Search form

Markôs 11

Brah Yêsu lăp ta ƀon Yêrusalem

(Mat 21:1-11; Luk 19:28-40; Yôh 12:12-19)

1Jêh ri Brah Yêsu hăn ndrel mpôl oh mon jât ƀon kuŏng Yêrusalem. Khân păng tât kêng ƀon Ƀêtphasê, ndrel ma ƀon Ƀêthani i gŭ ta yôk tơm Ôlive mâu hôm ngai ma ƀon Yêrusalem. Jêh ri Păng đă bar hê oh mon hăn lor, Păng lah: 2“Ăn khân may hăn ta ƀon bơh năp ri, lăp ta ƀon nây khân may mra say du mlŏm kon seh lia bu kât ta nây, seh lia i nây ê hŏ geh bu ncho ôh, ăn khân may drih têk păng bơh ri a dja.* 3Lah geh bu ôp khân may: ‘Moh jan drih khân mre nây mêh?’, khân may ơh lah: ‘Kôranh ŭch ncho păng’. Jêh ri Păng đă têk mplơ̆ ta dja tay gơnh ro.”* 4Jêh ri khân păng hăn rŏng brŏng tât ta nây say du mlŏm kon seh lia, bu kât bơh dih mpông chuanh meng trong, jêh ri khân păng drih. 5Ta nây geh bu ƀaƀă ôp ma khân păng: “Moh jan khân mre nây? Moh jan drih kon seh lia i nây mêh?” 6Bar hê khân păng nây ơh ma bu tâng nau i Brah Yêsu de ntĭnh nơh, jêh ri bu ăn khân păng têk. 7Khân păng lôh bơh ƀon nây têk leo ăn ma Brah Yêsu, jêh ri lăk ao kuŏng khân păng nơm kalơ seh lia nây, ăn Brah Yêsu ncho hăn jât ƀon Yêrusalem.* 8Geh ŏk bunuyh leo băl sŏ ao kuŏng khân păng nơm lăk rŏ trong bơh năp Brah Yêsu ri, lŏng bu ƀaƀă jât te nthan si bơh mir lăk rŏ trong nây đŏng. 9Dâng lĕ bunuyh i brô̆ tâng Brah Yêsu bơh năp bơh kơi, leo băl nter drơu lah:

“Rnê ma Kôranh Brah+ !

Dăn Kôranh Brah ăn nau geh jêng ma Păng i Kôranh Brah de đă văch!*

10Dăn Kôranh Brah ăn nau geh jêng ma nau Păng mât uănh i mra mât uănh hên tâm ban ma kađăch Đavid i che hên bơh kăl e nơh!

Rnê ma Kôranh Brah! Rnê ma Kôranh Brah i gŭ kalơ trôk dŭt prêh ri!”*

11Brah Yêsu lĕ tât ta ƀon kuŏng Yêrusalem, Păng hăn lăp ta jŏng gung nhih jan brah ma Kôranh Brah. Jêh uănh jŭm ăp phiao bri lĕ kêng măng jêh, ndri dâng Păng plơ̆ ta ƀon Ƀêthani ndrel 12 nuyh mpôl kôranh oh mon.

Brah Yêsu rtăp tơm Rvi du tơm

(Mat 21:18-19)

12Kah ôi tay khân păng lôh bơh ƀon Ƀêthani nây hăn jât ƀon Yêrusalem, Brah Yêsu ji ngot ngăn.* 13Păng uănh bơh ngai say tơm Rvi du tơm geh n'ha nđâr rngât, Păng hăn uănh dăch nkhêp lah geh play. Tât ta tơm nây say dơm i n'ha, ê hŏ di khay play dŭm ôh. 14Jêh ri Brah Yêsu lah ma tơm Rvi i nây: “Ntơm bơh nar dja mâu hôm geh ôh bunuyh sa play may!” Nau pre lah nây, mpôl oh mon Păng tăng đŏng.

Brah Yêsu mprơh phung tăch rgâl bơh nhih jan brah

(Mat 21:12-17; Luk 19:45-48; Yôh 2:13-22)

15Jêh ri Brah Yêsu ndrel mpôl oh mon Păng hăn tât ta ƀon kuŏng Yêrusalem. Păng hăn lăp ta jŏng gung nhih jan brah, phung i tăch rgâl ta nây Păng mprơh lĕ phiao. Păng nklơ̆ gre bu gŭ rgâl prăk, ndrel ma gre bu tăch plŭk.* 16Păng mâu ôh ăn bu ndjôt leo ndoh ndơ lăp glăt rŏ jŏng gung nhih jan brah ma Kôranh Brah. 17Brah Yêsu ntŭm nti ma bu lah: “Ta samƀŭt Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ nchih lah:

