Search form

Markôs 10

Nau tâm ntlơi ur sai

(Mat 19:1-12; Luk 16:18)

1Jêh ri Brah Yêsu lôh bơh ƀon nây, hăn jât bri Yuđa mpeh bơh kăl ti dak rlai Yôrđăn, jêng mpeh bơh lôh nar. Phung ƀon lan leo băl ran a Brah Yêsu du tơ̆ jât, jêh ri Păng ntŭm nti tay tâng ma nau vay Păng. 2Geh phung Pharisi aƀă hăn lăp gŭ dăch ŭch ôp rlong Păng, jêh ri khân păng ôp Păng: “Hơi Nơm Nti! Ah tâng ma nau vay phung bân, sai dơi ntlơi ur đŏng bơh?”* 3Păng ơh lah: “Ndri mơm Môsê đă khân may ta nau vay păng?” 4Khân păng ơh: “Môsê nchih lah, ăn i sai jan samƀŭt nau tâm ntlơi, jêh ri dơi mprơh i ur păng nơm.”* 5Jêh ri Brah Yêsu lah ma khân păng: “Ach ma khân may dăng ko hô ir, dâng Môsê nchih nau vay kơt nây. 6Bơh ntơm kăl e, Kôranh Brah de njêng dâng lĕ ta neh ntu dja, Păng njêng bunuyh đŏng, geh bu klô geh bu ur.* 7Môsê nchih: ‘Ndri dâng geh bu klô lôh du bơh mê̆ bơ̆ [hăn gŭ a ur+ ], 8jêh ri bar hê khân păng jêng ur sai jêng du rnglay săk’. Ndri khân păng mâu hôm ôh jêng bar hê tay, lĕ jêng du rnglay săk dơm.* 9Lah ndri bar hê ur sai i Kôranh Brah de rnglăp nây lơi ăn ôh bunuyh tâm nkhah.” 10Jêh ri tât sât gŭ ta du mlŏm jay, mpôl oh mon ôp Brah Yêsu ma nau i nây du tơ̆ jât. 11Păng lah ma khân păng: “Bu moh ntlơi ur, jêh ri sŏ tay ur êng jât, bu klô i nây jêng bunuyh lŏm ur.* 12Lah bu ur i lĕ ntlơi sai, jêh ri sŏ sai êng jât, bu ur i nây jêng bunuyh lŏm sai.”

Brah Yêsu ăn nau geh jêng ma kon se

(Mat 19:13-15; Luk 18:15-17)

13Geh du nar ri bu leo kon se jê̆ jê̆, đă Brah Yêsu pah ăn nau geh jêng ma kon se i nây, tih ma mpôl oh mon lah buay khân păng. 14Brah Yêsu nuih mbu, tât say kơt nây, Păng lah: “Ăn phung kon se văch ta Gâp, lơi ôh buay khân păng, yorlah khân păng mâu ôh n'hao êng săk khân păng nơm, yơn ma nsing ma mê̆ bơ̆ hô ngăn. Bunuyh i Kôranh Brah ŭch mât uănh, khân păng geh kơt ndri đŏng+ . 15Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân ay may, bu moh mâu rom nau Kôranh Brah mât uănh tâm ban ma kon se jê̆ rom, bunuyh i nây Kôranh Brah mâu rom đŏng, mâu ăn păng lăp ta nau Kôranh Brah nơm mât uănh đŏng.”* 16Jêh ri Brah Yêsu pư ut mpôl kon se nây, n'ho ma mbơh sơm tê̆ ti ăn nau geh jêng ma khân păng đŏng.

Du huê bu klô ndrŏng ŭch geh nau rêh n'ho ro

(Mat 19:16-30; Luk 18:18-30)

17Jêh ri Brah Yêsu ndrăp ma lôh bơh nây hăn rŏ trong, geh du huê bu klô nchuăt ran tât ta nây, chon kômŏk bơh năp Păng, n'ho ma ôp lah: “Hơi Nơm Nti ueh, mơm gâp jan mêh, gay ma geh nau rêh n'ho ro?” 18Brah Yêsu ơh lah: “Mơm dâng may kuăl Gâp ‘ueh’ kơt nây mêh? Mâu geh ôh du huê bunuyh ueh, geh du huê Kôranh Brah dơm ueh. 19May lĕ gĭt jêh ta nau vay phung bân lah: ‘Lơi nkhât bu, lơi lŏm ur lŏm sai, lơi ntŭng, lơi ngơi nchơt, lơi mƀrôh gay ma sŏ drăp ndơ bu, jêh ri yơk ma mê̆ bơ̆ hŏ’.”* 20Bu klô i nây ơh ma Păng: “Hơi Nơm Nti! Dâng lĕ nau i nây gâp lĕ ndjôt ntơm bơh jê̆ ngăn.” 21Jêh tăng păng ơh kơt ndri, Brah Yêsu uănh jât păng nây, rŏng ma bu klô nây, Brah Yêsu ngơi lah: “Hôm du ntil may mâu hŏ jan, tăch lĕ drăp ndơ may, pă ăn ma mpôl o ach, ri mơ may geh ndơ khlay ta ƀon ueh ta kalơ. Jêh ri hăn tâng Gâp.”* 22Jêh bu klô nây tăng lah kơt nây, muh măt păng sơh r'ơih, jêh ri plơ̆ sât, nuih n'hâm păng rvê nhhuach hô ngăn, yor ma dŭt ŏk drăp ndơ păng.

