Search form

Luka 8

Bu ur i hăn ndrel Brah Yêsu

1Jêh ri Brah Yêsu, ndrel ma 12 kôranh oh mon Păng, hăn rŏ ƀon kuŏng ƀon jê̆ mbơh nkoch nau mhe mhan ueh i Kôranh Brah ŭch mât uănh bunuyh.* 2Geh bu ur aƀă hăn ndrel đŏng, bu ur aƀă lĕ Brah Yêsu jan bah jêh nau ji, ndrel ma lĕ ntrŭt brah djơh ăn lôh, ta nây geh rnha Mari, tă bơh ƀon Mađala, bu ur i nây Brah Yêsu ntrŭt pơh brah djơh lôh bơh păng,* 3jêh ri bu ur rnha Yôănna, i ur Khusa bunuyh mât uănh mpôl jan kar ma Hêrôt-Ŏntipas i kôranh mât uănh bri Galilê, geh bu ur rnha Susan, ndrel ma bu ur aƀă êng ŏk đŏng, khân păng sŏ drăp ndơ khân păng nơm gay ma kơl Brah Yêsu, ndrel ma mpôl oh mon păng.

Nau ntât ma găr ntil

(Mat 13:1-9; Mar 4:1-9)

4Geh ŏk bunuyh tă bơh ƀon êng êng, hăn văch ta Brah Yêsu ri, jêh ri Păng ngơi nau ntât kơt nđa: 5“Geh du huê bu klô hăn sui găr ntil. Nôk păng sui nây aƀă tŭp rŏ trong, geh bunuyh jot, jêh ri siŭm chok lĕ phiao. 6Găr aƀă tŭp ta neh klêr, hon pru, jêh ri ndro lĕ rngôch, yorlah reh mâu jru mâu geh dak. 7Găr aƀă tŭp ta neh lok, lok hon ndrel, jêh ri lok tŏl lĕ phiao. 8Geh găr aƀă jât tŭp ta neh ueh, hon tât play, du găr jêng geh 100 rnglay ro.” Jêh Brah Yêsu ngơi nau nây, păng kuăl: “Bu moh tăng nau Gâp ngơi dja, ăn Păng mân êng ta săk!”+

Brah Yêsu rblang nau ngơi ntât

(Mat 13:10-23; Mar 4:10-20)

9Jêh ri mpôl oh mon ôp Brah Yêsu: “Lah ndri moh nau khlay ta nau ngơi ntât i nây?” 10Păng ơh: “Kôranh Brah lĕ ăn jêh nau khlay nau i nây ma khân may gĭt vât, mpơl nau ndŏp a lor nơh, i nây jêng nau khlay Kôranh Brah mât uănh bunuyh+ . Lŏng bunuyh aƀă jât, Gâp ngơi ntât ăn ma khân păng. Kơt ndri bol lah

‘Khân păng uănh ndơ Gâp jan kŏ mâu vât ndơ khlay nau i nây,

Khân păng tăng nau Gâp ngơi kŏ mâu vât đŏng’.*

11Dja Gâp rblang nau ntât: Găr nơh jêng nau Kôranh Brah. 12Bunuyh aƀă tâm ban ma găr tŭp ta trong, tăng đŏng nau Kôranh Brah, tih ma Satăng i kôranh mpôl brah djơh pit lơi nau Kôranh Brah bơh nuih n'hâm khân păng, gay lơi ăn iăt, jêh ri lơi geh nau rklaih. 13Bunuyh aƀă jât tâm ban ma găr tŭp ta neh klêr, tât tăng nau Kôranh Brah, khân păng iăt răm maak ngăn, tih ma khân păng iăt du ndŏm dơm, mâu ôh ăn nau Kôranh Brah i nây hon reh jru ta nuih n'hâm khân păng, lah geh nau jêr nau ndơm, khân păng ntlơi nau nsing ro.* 14Găr tŭp ta neh lok, tâm ban ma bunuyh iăt nau Kôranh Brah, tih ma ta trôm nuih n'hâm ri rvê kơnh ma drăp ndơ hô ngăn gĭt ma nau maak dơm, nuih n'hâm ŭch ma geh, bunuyh kơt nây tâm ban ma lok ƀăr mâu ăn khân păng play truyh dŭm.* 15Lŏng găr i tŭp ta neh ueh ri, tâm ban ma bunuyh iăt nau Kôranh Brah, geh nuih n'hâm ueh, ndjôt nâp ta nuih n'hâm păng nơm nau i nây, n'ho ma tât geh play ŏk ngăn, yor ma nuih n'hâm nsrôyh.”*

