ngăn ran pah Brah Yêsu, jêh ri bu bah dadê, yorlah Păng geh nau brah ta săk Păng nơm.*

Nau đăp mpăn

(Mat 5:1-12)

20Jêh ri Brah Yêsu uănh jât mpôl oh mon Păng, Păng lah:

“Ueh maak ngăn ma khân ay may bunuyh kro o ach,

Yorlah Kôranh Brah mât uănh khân ay may.*

21Ueh maak ngăn ma khân ay may aƀaơ dja gŭ ta nau ji ngot,

Yorlah jât năp tay khân ay may hơm ngăn.

Ueh maak ngăn ma khân ay may gŭ ta nau nhhiăng nhŭm aƀaơ dja,

Yorlah jât năp tay khân ay may geh nau răm maak.*

22Ueh maak ngăn ma khân ay may, lah geh bu rngơ̆ bu biănh mâu rom khân ay may, mâu lah rak suai, ach ma khân ay may iăt tâng nau Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah.* 23Nôk kăl e nơh tâm ban kơt nây đŏng, u che mpôl rngơ̆ biănh i nây jan djơh ma mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah. Lah geh kơt ndri răm ntlô̆ hŏm, răm maak hŏm, yorlah jât năp tay khân ay may geh nau nkhôm kuŏng ngăn ro ta ƀon ueh ta kalơ.*

24Tih ma rêh rnhăl ngăn ma khân ay may i bunuyh lĕ ndrŏng kuŏng aƀaơ dja,

Yorlah khân ay may aƀaơ dja lĕ geh jêh nau răm maak.*

25Rêh rnhăl ngăn ma khân ay may aƀaơ dja lĕ hơm jêh,

Khân ay may tay geh nau ji ngot ji hir ro.

Rêh rnhăl ngăn ma khân ay may aƀaơ dja lĕ geh nau răm maak,

Khân ay may tay geh nau nklŏn rngot rvê, jêh ri nau nhhiăng nhŭm ro.*

26Rêh rnhăl ngăn ma khân ay may i geh ŏk bunuyh rnê, yor ma u che khân păng lĕ rnê ma bunuyh ntơyh nklă nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh đŏng.”*

Rŏng ma phung rlăng

(Mat 5:38-48; 7:12)

27Jêh ri Brah Yêsu ngơi jât: “Lŏng dâng lĕ bunuyh i iăt nau Gâp, Gâp đă khân ay may rŏng ma bunuyh rlăng, jêh ri jan ueh ma bunuyh biănh đah khân ay may đŏng.* 28Ăn khân ay may dăn Kôranh Brah ăn geh jêng ma bunuyh rak suai khân ay may, jêh ri mbơh sơm dăn Kôranh Brah jan ueh ma bunuyh i jan jêr ma khân ay may. 29Lah bu tap tâm bom khân ay may du ding, jêh ri rle ăn bu tap tay du ding jât. Lah bu sŏ ao kuŏng lơi ôh buay mâu ăn bu sŏ ao jê̆ jât.* 30Moh ndơ bu dăn khân ay may, ăn ndơ i nây ma bu, lah geh bu sŏ ndoh ndơ khân ay may lơi hôm mplơ̆ ôh. 31Moh nau ŭch ăn bu jan ma khân ay may, ăn khân ay may jan ma bu lor. 32Lah khân ay may rŏng dơm ma bunuyh rŏng khân ay may lor, Kôranh Brah mâu ôh rnê khân ay may, yorlah bunuyh tih blao tâm rŏng ndrăng bunuyh tih đŏng. 33Lah khân ay may jan ueh dơm ma bunuyh jan ueh đah khân ay may, Kôranh Brah mâu ôh rnê khân ay may, yorlah bunuyh tih blao jan ueh ndrăng bunuyh tih đŏng.* 34Lah khân ay may ăn bu manh drăp, mâu lah prăk ma bunuyh i dơi ntrŏ dơm, Kôranh Brah mâu ôh rnê khân ay may, yorlah bunuyh tih tâm ăn manh hôm tâm trŏ đŏng. 35Kơt ndri Gâp ŭch ăn khân ay may jan tih băl đah khân păng. Ăn khân ay may rŏng ma bunuyh rlăng, jan ueh ma păng, ndrel ma ăn păng manh drăp ndơ, jêh ri lơi hôm ôh nkah tôr ma drăp ndơ i nây. Lah jan ndri khân ay may tay geh nau nkhôm kuŏng, n'ho ma jêng kon Kôranh Brah nơm i brah dŭt kuŏng, yorlah Kôranh Brah jan ueh đŏng ma bunuyh mâu gĭt tôr ma Păng, ndrel ma bunuyh djơh.* 36Lah ndri ăn khân ay may geh nau yô̆ nđach, tâm ban ma Kôranh Brah Bơ̆ khân ay may ta kalơ trôk Păng geh nau yô̆ nđach ma khân ay may.”