‘Nhih Gâp jêng ntŭk ăn ma dâng lĕ bunuyh ăp bri dak mbơh sơm’

Ƀêng ma khân may sŏ jan ntŭk gŭ rgum mpôl ntŭng chrao.”*

18Tât mpôl kôranh jan brah, ndrel ma phung nơm nti nau vay phung Israel gĭt nau i nây, khân păng leo băl gay ma joi nau mơm dâng geh nkhât lơi Brah Yêsu. Yơn ma khân păng klach Păng, yor ma phung ƀon lan ndrŏt hih rhŏl hô ngăn ma nau ntŭm nti Păng nây.* 19Tât kêng măng Brah Yêsu, ndrel ma mpôl oh mon Păng lôh bơh ƀon i nây plơ̆ tay ta ƀon Ƀêthani.

Tơm Rvi khât

(Mat 21:20-22)

20Kah ôi tay hăn rŏ trong, mpôl oh mon say tơm Rvi nơh, ndro ƀrŭng tât a reh su ro. 21Jêh ri Pêtrôs kah gĭt nau i Brah Yêsu lah nơh, mbơh ma Păng lah: “Hơi Nơm Nti! Lŏng uănh dja, tơm Rvi i May rtăp nơh lĕ ndro ngăn mê!” 22Brah Yêsu lah ma khân păng: “Khân may nsing ma Kôranh Brah hŏm! 23Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, lah geh du huê bunuyh lah ma yôk dja: ‘Hăn du bơh ntŭk dja tŭp a dak văch dak văr ri hŏm!’, lah bunuyh i nây mâu geh nau vĭ vĕ ta nuih n'hâm ma ndơ i nây, n'ho ma nsing ma ndơ i păng lah nây mra geh ngăn, ndri Kôranh Brah ăn nau dơi tâng nau păng lah nây ngăn ro.* 24Ndri dâng Gâp mbơh ma khân may, moh ndơ i khân may mbơh sơm dăn, ăn khân may nsing geh ngăn, jêh ri Kôranh Brah ăn ma khân may geh ngăn ro.* 25Jêh ri jât, nôk khân may mbơh sơm, lah khân may geh nau ji nuih đah bu, ăn khân may geh nau yô̆, lơi hôm ôh kơp nau tih bu, ndri Kôranh Brah Bơ̆ khân may i gŭ ta kalơ trôk lơ hô yô̆ nđach mâu hôm kơp nau tih khân may đŏng.* 26[Tih ma lah khân may mâu geh nau yô̆, hôm kơp nau tih bu, Kôranh Brah Bơ̆ khân may i gŭ ta kalơ trôk mâu yô̆, hôm kơp nau tih ma khân may đŏng.]”

Nau dơi Brah Yêsu

(Mat 21:23-27; Luk 20:1-8)

27Brah Yêsu hăn tât ta ƀon kuŏng Yêrusalem ndrel mpôl oh mon du tơ̆ jât. Nôk Păng brô̆ rsong ta jŏng gung nhih jan brah ma Kôranh Brah, tât brô̆ mpôl kôranh jan brah, phung nơm nti nau vay phung Israel, ndrel ma phung kôranh bri Yuđa mâp ôp Păng: 28“Dăn mbơh ăn ma hên gĭt, ndơ May jan dja bơh tă nau dơi? Bu moh ăn nau dơi i nây ma May mêh?”* 29Brah Yêsu ơh lah: “Gâp dăn ôp du nau ma khân may ƀŏt. Lŏng khân may ơh ma Gâp đŏng, ndri mơ Gâp mbơh ma khân may tay, bơh tă nau dơi Gâp jan dja. 30Dăn ơh ma Gâp, lah ndri bu moh đă Yôhan-Ƀaptem jan ƀăptem yŭk ma dak? Tă bơh Kôranh Brah, mâu lah tă bơh bunuyh?” 31Khân păng tâm nchră êng lah: “Lah bân lah: ‘Tă bơh Kôranh Brah’, Păng mra lah bân: ‘Lah ndri mơm dâng khân may mâu iăt nau păng?’ 32Lah bân ơh lah: ‘Tă bơh bunuyh’.” Ndri khân păng klach phung ƀon lan ji nuih, yor ma ŏk bunuyh iăt nau Yôhan-Ƀaptem, kơp păng jêng bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah ngăn ro.* 33Jêh ri khân păng ơh ma Brah Yêsu: “Hên mâu gĭt ôh!” Brah Yêsu lah ma khân păng: “Lah ndri Gâp mâu đŏng mbơh ăn ma khân may gĭt, bu moh ăn nau dơi Gâp jan dja.”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index