Search form

Luka 9

Brah Yêsu đă 12 oh mon hăn mbơh nau mhe mhan ueh

(Mat 10:5-15; Mar 6:7-13)

1Geh du nar ri Brah Yêsu kuăl i 12 oh mon, jêh ri ăn nau dơi ma khân păng, dơi ntrŭt brah djơh, ndrel ma dơi jan bah bunuyh geh nau ji êng êng đŏng.* * 2Păng đă khân păng hăn mbơh ăn bu gĭt nau Kôranh Brah ŭch mât uănh bunuyh+ , ndrel ma jan bah nau ji kuet bu ăn bah đŏng. 3Brah Yêsu lah ma khân păng: “Dôl khân may brô̆ ƀon êng êng, mâu ăn ôh leo ndjôt ndơ ta săk, bol lah mŏng jra, dŭng cheng, ndơ sa, prăk kayh, mâu lah kho ao. 4Moh jay khân may lăp, gŭ ta jay i nây hŏ, n'ho ma tât khân may lôh bơh ƀon i nây. 5Lah ƀon i nây mâu ôh rom khân may, ăn lôh bơh ntŭk nây hŏm, jêh ri rtôh neh môi bơh jŏng khân may nơm, gay ma nhhơ lah ƀon i nây Kôranh Brah tê̆ dôih.”* 6Jêh ri mpôl oh mon nây hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ŏk ƀon, ndrel ma jan bah bunuyh ji ăp ntŭk đŏng.

Hêrôt nklŏn rdŭk ma Brah Yêsu

(Mat 14:1-12; Mar 6:14-29)

7Tât Hêrôt-Ŏntipas i kôranh mât uănh bri Galilê nây tăng lư dâng lĕ nau Brah Yêsu jan ri, păng iăt mâu gĭt, lĭch mâu gĭt, yorlah geh bunuyh aƀă nkoch lah: “Yôhan-Ƀaptem lĕ dâk rêh.”* 8Bu aƀă êng lah: “Bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh, rnha păng Êliya, lĕ nhhơ săk ăn ma bu say.” Bu aƀă êng jât lah: “Geh du huê bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah bơh kăl e nơh, lĕ dâk rêh jêh.” 9Lŏng kađăch Hêrôt lah: “Lah Yôhan-Ƀaptem lĕ gâp koh tong ko păng jêh, lah ndri bu moh păng i jan nau i ri?” Jêh ri păng joi nau ŭch mâp Brah Yêsu đŏng.*

Brah Yêsu siăm bunuyh 5000 nuyh

(Mat 14:13-21; Mar 6:30-44; Yôh 6:1-14)

10Jêh mpôl kôranh oh mon Păng sât tă bơh ntŭk êng êng, khân păng nkoch bri ăn ma Brah Yêsu dâng lĕ nau khân păng jan. Jêh ri Brah Yêsu jă êng khân păng hăn ta du ƀon, rnha ƀon Ƀêtsaida,* 11jêh ƀon lan lĕ gĭt, khân păng leo băl hăn tâng Brah Yêsu. Brah Yêsu rom khân păng i nây, jêh ri mbơh nkoch ăn khân păng iăt nau Kôranh Brah ŭch mât uănh bunuyh+ , ndrel ma jan ăn bah bunuyh geh nau ji kuet đŏng.

12Tât dêh nar 12 nuyh mpôl kôranh oh mon i nây hăn ta Brah Yêsu, lah ma Păng: “Hơi Kôranh, đă May mbơh ăn ƀon lan sât joi ntŭk bêch, joi ndơ sông sa rŏ jay rŏ ƀon dăch dăch oi ta dja, yorlah ta dja ntŭk rdah ngai bơh ƀon mâu geh ôh ndơ sa.” 13Brah Yêsu lah ma khân păng i nây: “Khân may ăn bu sông sa heh.” Mpôl kôranh oh mon ơh: “Hên geh prăm mlŏm nŭmpăng, ndrel ma bar mlŏm ka dơm, kôranh mê, ơm jêng tŏng lah? Lah ndri kơi rvăt mơ tŏng ma ăn khân păng i nây sa.” 14Khân păng ngơi ndri, yorlah ta ntŭk i nây klăp lah geh 5000 nuyh bu klô. Jêh ri Brah Yêsu lah ma oh mon: “Khân may đă bu gŭ du mpôl du mpôl ăn geh klăp lah 50 nuyh.” 15Mpôl oh mon jan kơt nau Păng đă, jêh ri dâng lĕ bu gŭ dadê. 16Jêh ri Brah Yêsu sŏ prăm mlŏm nŭmpăng, ndrel ma bar mlŏm ka ri, Păng n'gơr măt jât lơ trôk mbơh sơm ndơ sông sa i nây ma Kôranh Brah, lôch jêh Păng gĭch nŭmpăng i nây ndơ̆ ăn oh mon, đă khân păng pă ăn bu sa. 17Jêh tâm pă ndơ sa i ri, dâng lĕ bunuyh gŭ sa ta nây hơm dadê, jêh ri rgum ndơ rmeh sa i nây hôm geh 12 sah+ .