Lơi phat nau tih bu

(Mat 7:1-5)

37“Jêh ri lơi ôh uănh nau tih bu, gay ma lơi ăn Kôranh Brah uănh nau tih khân ay may. Lơi phat dôih bu, gay ma lơi ăn Kôranh Brah tê̆ dôih khân ay may. Ăn khân ay may yô̆ nđach nau tih bu, ndri dâng Kôranh Brah yô̆ nđach nau tih khân ay may đŏng.* 38Ăn ndơ ma bu, jêh ri Kôranh Brah ăn ndơ ma khân ay may, Păng sŏl nsruh, jêh ri tê̆ bêng rmeh ma khân ay may đŏng, yorlah dah ŏk khân ay may ăn ma bu, Kôranh Brah ăn kơt nây đŏng.” 39Brah Yêsu ngơi nau ntât du nau êng jât ma khân păng đŏng: “Lah geh bar hê bunuyh cheh măt tâm têk ndrăng khân păng nơm, blao đŏng lah mâu? Păng tŭp ta trôm ntu lĕ bar hê ro.* 40Mâu geh ôh phung nti gĭt rlau ma nơm nti, yơn ma lah păng nti lĕ ăp phiao, păng jêng tâm ban ma nơm sơm nti păng đŏng.* 41Nau tih bân jêng tâm ban ma ndơ ta trôm măt, mơm khân ay may uănh say ndruyh ta trôm măt oh nô khân ay may dơm, tih ma uănh mâu say mŏng rlat ta trôm măt khân ay may nơm? 42Lah mâu dơi say mŏng rlat ta trôm măt khân ay may nơm, mơm dơi lah ma oh nô: ‘Ăn gâp nkhĕ ndruyh nây’? Ơ bunuyh mƀrôh! Ăn sŏ rlat ta trôm măt khân ay may nơm nây lor ƀŏt, ri mơ say n'hêl ndruyh ta trôm măt oh nô, dâng blao nkhĕ ndruyh nây.”

Tơm si ueh, jêh ri tơm si mâu ueh

(Mat 7:16-20; 12:33-35)

43“Mâu prot ôh geh tơm si, i tơm ueh, i play mâu ueh, mâu lah i tơm mâu ueh, i play ueh. 44Bu dơi gĭt năl tơm si yor ma play păng. Bu mâu prot pĕ play ngle bơh tơm rsŏp, play yŭng yar ƀon bơh tơm nam.* 45Bunuyh kơt ndri đŏng, bunuyh ueh păng jan moh ntil ndơ ueh, yorlah ta nuih n'hâm săk jăn păng nơh ueh, tih lah bunuyh djơh, păng jan ntil ndơ djơh, yorlah ta nuih n'hâm săk jăn păng nơh djơh, ndri dâng lĕ ntil bŏr mbung bunuyh ngơi, ndrel ma ndơ păng jan, lôh tă bơh nuih n'hâm săk jăn păng nơm.”

Bar hê bunuyh jan jay

(Mat 7:24-27)

46“Mơm khân ay may kuăl Gâp ‘Ơ kôranh! Ơ kôranh!’, tih ma mâu jan tâng nau Gâp đă?* 47Gâp mbơh ăn khân ay may: Bunuyh i brô̆ iăt nau Gâp ngơi, jêh ri jan tâng nau Gâp lah, bunuyh i nây mơm jêng tâm ban ma păng? 48Bunuyh i nây jêng tâm ban ma bunuyh jan jay. Păng kuyh ntu jru, jêh ri păng tăm meh ta trôm ntu nây, lah geh dak kuŏng hoch thăng rŏ jay i nây kŏ mâu dơi rngônh đŏng, yorlah lĕ jan dŭt nâp. 49Bunuyh i tăng nau Gâp, jêh ri mâu jan tâng nau Gâp lah, bunuyh i nây jêng tâm ban ma bunuyh jan jay n'gŏn dơm ta kalơ neh. Lah tât geh dak kuŏng hoch thăng rŏ nây, jay i nây rlŏm, n'ho ma djơh lĕ phiao ro.”*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index