Nau ngơi ntât ma ŭnh sagêng

(Mar 4:21-25)

16Brah Yêsu lah jât: “Mâu geh ôh bunuyh mpêh ŭnh sagêng, jêh ri sŏ thŭng kŭp bơh lơ, mâu lah tê̆ ta nâm gre. Bu vay yông prêh, gay ma ang lĕ bunuyh i lăp ta trôm jay nây. 17Dâng lĕ ndơ mpôn mo ma bu, Kôranh Brah ŭch bu gĭt n'hêl, jêh ri dâng lĕ ndơ ndŏp Păng ŭch bu say kloh rah vah ta ang.+ * 18Lah ndri njrăng ngăn hŏm nau i khân may lĕ tăng, yorlah bu moh i lĕ geh, Kôranh Brah kơi ntop ăn ma păng jât, tih ma bu moh i mâu geh, Kôranh Brah sŏ rhuăt lơi lĕ ndơ i păng gĭt lah lĕ geh”+ .*

I mê̆ Brah Yêsu, ndrel ma i oh Păng

(Mat 12:46-50; Mar 3:31-35)

19Jêh ri i mê̆ Brah Yêsu, ndrel ma i oh bu klô Păng, hăn ta ƀon nây gay ma mâp Păng, tât ta nây mâu geh ôh trong lăp, yorlah bunuyh ŏk ir.* 20Jêh ri geh bu mbơh ma Brah Yêsu: “Mê̆ May, ndrel ma oh May gŭ bơh dih ri ŭch mâp May.” 21Brah Yêsu ơh: “Bu moh i gŭ iăt nau ngơi Kôranh Brah, jêh ri tâng jan, bunuyh i nây jêng mê̆, jêng oh nô Gâp.”*

Brah Yêsu buay phŭt chuănh ăn bah

(Mat 8:23-27; Mar 4:35-41)

22Geh du nar Brah Yêsu jă mpôl oh mon Păng: “Hô̆, bân hăn jât kăl ti dak ti.” Jêh ri khân păng ncho duk hăn jât kăl ti dak nglao kuŏng Galilê ri. 23Dôl khân păng ncho ri, Brah Yêsu hăk bêch, jêh ri dô ma geh phŭt chuănh dŭt hô rŏ dak nglao kuŏng+ ri, duk khân păng dak lăp bơi ma ngŏm, lĕ khân păng ta kalơ duk ri bơi ma khât ngăn ro. 24Jêh ri khân păng rlay Brah Yêsu: “Hơi Kôranh! Hơi Kôranh! Khât ro bân mê.” Brah Yêsu kah rngăl, văl phŭt chuănh, ndrel ma dak rbuh. Jêh ri phŭt chuănh, ndrel ma dak rbuh bah ro, dak rngŏn kơt ơm đŏng.* 25Brah Yêsu rngot, jêh ri lah mpôl oh mon Păng: “Ah ăn nau nsing khân may?” Mpôl oh mon klach nsŏr ngăn, ndrŏt hih rhŏl đŏng. Mpôl oh mon tâm lah ndrăng khân păng nơm: “Mơm dâng geh nau dơi kơt nây, dơi đă phŭt, đă dak, jêh ri phŭt ndrel dak iăt nau Păng bah phiao đŏng?”*

Brah Yêsu ntrŭt brah djơh lôh bơh du huê bu klô

(Mat 8:28-34; Mar 5:1-20)