Pêtrôs mbơh Brah Yêsu păng Brah Krist

(Mat 16:13-19; Mar 8:28-29)

18Geh du nar Brah Yêsu mbơh sơm êng, ta nây geh mpôl oh mon dơm gŭ ndrel Păng, phung ƀon lan mâu geh ôh. Brah Yêsu ôp mpôl oh mon i nây: “Lĕ phung ƀon lan lah Gâp bu moh?”* 19Mpôl oh mon ơh: “Aƀă lah May jêng Yôhan-Ƀaptem i lĕ dâk rêh, aƀă lah jêng Êliya i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ plơ̆ ta dja, aƀă jât lah May jêng du huê bunuyh i êng i ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ dâk rêh.”* 20Brah Yêsu ôp jât: “Lah ndri khân may eh, Gâp bu moh khân may lah mêh?” Pêtrôs ơh: “May Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl.”* 21Brah Yêsu buay, mâu ăn ôh khân păng nkoch nau nây ma bu.* 22Păng lah: “Nar jât năp tay, bol lah Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah, Gâp mra geh nau jêr jŏt dŭt hô. Mpôl bu ranh, mpôl kôranh jan brah, phung nơm nti, mƀăr lơi Gâp, n'ho ma nkhât lơi. Yơn ma tât pe nar bơh kơi nây Gâp dâk rêh.”*

23Jêh ri Brah Yêsu lah ma dâng lĕ bunuyh: “Bu moh păng i ŭch tâng Gâp, ăn mƀăr lơi ndơ săk păng nơm ŭch, jêh ri tui si tâm rkăng+ păng nơm ăn ăp nar, jêng geh nau khlay iăt dâng lĕ nau Kôranh Brah đă, bol lah tât khât săk kađôi, ri mơ dơi tâng Gâp ngăn.* 24Yorlah bu moh i ŭch prăp ma nau rêh păng nơm, păng i nây mâu geh ôh nau rêh n'ho ro, yơn ma bu moh khât yor ma tâng Gâp, păng i nây geh nau rêh n'ho ro ngăn ta nar jât năp tay.* 25Lah du huê bunuyh păng geh dâng lĕ neh ntu dja jêng drăp ndơ păng nơm dadê, tih ma săk păng nơm khât roh hêng mâu geh ôh nau rêh n'ho ro, lah ndri moh ndơ geh nau khlay ma păng?* 26Lah bu moh i đit prêng mâu bănh mbơh tâng Gâp, đit prêng nau Gâp nti, lah ndri Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah đit prêng mâu gĭt năl ma păng i nây đŏng, ta nar Gâp plơ̆ văch geh nau ueh chrêk lơp Gâp nơm, geh nđâp ma nau ueh chrêk lơp Bơ̆ Gâp, ndrel ma nau ueh chrêk lơp phung tông păr kloh ueh.* 27Gâp mbơh ăn ma khân ay may gĭt n'hêl nanê̆ ngăn, geh bunuyh aƀă ta dja păng mâu mra khât ôh, lor ma say Kôranh Brah mât uănh khân păng+ .”

Nau chrêk lơp Brah Yêsu

(Mat 17:1-8; Mar 9:2-8)