23Brah Yêsu uănh jŭm Păng nơm, jêh ri lah ma mpôl oh mon Păng: “Jêr ngăn ma bunuyh ndrŏng ăn Kôranh Brah mât uănh khân păng.”* 24Mpôl oh mon ndrŏt hih rhŏl hô ngăn ma nau Păng ngơi i nây. Jêh ri Brah Yêsu lah ma khân păng jât: “Hơi oh nô, nau Kôranh Brah mât uănh jêr ngăn lăp! 25Ma bunuyh ndrŏng lăp ta nau Kôranh Brah mât uănh, jêr rlau đah ăn seh samô lăp ta trôm nglai.” 26Mpôl oh mon ndrŏt hih rhŏl lơ hô jât, jêh ri ôp ndrăng khân păng nơm: “Lah bunuyh ndrŏng lĕ geh jêr jêh ma ăn Kôranh Brah mât uănh khân păng, lah ndri bunuyh a êng hôm dơi ăn Kôranh Brah mât uănh đŏng mâu lah mâu?”+ 27Brah Yêsu n'gâl uănh jât khân păng lah: “Nau dja bunuyh jan mâu ôh dơi, yơn ma Kôranh Brah hôm dơi jan, yorlah dâng lĕ ndơ Păng jan dơi dadê.”* 28Pêtrôs lah ma Brah Yêsu: “Lĕ May say jêh hên, hên lĕ ntlơi ndoh ndơ hên nơm lĕ phiao, hăn tâng May.”* 29Brah Yêsu ơh lah: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, bu moh ntlơi nhih jay, oh nô, oh nur, mê̆ bơ̆, oh kon, mâu lah mir ba, yor ma tâng Gâp, ndrel ma tâng nau mhe mhan ueh,* 30ndri dâng Kôranh Brah nkhôm ta nau rêh jêng păng i nây aƀaơ dja ăn ŏk ngăn ngên+ ma nhih jay, oh nô, oh nur, mê̆ bơ̆, oh kon, ndrel ma mir ba. Păng bu jan nau krit jêr đŏng, yơn ma nar jât năp tay păng dơn nau rêh n'ho ro. 31Lŏng ŏk bunuyh i bơh năp plăch bơh kơi, bunuyh i bơh kơi plăch bơh năp chrao. Geh ŏk bunuyh ta neh ntu dja bu gĭt khân păng geh nau khlay ngăn, yơn ma jât năp tay mâu geh ôh nau khlay, tih ma geh ŏk bunuyh êng jât ta neh ntu dja bu gĭt khân păng mâu geh ôh nau khlay, yơn ma ta jât năp tay geh nau khlay chrao.”*

Lĕ pe tơ̆ jêh Brah Yêsu mbơh nau Păng khât

(Mat 20:17-19; Luk 18:31-34)

32Brah Yêsu, ndrel ma mpôl oh mon Păng hăn hao jât ƀon kuŏng Yêrusalem. Păng hăn bơh năp bu, lŏng mpôl oh mon rvê rôt ôt ngăn, lĕ bu i hăn tâng bơh kơi klach đŏng. Jêh ri Brah Yêsu leo 12 nuyh mpôl kôranh oh mon+ nây hăn ntŭk êng ƀah ma bu, nkoch ma nau i geh tât ma săk Păng nơm tay: 33“Aƀaơ dja bân hao jât ƀon kuŏng Yêrusalem. Gâp dja i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah, bu de njŭn ăn ma mpôl kôranh jan brah, ndrel ma phung nơm nti nau vay phung bân. Jêh ri khân păng i nây tê̆ dôih Gâp tât khât, njŭn Gâp ma phung i mâu di phung Israel.* 34Lĕ phung i nây gơm n'grơh Gâp, soh dak diu ta Gâp, rpăt Gâp ma mŏng rse, jêh ri nkhât lơi Gâp, yơn ma lôch pe nar bơh kơi nây Gâp dâk rêh tay.”