26Brah Yêsu, ndrel oh mon Păng tât kăl ti dak nglao kuŏng Galilê, dăch ntŭk ƀon rnha Garasin ri, ntŭk ƀon i nây bu mâu ôh tâng nau vay phung Israel. 27Nôk Brah Yêsu hao a kơh ti, geh du huê bu klô tă bơh ƀon nây ran jât Păng dja. Bunuyh i nây brah djơh lăp gŭ ta păng, ăn păng gŭ lahôk, mâu geh ôh gŭ ta jay, gŭ ta ntŭk môch dơm lĕ jŏ năm hơi. 28-29Geh ŏk tơ̆ brah djơh nhŭp păng, bol lah bu kât jŏng kât ti păng ma rse rvăk ăn gŭ du ntŭk hŏ, păng nklah lơi rse rvăk lĕ phiao, jêh ri brah djơh leo păng gŭ êng ta bri rdah ngai bơh bunuyh. Tât say Brah Yêsu ri, păng păn ta jŏng Brah Yêsu nây, jêh ri Brah Yêsu ntrŭt brah djơh đă păng lôh bơh bu klô i nây, yơn ma brah djơh ê hŏ lôh ôh, păng nter dŭt nteh nteh ngăn: “Hơi Brah Yêsu, Kon Kôranh Brah i dŭt prêh ta kalơ trôk, mơm May jan ma gâp mêh? Khât ôm lôm lă, lơi dâng nkrit gâp.”* 30Jêh ri Brah Yêsu ôp păng: “Mơm rnha may mêh?” Păng ơh: “Gâp rnha mpôl tahen ŏk rbăn.” Păng ơh kơt nây yorlah brah djơh ŏk ngăn gŭ ta săk păng ri. 31Mpôl brah djơh i nây bonh Brah Yêsu, lơi ôh nklăch khân păng ta ntu brŏng i ntŭk tê̆ dôih ma brah djơh. 32Geh sŭr phung gŭ sa mpa rŏ yôk dăch ma ntŭk nây. Mpôl brah djơh i ri bonh Brah Yêsu ăn lăp gŭ ta sŭr i nây, jêh ri Brah Yêsu ăn păng lăp ta sŭr+ .* 33Jêh ri mpôl brah djơh i ri lôh bơh bunuyh i nây lăp gŭ ta sŭr ri lĕ rngŏt, jêh ri sŭr i nây nchuăt rbŭl jât sop rƀŏng jât dak nglao ri, lăp ta dak rmok khât lĕ phiao.

34Jêh mpôl chiăp sŭr i nây say kơt nây, khân păng nchuăt mbơh ro ma bunuyh gŭ rŏ ƀon, rŏ mir. 35Jêh ri bunuyh i tăng nau nây khân păng hăn uănh gay ma say n'hêl ndơ i nây. Tât ta Brah Yêsu khân păng klach dadê ngăn, say bu klô brah djơh lăp nơh gŭ ta năp Brah Yêsu ri, ndrel ma nsoh kho ao kah gĭt săk đŏng. 36Bunuyh i lĕ say ma măt nau nây, khân păng đơn nkoch ăn ma bu êng mơm ƀă Brah Yêsu jan bah ma bunuyh brah djơh lăp nây. 37Lĕ bunuyh gŭ rŏ bri dăch ma ƀon Garasin klach nsŏr hô ngăn, khân păng bonh Brah Yêsu đă Păng du lôh bơh ntŭk nây, ndri dâng Brah Yêsu ncho duk sât, ndrel ma mpôl oh mon Păng. 38Lŏng bunuyh i lĕ brah djơh lôh nây nơh, păng bonh dăn gŭ ndrel Brah Yêsu, tih ma Brah Yêsu mâu rom ôh, jêh ri lah ma păng: 39“May sât jât jay may nơm ri, mbơh lĕ nau Kôranh Brah jan ueh ma may nơh.” Jêh ri păng hăn lam ƀon kuŏng, mbơh lĕ nau Brah Yêsu jan ma săk păng nơm nơh ro.