28Klăp lah geh pham nar jêh Brah Yêsu ngơi nau i nây, jêh ri Păng leo Pêtrôs, leo Yôhan, ndrel ma Yakơ, hao kalơ yôk gay ma mbơh sơm.* * 29Nôk Păng mbơh sơm, i muh măt Păng geh rgâl, ao Păng jêng nglang ang chrat ngăn.* 30Dô ma say đŏng geh bar hê bu klô ngơi ndrel Păng, Môsê, ndrel ma Êliya, khân păng i nây jêng bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah bơh kăl e nơh. 31Bar hê i nây geh nau ueh chrêk lơp ngăn ta khân păng, khân păng nkoch ma nau Brah Yêsu khât ta ƀon kuŏng Yêrusalem hôm đê̆ nar jât năp tay, khât tâng nau Kôranh Brah ŭch.* 32Lŏng Pêtrôs, ndrel ma bar hê băl păng nây hăk bêch dadê. Tât kah bêch ri khân păng say nau ueh nau chrêk lơp Brah Yêsu, ndrel ma say bar hê bunuyh gŭ ndrel Păng đŏng. 33Tât ma Môsê, ndrel ma Êliya du lôh bơh Brah Yêsu ri, Pêtrôs ngơi ma Brah Yêsu: “Hơi Kôranh, bân gŭ ta dja ueh ngăn mê, ăn hên jan pe mlŏm chun, du mlŏm ăn ma May, du mlŏm ăn ma Môsê, du mlŏm jât ăn ma Êliya.” Nau Pêtrôs ngơi i nây păng nơm mâu ôh gĭt săk, păng dah ma ngơi dơm. 34Nôk Pêtrôs hôm e ngơi nây, geh tŭk nkŭm bơh lơ khân păng ri, khân păng jêng lăp gŭ ta trôm tŭk jan ăn khân păng klach dadê ngăn. 35Jêh ri tăng nteh ngơi tă bơh tŭk nây: “Păng dja Kon Gâp, i Gâp lĕ kơih Păng+ , iăt nau Păng dô.”* 36Jêh tăng ngơi kơt nây say Brah Yêsu du huê êng dơm gŭ ta ri. Lĕ nau i say nây nơh, khân păng mâu ôh nkoch ăn ma bu êng gĭt, tât jŏ bơh năp mơ.

Brah Yêsu jan bah bunuyh brah djơh lơh

(Mat 17:14-18; Mar 9:14-27)

37Tât ôi tay, Brah Yêsu, ndrel ma mpôl oh mon Păng jŭr bơh lơ yôk ri, ta nây geh ŏk bunuyh văch ran Păng. 38Jêh ri geh du huê bu klô ta phung bunuyh ŏk i nây nter kuăl Brah Yêsu: “Hơi Nơm Nti! Dăn May yô̆ nđach ma kon gâp ơ, yorlah gâp geh du huê kon dja dơm mê. 39Geh brah djơh nguai lơh păng du tơ̆ du tơ̆, ăn păng nter mpŏt nslŏng nslăng ngăn, lôh mpŭnh dak diu ta mbung, săk jăn lôh bŭr lôh môr, tât ma păng lĕ huăr ngăn, ri mơ brah djơh i ri lôh du n'hâm mê. 40Mpôl oh mon May lĕ gâp đă đŏng, khân păng ntrŭt mâu ôh dơi lôh.” 41Brah Yêsu lah ma dâng lĕ bunuyh: “Hơi bunuyh djơh, bunuyh mâu iăt! Dah hôm jŏ ăn Gâp nsrôyh gŭ ndrel khân ay may i bunuyh dăng ko? Leo hŏm kon may i nây a dja.” 42Nôk kon păng brô̆ ê hŏ tât a Brah Yêsu, brah djơh nklơ̆ păng chôt nslŏng nslăng ro. Jêh ri Brah Yêsu mbram brah djơh ri, jan kon păng bah, leo păng ma bơ̆ păng nơm. 43Lĕ bunuyh ta nây ndrŏt hih rhŏl dadê ngăn say nau dơi Kôranh Brah kơt nây.

Brah Yêsu nkoch lor ma nau khât Păng

(Mat 17:22-23; Mar 9:30-32)

Dôl dâng lĕ khân păng ta nây hôm nklŏn êng ta săk ri dâng lĕ ndơ dơi i Brah Yêsu jan i nây, jêh ri Păng lah ma mpôl oh mon Păng: 44“Ăn khân ay may ndjôt iăt nau dja, nkah săk lơi chuêl ôh, bơi tât bu njŭn Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah ta ti bunuyh nhŭp.”* 45Jêh tăng nau Brah Yêsu ri nơh, mpôl oh mon mâu vât ôh nau Păng lah nây, yorlah Kôranh Brah ê hŏ ăn khân păng vât ôh, khân păng klach mâu bănh ôp đŏng.*

Bunuyh i kuŏng rlau bu

(Mat 18:1-5; Mar 9:33-37)

