Search form

Markôs 1

Nau Yôhan-Ƀaptem ntŭm nti phung ƀon lan

(Mat 3:1-6, 11-12; Luk 3:1-18)

1Dja ntơm nau mhe mhan ueh ma Brah Yêsu Krist i Kon Kôranh Brah nơm.* 2Ta samƀŭt bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh, rnha Êsai lĕ nchih lah: ‘Kôranh Brah lah:

‘Uănh yơ̆, Gâp đă du huê bunuyh hăn lor ndrăp nuih n'hâm bunuyh ăn May

Tâm ban bu kuayh trong, mbơh ma bu May hăn bơh kơi .

3Bunuyh i nây nter ta bri rdah lah:

‘Ndrăp hŏm nuih n'hâm ăn ma Kôranh Brah, tâm ban ma bunuyh kuayh trong,

Nsŏng trong ăn ma kađăch hăn’’’ .

4Ndri nau nkoch i nây lĕ tât hơi, geh du huê bunuyh rnha Yôhan gŭ ta bri rdah, păng mbơh nkoch ma ƀon lan rgâl lơi nuih n'hâm djơh, n'ho ma dơn nau yŭk ma dak, i bu kuăl ‘Ƀăptem’, gay ma nhhơ khân păng ŭch tâng nau Kôranh Brah, ndri dâng Kôranh Brah yô̆ nđach mâu hôm ôh kơp nau tih khân păng.*

5Geh ŏk bunuyh ta bri Yuđa, ndrel ma ta ƀon kuŏng Yêrusalem hăn ran a păng dadê. Khân păng gĭt săk khân păng nơm tih mbơh ro, jêh ri Yôhan jan ƀăptem yŭk khân păng ma dak ta dak rlai Yôrđăn ri. 6Lŏng Yôhan păng nsoh ao jong jan ma rsau seh samô, văn rse bŭt jan ma ntô, păng sa krah ndrach đah dak sŭt+ .* 7Păng mbơh nkoch ma phung ƀon lan: “Geh du huê kôranh, Păng hăn bơh kơi gâp bơi ma tât jêh, Păng geh nau dơi rlau gâp ngăn. Ta năp Păng gâp jêng bunuyh jê̆ lê̆ dơm, bol lah gâp kŭnh sơm droh ntô jot Păng, hôm e mâu hŏ di đah nau jan kar Păng đŏng. 8Gâp jan ƀăptem ăn khân ay may yŭk ma dak dơm, lŏng Păng i nây jan ƀăptem ăn khân ay may ma Brah Huêng Ueh i kloh ueh.”*

Nau Brah Yêsu dơn nau ƀăptem yŭk ma dak

(Mat 3:13-17; 4:1-11; Luk 3:21-22; 4:1-2)

9Tât nar bơh kơi Brah Yêsu i tă bơh ƀon Nasaret bri Galilê Păng hăn tât ta ntŭk Yôhan jan ƀăptem nây, jêh ri Yôhan jan ƀăptem ma Brah Yêsu yŭk ma dak ta dak rlai Yôrđăn.* 10Jêh yŭk Păng ta dak ri, lôh ƀlu bơh dak ri, Brah Yêsu say trôk pơk bŏng lahưr, jêh ri geh Brah Huêng Ueh jŭr drŏm ta Păng uănh tâm ban ma plŭk.* 11Dôl nây geh tăng nteh bŏr tă bơh kalơ trôk lah: “May i Kon Gâp rŏng, Gâp răm rhơn May hô ngăn ngên.”*

12Jêh bơh nây Brah Huêng Ueh đă Brah Yêsu du hăn a bri rdah. 13Păng gŭ ta ntŭk nây 40 năng 40 nar, geh Satăng i kôranh mpôl brah djơh ndơm Păng đŏng. Păng gŭ ndrel mpômpa (siŭm) bri ta ntŭk nây, geh mpôl tông păr sơm kơl jan kar ma Păng đŏng.*