Nau Yakơ, ndrel ma Yôhan ŭch dăn

(Mat 20:20-28)

35Jêh ri rŏ trong nây bar hê oh nô khân păng Yakơ, ndrel ma Yôhan i kon Sêƀêđê dăn ma Brah Yêsu: “Hơi Nơm Nti! Dăn May yô̆ ăn tâng nau hên dăn đŏng ơ.” 36Brah Yêsu ôp khân păng: “Moh ndơ ŭch Gâp jan ăn ma khân may mêh?” 37Khân păng ơh lah: “Nôk May jêng kađăch mât uănh bri Kôranh Brah tay, ăn hên gŭ kêng May nơm mât uănh ndrel May, du huê gŭ bơh ma, du huê gŭ bơh chiao ơ.”* 38Brah Yêsu ơh nau ntât lah: “Bar hê khân may nây mâu gĭt ôh moh ndơ dăn. Ndri khân may dơi sŏ dơn nhêt ndrănh play yŭng yar ƀon ta kchok i Gâp be dơi đŏng? Khân may dơi dơn đŏng nau ƀăptem i Gâp dơn lah mâu+ ?”* 39Khân păng ơh: “Ơ, hên dơi sŏ dơn.” Brah Yêsu lah: “Khân may sŏ dơn nhêt ndrănh play yŭng yar ƀon ta kchok i Gâp nhêt, ndrel ma dơn nau ƀăptem i Gâp dơn tay ngăn đŏng.* 40Tih ma i nau gŭ bơh ma bơh chiao ri, Gâp mâu ôh dơi rom, yor ma ntŭk i nây lĕ ndrăp ăn ma bunuyh i Kôranh Brah nơm ŭch ăn dơm.” 41Tât ma mpôl oh mon i jât nuyh nây tăng lah kơt nây, khân păng ji nuih đah Yakơ, ndrel ma Yôhan. 42Jêh ri Brah Yêsu kuăl lĕ rngôch mpôl oh mon Păng, Păng lah: “Khân may lĕ gĭt jêh bunuyh i jan kađăch ma phung bunuyh i mâu di phung Israel, khân păng i nây dah ŭch jan ma phung ƀon lan khân păng nơm. Geh đŏng mpôl i têh kuŏng tŭn jot phung ƀon lan khân păng nơm. 43Ta mpôl khân may lơi ôh jan kơt nây! Ta mpôl khân may lah geh du huê ŭch jan kuŏng, ăn păng i nây jêng bunuyh sơm kơl jan kar ma khân may.* 44Lah geh du huê ŭch jan kuŏng rlau bu, iăt ma păng jan dâk ma dâng lĕ bunuyh êng ƀŏt, 45yor ma Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah jŭr ta neh ntu dja, mâu ôh Gâp đă bu sơm kơl jan kar ăn ma Gâp. Gâp chrao sơm kơl jan kar ăn ma bu, jêh ri Gâp sơm săk Gâp nơm tât khât săk, gay ma chuai dâng lĕ bunuyh.”*

Brah Yêsu jan bah cheh măt Ƀartimê

(Mat 20:29-34; Luk 18:35-43)

46Jêh ri Brah Yêsu, ndrel ma mpôl oh mon hăn tât ta ƀon Yêrikhô. Nôk khân păng lôh bơh ƀon Yêrikhô nây, phung ƀon lan brô̆ ndrel drưm. Geh đŏng du huê bu klô cheh măt, rnha Ƀartimê i kon Timê gŭ kŏp dăn prăk bu ta meng trong ri. 47Tât păng tăng bu lah: “Yêsu ƀon Nasaret brô̆ tât ta dja,” păng nter lah: “Hơi Kôranh Yêsu i kon sau kađăch Đavid! Dăn yô̆ nđach ma gâp ƀă ơ!”* 48Ŏk bunuyh lah păng gŭ rklăk hŏ lơi hôm nter, yơn ma păng nter lơ ma nteh nteh lah: “Hơi kon sau kađăch Đavid! Dăn yô̆ nđach ma gâp ƀă ơ!” 49Jêh ri Brah Yêsu nsrŭng plơ̆ lah: “Đă păng hăn a dja.” Jêh ri bu đă bunuyh cheh măt nây lah: “Lơi hôm rvê, dâk hŏm, Păng kuăl may hơi.” 50Bunuyh cheh măt i nây mƀăr chrŏp ao kuŏng, dâk đơp hăn ran dưh a Brah Yêsu ri. 51Jêh ri Brah Yêsu ôp păng: “Moh ndơ ŭch Gâp jan ăn ma may mêh?” Bunuyh cheh măt i nây ơh lah: “Hơi Nơm Nti! Đă May jan trôm măt gâp ăn say ang ơ.” 52Brah Yêsu lah ma păng: “May hăn sât ăn ueh lăng yơ̆! Nau may nsing ma Gâp lĕ jan bah may jêh!” Dô ma uănh say ang ro, n'ho ma hăn tâng Brah Yêsu.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index