46Geh du nar mpôl oh mon gŭ tâm rlăch băl ma nau khân păng ŭch gĭt ma mpôl khân păng nơm, bu moh păng i kuŏng rlau bu. 47Yơn ma Brah Yêsu lĕ gĭt nau khân păng mân nây, jêh ri Păng leo du huê kon se jê̆ gŭ dăch kêng Păng nơm. 48Jêh ri Păng lah: “Bu moh rom du huê kon se jê̆ yor ma ŭch iăt nau Gâp, tâm ban ma rom Gâp nơm đŏng. Jêh ri bu moh păng i rom Gâp tâm ban ma rom Bơ̆ Gâp i tơm njuăl Gâp nơh đŏng. Bu moh păng i jê̆ ta nâm bu dâng lĕ ta mpôl khân ay may, păng i nây jêng kuŏng rlau bu.”*

Mpôl Brah Yêsu

(Mar 9:38-40)

49Jêh ri Yôhan mbơh ma Brah Yêsu: “Hơi Nơm Nti, hên say du huê bunuyh ntrŭt brah djơh ma moh rnha May. Jêh ri hên buay păng, yorlah păng mâu geh ôh mpôl bân.” 50Brah Yêsu lah ma păng: “Lơi buay păng ôh, bu moh păng i mâu tâm rdâng đah khân ay may, bunuyh i nây jêng mpôl băl mpeh ma khân ay may.”*

Ƀon bri Samari du ƀon mâu rom Brah Yêsu

51Tât bơi di nar Brah Yêsu hao sât ta ntŭk Kôranh Brah ta kalơ, Păng nsrôyh hăn jât ƀon Yêrusalem. 52Jêh ri Brah Yêsu hăn jât du ƀon ta bri Samari, Păng đă bunuyh aƀă hăn lor gay ma ndrăp ntŭk vơt dơn Păng. 53Tih ma ta ƀon i nây bu mâu ôh rom Brah Yêsu gŭ ta ri, yorlah khân păng gĭt jêh Brah Yêsu ŭch hăn n'hot jât ƀon kuŏng Yêrusalem.* 54Tât khân păng say kơt nây, bar hê oh mon, Yakơ, ndrel ma Yôhan, khân păng lah: “Hơi Kôranh, May ŭch bơh, ăn hên kuăl ŭnh tă kalơ trôk tŭp ta ƀon dja, su lơi phung i nây, jan kơt Êliya păng jan kăl e nơh?”* 55Brah Yêsu uănh jât khân păng n'ho ma r'ŏt khân păng: [“Khân may mâu gĭt moh huêng gŭ ta trôm săk khân may, 56yorlah Gâp i Kon Bunuyh, tă bơh Kôranh Brah văch, gay ma rklaih bunuyh, mâu ŭch ôh lơh hêng bunuyh.”] Jêh ri leo băl n'hot jât ƀon êng jât.

Bunuyh i ŭch tâng Brah Yêsu

(Mat 8:19-22)

57Dôl Brah Yêsu brô̆ rŏ trong ri, geh du huê bu klô lah ma Păng: “Hơi Kôranh, ah ntŭk May hăn? Gâp hăn tâng May đŏng.” 58Brah Yêsu lah ma păng: “Lŏng srot geh trôm ntŭk păng gŭ, siŭm nar geh rsuăn đŏng, tih ma Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah mâu geh ôh ntŭk Gâp nơm ngăn ma dŏm bôk.”* 59Jêh ri Brah Yêsu lah ma du huê bunuyh êng jât: “Hô̆, hăn tâng Gâp!” Bunuyh i nây ơh: “Hơi Kôranh, ăn gâp kŏp bơ̆ gâp khât, ndrel ma tŏp păng ƀŏt.”* 60Brah Yêsu lah ma păng: “Bunuyh mâu iăt nau Gâp tâm ban ma bunuyh lĕ khât, ăn khân păng tâm tŏp êng ndrăng khân păng nơm, may ma hăn mbơh nau Kôranh Brah ŭch mât uănh bunuyh+ .” 61Geh du huê bunuyh jât lah ma Păng đŏng: “Hơi Kôranh, gâp ŭch tâng May đŏng, yơn ma ăn gâp hăn ntĭnh rnăk vâl gâp ƀŏt.”* 62Brah Yêsu lah ma păng: “Bu moh i kuăn n'gŏl chuŏr, jêh ri n'gâl jât kơi, bunuyh i nây mâu ôh ăn Kôranh Brah mât uănh ma păng+ .”+ *

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index