Brah Yêsu jă puăn nuyh oh mon

(Mat 4:12-22; Luk 4:14-15; 5:1-11)

14Lĕ jêh bu nhŭp Yôhan-Ƀaptem krŭng ta ndrung, jêh ri Brah Yêsu hăn ta bri Galilê n'ho ma mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Kôranh Brah.* 15Păng lah: “Mong lĕ tât jêh, nau Kôranh Brah mât uănh khân ay may lĕ dăch ngăn ro. Lah ndri rgâl hŏm nuih n'hâm djơh khân ay may, jêh ri nsing ma nau mhe mhan ueh dja dô!”*

16Geh du nar ri Brah Yêsu hăn brô̆ rŏ meng dak nglao kuŏng Galilê+ , Păng say bar hê oh nô gŭ seng jal ta dak nây, i nô rnha Simôn, ndrel ma Ŏndrê i oh. Bar hê khân păng i nây jêng bunuyh jan kar văng ka dơm. 17Jêh ri Brah Yêsu lah ma khân păng: “Hơi oh nô, hô̆ tâng Gâp, Gâp ăn khân may hăn joi bunuyh iăt nau Gâp, tâm ban ma seng ka.” 18Dô ma bar hê khân păng ri ntlơi jal prŭng ta nây, jêh ri tâng Brah Yêsu ro.* 19Jêh ri Brah Yêsu hăn jât năp, Păng say bar hê oh nô Yakơ, ndrel ma Yôhan gŭ sŭl jal ta duk ri, bar hê khân păng nây i kon Sêƀêđê. 20Tât say khân păng ta ri, Brah Yêsu jă ro, jêh ri khân păng ntlơi i bơ̆, ndrel ma mpôl i păng nkhôm jan kar ma păng ta ri, hăn tâng Brah Yêsu ro.

Brah Yêsu mprơh brah djơh

(Luk 4:31-37)

21Jêh ri Brah Yêsu, ndrel ma mpôl oh mon Păng hăn ta ƀon Kapơnŭm. Tât nar Saƀăt i nar rlu phung Israel Păng lăp ntŭm nti ta nhih rƀŭn phung Israel.* 22Bu ndrŏt nhhih ngăn tăng nau Păng nti i nây. Nau Păng nti nơh geh nau dơi, mâu ôh tâm ban ma phung nơm nti nau vay phung Israel.* 23Ta nhih rƀŭn nây, geh du huê bu klô lăp ta nây brah djơh gŭ ta săk păng đŏng, păng nter: 24“Ơ Yêsu tă bơh ƀon Nasaret! Lơi May rkhuak hên, May hăn ŭch lơh lơi hên bơh? Gâp năl May ngăn, May i nây i bunuyh kloh ueh tă bơh Kôranh Brah.”* 25Brah Yêsu de mbram brah djơh i nây: “Lơi hôm ngơi, gŭ iăt săk rklăk hŏ, du lôh bơh bunuyh i nây hŏm!” 26Jêh tăng Brah Yêsu lah ndri brah djơh lơh bunuyh i nây chôt dŭl nslŏng sŏng sa, nter lŭng loch ngăn lôh ƀhŭch brah djơh i nây. 27Dâng lĕ bunuyh say kơt nây nơh, ndrŏt hih rhŏl dadê ngăn, jêh ri tâm ôp ndrăng khân păng nơm: “Yê! Lĕ nau ngăn hay! Nau ntŭm nti Păng i nây mhe ngăn hay, nđâp ma geh nau dơi đŏng. Bol lah brah djơh iăt nau Păng đă đŏng.”* 28Jêh ri gơnh ngăn bu lư Păng hô lam bri Galilê.