Brah Yêsu jan bah bu ur ji rih, ndrel ma jan dâk rêh kon Jairus

(Mat 9:18-26; Mar 5:21-43)

40Tât Brah Yêsu plơ̆ sât ta ri, ƀon lan rom Păng, bu ran chuă Păng, yorlah lĕ bu nơh uănh măt tơm trong dadê. 41Ta nây geh du huê bu klô, păng rnha Jairus, păng kôranh nhih rƀŭn phung Israel ta nây, păng ran păn ta jŏng Brah Yêsu ri, bonh jă Brah Yêsu hăn a jay păng, 42yorlah kon bu ur păng ji bơi khât. Păng geh du huê kon i nây dơm, klăp lah 12 năm. Jêh ri Brah Yêsu hăn jât jay păng, rŏ trong nây geh ŏk bunuyh tâm mpet ngăn. 43Ta mpôl nây geh đŏng du huê bu ur ji rih lĕ jŏ 12 năm hơi, păng huach lĕ drăp ndơ păng, gay ma ăn kôranh dak si, tih ma mâu geh ôh du huê bunuyh dơi jan bah păng.* 44Păng i ri hăn bơh kơi Brah Yêsu, pah ta chiăng ao Brah Yêsu ri, jêh ri mham păng bah ndal ta nây ro mâu hôm ôh trôh. 45Brah Yêsu lah: “Bu moh pah Gâp?” Dâng lĕ bu ta nây, bu lah mâu pah ôh. Pêtrôs lah: “Hơi Kôranh, bunuyh jŭm May tâm mpet ngăn, dâng lĕ bu geh gŏ May dadê.” 46Brah Yêsu lah: “Geh du huê bunuyh pah Gâp ngăn ro, yorlah Gâp gĭt nau brah geh lôh tă bơh săk Gâp.”* 47Jêh ri bu ur i nây hăn ta năp Brah Yêsu ri nsŏr ngăn+ , păn ta jŏng Brah Yêsu ri, păng lĕ gĭt nau i nây pôn mâu ndŏp ôh. Păng nkoch ăn ma Brah Yêsu ta năp bu băl, moh yor dâng păng pah Brah Yêsu, mơm dâng păng bah ndal ro. 48Brah Yêsu lah ma păng: “Hơi oh, nau ay nsing jan bah+ ay hơi, sât ăn ueh lăng đăp mpăn yơ̆.”*

49Nôk Brah Yêsu hôm e ngơi nây, geh du huê bunuyh tă bơh jay Jairus ri mbơh ma Jairus i kôranh nhih rƀŭn: “Kon may lĕ khât mê, lơi hôm rkhuak Ôbăl.” 50Tât Brah Yêsu tăng bu mbơh kơt nây, Păng lah ma Jairus: “Lơi dâng klach ôh, iăt ma may nsing ma Gâp, kon may rêh ro.” 51Jêh ri Brah Yêsu hăn tât ta jay Jairus, Păng lăp ta trôm jay, bu aƀă êng mâu ôh ăn lăp, Păng ăn Pêtrôs, Yôhan, Yakơ, ndrel ma i mê̆ bơ̆ kon se i nây, du nây dơm ăn lăp.* 52Dâng lĕ bunuyh ta nây nhŭm vơl ma kon se i khât ri dadê, Brah Yêsu lah ma khân păng: “Lơi hôm nhŭm, păng mâu ôh khât, păng hăk bêch dơm.”* 53Mpôl i nây gơm mưch ma Brah Yêsu, yorlah khân păng lĕ gĭt jêh kon se i nây lĕ khât ngăn. 54Jêh ri Brah Yêsu nhŭp ti kon se i nây, lah ma păng: “Hơi oh, ay dâk hŏm!” 55Nôk nây ro huêng păng plơ̆ sât ta păng nơm, jêh ri dâk rêh ro. Brah Yêsu đă bu sŏ ndơ ăn ma păng sa. 56Mê̆ bơ̆ kon se i nây ndrŏt hih rhŏl ngăn mâu vât ôh, yơn ma Brah Yêsu buay mâu ôh ăn khân păng nkoch nau i nây ma bu êng gĭt.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index