Brah Yêsu jan bah nau ji bunuyh

(Mat 8:14-17; Luk 4:38-41)

29Jêh ri Brah Yêsu lôh bơh nhih rƀŭn i nây, hăn brŏng ta jay bar hê oh nô, Simôn, ndrel Ŏndrê. Yakơ, ndrel ma Yôhan hăn ndrel đŏng. 30Lŏng i mê̆ po Simôn ri ji kop bêch ta gre ri. Tât ta nây bu mbơh ma Brah Yêsu ro nau ji kop păng.* 31Brah Yêsu hăn ran ta păng, nhŭp ti rdŏk păng. Nau ji kop bah ro, jêh ri păng jan piăng trao ma khân păng.*

32Tât bri kêng măng nôk nar lĕ nhŏp, lĕ bunuyh geh nau ji, ndrel ma bunuyh brah djơh lăp, bu leo hăn a Brah Yêsu dadê. 33Geh ŏk ngăn bunuyh ta ƀon nây gŭ gum ta mpông jay ri dadê. 34Jêh ri geh ŏk bunuyh Brah Yêsu jan bah ăp ntil nau ji ta khân păng, mprơh brah djơh du lôh bơh bunuyh đŏng. Păng buay brah djơh mâu ôh ăn ngơi, yorlah phung brah djơh lĕ năl Păng.

Brah Yêsu mbơh nkoch nau mhe mhan ueh

(Mat 4:23; Luk 4:41-44)

35Kah ơm ôi bri hôm ngo, Brah Yêsu dâk bêch hăn du huê êng ta ntŭk bri rdah ngai đah bunuyh, jêh ri mbơh sơm ta ntŭk nây.* 36Simôn, ndrel ma mpôl i gŭ ndrel păng, hăn joi Brah Yêsu. 37Tât ma say Păng, khân păng lah: “Ŏk ngăn bunuyh ŭch joi May mê̆.” 38Brah Yêsu lah ma khân păng: “Hô̆ bân brô̆ rŏ ƀon i dăch dăch ta dja. Gâp be ma mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ăn ma ƀon i nây, ndri dâng Gâp hăn tât ta dja.” 39Jêh ri Brah Yêsu hăn mbơh nkoch nau mhe mhan ueh ta nhih rƀŭn phung Israel lam bri Galilê n'ho ma mprơh brah djơh du lôh bơh bunuyh ŏk đŏng.

Brah Yêsu jan bah du huê bu klô phŭng sa

(Mat 8:1-4; Luk 5:12-16)

40Geh du huê bu klô phŭng sa hăn chon kômŏk bonh Brah Yêsu: “Dăn May yô̆ nđach ma gâp ơ! Gâp lĕ gĭt May dơi jan săk gâp ăn kloh ăn bah ji, lah May ŭch.”* 41Brah Yêsu yô̆ nđach ma bu klô phŭng sa nây. Brah Yêsu nta ti pah ta săk păng ri+ , jêh ri lah ma bunuyh phŭng sa i nây: “Ơ, Gâp ŭch đŏng, bah hŏm!” 42Jêh Brah Yêsu ngơi ri, bu klô phŭng sa i nây dô ma bah ueh kloh rngŭch ro. 43Jêh ri Brah Yêsu đă păng sât, n'ho ma buay păng:* 44“May lơi ôh mbơh nkoch nau i dja ăn bu gĭt, ăn may hăn brŏng nhhơ săk ma bunuyh jan brah ri, jêh ri nhhơr ndơ jan brah tâng nau vay Môsê+ đă ma bunuyh bah nau ji phŭng sa, gay ma bu gĭt n'hêl săk may lĕ kloh ngăn ro.” 45Tih ma bu klô i nây mbung rƀơch hăn mbơh nkoch ma bu ro, păng mbơh nkoch nau i nây ăn bu gĭt lam ăp ntŭk ăp ntô. Ach ma nkoch ndri, Brah Yêsu der mâu hôm ôh dơi lăp ta ƀon kuŏng kơt a lor nơh, Păng gŭ bơh dih ƀon, jêh ri hôm geh bunuyh tă bơh ăp njônh ăp njănh hăn a Păng nây.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index